Περιεχόμενα Περιβαλλοντικών Μελετών

Ελάχιστες προδιαγραφές ΜΠΕ/ΣΜΠΕ/ΠΠΠΑ

Παρουσιάζονται ανά κεφάλαιο οι ελάχιστες προδιαγραφές των περιβαλλοντικών μελετών με βάση την Υ.Α. οικ. 170225/2014 (ΦΕΚ 135/Β` 27.1.2014) όπως έχει τροποποιηθεί με την Υ.Α. οικ. 1915/2018 (ΦΕΚ 304/Β` 2.2.2018)

Κατηγορία: