Υπολογισμοί ΤΑ/ΙΕ

Υπολογισμός ωρών εργασίας ΤΑ/ΙΕ

Επικινδυνότητα επιχείρησης
Περιοδικές επισκέψεις
Πρόγραμμα επισκέψεων

Καρτέλα ενημέρωσης εργαζομένου

Οδηγίες ενημέρωσης

Υποδείξεις θέσης εργασίας

Υποδείξεις

Μέσα ατομικής προστασίας

Είδος εργασίας
ΜΑΠ
Ιατρικές εξετάσεις - Εμβολιασμοί

Υποχρεώσεις και δικαιώματα

Δικαιώματα εργαζομένων & υποχρεώσεις εργοδοτών
Με βάση το αρ. 4 του Ν. 3850/10:
 • Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από πενήντα (50) άτομα έχουν δικαίωμα να συνιστούν Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Ε.Υ.Α.Ε.), αποτελούμενη από εκλεγμένους εκπροσώπους τους στην επιχείρηση.
 • Στις επιχειρήσεις που απασχολούν από είκοσι (20) άτομα και πάνω οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να επιλέγουν εκπροσώπους, με ειδική αρμοδιότητα σε θέματα προστασίας της ασφάλειας και της υγείας σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7.
 • Στις επιχειρήσεις που απασχολούν κάτω από είκοσι (20) άτομα οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να διαβουλεύονται μεταξύ τους και να επιλέγουν με πλειοψηφία εκπρόσωπό τους για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων. Για τον εκπρόσωπο αυτόν ισχύουν οι ειδικότερες ρυθμίσεις της παραγράφου 5, του άρθρου 5 παρ. 1 και 2, του άρθρου 6 παράγραφος 2 και του άρθρου 7 παράγραφος 9. Ο εκπρόσωπος αυτός επιλέγεται για διάστημα δύο ετών.
 • Ο χρόνος απαλλαγής από την εργασία, των παραπάνω εκπροσώπων των εργαζομένων, για να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 42.
 • Παραρτήματα, υποκαταστήματα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς εκμεταλλεύσεις, εξαρτημένες από την κύρια επιχείρηση, θεωρούνται αυτοτελείς επιχειρήσεις για την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού, εφόσον η απόσταση μεταξύ τους ή από την κύρια επιχείρηση δικαιολογεί τη λειτουργία ιδιαίτερης Ε.Υ.Α.Ε. ή τον ορισμό ιδιαίτερου εκπροσώπου, σύμφωνα με την απόφαση του επιθεωρητή εργασίας στον οποίο μπορεί να προσφύγει κάθε μέρος σε περίπτωση διαφωνίας. Κατά της απόφασης του επιθεωρητή εργασίας επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου ειρηνοδίκη κατά τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας περί εργατικών διαφορών.
Με βάση το αρ. 8 του Ν. 3850/10:
 • Στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, σύμφωνα και με το άρθρο 12 παράγραφος 4.
 • Στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, σύμφωνα με το κεφάλαιο Β΄ του παρόντος.
Με βάση το αρ. 19 του Ν. 3850/10:
 • Προς εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης και τη διάγνωση τυχόν βλάβης της υγείας του σε συνάρτηση με τους κινδύνους, όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία, κάθε εργαζόμενος, εφόσον δεν προβλέπονται άλλα ειδικά μέτρα από τη νομοθεσία για τον ιατρικό του έλεγχο, μπορεί να προσφεύγει στον ιατρό εργασίας της επιχείρησης ή σε αρμόδια μονάδα του Ε.Σ.Υ. ή του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, σύμφωνα με τις ισχύουσες ασφαλιστικές και υγειονομικές διατάξεις σχετικές με την προληπτική ιατρική.
 • Σε περίπτωση που από τη μονάδα του ασφαλιστικού οργανισμού ή τη μονάδα του Ε.Σ.Υ., διαπιστωθεί ενδεχόμενο πρόβλημα της υγείας που πιθανόν συνδέεται με το εργασιακό περιβάλλον, ενημερώνεται σχετικά η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και ο ιατρός εργασίας της επιχείρησης για όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
 • Σε κάθε περίπτωση οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή του άρθρου αυτού δεν βαρύνουν τον ίδιο τον εργαζόμενο.
Λοιπές διατάξεις του Ν. 3850/10:
 • Στο αρ. 22 καθορίζονται οι όροι για την επιμόρφωση των εκπροσπώπων εργαζομένων
 • Στα αρ. 29 έως 35 καθορίζονται όροι για τους χώρους εργασίας των εργαζομέωνν
 • Με βάση το αρ. 37 παρ. 1: Ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους τους οποίους συνεπάγονται για την υγεία των εργαζομένων παράγοντες που χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται στους τόπους εργασίας και, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις παραπάνω απαιτήσεις, δικαιούται να ζητά από τον παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προμηθευτή των παραγόντων αυτών πληροφορίες τόσο για τους κινδύνους που συνεπάγονται για την υγεία των εργαζομένων, όσο και για τις μεθόδους ασφαλούς χρήσης τους.
 • Με βάση το αρ. 38 παρ. 1: "Ο εργοδότης οφείλει να παίρνει μέτρα, ώστε να αποφεύγεται ή να ελαχιστοποιείται η έκθεση των εργαζομένων σε παράγοντες, όσο είναι πρακτικά δυνατό. Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο έκθεσης πρέπει να είναι κατώτερο από εκείνο που ορίζει η «οριακή τιμή έκθεσης»
 • Στο αρ. 39 προβλέπονται τα μέτρα για τον Ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες
 • Στο αρ. 40 προβλέπονται τα μέτρα ως προς την Ειδική πληροφόρηση εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες
 • Στο αρ. 42 προβλέπονται οι γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών
 • Στο αρ. 43 προβλέπονται οι ειδικές υποχρεώσεις εργοδοτών
 • Στο αρ. 44 προβλέπονται Ειδικές διατάξεις για εργαζομένους σε δημόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α.
 • Στο αρ. 45 προβλέπονται διατάξεις για Πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, εκκένωση των χώρων από τους εργαζομένους, σοβαρός και άμεσος κίνδυνος
 • Στο αρ. 46 προβλέπονται μέτρα για τις Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων
 • Στο αρ. 47 προβλέπονται μέτρα για την ενημέρωση των εργαζομένων από τον εργοδότη
 • Στο αρ. 48 προβλέπονται μέτρα για την εκπαίδευση των εργαζομένων από τον εργοδότη
 • Στα άρ. 51-68 προβλέπονται ειδικοί όροι περί απασχόλησης, αμοιβών, ανηλίκων κ.λπ. περιπτώσεων
Υποχρεώσεις εργαζομένων
Με βάση το αρ. 49 του Ν. 3850/10:
 • Κάθε εργαζόμενος έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τους κανόνες υγείας και ασφάλειας και να φροντίζει ανάλογα με τις δυνατότητές του για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και για την ασφάλεια και την υγεία των άλλων ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του κατά την εργασία σύμφωνα με την εκπαίδευσή του και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη του.
 • Για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων, οι εργαζόμενοι οφείλουν ειδικότερα, σύμφωνα με την εκ-παίδευση τους και τις κατάλληλες οδηγίες του εργοδότη τους:
  • α) να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές, τις συσκευές, τα εργαλεία, τις επικίνδυνες ουσίες, τα μεταφορικά και άλλα μέσα,
  • β) να χρησιμοποιούν σωστά τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό που τίθεται στη διάθεσή τους και μετά τη χρήση να τον τακτοποιούν στη θέση του,
  • γ) να μη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή μετατοπίζουν αυθαίρετα τους μηχανισμούς ασφάλειας των μηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων και κτιρίων και να χρησιμοποιούν σωστά αυτούς τους μηχανισμούς ασφάλειας,
  • δ) να αναφέρουν αμέσως στον εργοδότη ή/και σε όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, όλες τις καταστάσεις που μπορεί να θεωρηθεί εύλογα ότι παρουσιάζουν άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία, καθώς και κάθε έλλειψη που διαπιστώνεται στα συστήματα προστασίας,
  • ε) να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, όσον καιρό χρειαστεί, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπλήρωση όλων των καθηκόντων ή απαιτήσεων, που επιβάλλονται από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία και
  • στ) να συντρέχουν τον εργοδότη και όσους ασκούν αρμοδιότητες τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, όσον καιρό χρειαστεί, ώστε ο εργοδότης να μπορεί να εγγυηθεί ότι το περιβάλλον και οι συνθήκες εργασίας είναι ασφαλείς και χωρίς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία εντός του πεδίου δραστηριότητάς τους.
 • Οι εργαζόμενοι έχουν υποχρέωση να παρακολουθούν τα σχετικά σεμινάρια ή άλλα επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
Από που μπορώ να ενημερωθώ ως εργαζόμενος για τους κινδύνους που ενδεχομένως αντιμετωπίζω στην εργασία μου:
 • Έχοντας πρόσβαση στη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων την οποία υποχρεούται να εξασφαλίσει η επιχείρηση βάση των αρ. 42 και 43 του Ν. 3850/10
 • Επικοινωνόντας με τον τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας των οποίων ο ρόλος είναι συμβουλευτικός βάση των αρ. 14 και 17 αντίστοιχα.
 • Από τον εργοδότη και συγκεκριμένα: προγράμματα επιμόρφωσης/εκπαίδευσης που παρέχει ο εργοδότης, οδηγίες που παρέχει ο εργοδότης με βάση τις γραπτές και προφορικές υποδείξεις ΤΑ και ΙΕ στο βιβλίο υποδείξεων
 • Από την κείμενη νομοθεσία (Διατάγματα, διατάξεις κ.α.)
 • Από τις ελεγκτικές αρχές (πχ ΣΕΠΕ)
Βασικές υποχρεώσεις και δικαιώματα επιχειρήσεων και εργαζομένων.