Βιβλιοθήκη ανάληψης καθηκόντων ΤΑ/ΙΕ

Εργασίες Μηχανικών

Εργασίες μηχανικών και δικαιώματα με βάση το ΠΔ99/2018.

# Μηχανικός [άρθρο] Κατηγορία Υποκατηγορία Εργασία
# Μηχανικός [άρθρο] Κατηγορία Υποκατηγορία Εργασία
Ώρες απασχόλησης ΤΑ/ΙΕ

Ελάχιστες ώρες απασχόλησης ΤΑ/ΙΕ και ώρες απασχόλησης ανά εργαζόμενο.

# Κατηγορία Επιχείρησης Υποκατηγορία Αριθμός εργαζομένων Ώρες ΤΑ/εργαζόμενο Ώρες ΙΕ/εργαζόμενο
# Κατηγορία Επιχείρησης Αριθμός εργαζομένων Ελάχιστες ώρες ΤΑ Ελάχιστες ώρες ΙΕ
Δικαιώματα: Ανάληψη καθηκόντων

Δικαίωμα ανάληψης καθηκόντων ΤΑ με βάση το Ν. 3850/10 ανά ειδικότητα μηχανικού.

# Ειδικότητα Όνομα Ανάληψη καθηκόντων Σχόλια (ν3850/10 αρ. 13)
Δικαιώματα: Ανάληψη καθηκόντων

Δικαίωμα ανάληψης καθηκόντων ΤΑ με βάση το Ν. 3850/10 ανά κατηγορία επιχείρησης.

# Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας Κωδικός αριθμός Επιτρεπόμενες ειδικότητες ΤΑ Παρατηρήσεις