Ψυχρομετρικός χάρτης

Ψυχρομετρικός χάρτης

Υψόμετρο Θερμοκρασία (Dry bulb temperature, oC) Σχετική υγρασία % (Relative humidity, %) Απόλυτη υγρασία (gr H2O/Kg Air) Θερμοκρασία (Wet bulb temperature, oC) Σημείο δρόσου (Dew-point temperature, oC) Πίεση υδρατμών (Partial pressure of water vapor, PSI) Ενθαλπία (Moist air enthalpy, KJ/Kg) Ειδικός όγκος υγρού αέρα (Specific volume of moist air, m3/Kg)
Διαγράμματα κορεσμού
Διαγράμματα κορεσμού (P-T) αερίων καυσίμων

Διάγραμμα P-T κορεσμού εμπορικού προπανίου (80% προπάνιο-20% βουτάνιο)

lpg1 image

Διάγραμμα P-T κορεσμού αερίων

Βοήθεια

Σχετικά με τον υπολογισμό ψυχρομετρικού διαγράμματος.

Με την chart.js δημιουργήθηκε ένα Χ-Υ διάγραμμα με οριζόντιο άξονα τη θερμοκρασία ξηρού βολβού και κατακόρυφο άξονα την απόλυτη υγρασία.
Με τη βιβλιοθήκη psychrolib.js για τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας βρίσκονται οι τιμές των υπόλοιπων παραμέτρων.
Το διάγραμμα επανυπολογίζεται με επιλογή θερμοκρασίας/υγρασίας/υψομέτρου (στοιχεία θέσης από ΤΟΤΕΕ-20701-3). Για τις συγκεκριμένες συνθήκες υπολογίζονται αριθμητικά οι τιμές στα δεξιά του διαγράμματος.

Βοηθητικά σχεδιάζονται γραμμές για διεργασίες και υπολογίζεται η ενθαλπία για κάθε "οριακή" κατάσταση:
  • Προς τα αριστερά: ψύξη χωρίς αφύγρανση (αισθητή ψύξη) μέχρι το σημείο δρόσου (100% υγρασία) όπου ο αέρας έχει κορεστεί με υδρατμούς.
  • Προς τα δεξιά: θέρμανση χωρίς αφύγρανση (αισθητή θέρμανση)
  • Προς τα πάνω: Ισόθερμη Ύγρανση μέχρι κορεσμού (100% υγρασία)
  • Προς τα κάτω: Πλήρης αφύγρανσης χωρίς μεταβολή θερμοκρασίας
Οι πραγματικές διεργασίες συμβαίνουν συνήθως διαγώνια στο διάγραμμα, πχ με θέρμανση και ταυτόχρονη αφύγρανση, ή κατά μήκος των γραμμών σχετικής υγρασίας.
Το ψυχρομετρικό διάγραμμα μπορεί να βοηθήσει στη σωστή εφαρμογή θερμομόνωσης σε δομικά στοιχεία ώστε να μην εμφανιστούν φαινόμενα υγροποιήσεων (σημείο δρόσου) ή στο σχεδιασμό συστημάτων ως προς διεργασίες θέρμανσης και ψύξης που λαμβάνουν χώρα.
Todo:
  • Comfort zones (EN 15251:2017, ISO 7730:2005, ASHRAE 55:2017)
  • Γραμμές ειδικού όγκου (υπολογίζεται, δε σχεδιάζεται προσωρινά)
  • Γραμμές ενθαλπίας εντός διαγράμματος (cross section 100% humidity)
  • Φόρτωση χρονολογικών κλιματικών δεδομένων