Βιβλιοθήκη θερμοφυσικών συντελεστών

Πίνακας 3.4.α (TOTEE-20701-1). Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας των επί μέρους δομικών στοιχείων ανά κλιματική ζώνη σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου κτηρίου.

# Τύπος στοιχείου Σύμβολο Επαφή Τύπος Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ

Πίνακας 3.4.β (TOTEE-20701-1). Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας ενός κτηρίου ανά κλιματική ζώνη συναρτήσει του λόγου της περιβάλλουσας επιφάνειας του κτηρίου προς τον όγκο του σε περίπτωση ριζικής ανακαίνισης υφιστάμενου κτηρίου.

# A/V Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ

Πίνακας 3.3.α (TOTEE-20701-1). Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας των επί μέρους δομικών στοιχείων ανά κλιματική ζώνη σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτηρίου.

# Τύπος στοιχείου Σύμβολο Επαφή Τύπος Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ

Πίνακας 3.3.β (TOTEE-20701-1). Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας ενός κτηρίου ανά κλιματική ζώνη συναρτήσει του λόγου της περιβάλλουσας επιφάνειας του κτηρίου προς τον όγκο του σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτηρίου.

# A/V Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ

Πίνακας 3.6 (TOTEE-20701-1). Μέγιστες επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας δομικών στοιχείων σύμφωνα με τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων (1980) για τις τρεις κλιματικές ζώνες στην Ελλάδα

# Στοιχείο Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ

Πίνακας 3.7. (ΤΟΤΕΕ-20701-1) Συμβατικός τρόπος θεώρησης του συντελεστή θερμοπερατότητας και της τιμής των θερμογεφυρών στα επί μέρους δομικά στοιχεία ανά περίοδο έκδοσης οικοδομικής άδειας.

Περίοδος έκδοσης οικοδομικής άδειας Θερμομονωτική προστασία Εξεταζόμενο κτίριο Κτήριο αναφοράς
Υπολογισμός τιμών U Υπολογισμός θερμογεφυρών Υπολογισμός τιμών U από λογισμικό Υπολογισμός θερμογεφυρών από λογισμικό
Πριν από το 1980 (ανυπαρξία κανονισμού) Χωρίς θερμομονωτική προστασία Τιμές από πίνακα 3.5. όχι Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. Umax + 0,2 [W/(m2*K)]
Μερική πρόνοια θερμικής προστασίας (εξαρχής πρόνοια ή μετέπειτα επέμβαση) Τιμές από πίνακα 3.5. U + 0,2 [W/(m2*K)] Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. Umax + 0,2 [W/(m2*K)]
Μετέπειτα επεμβάσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις του Κ.Θ.Κ. Σύμφωνα με τη μελέτη ή με kmax Κ.Θ.Κ. U + 0,2 [W/(m2*K)] Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. Umax + 0,2 [W/(m2*K)]
Μετέπειτα επεμβάσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις του αρχικού Κ.Εν.Α.Κ. Σύμφωνα με τη μελέτη ή με Umax αρχικού Κ.Εν.Α.Κ. U + 0,2 [W/(m2*K)] Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. Umax + 0,2 [W/(m2*K)]
Μετέπειτα επεμβάσεις που καλύπτουν τις απαιτήσεις του αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. Σύμφωνα με τη μελέτη ή με Umax αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. U + 0,2 [W/(m2*K)] Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. Umax + 0,2 [W/(m2*K)]
Περίοδος 1980 - 2010 (ισχύς Κ.Θ.Κ.) Χωρίς θερμομονωτική προστασία (μη εφαρμογή Κ.Θ.Κ.) Τιμές από πίνακα 3.5. όχι Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. Umax + 0,2 [W/(m2*K)]
Πλημμελής εφαρμογή Κ.Θ.Κ. Τιμές από πίνακα 3.5. U + 0,2 [W/(m2*K)] Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. U + 0,2 [W/(m2*K)]
Σύμφωνα με απαιτήσεις Κ.Θ.Κ. Σύμφωνα με τη μελέτη ή με kmax κατά Κ.Θ.Κ. U + 0,2 [W/(m2*K)] Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. Umax + 0,2 [W/(m2*K)]
Κάλυψη των απαιτήσεων αρχικού Κ.Εν.Α.Κ. (εξαρχής πρόνοια ή μετέπειτα επέμβαση) Σύμφωνα με τη μελέτη ή με Umax του αρχικού Κ.Εν.Α.Κ. U + 0,2 [W/(m2*K)] Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. U + 0,2 [W/(m2*K)]
Κάλυψη των απαιτήσεων αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. (εξαρχής πρόνοια ή μετέπειτα επέμβαση) Σύμφωνα με τη μελέτη ή με Umax αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. U + 0,2 [W/(m2*K)] Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. Umax + 0,2 [W/(m2*K)]
Περίοδος 2010 - 2017 (ισχύς Κ.Εν.Α.Κ.) Πλημμελής εφαρμογή αρχικού Κ.Εν.Α.Κ. Υποχρέωση βελτίωσης εντός έτους Αναλυτικός υπολογισμός (από το μηχανικό) Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. Σύμφωνα με τον υπολογισμό του εξεταζόμενου κτιρίου
Πλήρης εφαρμογή αρχικού Κ.Εν.Α.Κ. Σύμφωνα με τη μελέτη ή με Umax αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. Αναλυτικός υπολογισμός (από το μηχανικό) Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. Σύμφωνα με τον υπολογισμό του εξεταζόμενου κτιρίου
Κάλυψη των απαιτήσεων αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. (εξαρχής πρόνοια ή μετέπειτα επέμβαση) Σύμφωνα με τη μελέτη ή με Umax αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. Αναλυτικός υπολογισμός (από το μηχανικό) Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. Σύμφωνα με τον υπολογισμό του εξεταζόμενου κτιρίου
Μετά το 2017 (ισχύς αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ.) Πλημμελής εφαρμογή αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. Υποχρέωση βελτίωσης εντός έτους Αναλυτικός υπολογισμός (από το μηχανικό) Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. Σύμφωνα με τον υπολογισμό του εξεταζόμενου κτιρίου
Πλήρης εφαρμογή αναθεωρημένου Κ.Εν.Α.Κ. Σύμφωνα με τη μελέτη ή με Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. Αναλυτικός υπολογισμός (από το μηχανικό) Umax κατά τον αναθεωρημένο Κ.Εν.Α.Κ. Σύμφωνα με τον υπολογισμό του εξεταζόμενου κτιρίου

Πίνακας 3.5α. (ΤΟΤΕΕ-20701-1) Τυπικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας για υφιστάμενα κατακόρυφα αδιαφανή δομικά στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια η οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. (2010). [W/(m2*K)]

Πίνακας 3.5β. (ΤΟΤΕΕ-20701-1) Τυπικές τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας για υφιστάμενα οριζόντια αδιαφανή δομικά στοιχεία που συναντώνται σε κτήρια η οικοδομική άδεια των οποίων εκδόθηκε πριν από την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. (2010). [W/(m2*K)]

Πίνακας 8β. Ισοδύναμος συντελεστής θερμοπερατότητας UTB' (W-(m2·K)) ενός κατακόρυφου δομικού στοιχείου.

# Βάθος έδρασης z (m) U=4.50 U=3.00 U=2.00 U=1.50 U=1.00 U=0.90 U=0.80 U=0.70 U=0.60 U=0.50 U=0.40 U=0.30

Πίνακας 8α. Ισοδύναμος συντελεστής θερμοπερατότητας οριζόντιου δομικού στοιχείου σε επαφή με το έδαφος.

# U Βάθος έδρασης z (m) Β=2 Β=3 Β=4 Β=5 Β=6 Β=7 Β=8 Β=9 Β=10 Β=12 Β=14 Β=18 Β=22 Β=26 Β=30

Πίνακας 3.13.α. (ΤΟΤΕΕ-20701-1) Τυπικές τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων Uw [W/(m2.K)] χωρίς εξωτερικά προστατευτικά φύλλα.

# Τύπος Τύπος πλαισίου % πλαισίου Πόρτα (εξ. αέρας) Πόρτα (ΜΘΧ) Υαλοπίνακας μονός Δίδυμος υαλοπίνακας με διάκενο αέρα 6mm Δίδυμος υαλοπίνακας με διάκενο αέρα 12mm Δίδυμος υαλοπίνακας low-e με διάκενο αέρα 6mm Δίδυμος υαλοπίνακας low-e με διάκενο αέρα 12mm

Πίνακας 3.13.β. (ΤΟΤΕΕ-20701-1) Τυπικές τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων Uw [W/(m2.K)] με χρήση ρολών, ανεξαρτήτως της αεροστεγανότητας των ρολών.

# Τύπος Τύπος πλαισίου % πλαισίου Πόρτα (εξ. αέρας) Πόρτα (ΜΘΧ) Υαλοπίνακας μονός Δίδυμος υαλοπίνακας με διάκενο αέρα 6mm Δίδυμος υαλοπίνακας με διάκενο αέρα 12mm Δίδυμος υαλοπίνακας low-e με διάκενο αέρα 6mm Δίδυμος υαλοπίνακας low-e με διάκενο αέρα 12mm

Πίνακας 3.13.γ. (ΤΟΤΕΕ-20701-1) Τυπικές τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων Uw [W/(m2.K)] με χρήση εξωφύλλων, αδιαφόρως της αεροστεγανότητάς τους.

# Τύπος Τύπος πλαισίου % πλαισίου Πόρτα (εξ. αέρας) Πόρτα (ΜΘΧ) Υαλοπίνακας μονός Δίδυμος υαλοπίνακας με διάκενο αέρα 6mm Δίδυμος υαλοπίνακας με διάκενο αέρα 12mm Δίδυμος υαλοπίνακας low-e με διάκενο αέρα 6mm Δίδυμος υαλοπίνακας low-e με διάκενο αέρα 12mm

Πίνακας 3.18. Τυπικές τιμές της συνολικής διαπερατότητας ηλιακής ακτινοβολίας κουφωμάτων

# Τύπος υαλοπίνακα FT 10% FT 20% FT 30% FT 40% FT 50%

Πίνακας 3.24 (ΤΟΤΕΕ-20701-1) - Συντελεστές αερισμού

# Πλαίσιο Υαλοπίνακας Είδος ανοίγματος Πόρτες (m3/h/m2) Παράθυρα (m3/h/m2)

Πίνακας 3.15 (ΤΟΤΕΕ-20701-1) Τυπικές τιμές ανακλαστικότητας και απορροφητικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία

# Τύπος Περιγραφή Ανακλαστικότητα Απορροφητικότητα (a)

Πίνακας 3.16 (ΤΟΤΕΕ-20701-1) Τιμές του συντελεστή εκπομπής (εκπεμπτικότητα) θερμικής ακτινοβολίας

# Περιγραφή Συντελεστής εκπομπής (e)

Πίνακας 3.1. Συμβατικός τρόπος υπολογισμού του εμβαδού που καταλαμβάνει ο φέρων οργανισμός του κτηρίου ως ποσοστό επί της επιφάνειας της όψης του σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποτύπωσή του φέροντος οργανισμού.

# Έτος έκδοσης οικοδομικής άδειας Όροφοι % φέρων

Πίνακας 5.5 (ΤΟΤΕΕ-20701-1) Κατηγορίες διατάξεων ελέγχου & αυτοματισμών

# Κατηγορία Περιγραφή Αυτοματισμός

Πίνακας 3.14 (ΤΟΤΕΕ-20701-1) Ανηγμένη θερμοχωρητικότητα για τυπικές κατασκευές ανά m2 δαπέδου.

# Όνομα Cm

Πίνακας 3.25 (ΤΟΤΕΕ-20701-1) Συνολικός αερισμός για μη θερμαινόμενους χώρους

# Τύπος Συντελεστής αερισμού (m3/h/m3 όγκου)