Διαδικασίες - Δικαιολογητικά πυρασφαλείας

Διαδικασία και δικαιολογητικά - Πυροσβεστική διάταξη 13-2021

Αριθμ. 69019 οικ. Φ.700.13 - "Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020».

Άρθρο 1 - Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

 1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των κάτωθι διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27):
  • 1.1.    Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
  • 1.2.    Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
  • 1.3.    Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)
  • 1.4.    Έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας
  • 1.5.    Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας και
  • 1.6.    Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 2. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται σε κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων, για την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οποίων είναι αρμόδιο ή συναρμόδιο το Πυροσβεστικό Σώμα. Ειδικότερα στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται:
  • 2.1.    Οι Κανονισμοί πυροπροστασίας Κτιρίων:
   • 2.1.1.    π.δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α’ 80).
   • 2.1.2.    π.δ. 71/1988 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α’ 32).
  • 2.2.    Οι Πυροσβεστικές Διατάξεις, όπως έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο για τα θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος, Υπουργό ή κανονιστικές αποφάσεις του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος:
   • 2.2.1.    Η υπ’ αρ. 3/2015 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού» (Β’ 529), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (Β’ 2089/2017).
   • 2.2.2.    Η υπ’ αρ. 6/2018 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών» (Β’ 1576).
   • 2.2.3.    Η υπ’ αρ. 8/2016 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων» (Β’ 165/2017).
   • 2.2.4.    Η υπ’ αρ. 10/2002 πυροσβεστική διάταξη «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής» (Β’ 844).
   • 2.2.5.    Η υπ’ αρ. 11/2003 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα («τέντα»)» (Β’ 817).
   • 2.2.6.    Η υπ’ αρ. 16/2015 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων» (Β’ 2326).
   • 2.2.7.    Η υπ’ αρ. 17/2016 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γραφείων» (Β’ 388).
   • 2.2.8.    Η υπ’ αρ. 18/2019 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εγκαταστάσεων (μονάδων) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας» (Β’ 1514).
   • 2.2.9.    Λοιπές κανονιστικές αποφάσεις Αρχηγού Π.Σ., όπως αποτυπώνονται στο διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας (ΑΔΑ:ΩΠ8Φ46ΜΤΛΒ-9Χ8).
  • 2.3.    Οι Ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων:
   • 2.3.1.    Τα άρθρα 5 και 6 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α’ 8).
   • 2.3.2. Η υπό στοιχεία 136860/1673/Φ15/31.12.2018 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων» (Β’ 6210).
   • 2.3.3.    Η υπό στοιχεία Φ15/οικ. 1589/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/2005 και σε λοιπές δραστηριότητες» (Β’ 90), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε (Β’ 3284/2014).
   • 2.3.4.    Η υπ’ αρ. 16085/2009 κοινή υπουργική απόφαση «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων - μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σε Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) ... Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας» (Β’ 770).
   • 2.3.5.    Το άρθρο 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων» του π.δ. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεων εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών» (Α’ 169).
   • 2.3.6.    Το άρθρο 14 του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α’ 50), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, και του άρθρου 14 του π.δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» (Α’ 303), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α’ 46), του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208), του ν. 4439/2016 (Α’ 222) κ.λπ. κανονιστικών διατάξεων.
   • 2.3.7.    Το άρθρο 21 του π.δ. 595/1984 «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG)» (Α’ 218), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε.
   • 2.3.8. Το άρθρο 9 της υπ’ αρ. οικ. 93067/1083/2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋπο- θέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα, όπως, 1. πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2. μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)» (Β’ 5661).
  • 2.4.    Λοιπές εγκαταστάσεις, όπως:
   • 2.4.1.    Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως Διυλιστήρια (κοινή υπουργική απόφαση 34458/1990 - Β’ 846), εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών (υπ΄αρ. 34628/1985 - Β’ 799 υπουργική απόφαση και υπό στοιχεία Π-7086/1988 - Β’ 550 κοινή υπουργική απόφαση), εταιρείες εμπορίας μη πετρελαιοειδών (κοινή υπουργική απόφαση από 28-6-1991 - Β’ 578) και καύσιμα αεροδρομίων (υπό στοιχεία Δ3/26080/1996 - Β’ 43 κοινή υπουργική απόφαση).
   • 2.4.2.    Εγκαταστάσεις υγραερίου σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες (κοινή υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 - Β’ 477) ή εγκατα- στάσεις υγραερίου σε κτίρια πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών (κοινή υπουργική απόφαση 31856/2003 - Β’ 1257).
   • 2.4.3.    Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ανάλογα με τη πίεση λειτουργίας τους (υπό στοιχεία Δ3/Α’/οικ. 6598/2012 - Β’ 976 υπουργική απόφαση, υπό στοιχεία Δ3/Α/11346/2003 - Β’ 963 κοινή υπουργική απόφαση, υπό στοιχεία Δ3/Α/5286/1997 - Β’ 236 υπουργική απόφαση, υπό στοιχεία Δ3/Α/οικ. 4303 ΠΕ 26610/2012 - Β’ 603 υπουργική απόφαση), και εγκαταστάσεις αποσυμπίεσης φυσικού αερίου (υπό στοιχεία ΔΥδρογ/Δ/οικ. 174720/2018 - Β’ 1809 υπουργική απόφαση).


Άρθρο 2 - Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • Εγκατάσταση: Ο χώρος όπου στεγάζονται ή/και ασκούνται εργασίες - δραστηριότητες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όπου ασκείται οικονομική δραστηριότητα που φέρει έναν ή περισσότερους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και η οποία μπορεί να ταξινομηθεί ως προς τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλες πτυχές του δημόσιου συμφέροντος.
 • Ελεγκτές: Τα πυροσβεστικά όργανα, αρμόδια για τον έλεγχο εφαρμογής των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας, καθώς και της επιβολής των κυρώσεων και εν γένει διοικητικών μέτρων. Ως ελεγκτές νοούνται οι Πυροσβέστες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 (Α’ 68) και οι βαθμοφόροι του Πυροσβεστικού Σώματος από τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη παραγωγικής σχολής και άνω. Οι ελεγκτές ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 153 και 154 του ν. 4512/2018 (Α’ 8). Έλεγχος: Κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εποπτείας για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης μιας οικονομικής δραστηριότητας, εγκατάστασης και περιλαμβάνει την εξέταση ή αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία πυροπροστασίας
  κτιρίων - εγκαταστάσεων.
 • Ενεργητική πυροπροστασία: Τα μέσα πυροπροστασίας που εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη ανίχνευση και προειδοποίηση για την έναρξη φωτιάς ή/και στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.
 • Επιχείρηση: Κάθε επιχείρηση, εκμετάλλευση, εγκατάσταση και εργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσεται. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας: Η μελέτη που συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πυροπροστασία για κτίρια, επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α’ 32), η οποία συντάσσεται με βάση τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας (άρθρο 40 ν. 4495/2017).
 • Μελέτη πυροπροστασίας: Η μελέτη που συντάσσεται για κτίρια, επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α’ 32).
 • Οικονομική δραστηριότητα: Η δραστηριότητα που ασκείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό τον προσπορισμό εισοδήματος και κέρδους στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, όπως ενδεικτικά η παραγωγή και διακίνηση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή εμπορίου και η εκτέλεση έργων.
  Παθητική/Δομική πυροπροστασία: Το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της έγκαιρης και ασφαλούς διαφυγής του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση πυρκαγιάς, την αποφυγή κατάρρευσής του καθώς και την αποφυγή μετάδοσης αυτής σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.
 • Παραβάσεις ήσσονος σημασίας: μικρές ελλείψεις, παραλείψεις, αποκλίσεις ή παραβάσεις από τα οριζόμενα σε εγκεκριμένη, θεωρημένη ή αρχειοθετημένη μελέτη ή στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας που δύναται να διορθωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 • Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας: Το Πιστοποιητικό που εκδίδεται σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α’ 32), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.
 • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας: Το πιστοποιητικό που εκδίδεται σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α’ 32), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.
  Συμμόρφωση: η άρση παραβάσεων ήσσονος σημασίας, η οποία διαπιστώνεται από επανέλεγχο ή προσκόμιση στην αρμόδια πυροσβεστική Αρχή των απαιτούμενων αποδεικτικών εγγράφων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Άρθρο 3 - Έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας

 1. Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, εγκρί-νονται μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίας από τις οικείες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και την υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών των Περιπτώσεων του Παραρτήματος Α της παρούσας, στις κάτωθι περιπτώσεις:
  • 1.1.    Έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον αυτό απαιτείται (άρθρο 6 της παρούσας).
  • 1.2.    Εφόσον απαιτείται ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση οικοδομικής άδειας, φακέλου χρηματοδοτικών προγραμμάτων, το οποίο αποδεικνύεται από σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή έγγραφο του φορέα χρηματοδότησης.
  • 1.3.    Όπου λόγω αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις πυροσβεστικών ή ειδικών διατάξεων πυροπροστασίας, παρέχεται το δικαίωμα αίτησης αποκλίσεων από αυτές.
 2. Εφόσον κατά τη διαδικασία εξέτασης, ελέγχου της/ των προς έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας:
  • 2.1.    Διαπιστωθούν ελλείψεις, παραλείψεις ή απαιτήσεις από τις διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων ή εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δεν προβαίνουν στην έγκριση της μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας και αποστέλλουν τις διαπιστωμένες ελλείψεις - παρατηρήσεις, προκειμένου ο αρμόδιος κατά νόμο μηχανικός να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις.
  • 2.2.    Επιπροσθέτως, στα κτίρια, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου 1 της παρούσας (Περίπτωση 1η του Παραρτήματος Α), η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας διορθώνεται και υποβάλλεται από τον αρμόδιο μηχανικό εκ νέου στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-Άδειες» για την ενημέρωση/ αναθεώρηση της Οικοδομικής Άδειας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.
  • 2.3.    Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που κατά τον προηγούμενο έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη σε στοιχεία της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Α που επιδρούν στα στοιχεία της μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας (Παράρτημα Β).
  • 2.4.    Διαπιστωθούν ελλείψεις, παραλείψεις ή απαιτήσεις από τις διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων ή εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου 1 της παρούσας, σε στοιχεία της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Α, που δεν επιδρούν στην ενεργητική πυροπροστασία, όπως μη τήρησης αριθμού-πλάτους οδεύσεων διαφυγής (οριζόντιων-κατακόρυφων), εξόδων - τελικών εξόδων κινδύνου, απαιτήσεων ελέγχου εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς κ.λπ., οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες προβαίνουν στην έγκριση της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, εφόσον έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των γενικών και ειδικών άρθρων για τη χρήση του κτιρίου ή επιχείρησης - εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, οι ως άνω διαπιστωθείσες παρατηρήσεις δύνανται να κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, για τις περαιτέρω δικές τις ενέργειες, στον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης- εγκατάστασης και τον συντάξαντα τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας αρμόδιο μηχανικό.
 3. Σε κτίρια με χρήση Συνάθροιση Κοινού, Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες και Αποθήκευση, τα οποία είναι μεγάλης κλίμακας και ιδιάζουσας μορφής και λειτουργίας στα οποία είναι αιτιολογημένα αδύνατη η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων παθητικής πυροπροστασίας και δίνεται η δυνατότητα σύνταξης κατά παρέκκλιση μελέτης παθητικής πυροπροστασίας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2.5. του Κεφαλαίου Α’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή της παρ. 5 του άρθρου 15 του π.δ. 71/1988 (Α’ 32), εφόσον διαπιστώνονται ελλείψεις σε στοιχεία παθητικής πυροπροστασίας και μετά την εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος (πυρόσβεσης με νερό), όπως δείκτης πυραντίστασης, εμβαδόν ή όγκος πυροδιαμερίσματος, μήκος απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δεν εγκρίνουν την υποβαλλόμενη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και οι ως άνω διαπιστωθείσες παρατηρήσεις δύνανται να κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην αρμόδια αδειοδοτούσα ή εποπτεύουσα Αρχή λειτουργίας της εγκατάστασης, στον υπεύθυνο της επιχείρησης-εγκατάστασης, στον αρμόδιο μελετητή μηχανικό και στην επιτροπή παρεκκλίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.).
 4. Κατά τη σύνταξη των μελετών πυροπροστασίας από τους αρμόδιους κατά νόμο μηχανικούς, για τη λήψη των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε ότι αφορά το είδος και τον αριθμό αυτών, θα λαμβάνονται υπόψη στο ακέραιο μόνο τα προβλεπόμενα από τη κείμενη νομοθεσία κατά περίπτωση μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Εφόσον ο ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής της επιχείρησης επιθυμεί ή ο αρμόδιος κατά νόμο μηχανικός προτείνει, την εγκατάσταση ή/και λήψη επιπρόσθετων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, δύναται να λαμβάνονται κατά την κρίση τους χωρίς την αναφορά τους στη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας και την απεικόνισή τους στα σχέδια κατόψεων.
 5. Ενημέρωση του φακέλου πυρασφάλειας πραγματοποιείται στις περιπτώσεις τροποποίησης, επικαιροποίησης των κάτωθι εγγράφων:
  • 5.1.    Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή/και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, όπως υγραερίου, πετρελαιοειδών προϊόντων κ.λπ., η οποία συνοδεύεται από αντίστοιχα σχέδια κατόψεων των χώρων.
  • 5.2.    Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15/2014 πυροσβεστική διάταξη, οι οποίες συνοδεύονται από αντίστοιχα σχέδια κατόψεων των χώρων.
  • 5.3.    Πίνακας και περιγραφή των βοηθητικών εργαλείων και μέσων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14/2014 πυροσβεστική διάταξη.
  • 5.4.    Σχέδια κατόψεων στις περιπτώσεις εσωτερικών διαρρυθμίσεων που δεν προκύπτουν- επηρεάζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας για τη χρήση του κτιρίου και την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.
 6. Στο πλαίσιο εξέτασης υποβληθείσας μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δεν υπεισέρχονται και δεν έχουν αρμοδιότητα εξέτασης θεμάτων που αφορούν την τήρηση των γενικών ή ειδικών πολεοδομικών διατάξεων (όπως ΝΟΚ. Κτιριοδομικό Κανονισμό), με εξαίρεση τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 4 - Αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας

 1. Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίας αρχειοθετούνται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και την υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών των Περιπτώσεων του Παραρτήματος Α της παρούσας, στις κάτωθι περιπτώσεις:
  • 1.1.    Εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας (όπως μεταποιητικές ή συναφείς δραστηριότητες, κ.λπ.),
  • 1.2.    Στις επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας, και απαλλάσσονται από τη χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαλλάσσονται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας (όπως υπαίθριες αποθήκες, υπαίθρια καταστήματα, κ.λπ.).
  • 1.3.    Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που ασκούνται ελεύθερα (δεν εμπίπτουν σε διαδικασία άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας) και εμπίπτουν στις κάτωθι χρήσεις κτιρίων και κατηγορίες κινδύνου, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της παρούσας:
   • 1.3.1.    «Γραφεία» κατηγορίας κινδύνου B.
   • 1.3.2.    «Εμπόριο» κατηγορίας κινδύνου Β.
   • 1.3.3.    «Εκπαίδευση» κατηγορίας κινδύνου B.
   • 1.3.4.    «Αποθήκευση» κατηγορίας κινδύνου B (μη εμπορικές αποθήκες, ήτοι αποθήκες που δεν διαθέτουν ΚΑΔ).
 2. Ενημέρωση του φακέλου πυρασφάλειας πραγματοποιείται στις περιπτώσεις τροποποίησης, επικαιροποίησης των κάτωθι εγγράφων:
  • 2.1.    Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή/και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, όπως υγραερίου, πετρελαιοειδών προϊόντων κ.λπ., η οποία συνοδεύεται από αντίστοιχα σχέδια κατόψεων των χώρων.
  • 2.2.    Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15/2014 πυροσβεστική διάταξη, οι οποίες συνοδεύονται από αντίστοιχα σχέδια κατόψεων των χώρων.
  • 2.3.    Πίνακας και περιγραφή των βοηθητικών εργαλείων και μέσων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14/2014 πυροσβεστική διάταξη.
  • 2.4.    Σχέδια κατόψεων στις περιπτώσεις εσωτερικών διαρρυθμίσεων που δεν προκύπτουν- επηρεάζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας για τη χρήση του κτιρίου και την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.
 3. Αντίγραφα των ως άνω μελετών υποχρεωτικά θα πρέπει να τηρούνται σε τεχνικό φάκελο πυροπροστασίας που θα βρίσκεται στην έδρα της επιχείρησης - εγκατάστασης, τον οποίο οφείλει να υποδεικνύει ο φορέας εκμετάλλευσής τους, στους ελεγκτές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά τη διενέργεια ελέγχου.

Άρθρο 5 - Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)

 1. Κατά τα τελευταία έτη έχουν εκδοθεί από το Πυροσβεστικό Σώμα, στις πλείστες των περιπτώσεων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία κανονιστικές διατάξεις ή αποφάσεις, με τις οποίες ρυθμίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα ή επιπρόσθετα των οριζόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας σε δραστηριότητες - εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων, πυροσβεστικές ή ειδικές δια- τάξεις πυροπροστασίας (όπως κατασκηνώσεις, έργα και δραστηριότητες Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, Ορειβατικά Καταφύγια, κ.λπ.).
 2.  Το νομοθετικό πλαίσιο ή τα ελάχιστα απαιτούμενα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας δραστηριοτήτων ή εγκαταστάσεων που δεν υπάγονται στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων είτε πυροσβεστικές ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας, καθορίζονται από τον αρμόδιο φορέα για τη λειτουργικότητά τους μετά από συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία σε θέματα πυρασφάλειας (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας-Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) μέσω έκδοσης κανονιστικών διατάξεων ή αποφάσεων.
 3. Μέχρι την έκδοση ειδικών νομοθετικών πλαισίων, στις εγκαταστάσεις, που δεν υπάγονται στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων είτε πυροσβεστικές ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας, όπως Κτίρια Σωφρονισμού, Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών, Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής από Αιολική και Ηλιακή Ενέργεια, Εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κ.λπ., τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας θα υποδεικνύονται από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ύστερα από αίτηση και την υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών και της διαδικασία της 3ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Α της παρούσας, μέσω της σύνταξης «Έκθεσης Επιθεώρησης».
 4. Η Έκθεση Επιθεώρησης συντάσσεται μετά από τη διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη για την επιλογή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, κατά την απόλυτη κρίση του βαθμοφόρου υπαλλήλου της κατά τόπο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με το είδος της κατασκευής που στεγάζει την επιχείρηση - δραστηριότητα και τους ενδεχόμενους κινδύνους πυρκαγιάς ένεκα της λειτουργίας αυτής, τα υπό προστασία ακίνητα και κινητά δομικά στοιχεία και υλικά, τις δυνατότητες διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου, τα διατιθέμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων, με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια του κοινού (προστασία της ζωής και της υγείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 π.δ. 41/2018).
 5. Στην Έκθεση Επιθεώρησης, τα ελάχιστα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας είναι αυτά που καθορίζονται στην παρ. 7.4. του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Α’ του π.δ. 41/2018, και επιπροσθέτως θα πρέπει να τηρούνται τα διαλαμβανόμενα αναφορικά με τις τις προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας (υπ’ αρ. 15/2014 πυροσβεστική διάταξη), η οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας και ο εφοδιασμός αυτών με βοηθητικά εργαλεία και μέσα, (υπ’ αρ. 14/2014 πυροσβεστική διάταξη).
 6. Η έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 6 - Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας - Γενικά

 1. Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας εκδίδεται από τις οικείες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες:
  • 1.1.    Κατόπιν ρητής πρόβλεψής του από τις κείμενες διατάξεις ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης - εγκατάστασης, και τα οριζόμενα στο άρθρο 167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) και
  • 1.2.    Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που ασκούνται ελεύθερα (δεν εμπίπτουν σε διαδικασία άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας) και εμπίπτουν στις κάτω- θι χρήσεις κτιρίων και κατηγορίες κινδύνου, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της παρούσας:
   • 1.2.1.    «Γραφεία» κατηγορίας κινδύνου C.
   • 1.2.2.    «Εμπόριο» κατηγορίας κινδύνου C.
   • 1.2.3.    «Εκπαίδευση» κατηγορίας κινδύνου C.
   • 1.2.4.    «Αποθήκευση» κατηγορίας κινδύνου C (μη εμπορικές αποθήκες, ήτοι αποθήκες που δεν διαθέτουν ΚΑΔ).
 2. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και την υποβολή των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών του Παραρτήματος Γ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 έως και 10 της παρούσας, μετά την έγκριση της μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας.
 3. Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά νοούνται τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση και τα πρόσθετα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των Παραρτημάτων Α1 και Α2 της παρούσας αντίστοιχα.
 4. Η έκδοση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας αφορά το σύνολο των κύριων και δευτερευουσών δραστηριοτήτων της επιχείρησης - εγκατάστασης για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους, όπως χρήση υγρών ή αερίων καυσίμων, όπως εγκαταστάσεις υγραερίου, φυσικού αερίου κ.λπ. σε χώρους κύριας χρήσης (συνάθροιση κοινού, προσωρινή διαμονή, μεταποιητική δραστηριότητα κ.λπ.).
 5. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για όλες τις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας έχει διάρκεια πέντε
  (5) ετών.
 6. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας δε νομιμοποιεί τη χρήση του κτιρίου - χώρου από πολεοδομική άποψη, δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση χορήγησης με άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ούτε αποτελεί έγγραφο νομιμότητας της εγκατάστασης, η οποία ελέγχεται από την εκάστοτε αρμόδια αδειοδοτούσα ή εποπτεύουσα αρχή. Βεβαιώνει, μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρούσα, ότι έχουν ληφθεί και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα της εγκεκριμένης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η οποία είναι σύμφωνα με τις προ- διαγραφές που καθορίζονται, έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου από αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό και χωρίς να αποκλείει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και τους συνεπαγόμενους κινδύνους στο χώρο για τον οποίο εκδίδεται το πιστοποιητικό.
  Η ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας αναφέρεται πάντοτε σε μία πηγή ανάφλεξης, χωρίς να εξετάζει περιπτώσεις εμπρησμού, δολιοφθοράς, βανδαλισμού, εκ- δήλωσης πυρκαγιάς μετά από τρομοκρατική ενέργεια, καθώς και άλλες παρεμφερείς ενέργειες.
 7. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης - εκμεταλλευτής της επιχείρησης - εγκατάστασης, κατά τα οριζόμενα της παρ. 7 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27). Επιπροσθέτως έχει ισχύ και εφαρμόζεται ο ν. 3850/2010 (Α’ 84).


Άρθο 7 - Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας

 1. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, εκδίδεται στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου 1 της παρούσας, με την υποβολή των δικαιολογητικών της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας.
 2. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, εκδίδεται στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.2. και 2.3. του άρθρου 1 της παρούσας, με την υποβολή των δικαιολογητικών της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας.

Άρθρο 8 - Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας με τη διενέργεια αυτοψίας

Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας με τη διενέργεια αυτοψίας, εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και την υποβολή των δικαιολογητικών της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας, στις κάτωθι περιπτώσεις:

 1. Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.4 του άρθρου 1 της παρούσας, όπου το πιστοποιητικό πυροπροστασίας προβλέπεται από κείμενες διατάξεις ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας της εγκατάστασης, και αποτελούν κύρια δραστηριότητα και όχι δευτερεύουσα/βοηθητική δραστηριότητα άλλης κύριας χρήσης (π.χ. εγκαταστάσεις υγραερίου, φυσικού αερίου κ.λπ. εγκαταστάσεις σε χώρους κύριας χρήσης, όπως συνάθροιση κοινού, προσωρινή διαμονή, μεταποιητική δραστηριότητα κ.λπ.
 2. Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, στις οποίες είχε ανακληθεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, μετά από διενέργεια ελέγχου από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 3. Στις περιπτώσεις χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας του άρθρου 10 της παρούσας.

Άρθρο 9 - Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας

 1. Η ανανέωση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων που εμπίπτουν αντίστοιχα στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, με την υποβολή των δικαιολογητικών της 2ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας.
 2. Εξουσιοδοτημένος διαχειριστής υποχρεούται στην υποβολή αίτησης προς την αρμόδια
  Πυροσβεστική Υπηρεσία για ανανέωση του πιστοποιητικού, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος του.


Άρθρο 10 - Προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

 1. Η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία δύναται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, να εκδίδει άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, και την υποβολή των δικαιολογητικών της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας, συνοδευόμενη από αιτιολογημένη έκθεση του φορέα, στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που:
  • 1.1.    Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας που δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως την υποχρέωσή τους για την εγκατάσταση Μόνιμου Υδροδοτικού Πυροσβεστικού Δικτύου ή Αυτόματου Συστήματος Πυρόσβεσης.
  • 1.2.    Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου 1 της παρούσας και για τις οποίες διαπιστώνονται αποκλίσεις από τα στοιχεία της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας, που επιδρούν στα στοιχεία της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (Παράρτημα Β).
  • 1.3.    Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 2.2. και 2.3.    του άρθρου 1 της παρούσας που δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως την υποχρέωσή τους για τα στοιχεία δομικής πυροπροστασίας.
 2. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετική χρονική διάρκεια ισχύος από πυροσβεστικές ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας, η διάρκεια του προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
 3. Σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, δεν παρέχεται το δικαίωμα εκ νέου χορήγησης.
 4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, είναι η λήψη και εγκατάσταση των λοιπών προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Στο πιστοποιητικό αυτό καθορίζονται και τυχόν επιπρόσθετα ή αυξημένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που θα απαιτηθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ο χρόνος για τον οποίο πρέπει να ληφθούν.


Άρθρο 11 - Ηλεκτρονικές υπηρεσίες έκδοσης διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας

 1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πληροφοριακού συστήματος, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΤΕΕ, που προβλέπεται στην υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟ- ΚΑ/933111/3679/2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4874), η διαδικασία για την υποβολή, έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση της ροής εργασιών για την έκδοση των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας της παρούσας, διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες», κατόπιν σχετικής αίτησης από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και την υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση δικαιολογητικών και στοιχείων.
  Η πρόσβαση στο «e-Άδειες», αναφορικά με την έκδοση των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας, πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), την οποία θα χρησιμοποιούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες έκδοσης των ανωτέρω πράξεων, ήτοι οι αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές.
 2. Εξουσιοδοτημένος διαχειριστής της αίτησης νοείται ένας εκ των μηχανικών του έργου ή τεχνική εταιρεία, στους οποίους ανατίθεται από τον κύριο του έργου η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της διοικητικής πράξης. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός της αίτησης υποβάλλει με ευθύνη του στο πληροφοριακό σύστημα, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με την προς έκδοση διοικητική πράξη πυροπροστασίας, επιλέγοντας την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 3. Αιτήματα για την έκδοση των κάτωθι διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας:
  • 3.1.    Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας και η ενημέρωση αυτής
  • 3.2.    Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)
  • 3.3.    Έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας
  • 3.4.    Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας και
  • 3.5.    Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών του Παραρτήματος Α (για τις διοικητικές πράξεις των παρ. 3.1. και 3.2. του παρόντος) ή Γ (για τις διοικητικές πράξεις των παρ. 3.3., 3.4. και 3.2. του παρόντος) της παρούσας.
 4. Αιτήματα για την έκδοση της διοικητικής πράξης:
  • 4.1 Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας και η ενημέρωση αυτής, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών του Παραρτήματος Α της παρούσας.
 5. Στις περιπτώσεις αιτημάτων που απαιτείται η έκδοση ή η υποβολή εγγράφων, στοιχείων ή μελετών εκ μέρους της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (όπως πρακτικά επιτροπών αποκλίσεων, υποβολή Έκθεσης Επιθεώρησης), αυτά αναρτώνται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία στο πληροφοριακό σύστημα κατά τη διαδικασία ροής των αιτημάτων.
 6. Έντυπες εγκεκριμένες, θεωρημένες ή αρχειοθετημένες μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίας, καθώς και υποδείξεις μέτρων πυροπροστασίας (Εκθέσεις Επιθεώρησης), που υφίσταται πριν την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα μαζί με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν (όπως οικοδομική άδεια, τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων, κ.λπ.), για την έκδοση των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας της παρούσας.
 7. Οι αιτηθείσες διοικητικές πράξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση όλων των σταδίων ελέγχου από τους αρμόδιους υπαλλήλους, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσής της. Εφόσον η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει την ανωτέρω διοικητική πράξη. Σε κάθε στάδιο, εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη, αυτά καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα προς ενημέρωση του διαχειριστή της αίτησης και των μελετητών μηχανικών, ώστε να προβούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών στην υποβολή των συμπληρώσεων ή διορθώσεων.
 8. Οι αιτηθείσες διοικητικές πράξεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα με την υποβολή σχετικής αίτησής του και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με ευθύνη του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή.
 9. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, υποχρεούνται να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 2690/1999 (Α’ 45) Η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων.
  Το χρονικό διάστημα από τη διαβίβαση της αίτησης στον μηχανικό διαχειριστή με παρατηρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έως την επανυποβολή της στην Υπηρεσία δεν προσμετράται στην ανωτέρω προθεσμία. Το αίτημα του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών, εφόσον η αίτηση δεν έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία, σύμφωνα με τις τελευταία χρονικά παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 10. Οι εκδοθείσες διοικητικές πράξεις πυροπροστασίας και τα δικαιολογητικά και στοιχεία που τις συνοδεύουν τηρούνται ηλεκτρονικά στο αρχείο κάθε Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 11. Από το πληροφοριακό σύστημα ο Διαχειριστής της αίτησης, ο ιδιοκτήτης και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν αντίγραφα του εντύπου της εκδοθείσας διοικητικής πράξης πυροπροστασίας, καθώς και των στοιχείων που τη συνοδεύουν.
 12. Ο Διοικητής/Προϊστάμενος Πυρασφάλειας της αρμόδιας Υπηρεσίας έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα για να το ενημερώνει σε περίπτωση ανάκλησης της εκδοθείσας διοικητικής πράξης.


Άρθρο 12 - Εποπτεία επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων

 1. Κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους και προβαίνουν σε ενέργειες εποπτείας, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας, τις διατάξεις του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Δ της παρούσας και τις διατάξεις των άρθρων 125-157 του ν. 4512/2018.
 2. Οι έλεγχοι διενεργούνται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το εξάμηνο (6μηνο) από την έκδοση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή ένα (1) έτος αντίστοιχα από την αρχειοθέτηση της μελέτης πυροπροστασίας ή από την άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας της επιχείρησης - εγκατάστασης.
 3. Εφόσον διαπιστωθούν, παραβάσεις ήσσονος σημασίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προβαίνει σε γραπτή σύσταση, στην οποία αναγράφονται οι διαπιστωθείσες παραβάσεις ή καλεί τον ενδιαφερόμενο στην υποβολή έγγραφων εξηγήσεων, εγγράφων ή στοιχείων, με κατευθυντήριες οδηγίες για συμμόρφωση και τίθεται μέγιστη προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών στον φορέα της επιχείρησης - εγκατάστασης, για την άρση τέλεσής τους. Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης ή την υποβολή εξηγήσεων, εγγράφων ή στοιχείων, εφόσον αυτές δεν υποβληθούν ή εφόσον κριθούν από την υπηρεσία ως ελλιπείς ή ανεπαρκείς, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 13 της παρούσας.
 4. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παραλείψεις, ή ελλείψεις ή παραβάσεις σε σχέση με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη ή αρχειοθετημένη μελέτη ή την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας (όπως έλλειψη των απαιτούμενων μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, ελλείψεις δομικής πυροπροστασίας, επεκτάσεις που επιβάλλουν τη λήψη μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, κατάταξη σε δυσμενέστερη κατηγορία κινδύνου από άποψη πυρκαγιάς, κ.λπ.), η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 13 της παρούσας.
 5. Τα πυροσβεστικά όργανα (ελεγκτές), αρμόδια για τον έλεγχο εφαρμογής των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας, καθώς και της επιβολής των κυρώσεων και εν γένει διοικητικών μέτρων, ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 153 και 154 του ν. 4512/2018 (Α’ 8). Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, οι ελεγκτές δύναται να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, κατά περίπτωση και εφόσον σχετίζεται με το αντικείμενο εποπτείας, στα κτίρια, εγκαταστάσεις, γραφεία, εξοπλισμό, προϊόντα, βιβλία, έγγραφα, και άλλα στοιχεία, έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή του ελέγχου, σε έλεγχο των βιβλίων και των εγγράφων του οικονομικού φορέα και σε χορήγηση αντιγράφων, όπως πιστοποιητικά ή εκθέσεις δοκιμών από φορέα διαπίστευσης των υλικών, υπεύθυνες δηλώσεις ορθής εκτέλεσης εργασιών από εγκαταστάτες ή αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό ότι έχουν εφαρμοσθεί οι απαιτούμενες προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας ή/και τις σχετικές εργαστηριακές αναφορές, ώστε να εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος δείκτης πυραντίστασης κ.λπ., όπως δικαιολογητικά πυράντοχων θυρών, πυραντοχή ξηράς δόμησης, κ.λπ.
 6. Επιπροσθέτως, η Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργεί περιοδικούς ελέγχους, τακτικούς ή έκτακτους, βάσει προγράμματος που εκπονεί με κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου και την κατηγορία κινδύνου των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων από άποψη πυρκαγιάς, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της παρούσας. Οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές-εργοδότες των εγκαταστάσεων, οφείλουν να παρέχουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία κάθε δυνατή διευκόλυνση για τη διενέργεια των ελέγχων.


Άρθρο 13 - Κυρώσεις

 1. Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις, στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα του Παραρτήματος Α της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β’ 2233).
 2. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 12, επιπροσθέτως ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας που τυχόν έχει χορηγήσει και διαβιβάζει στην οικεία Εισαγγελία, αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της εγκατάστασης με συνημμένο το σχετικό με τον έλεγχο πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 1599/1986 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης». Στις ανωτέρω περιπτώσεις εφόσον αυτές αφορούν μη εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, ελλείψεις μέτρων παθητικής/δομικής πυροπροστασίας που επιβάλλουν τη λήψη μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας ή ελλείψεις ή μη τήρηση δομικής πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις των παρ. 2.2. και 2.3. του άρθρου 2 της παρούσας (όπως αριθμός και πλάτος εξόδων/τελικών εξόδων κινδύνου, μήκος απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, πυροδιαμερίσματα, κ.λπ.) και διαπιστώνονται εντός ενός (1) έτους από τη χορήγηση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία διαβιβάζει στην οικεία Εισαγγελία, αντίγραφο την υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με συνημμένο το σχετικό με τον έλεγχο πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 1599/1986 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης», και στην Αρχή χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
 3. Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κοινοποιεί τις παραβάσεις με κάθε πρόσφορο μέσο στην αρμόδια κατά περίπτωση αδειοδοτούσα ή εποπτεύουσα Αρχή για τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.


Άρθρο 14 - Προσάρτηση - Αναθεώρηση παραρτημάτων

 1. Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ. Ειδικότερα:
  • 1.1.    Στο Παράρτημα Α αποτυπώνονται τα δικαιολογητικά ανά περίπτωση με βάση τις κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας στην οποία υπάγονται οι επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις για την έγκριση/αρχειοθέτηση των μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή τη σύνταξη των Εκθέσεων Επιθεώρησης.
  • 1.2.    Στο Παράρτημα Β (Πίνακες 1 και 2), αποτυπώνονται τα στοιχεία παθητικής που επιδρούν στα στοιχεία ενεργητικής πυροπροστασίας ανά ειδική χρήση κτιρίου και με βάση τον κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α’ 80) στον Πίνακα 1 και π.δ. 71/1988 (Α’ 32) στον Πίνακα 2), στοιχεία που οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ελέγχουν υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία έγκρισης μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Στους Πίνακες δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία παθητικής πυροπροστασίας που αποτελούν προϋπόθεση επιβολής μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως αυτά αναγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο «Ενεργητική Πυροπροστασία» της ειδικής χρήσης του κτιρίου, όπως αριθμός και εμβαδόν ορόφων, στεγασμένη επιφάνεια, θεωρητικός πληθυσμός, αριθμός κλινών, ηλικία χρηστών, χρήστες κτιρίου (όπως άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ.), ύπαρξη επικίνδυνων ή ειδικών χώρων, ύψος κτιρίου και υποκατηγορία κτιρίου (όπως χρήσεις Βιομηχανία - Βιοτεχνία, Αποθήκευση, Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας).
  • 1.3.    Στο Παράρτημα Γ αποτυπώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση με βάση τις διατάξεις πυροπροστασίας στην οποία υπάγονται οι επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις για την έκδοση, ανανέωση πιστοποιητικού ή προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.
  • 1.4.    Στο Παράρτημα Δ απεικονίζεται το ποσοστό των τακτικών και δειγματοληπτικών ελέγχων των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων με βάση τις κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς, οι οποίες κατατάσσονται, ανά βαθμό επικινδυνότητας σε τρείς (3) κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς (χαμηλού, μεσαίου και υψηλού), σύμφωνα με τα εγγενή χαρακτηριστικά του κινδύνου και την αξιολόγησή του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ο τύπος και το μέγεθος της δραστηριότητας, τα δομικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, όπως η παλαιότητα της και τα υλικά κατασκευής της, η κατηγορία (ομάδα) και ο αριθμός των χρηστών και ο εξοπλισμός ή οι ύλες που χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται.
 2. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται τα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ της παρούσας.


Άρθρο 15 - Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις

 1. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί προς την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν την έναρξη εφαρμογής της παρούσας και αφορούν την έκδοση διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας, όπως ορίζονται στην πα- ρούσα, ελέγχονται και διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι αιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου θα υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες».
 2. Πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας που έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις πρότερες ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τον χρόνο λήξης τους. Η ανανέωσή τους γίνεται, εφόσον αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
 3. Πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας που έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις πρότερες ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και δεν προβλέπονται ή απαιτούνται από την παρούσα ή κανονιστική διάταξη, η οποία έχει εκδοθεί λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 7 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), παύουν να ισχύουν μετά τον χρόνο λήξης τους.
 4. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις, όπου έχουν υποδειχθεί μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης), και υπάγονται σε πυροσβεστικές διατάξεις, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις ανά ειδική χρήση κτιρίου.
 5. Στις δραστηριότητες-εγκαταστάσεις της παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας, όπως αυτές απεικονίζονται στο διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας και για τις οποίες έχουν υποδειχθεί μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης), οι εκθέσεις εξακολουθούν να ισχύουν.
 6. Εκθέσεις επιθεώρησης που είχαν συνταχθεί για επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που δεν αναγράφονται στο διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας και δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων (όπως περίπτερα, αυτοκινούμενες (κινητές) καντίνες, ελικοδρόμια, σιδηροδρομικές οδικές σήραγγες, εμπορικοί λιμένες, υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι, υπαίθριες δραστηριότητες, όπως εμποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές, κυριακάτικες, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, στάσιμο, πλανόδιο εμπόριο, υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο, κ.λπ.), παύουν να ισχύουν με τη δημοσίευση της παρούσας.
 7. Για την ανάκληση, τροποποίηση ή ακύρωση της εκδοθείσας διοικητικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει αίτηση θεραπείας - ιεραρχική προσφυγή,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2690/ 1999 (Α’ 45).
 8. Η έκδοση των διοικητικών πράξεων της παρούσας δεν υποκαθιστούν ή απαλλάσσουν από την υποχρέωση έκδοσης εγκρίσεων ή άλλων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες κείμενες διατάξεις.
 9. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δεν προβαίνουν στην ικανοποίηση σχετικών αιτημάτων για την έκδοση των διοικητικών πράξεων, εφόσον δεν προβλέπονται ρητά από την παρούσα.


Άρθρο 16 - Καταργούμενες Διατάξεις

 1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:
  • 1.1    Η υπ’ αρ. 13/2013 πυροσβεστική διάταξη «Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις» (Β’ 1586).
  • 1.2 Η παρ. 63 της υπ’ αρ. 3021/19/6/1986 κοινής υπουργικής απόφασης «Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα» (Β’ 847).
  • 1.3. Η υπό στοιχεία 70942 Φ.701.2/5.11.2019 απόφαση Αρχηγού Π.Σ. «Καθορισμός της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας» (ΑΔΑ:Ω7Ο346ΜΚ6Π- ΜΩΟ),
  • 1.4. Η υπό στοιχεία 70818 Φ.701.3/5.11.2019 απόφαση Αρχηγού ΠΣ «Πυροπροστασία δραστηριοτήτων - εγκαταστάσεων που δεν υπάγονται σε νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας κτιρίων - εγκαταστάσεων» (ΑΔΑ:6ΨΗΑ46ΜΚ6Π-Ζ8Ψ).
 2. Tροποποιείται:
  • 2.1    Το Παράρτημα Γ της υπό στοιχεία 136860/1673/ Φ15/31.12.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων» (Β’ 6210).
   Επίσης καταργείται ή τροποποιείται αντίστοιχα κάθε γενική ή ειδική διάταξη κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων ή ερμηνευτικών εγκυκλίων που είναι αντίθετες, ρητά ή κατά το περιεχόμενό τους με διατάξεις της παρούσας ή ρυθμίζουν τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.
Παραρτήματα - Πυροσβεστική διάταξη 13-2021

Αριθμ. 69019 οικ. Φ.700.13 - "Έγκριση της υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 167 του ν. 4662/2020».

Παράρτημα Α

Δικαιολογητικά για την έγκριση / αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

Περίπτωση 1η(2):

Επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018(3) (Α' 80) ή π.δ. 71/1988 (Α' 32)

Υποχρεωτικά δικαιολονητικά(4):

 1. Αντίγραφο της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας (στέλεχος οικοδομικής άδειας) ή εκδοθείσας διοικητικής πολεοδομικής πράξης, όπως έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, άδεια αναθεώρησης Οικοδομικής Άδειας, άδεια νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, αναθεώρηση παλαιών οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης, ενημέρωση Οικοδομικής Άδειας βάσει του ν. 4495/2017 (Α' 167), του ν. 4067/2012 (Α' 79), όπως κάθε φορά ισχύουν.) ή/και ρυθμίσεων αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων(5).
 2. Αντίγραφο της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας (τεύχος μελέτης και σχέδια κατόψεων χωριστά για κάθε επίπεδο σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της εγκατάστασης) των ορόφων του κτιρίου ή της εγκατάστασης η οποία εκπονείται με ευθύνη και φέρει υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού.
 3. Αντίγραφο της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (τεύχος μελέτης ή/και σχέδια κατόψεων, στα οποία να απεικονίζονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ' αριθ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης και την ισχύουσα νομοθεσίας πυροπροστασίας, χωριστά για κάθε επίπεδο σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης) των ορόφων του κτιρίου ή της εγκατάστασης, η οποία εκπονείται με ευθύνη και φέρει υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού.


Περίπτωση 2η:

Επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής πυροσβεστικών ή ειδικών διατάξεων πυροπροστασίας

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας (στέλεχος οικοδομικής άδειας) ή εκδοθείσας διοικητικής πολεοδομικής πράξης, όπως άδεια αναθεώρησης Οικοδομικής Άδειας, άδεια νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, αναθεώρηση παλαιών οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης, ενημέρωση Οικοδομικής Άδειας ή/και ρυθμίσεων αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων(5) με την ακριβή διεύθυνση. Σε περίπτωση μη εύρεσης του στελέχους της οικοδομικής άδειας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ότι δεν βρέθηκε το συγκεκριμένο στέλεχος και εναλλακτικά υποβάλλεται οποιοδήποτε νομιμοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο έκδοσης της οικοδομικής άδειας (τίτλοι ιδιοκτησίας, συμβολαιογραφική πράξη, σχέδια κλπ.) ή παλαιότητας του κτιρίου, όπως χρόνος θεώρησης της αδείας για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, βεβαιώσεις από τεχνικές υπηρεσίες φορέων ύδρευσης ή ηλεκτροδότησης του κτιρίου, άδεια λειτουργίας κλπ.
 2. Μελέτη πυροπροστασίας (τεύχος μελέτης ή/και σχέδια κατόψεων για κάθε επίπεδο), όπου θα αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της εγκατάστασης ανά κτίριο και χρήση κτιρίου, που εκπονείται με ευθύνη και φέρει υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις πυροπροστασίας.


Περίπτωση 3η:

Επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται σε νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας κτιρίων - εγκαταστάσεων και για τις οποίες υποδεικνύονται μέτρα και μέσα πυροπροστασίας
(Εκθέσεις Επιθεώρησης)

1ο στάδιο:
Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο αρχικής οικοδομικής άδειας του κτιρίου/κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν μεταβολών της αδείας ή/και έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ή/και έκδοσης άδειας νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών ή/και ρυθμίσεων αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων(5) με την ακριβή διεύθυνση. Σε περίπτωση μη εύρεσης του στελέχους της οικοδομικής άδειας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ότι δεν βρέθηκε το συγκεκριμένο στέλεχος και εναλλακτικά υποβάλλεται οποιοδήποτε νομιμοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο έκδοσης της οικοδομικής άδειας (τίτλοι ιδιοκτησίας, συμβολαιογραφική πράξη, σχέδια κλπ.) ή παλαιότητας του κτιρίου, όπως χρόνος θεώρησης της αδείας για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, βεβαιώσεις από τεχνικές υπηρεσίες φορέων ύδρευσης ή ηλεκτροδότησης του κτιρίου, άδεια λειτουργίας κλπ.
 2. Αντίγραφο σχεδίων κάτοψης χωριστά για κάθε επίπεδο σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης.

2ο στάδιο:
Υποχρεωτικά δικαιολογητικά μετά την σύνταξη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία της Έκθεσης Επιθεώρησης

 1. Σχέδια Κατόψεων με αποτυπωμένα τα υποδεικνυόμενα στην Έκθεση Επιθεώρησης μέτρα και μέσα πυροπροστασίας και μελέτη κατόπιν υπόδειξης από την Έκθεση Επιθεώρησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2

Πρόσθετα δικαιολογητικά (απαιτούμενα κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα(1), στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που διαθέτουν περισσότερα του ενός (1) κτίρια ή βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή επικαιροποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα ή για τον έλεγχο των αποστάσεων από γειτονικά κτίρια.
 2. Εφόσον η εγκατάσταση αποτελεί τμήμα κτιρίου, υποβάλλονται υποχρεωτικά αντίγραφα των μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας (Τεύχος μελέτης και σχέδια κατόψεων χωριστά για κάθε επίπεδο σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης) όλων των ορόφων του κτιρίου.
 3. Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή/και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, όπως υγραερίου(7), πετρελαιοειδών προϊόντων κλπ., η οποία εκπονείται με ευθύνη και φέρει υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις πυροπροστασίας, στις περιπτώσεις που απαιτείται.
 4. Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως ισχύει, που εκπονούνται με ευθύνη και φέρουν υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, στις περιπτώσεις που απαιτούνται.
 5. Πίνακας και περιγραφή των βοηθητικών εργαλείων και μέσων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως ισχύει, στις περιπτώσεις που απαιτούνται.
 6. Βεβαίωση του φορέα ύδρευσης που θα φαίνεται η διατομή, η παροχή και η πίεση του αγωγού (δικτύου) με τον οποίο συνδέεται με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης και τροφοδοτείται το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο ή το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό της εγκατάστασης.
 7. Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή έγγραφα του φορέα χρηματοδότησης, στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις όπου απαιτείται η έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας ως απαραίτητο δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή φακέλου χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
 8. Αντίγραφο ενημέρωσης οικοδομικής άδειας ή ενημέρωσης ταυτότητας κτιρίου, στις περιπτώσεις υφιστάμενων κτιρίων, από το οποίο αποδεικνύεται ότι οι εργασίες (συνολική αλλαγή χρήσης του κτιρίου του εδ. (δ) ή επέκταση της επιφάνειας του εδ. (ε)) της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' του π.δ. 41/2018, δεν απαιτούν την έκδοση Οικοδομικής Άδειας.
 9. Αιτιολογημένη έκθεση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, στην οποία περιγράφονται οι λόγοι αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τους όρους των άρθρων των πυροσβεστικών ή ειδικών διατάξεων, στα οποία παρέχεται το ως άνω δικαίωμα αποκλίσεων από αυτά.
 10. Τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού, η οποία υποβάλλεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία θεωρημένη από την κατά περίπτωση αρμόδια για τον χαρακτηρισμό του κτιρίου υπηρεσία, σε κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία ή διατηρητέα ή παραδοσιακά από τα αρμόδια Υπουργεία, στα οποία οι απαιτήσεις πυροπροστασίας καθορίζονται αναλόγως της χρήσης τους από την κατά περίπτωση ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη, με δυνατότητα αποκλίσεων μέσω της επιβολής πρόσθετων αντισταθμιστικών μέτρων πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφ' όσον τούτο επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης των στοιχείων που καθόρισαν τον προστατευόμενο χαρακτήρα τους (άρθρο 2 του Κεφαλαίου Α' του π.δ. 41/2018).
 11. Αποδεικτικό παραλαβής, στις περιπτώσεις αρχειοθετημένων μελετών πυροπροστασίας, σύμφωνα με το ν. 4156/2013.
 12. Ένσταση του φορέα της εγκατάστασης κατά του Πρακτικού Α/Βάθμιας Επιτροπής Αποκλίσεων.


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1. Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).
 2. Οι μελέτες και τα λοιπά έγγραφα στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων που έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-Άδειες», τα οποία φέρουν ειδική ηλεκτρονική σήμανση, εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονική έκδοση των πολεοδομικών πράξεων (οικοδομική άδεια ή ενημέρωση οικοδομικής άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας). Στη περίπτωση παλαιών εντύπων οικοδομικών αδειών ή αδειών Δόμησης, πριν την έναρξη πλήρης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών e-Άδειες τα αντίγραφα θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 3. Άρθρο 2 του π.δ. 41/2018 (Α' 80) και την υπ' αριθ. 1/10.05.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α77-5-2018)» (ΑΔΑ: ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ).
 4. Στις περιπτώσεις κτιρίων για τις οποίες δεν εκδίδεται Οικοδομική Άδεια ή η έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας προηγείται της έκδοσης Οικοδομικής Άδειας, το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται χωρίς να αποτελούν ακριβή αντίγραφα από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-Άδειες».
 5. Εφόσον υφίσταται αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής προστίμων (ν. 4495/2017, ν. 4178/2013, ν. 4014/2011, ν.3843/2010), υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά - έγγραφα:
  1. Aντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαίρετων κτισμάτων βεβαίωσης περαίωσης ή βεβαίωσης εξόφλησης ή ρύθμισης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου.
  2. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και τυχόν αναθεώρησης αυτής σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ή εύρεσης του στελέχους της οικοδομικής άδειας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ότι δεν βρέθηκε το συγκεκριμένο στέλεχος και εναλλακτικά, υποβάλλεται νομιμοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη της ακριβούς ημερομηνίας εκτέλεσης των αυθαίρετων εργασιών, όπως χρόνος θεώρησης της αδείας για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, βεβαιώσεις από τεχνικές υπηρεσίες, όπως φορέων ύδρευσης ή ηλεκτροδότησης του κτιρίου, κλπ.
  3. Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαίρετων κτισμάτων σχεδίων κάτοψης του ορόφου ή των ορόφων, στην οποία σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης Σε περίπτωση μη υποβολής εγγράφων που να αποδεικνύουν τον χρόνο ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών, λαμβάνεται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 1-1-2004, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4495/2017 (Α' 167).
 6. Τοπογραφικό διάγραμμα νοείται αυτό του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α' 167).
 7. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας απαιτείται στις κατηγορίες I, II και III της Κ.Υ.Α. 31856/2003 (Β' 1257). Στην κατηγορία 0 υποβάλλεται περιγραφή εγκατάστασης υγραερίου.

Παράρτημα Β

Στοιχεία παθητικής πυροπροστασίας που επιδρούν στα στοιχεία ενεργητικής πυροπροστασίας ανά ειδική χρήση κτιρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Π.Δ. 41/2018 (Α' 80): Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίωνα/α

ΚατοικίαΠροσωρινή διαμονή
Συνάθροισης κοινού
Εκπαίδευσης
Υγεία και κοινωνική πρόνοια
Σωφρονισμός
Εμπόριο
Γραφεία
Βιομηχανία - Βιοτεχνία
Αποθήκευση
Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων
1Απαιτήσεις δείκτη πυραντίστασηςπαρ 6.2 (Πίνακας 7)
2
Μέγιστο εμβαδόν πυροδιαμερίσματοςπαρ 6.5 (Πίνακας 9)
3
Απαιτούμενος δείκτης πυραντίστασης διαχωριστικών δομικών στοιχείων διαχωρισμένων χρήσεων
παρ 6.5 (Πίνακας 10)
4
Πυροδιαμερισματοποιίηση χώρων που γειτνιάζουν με αίθριο με χρήση πυράντοχων ρολών ή πυροκουρτινώνπαρ 6.5παρ 6.5 (μόνο για κατηγορία Ε2)παρ 6.5-παρ 6.5
5
Ενεργοποίηση μηχανικού εξαερισμού υπογείων τμημάτων εμβαδού άνω των 200τ.μ.
παρ 6.6.8
6

Επικίνδυνοι χώροι κατηγορία Α ή Β

παρ. 6.7
παρ. 6.7 & Πίνακας 12
παρ. 6.7
παρ. 6.7 & Πίνακας 12
7
Όριο μήκους πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής-παρ. 5.3.4 (Πίνακας 5)
-
8
Μέγιστος όγκος πυροδιαμερίσματος
-παρ. 9.3παρ. 10.3-
9
Πυροδιαμερισματοποίηση κτιρίων (εσωτερικοί τοίχοι) με χρήση πυράντοχων ρολών ή πυροκουρτινών
-παρ 7.3(1)
-παρ. 9.3(2)παρ. 10.3(2)παρ.11.4(3)
10
Διαχωρισμός κατά ορόφους πυροδιαμερισμάτων με πυράντοχη θύρα
-παρ. 11.4

Υποσημειώσεις:

 1. Εως 25% της επιφάνειας
 2. Κατηγορίες Ζ1 και Ζ2 εως 25% της επιφάνειας
 3. Κατηγορίες Λ1, Λ2 και Λ3 έως 50% της επιφάνειας


ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Π.Δ. 71/1988 (A' 32): Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων


α/α

ΚατοικίεςΞενοδοχεία
Εκπαιδευτήρια
Γραφεία
Καταστήματα
Χώροι συνάθροισης κοινού
Βιομηχανία - Βιοτεχνία - Αποθήκες
Κτίρια Υγεία και Κοινωνικής πρόνοιας
Κτίρια σωφρονισμού
Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων
1Κτίρια ή τμήματα κτιρίων υψηλού βαθμού κινδύνου
Άρθρο 1, παρ. 1.2.3
2
Ανοίγματα πατωμάτων μεταξύ ορόφων
Άρθρο 3, παρ. 3.2.9(1)
3
Ύψος κτιρίου
Άρθρο 4, παρ. 4.3.2
4
Ελάχιστοι απαιτούμενοι δείκτες πυραντίστασης(2)
-παρ 3.1 Πίνακας Δ1παρ 3.1 Πίνακας Ε2παρ 3.1 Πίνακας ΣΤ2παρ 3.1 Πίνακας Ζ3-παρ 3.1 Πίνακας Η1παρ 3.1 Πίνακας Θ1
5
Μέγιστο εμβαδόν πυροδιαμερίσματος
-παρ 3.2 Πίνακας Γ3παρ 3.2 Πίνακας Δ2παρ 3.2 Πίνακας Ε3-παρ 3.2 Πίνακας Ζ4-παρ 3.2 Πίνακας Η2παρ 3.2 Πίνακας Θ2
6

Μέγιστος Όγκος πυροδιαμερίσματος

-παρ 3.2-
7
Μήκος απόστασης εξώπορτας μέχρι έξοδο κινδύνου
παρ 2.1.3 εδ i και ii-
8
Μέγιστη πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής
παρ 2.1.3 εδ i και iiπαρ 2.1.3 εδ i.γ & εδ ii.β-παρ 2.1.4παρ 2.1.3-
9
Μη πυράντοχος διαχωρισμός καταστημάτων δώρων
-παρ 3.3.2-

Υποσημειώσεις

 1. Εξαιρούνται κλιμακοστάσια με χρήση "Κατοικίες" μέχρι 4 ορόφους και εμβαδόν ορόφου <500τ.μ.
 2. Σύμφωνα με την παρ. 3.1 του άρθρου 3: "Σε πολυώροφα κτίρια, ύψος μεγαλύτερο των 20 μέτρα τα κρίσιμα φέροντα δομικά στοιχεία πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 120 λεπτών".

Παράρτημα Γ

Δικαιολογητικά για την έκδοση διοικητικών πράξεων πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας

 Περίπτωση 1η:
Δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού ή προσωρινού(2) πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς ή με τη διενέργεια αυτοψίας

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75) του επιβλέποντα ή αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι:
  1. α. Έχουν ληφθεί και εγκατασταθεί τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη στοιχεία παθητικής(4) / δομικής(5) πυροπροστασίας, που επηρεάζουν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων - εγκαταστάσεων για τη χρήση της επιχείρησης - εγκατάστασης, 
  2. β. Έχουν ληφθεί και εγκατασταθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας για τη χρήση της επιχείρησης - εγκατάστασης μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, πληρούν τις προδιαγραφές της υπ' αριθ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως κάθε φορά ισχύει, και των θεωρημένων τεχνικών περιγραφών και λειτουργούν καλώς.
  3. γ. Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα, όπως Υπεύθυνες Δηλώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών από αδειούχους εγκαταστάτες ανά κλάδο ή ειδικότητα, εφόσον υφίσταται, και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης υλικών και δομικών στοιχείων που εγκαταστάθηκαν στην επιχείρηση, διαδικασίες ελέγχου και εργαστηριακών δοκιμών αντίδρασης στη φωτιά από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της επιχείρησης - εγκατάστασης προς τις απαιτήσεις της υπ' αριθ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως κάθε φορά ισχύει.
  4. δ. Υφίσταται τεχνικός φάκελος πυροπροστασίας για την εγκατάσταση, αντίγραφο του οποίου διατηρείται και στο αρχείο του κυρίου του έργου(6) στην έδρα της επιχείρησης. Στο φάκελο περιέχονται η εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, οι θεωρημένες τεχνικές περιγραφές, πιστοποιητικά, δηλώσεις συμμόρφωσης/απόδοσης των κατασκευαστών για όλα τα επιμέρους υλικά, οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καθώς και άλλα πιθανά απαιτούμενα έγγραφα, όπως υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών από αδειούχους εγκαταστάτες ανά κλάδο ή ειδικότητα, πιστοποιητικά φορέων ελέγχου και συμπληρωματικές μελέτες, εφόσον απαιτούνται.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 (Α' 75) του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή, εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας της επιχείρησης - εγκατάστασης, ότι:
  1. α. Έχουν ληφθεί, εγκατασταθεί, τοποθετηθεί και βρίσκονται σε λειτουργία τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας για τη χρήση της επιχείρησης - εγκατάστασης μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας
  2. β. Τα εγκατεστημένα μέσα και συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας θα συντηρούνται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών, ευρωπαϊκών προτύπων, τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και την υπ' αριθ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.
  3. γ. Το προσωπικό της εγκατάστασης θα οργανώνεται, θα εκπαιδεύεται και θα ενημερώνεται σε θέματα πυροπροστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.
  4. δ. Έχω λάβει γνώση ότι πριν από οποιαδήποτε πιθανή μεταβολή ή τροποποίηση της εγκατάστασης και των προβλέψεων της μελέτης ή μεταβολή του κινδύνου στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, είμαι υποχρεωμένος να ενημερώνω αρμόδιο μηχανικό, ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ή εγκρίσεις.
  5. ε. Υφίσταται αντίγραφο του τεχνικού φακέλου πυροπροστασίας όπως μου κοινοποιήθηκε από τον αρμόδιο μηχανικό στην εγκατάσταση.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση(3) του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (Α' 75) της αναγνωρισμένης εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πουλήθηκαν, συντηρήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης - εγκατάστασης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 618/43/2005 (Β' 52), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 4. Απόδειξη κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για τη χορήγηση του βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει(7).
 5. (Κατάθεση του ποσού των δέκα (10) ευρώ στον «Ειδικό Λογαριασμό Πόρων Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος» (040/54613247 - ΙΒΑΝ: GR5401100400000004054613247) στο όνομα του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή ή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης - εγκατάστασης ή στις περιπτώσεις κατάθεσης του αντιτίμου μέσω e-banking, θα αναγράφεται στην αιτιολογία, υποχρεωτικά και η Υπηρεσία από την οποία ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει το βιβλίο).

Λοιπά δικαιολογητικά (απαιτούμενα κατά περίπτωση)

 1. Πίνακας Σύνθεσης Ομάδας Πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως ισχύει, στις περιπτώσεις που απαιτείται.
 2. Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης, που έχει υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-Άδειες ή στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων ή αντίγραφο από τον έντυπο φάκελο της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης, ορθής εκτέλεσης της μελέτης εγκατάστασης υγραερίου κατηγορίας I, II ή III, σύμφωνα με την παρ. 3.Ι.2.4. του άρθρου 3 της ΚΥΑ 31856/2003 (Β' 1257).
 3. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο εγκατάστασης και χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται.
 4. Αιτιολογημένη έκθεση του φορέα της εγκατάστασης, με συνημμένα τυχόν έγγραφα στοιχεία για τους λόγους μη υλοποίησης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, τη χρονική διάρκεια υλοποίησης τους και προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας μέχρι την υλοποίησή τους, στην περίπτωση χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.
 5. Καταστατικό εταιρείας, στο οποίο να φαίνεται ο/οι νόμιμος/-οι εκπρόσωπος/-οι της εταιρείας που υπογράφει/-ουν την/τις Υπεύθυνη/-ες Δήλωση-Δηλώσεις.

Περίπτωση 2η:
Δικαιολογητικά για την ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75) του επιβλέποντα ή αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι:
  1. α. Δεν υφίσταται μεταβολή, τροποποίηση των στοιχείων παθητικής(4) / δομικής(5)  πυροπροστασίας, που επηρεάζουν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως περιγράφονται στη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται και στην εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.
  2. β. Δεν υφίσταται μεταβολή, τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας και των στοιχείων, εγγράφων που βρίσκονται στον τεχνικό φάκελο πυροπροστασίας της επιχείρησης που διατηρείται στο αρχείο του κυρίου του έργου*61 στην έδρα της επιχείρησης.
  3. γ. Τηρούνται, έχουν συντηρηθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας για τη χρήση του κτιρίου μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, πληρούν τις προδιαγραφές της υπ' αριθ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως κάθε φορά ισχύει, και των θεωρημένων τεχνικών περιγραφών και λειτουργούν καλώς.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση(3) του άρθρου 8 του ν.1599/86 (Α' 75) του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή, εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας της επιχείρησης - εγκατάστασης, ότι:
  1. α. Έχουν ληφθεί, εγκατασταθεί, τοποθετηθεί και λειτουργούν καλώς τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας για τη χρήση της επιχείρησης - εγκατάστασης μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.
  2. β. Τα εγκατεστημένα μέσα και συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας έχουν συντηρηθεί και θα συντηρούνται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών, ευρωπαϊκών προτύπων, τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και την υπ' αριθ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει. και θα συντηρούνται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών, ευρωπαϊκών προτύπων, τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και την υπ' αριθ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.
  3. γ. Το προσωπικό της εγκατάστασης θα οργανώνεται, θα εκπαιδεύεται και θα ενημερώνεται σε θέματα πυροπροστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.
  4. δ. Έχω λάβει γνώση ότι πριν από οποιαδήποτε πιθανή μεταβολή ή τροποποίηση της εγκατάστασης και των προβλέψεων της μελέτης ή μεταβολή του κινδύνου στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, είμαι υποχρεωμένος να ενημερώνω αρμόδιο μηχανικό, ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ή εγκρίσεις.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (Α' 75) της αναγνωρισμένης εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πουλήθηκαν, συντηρήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης - εγκατάστασης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 618/43/2005 (Β' 52), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 4. Αντίγραφα των συμπληρωμένων σελίδων του βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας όλων των προηγούμενων ετών μετά την έκδοση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

Λοιπά δικαιολογητικά (απαιτούμενα κατά περίπτωση)

 1. Απόδειξη κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για τη χορήγηση του βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει(8).
 2. (Κατάθεση του ποσού των δέκα (10) ευρώ στον «Ειδικό Λογαριασμό Πόρων Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος» (040/54613247 - ΙΒΑΝ: GR5401100400000004054613247) στο όνομα του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή ή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης - εγκατάστασης ή στις περιπτώσεις κατάθεσης του αντιτίμου μέσω e-banking, θα αναγράφεται στην αιτιολογία, υποχρεωτικά και η Υπηρεσία από την οποία ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει το βιβλίο).
 3. Καταστατικό εταιρείας, στο οποίο να φαίνεται ο/οι νόμιμος/-οι εκπρόσωπος/-οι της εταιρείας που υπογράφει/-ουν την/τις Υπεύθυνη/-ες Δήλωση-Δηλώσεις (βλέπε υποχρεωτικά δικαιολογητικά).
 4. Αντίγραφο εγγράφου νομιμοποίησης (όπως συμβολαιογραφική πράξη, καταστατικό εταιρειών, απόφαση δικαστηρίου, συμφωνητικό μίσθωσης, καταστατικό ΓΕΜΗ), σε περιπτώσεις αλλαγής επωνυμίας ή μεταβολής του κατόχου (ιδιοκτήτη, εκμεταλλευτή) της επιχείρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • (1)Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας χορηγείται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α' 80) ή π.δ. 71/1988 (Α' 32). Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας (Άρθρο 2 της παρούσας - Ορισμοί).
 • (2)Στην περίπτωση χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας υποβάλλονται όλα τα υποχρεωτικά και λοιπά δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται, για τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας παθητικής / δομικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που έχουν εγκατασταθεί από τις μελέτες πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που δεν έχουν υλοποιηθεί, τα οποία και θα αναγράφονται ρητά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις.
 • (3)Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων, όπου υφίστανται πέραν της μίας (1) εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας (όπως βιομηχανική εγκατάσταση με πολλά κτίρια ή κτίρια με διαφορετικές χρήσεις ή που χρησιμοποιεί για τις λειτουργικές του ανάγκες υγραέριο ή εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων κλπ.), η Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρεται στο σύνολο των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας.
 • (4)Η έννοια της παθητικής πυροπροστασίας αναφέρεται σε κτίρια που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α' 80) ή π.δ. 71/1988 (Α' 32) (παρ. 2.1. του άρθρου 1 και Άρθρο 2 - Ορισμοί της παρούσας).
 • (5)Η έννοια της δομικής πυροπροστασίας αναφέρεται σε κτίρια που υπάγονται σε πυροσβεστικές ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας (παρ. 2.2. και 2.3. του άρθρου 1 και άρθρο 2 - Ορισμοί της παρούσας).
 • (6)Σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 41/2018 (Α' 80) «Ο κύριος του έργου οφείλει να τηρεί αρχείο με τα πιστοποιητικά υλικών και δομικών στοιχείων που εγκαταστάθηκαν στο κτίριο. Με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων, τα ανωτέρω πιστοποιητικά αναρτώνται στον σχετικό ηλεκτρονικό φάκελο του κτιρίου και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτού.»
 • (7)Στις περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας και όχι έκδοσης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.
 • (8)Στις περιπτώσεις που όλα τα φύλλα του βιβλίου ελέγχου και συντήρησης έχουν συμπληρωθεί.

Παράρτημα Δ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Χρήση κτιρίου - Επιχείρησης - Εγκατάστασης - Δραστηριότητας

Κατηγορία Α

(Χαμηλού βαθμού κινδύνου)

Κατηγορία Β

(Μεσαίου βαθμού κινδύνου)

Κατηγορία Γ

(Υψηλούβαθμού κινδύνου)Ποσοστό ελέγχου (σε %)


Ποσοστό ελέγχου (σε %)


Ποσοστό ελέγχου (σε %)

Προσωρινή διαμονή
< 100 κλίνες
20
100-300 κλίνες
50
> 300 κλίνες
100
Εκπαίδευση
Εκπαιδευτήρια που δεν υπάγονται στις κατηγορίες Β και Γ
20
 • Εκπαιδευτήρια Α.Μ.Ε.Α.
 • Νηπιαγωγεία
 • >= 4 ορόφους
 • Πολυόροφα > 1500 τ.μ.
50
 • > 23 μ.
 • Υπόγεια με θ.π. > 150 άτομα
75
ΓραφείαΓραφεία που δεν υπάγονται στις κατηγορίες Β και Γ10
 • > 2500 τ.μ.
 • > 200 άτομα θ.π.
30
 • > 23 μ.
75
Εμπόριο
 • <= 1000 τ.μ.
 • Υπαίθρια καταστήματα
10
 • 1000 τ.μ. - 2500 τ.μ.
 • Καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου <= 750 τ.μ.
30
 • >= 2500 τ.μ.
 • Υπόγεια με θ.π. > 150 άτομα
 • Καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου > 750 τ.μ.
75
Συνάθροιση κοινού
 • <= 150 άτομα θ.π.
 • Υπαίθριοι χώροι
 • Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με θ.π. > 2000 θεατές
 • Κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις με θ.π. < 1000 θεατές
20
 • > 150 άτομα θ.π.
 • Κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις με θ.π. > 1000 θεατές
 • Μουσεία, πινακοθήκες > 1500 τ.μ.
40
 • Κέντρα διασκέδασης
 • Θέατρα και χώροι παραστάσεων
 • Κινηματογράφοι
 • Εκθεσιακά κέντρα > 3500 τ.μ.
 • Υπόγεια με θ.π. > 150 άτομα
100
Υγεία και Κοινωνική πρόνοια
Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας που δεν υπάγονται στις κατηγορίες Β και Γ
10
 • Κατηγορία Ε1 < 500 τ.μ.
 • Κατηγορία Ε2 > 3000 τ.μ. ή θ.π. > 200 άτομα
 • Κατηγορία Ε3 > 100 κλίνες
30
 • Κατηγορία Ε1 > 500 τ.μ.
 • Κατηγορία Ε1, Ε2, Ε3 > 23μ ύψος
 • Υπόγεια κατηγορίας Ε3 με θ.π. > 150 άτομα
100
Σωφρονισμός
Κτίρια Σωφρονισμού που δεν υπάγονται στις κατηγορίες Β και Γ10
 • > 150 άτομα θ.π.
 • > 15 μ ύψος
30
> 3500 τ.μ.
75
Στάθμευση αυτοκινήτων
Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων που δεν υπάγονται στις κατηγορίες Β και Γ20
Υπέργειοι χώροι > 15μ ύψος
40
Υπόγειοι χώροι > 300 τ.μ.
75
Μεταποιητικές και συναφείς εγκαταστάσεις (βιομηχανία - βιοτεχνία
 • Κατηγορίες Ο (ΚΥΑ 136860/2018)
20
 • Κατηγορίες Α2 (ΚΥΑ 136860/2018)
 • Κατηγορίες Αβ, Ββ, Cβ (KYA F15/1589/2006)
 • Κατηγορία Ζ2 (ΠΔ 41/2018 - ΠΔ 71/1988)
 • Μεταλλεία - Λατομεία
50
 • Εγκαταστάσεις SEVESO
 • Κατηγορία C (ΚΥΑ 136860/2018)
 • Κατηγορίες Αγ, Βγ, Cγ (KYA F15/1589/2006)
 • Κατηγορία Ζ3 (ΠΔ 41/2018 - ΠΔ 71/1988)
100
 • Κατηγορίες Α1 (ΚΥΑ 136860/2018)
 • Κατηγορία Ζ1 (ΠΔ 41/2018 - ΠΔ 71/1988)
 • Κατηγορίες Αα, Βα, Cα (KYA F15/1589/2006)
30
 • Κατηγορία Β (ΚΥΑ 136860/2018)
100
Αποθήκευση
 • Κατηγορίες Ο,  Α  (Πυροσβεστική διάταξη 6/2018)
 • Κατηγορία Ζ1 (ΠΔ 41/2018 - ΠΔ 71/1988)
 • Υπαίθριες αποθήκες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Β
20
 • Κατηγορία Β  (Πυροσβεστική διάταξη 6/2018)
 • Κατηγορία Ζ2 (ΠΔ 41/2018 - ΠΔ 71/1988)
 • Υπαίθριες αποθήκες
  • Κατηγορίας Α > 7500 τ.μ.
  • Κατηγορίας Β > 5000 τ.μ.
  • Κατηγορίας C > 3000 τ.μ.
50
 • Κατηγορία C  (Πυροσβεστική διάταξη 6/2018)
 • Κατηγορία Ζ3 (ΠΔ 41/2018 - ΠΔ 71/1988)
100
Συνεργεία, ΙΚΤΕΟ, & συναφείς εγκαταστάσεις
 • Κατηγορία Αα (ΚΥΑ 16085/2009)
 • Κατηγορία Ζ1 (ΠΔ 41/2018 - ΠΔ 71/1988)
10
 • Κατηγορία Βα (ΚΥΑ 16085/2009)
 • Κατηγορία Ζ2 (ΠΔ 41/2018 - ΠΔ 71/1988)
30
-
-
Λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντες)
<= 1000 τ.μ.
10
> 1000 τ.μ.
50
-
-
Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων (1)
-
-
Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας ΙΙΙ (ΚΥΑ 578/1991)
50
 • Εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου (ΚΥΑ 34458/1990)
 • Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Ι & ΙΙ
75
Εγκαταστάσεις υγραερίου (1)
-
-
 • Εγκαταστάσεις υγραερίου κατηγορίας Ο και Ι (ΚΥΑ 31856/2003)
 • Εγκαταστάσεις φιαλών υγραερίου (παρ. 5 της ΚΥΑ Δ3/14848/1993) > 200 Kg
50
 • Εγκαταστάσεις υγραερίου κατηγορίας II και ΙII (ΚΥΑ 31856/2003)
 • Εγκαταστάσεις δεξαμενών υγραερίου (παρ. 2 και 3 της ΚΥΑ Δ3/14848/1993)
100
Λοιπές εγκαταστάσεις
 • Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου (1)
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) > 50 κλίνες
 • Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από αιολική και ηλιακή ενέργεια
 • Εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Εκθέσεις επιθεώρησης στις οποίες έχουν υποδειχθεί φορητά, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας
10
 • Αμιγή πρατήρια Καυσίμων & Ενέργειας (υγρών και αερίων καυσίμων)
 • Τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες)
 • Εκθέσεις επιθεώρησης στις οποίες έχουν υποδειχθεί μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας
50
 • Μικτά πρατήρια Καυσίμων & Ενέργειας (υγρών και αερίων καυσίμων)
 • Κατασκηνώνσεις - παιδικές εξοχές
 • Δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών
100

(1): Το ως άνω ποσοστό διενεργείται αποκλειστικά και μόνο σε εγκαταστάσεις που αποτελούν βοηθητικές, δευτερεύουσες άλλης κύριας χρήσης (όπως εγκατάσταση υγραερίου σε τουριστικό κατάλυμα, χώρο συνάθροισης κοινού, κ.λπ.)