Βιβλιοθήκη Η/Μ συστημάτων

Διάγραμμα επιλογής β.α. λέβητα

Διάγραμμα επιλογής COP

Πίνακας 4.2.α Συντελεστής μετατροπής εποχιακού βαθμού απόδοσης ΣΜΘΔ για υγρά, αέρια και στερεά καύσιμα

# Τύπος λέβητα Βαθμός απόδοσης ngm

Πίνακας 4.2β. Μέγιστες τιμές πραγματικού βαθμού απόδοσης σε περίπτωση έλλειψης άλλων φ.ε και ενεργειακής σήμανσης.

# Τύπος λέβητα Βαθμός απόδοσης ngm

Πίνακας 4.2γ Συντελεστής μετατροπής σε εποχιακό βαθμό απόδοσης (ng0)

# Τύπος λέβητα P≤25 25>P≤100 100>P≤400 P>400

Πίνακας 4.3. Συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης ng1 μονάδας λέβητα - καυστήρα.

# Σχέση πραγματικής προς υπολογιζόμενη ισχύ μονάδας θέρμανσης(Pm / Pgen) 100% 125% 150% 200% 400% 500%

Πίνακας 4.4. Συντελεστής ng2

# Κατάσταση μόνωσης Τύπος λέβητα a b

Άλλες μονάδες παραγωγής

Ηλεκτρικές μονάδες (ηλεκτρικά σώματα άμεσης απόδοσης:θερμοπομποί, μονάδες επαγωγής, ηλεκτρικοί θερμοσυσσωρευτές)
Θερμική ισχύς: Ίση με την αναγραφόμενη σε KW
Βαθμός απόδοσης: 1 (θεωρείται πως δε μεταβάλλεται λόγω γήρανσης. Κακοσυντηρημένες μονάδες, χωρίς μόνωση κλπ 0.95)

Τοπικές μονάδες αερίων ή υγρών καυσίμων (θερμάστρες υγραερίου, φυσικού αερίου, πετρελαίου κλπ)
Θερμική ισχύς: Ίση με την αναγραφόμενη σε KW
Βαθμός απόδοσης: Η αναγραφόμενη ή για συστήματα χωρίς καπνοδόχο=1 και με καπνοδόχο=0,7

Ανοιχτές εστίες καύσης (Σόμπες, τζάκια)
Βαθμός απόδοσης:
Συνήθως μια εστία καύσης έχει τη δυνατότητα κάλυψης του θερμικού φορτίου ενός χώρου 30 m2. Ο μέσος θερμικός βαθμός απόδοσης για τα παραδοσιακά τζάκια εκτιμάται σε 25%, ενώ για τα ενεργειακά τζάκια και τις σόμπες 50%.

SCOP Με βάση το μέσο

Μέσος ολικός εποχικός συντελεστής επίδοσης SCOP για μονάδες αντλιών θερμότητας για διάφορες θερμοκρασίες θερμικού μέσου (ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.4.2:2008).

Η τιμή του COP προσδιορίζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος και θερμοκρασίας παροχής και επιστροφής θερμικού μέσου. Η απόδοση των αντλιών θερμότητας εξαρτάται επίσης και από την πηγή θερμότητας που αξιοποιούν για τη λειτουργία τους και η οποία μπορεί να είναι ο αέρας, το έδαφος, τα υπόγεια και επιφανειακά νερά, το θαλασσινό νερό, τα καυσαέρια κινητήρων (π.χ. Σ.Η.Θ.), η ηλιακή ενέργεια κ.ά.

Λαμβάνεται για ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα 7οC και θερμοκρασία μέσου 45οC σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14511:2007, όπως δίνεται από τον κατασκευαστή και αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή/και στο πλαίσιο της αντλίας θερμότητας.
# Πηγή θερμότητας Τ<35oC (3γενής) 35oC<Τ<45oC (3γενής) 45oC<Τ<55oC (3γενής) Τ<35oC (1γενής) 35oC<Τ<45oC (1γενής)

SCOP με σήμανση ή χωρίς στοιχεία

Αντλίες θερμότητας (SCOP)
Τοπικές ή ημικεντρικές μονάδες απ’ευθείας εκτόνωσης με θερμαινόμενο μέσο τον αέρα:
 • SCOP = 0,93 ∙ SCOPΕΣ (αν πληρούν τον κανονισμό Ενεργειακής Επισήμανσης της ΕΕ 626/2011)
 • SCOP = COP για εξωτερική θερμοκρασία 7oCκαι εσωτερική θερμοκρασία 20oC εάν δεν συνοδεύονται από σήμανση
 • SCOP = 1.7 για συστήματα εγκατεστημένα πριν το 1990 ή αν δεν είναι γνωστή η εγκατάσταση
 • SCOP = 2.2 για συστήματα εγκατεστημένα μεταξύ του 1990 και του 2000
 • SCOP = 2.5 για συστήματα εγκατεστημένα μετά το 2001.
Αντλίες θερμότητας με θερμαινόμενο μέσο το νερό:
 • SCOP = 2,35 ∙ (ηs35oCΘΚ + 3%) (αν πληρούν τον κανονισμό Ενεργειακής Επισήμανσης της ΕΕ 811/2013 για ενδοδαπέδια, ενδοτοίχια ή θέρμανση οροφής)
 • SCOP = 2,55 ∙ (ηs55oCΘΚ + 3%) (αν πληρούν τον κανονισμό Ενεργειακής Επισήμανσης της ΕΕ 811/2013 στην περίπτωση στοιχείων νερού με ανεμιστήρα FCU)
 • SCOP = 2,75 ∙ (ηs55oCΘΚ + 3%) (αν πληρούν τον κανονισμό Ενεργειακής Επισήμανσης της ΕΕ 811/2013 σε κάθε άλλη περίπτωση όπως θερμαντικά σώματα,, κονβέκτορες, κλπ)
 • SCOP = COP για εξωτερική θερμοκρασία 7oCκαι εσωτερική θερμοκρασία 45oC για αερόψυκτη ΑΘ (αν δε συνοδεύεται από σήμανση)
 • SCOP = COP για εξωτερική θερμοκρασία 15oCκαι εσωτερική θερμοκρασία 45oC για γεωθερμική ΑΘ (αν δε συνοδεύεται από σήμανση)
 • SCOP = 2.2 για συστήματα εγκατεστημένα πριν το 1990 ή αν δεν είναι γνωστή η εγκατάσταση
 • SCOP = 2.7 για συστήματα εγκατεστημένα μεταξύ του 1990 και του 2000
 • SCOP = 3.0 για συστήματα εγκατεστημένα μετά το 2001.

Πίνακας 4.5β: Συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης αντλιών θερμότητας

# Σχέση πραγματικής προς υπολογιζόμενη ισχύ μονάδας θέρμανσης 100% 150% 200% 300% 500%

Βαθμός απόδοσης δικτύου διανομής θέρμανσης (Ποσοστό θερμικών απωλειών)

# Τ Θερμική ή ψυκτική ισχύς δικτύου διανομής [kW] Μόνωση κτηρίου αναφοράς [%] Μόνωση ίση με την ακτίνα σωλήνων [%] Ανεπαρκής μόνωση [%] Χωρίς μόνωση [%] Μόνωση κτηρίου αναφοράς [%] Μόνωση ίση με την ακτίνα σωλήνων [%] Ανεπαρκής μόνωση [%] Χωρίς μόνωση [%]
- Τ Θερμική ή ψυκτική ισχύς δικτύου διανομής [kW] Διέλευση σε εσωτερικούς χώρους ή/και 20% σε εξωτερικούς χώρους Διέλευση > 20% σε εξωτερικούς χώρους

Απόδοση εκπομπής nem τερματικών μονάδων θέρμανσης

# Τύπος τερματικής μονάδας Θερμοκρασία μέσου Τ 90 - 70 [οC] Θερμοκρασία μέσου Τ 70 - 50 [οC] Θερμοκρασία μέσου Τ 50 - 35 [οC]

Απόδοση εκπομπής nem τερματικών μονάδων θέρμανσης (Άλλες μονάδες)

# Τύπος τερματικής μονάδας nem

Παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της ακτινοβολίας frad

# Τύπος τερματικής μονάδας frad

Παράγοντας της διακοπτόμενης λειτουργίας fim

# Τύπος τερματικής μονάδας fim

Παράγοντας για την υδραυλική ισορροπία fhydr

# Τύπος τερματικής μονάδας fhydr

Βαθμός κάλυψης - Θέρμανση

Κάθε μονάδα παραγωγής θερμικής ενέργειας καλύπτει μέρος ή το σύνολο του απαιτούμενου θερμικού φορτίου μιας θερμικής ζώνης του κτηρίου. Όταν το απαιτούμενο θερμικό φορτίο για μια θερμική ζώνη καλύπτεται με περισσότερες από μία μονάδες παραγωγής θερμότητας (μη εφεδρικό), το ποσοστό κάλυψης του φορτίου ανά μονάδα κατανέμεται βάσει της αποδιδόμενης θερμικής ισχύος της εκάστοτε μονάδας παραγωγής θερμότητας. Σημειώνεται ότι, για κάθε μήνα, το σύνολο των ποσοστών κάλυψης του θερμικού φορτίου από τα διάφορα συστήματα πρέπει να ισούται με τη μονάδα (100%).

Διάγραμμα επιλογής EER

Δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας (EER)

Η τιμή του SEER προσδιορίζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος και θερμοκρασίας προσαγωγής και επιστροφής ψυκτικού μέσου. Η απόδοση των ψυκτών και αντλιών θερμότητας εξαρτάται επίσης και από την πηγή θερμότητας που αξιοποιούν για τη λειτουργία τους και μπορεί να είναι ο αέρας, το έδαφος, τα υπόγεια & επιφανειακά νερά, το θαλασσινό νερό, τα καυσαέρια κινητήρων (π.χ. Σ.Η.Θ.), η ηλιακή ενέργεια κ.ά.. Για τις τοπικές αερόψυκτες μονάδες αντλιών θερμότητας (διαιρούμενου ή ενιαίου τύπου), για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο δείκτης αποδοτικότητας EER για του υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του προς επιθεώρηση κτηρίου λαμβάνεται: Τοπικές ή ημικεντρικές μονάδες απ’ευθείας εκτόνωσης με ψυχόμενο μέσο τον αέρα:
 • SEER = 0,60 ∙ SEERΕΣ (αν πληρούν τον κανονισμό Ενεργειακής Επισήμανσης της ΕΕ 626/2011)
 • SEER = EER για εξωτερική θερμοκρασία 35oCκαι εσωτερική θερμοκρασία 26oC για ΑΘ χωρίς σήμανση
 • SEER = 1.7 για συστήματα εγκατεστημένα πριν το 1990 ή αν δεν είναι γνωστή η εγκατάσταση
 • SEER = 2.2 για συστήματα εγκατεστημένα μεταξύ του 1990 και του 2000
 • SEER = 2.5 για συστήματα εγκατεστημένα μετά το 2001.

Αντλίες θερμότητας με ψυχόμενο μέσο το νερό (P < 100kw):
 • SEER = EER για εξωτερική θερμοκρασία 35oC και θερμοκρασία προσαγόμενου ψυχόμενου μέσου 7οC για αερόψυκτη ΑΘ (ΕΝ 14511:2007)
 • SEER = EER για θερμοκρασία γεωεναλλάκτη 15οC και θερμοκρασία προσαγόμενου ψυχόμενου μέσου 7οC για γεωθερμική ΑΘ
 • SEER = 2.2 για συστήματα εγκατεστημένα πριν το 1990 ή αν δεν είναι γνωστή η εγκατάσταση
 • SEER = 2.7 για συστήματα εγκατεστημένα μεταξύ του 1990 και του 2000
 • SEER = 3.0 για συστήματα εγκατεστημένα μετά το 2001.


Αντλίες θερμότητας με ψυχόμενο μέσο το νερό (P > 100kw) ως προς τον έλεγχο υπερδιαστασιολόγησης:
 • SEER/EER = a x Yb (ως δύναμη) (Συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης Υ για Screw πιν 4.5γ ΤΟΤΕΕ-20701-1)
 • SEER/EER = a x ln(Y) + b (ως λογαριθμικός) (Συντελεστή υπερδιαστασιολόγησης Υ για Recipr,WCA,WCB πιν 4.5γ ΤΟΤΕΕ-20701-1)
Όπου:
 • Screw : αερόψυκτος ψύκτης / Α.Θ με κοχλιωτό συμπιεστή και με δυνατότητα εκφόρτισης
 • Scroll : αερόψυκτος ψύκτης / Α.Θ. με σπειροειδή συμπιεστή και με δυνατότητα εκφόρτισης
 • Recipr: αερόψυκτος ψύκτης / Α.Θ με παλινδρομικό συμπιεστή χωρίς δυνατότητα εκφόρτισης
 • WCA: υδρόψυκτος ψύκτης / Α.Θ χωρίς δυνατότητα εκφόρτισης (χαμηλής απόδοσης)
 • WCΒ: υδρόψυκτος ψύκτης / Α.Θ με δυνατότητα εκφόρτισης (υψηλής απόδοσης)
,όπου ο όρος «εκφρότιση» (unloading) εκφράζει την δυνατότητα του συμπιεστή να προσαρμόζεται στο ψυκτικό μερικό φορτίο είτε με ρύθμιση στροφών (inverter) είτε με στραγγαλισμό τής ροής του ψυκτικού μέσου υπό αέρια μορφή εις την είσοδο του συμπιεστή.
και
Ο συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης Υ ορίζεται ως λόγος της εγκατεστημένης ονομαστικής ψυκτικής ικανότητας της κεντρικής ψυκτικής εγκατάστασης ως προς τα ανωτέρω υπολογιζόμενα ψυκτικά φορτία σχεδιασμού (Pgen) όπου Υ>=1.

Βαθμός απόδοσης δικτύου διανομής ψύξης (Ποσοστό θερμικών απωλειών)

# Θερμική ή ψυκτική ισχύς δικτύου διανομής [kW] Μόνωση κτηρίου αναφοράς [%] Μόνωση ίση με την ακτίνα σωλήνων [%] Ανεπαρκής μόνωση [%] Χωρίς μόνωση [%] Μόνωση κτηρίου αναφοράς [%] Μόνωση ίση με την ακτίνα σωλήνων [%] Ανεπαρκής μόνωση [%] Χωρίς μόνωση [%]
- Θερμική ή ψυκτική ισχύς δικτύου διανομής [kW] Διέλευση σε εσωτερικούς χώρους ή/και 20% σε εξωτερικούς χώρους Διέλευση > 20% σε εξωτερικούς χώρους

Απόδοση εκπομπής nem τερματικών μονάδων ψύξης

# Τύπος τερματικής μονάδας nem

Παράγοντας της διακοπτόμενης λειτουργίας fim

# Τύπος τερματικής μονάδας fim

Παράγοντας για την υδραυλική ισορροπία fhydr

# Τύπος τερματικής μονάδας fhydr

Βαθμός κάλυψης - Ψύξη

Κάθε μονάδα παραγωγής ψυκτικής ενέργειας καλύπτει μέρος ή το σύνολο του απαιτούμενου ψυκτικού φορτίου της εκάστοτε θερμικής ζώνης. Όταν το απαιτούμενο ψυκτικό φορτίο για μια θερμική ζώνη καλύπτεται με περισσότερες από μία μονάδες παραγωγής ψύξης (εκτός των εφεδρικών), το ποσοστό κάλυψης του φορτίου ανά μονάδα ψύξης κατανέμεται βάσει της αποδιδόμενης ψυκτικής ισχύος του εκάστοτε συστήματος παραγωγής ψύξης.

Ιδιαίτερα για τα συστήματα ψύξης των κτηρίων κατοικίας, το ποσοστό κάλυψης του συνολικού ψυκτικού φορτίου μπορεί να περιοριστεί μέχρι και 50%, όπως και στο κτήριο αναφοράς. Διευκρινίζεται ωστόσο, πως ακόμη και για τα κτήρια κατοικιών, όταν το σύστημα ψύξης καλύπτει τμήμα του κτηρίου μεγαλύτερο από 50% και είναι κεντρικό χωρίς δυνατότητα κάλυψης μερικών μόνο χώρων, τότε το συνολικό ποσοστό κάλυψης θα πρέπει να αντιστοιχεί στην πραγματικότητα και όχι να περιορίζεται στο 50% (π.χ. κεντρική καναλάτη μονάδα που λειτουργεί ενιαία για όλη την κατοικία με κάλυψη 70%, θα πρέπει να αξιολογηθεί με ποσοστό κάλυψης στους υπολογισμούς 70%).

Βαθμός απόδοσης δικτύου διανομής ZNX

# Ημερήσια ζήτηση ΖΝΧ (l) Μόνωση κτηρίου αναφοράς [%] Ανεπαρκής μόνωση [%] Χωρίς μόνωση [%] Μόνωση κτηρίου αναφοράς [%] Ανεπαρκής μόνωση [%] Χωρίς μόνωση [%]
- Ημερήσια ζήτηση ΖΝΧ (l) Χωρίς ανακυκλοφορία Με ανακυκλοφορία

Απώλειες τερματικών μονάδων ΖΝΧ

# Τύπος Θερμικές απώλειες Πλευρικές απώλειες - Τοποθέτηση εσωτερικά Πλευρικές απώλειες - Τοποθέτηση εξωτερικά
- Τύπος Θερμικές απώλειες Πλευρικές απώλειες

Πίνακας 5.8. Συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή ΖΝΧ σε κατοικίες

# Πόλη Απλός (15o) Απλός (45o) Απλός (65o) Επιλεκτικός (15o) Επιλεκτικός (45o) Επιλεκτικός (65o) Κενού (15o) Κενού (45o) Κενού (65o)

Πίνακας 5.9. Συντελεστής αξιοποίησης ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή ΖΝΧ σε κτίρια 3γενούς τομέα

# Πόλη Απλός (15o) Απλός (45o) Απλός (65o) Επιλεκτικός (15o) Επιλεκτικός (45o) Επιλεκτικός (65o) Κενού (15o) Κενού (45o) Κενού (65o)

Μεθοδολογία καμπυλών f


Η μέθοδος των καμπυλών f είναι μία προσεγγιστική μέθοδος υπολογισμού της μηνιαίας και της ετήσιας θερμικής απόδοσης ενεργητικών ηλιακών συστημάτων υπολογίζοντας το ποσοστό του ολικού θερμικού φορτίου που θα καλυφθεί από την ηλιακή ενέργεια.
Η βασική παράμετρος είναι η επιφάνεια των συλλεκτών ενώ δευτερεύουσες ο τύπος του συλλέκτη, η δυνατότητα αποθήκευσης, ο ρυθμός ροής μάζας και το μέγεθος των εναλλακτών που χρησιμοποιούνται στην πλευρά του συλλέκτη και του φορτίου.
Υπολογίζεται μέσω των συντελεστών "X" και "Y" από τη σχέση:

f = 1.029Y - 0.065X - 0.245Y2 + 0.0018X2 + 0.0215Y3
,όπου:

Ο συντελεστής Χ εκφράζει το ποσό των ενεργειακών απωλειών προς το συνολικό θερμικό φορτίο του μήνα και υπολογίζεται ως:
X=(Ac/L) FR UL (F'R/FR) (Tαναφ-Ta) Δt k1 k2
Ο συντελεστής Υ εκφράζει το ποσό της ενέργειας που μπορεί να αξιοποιήσει ο ηλιακός συλλέκτης προς το συνολικό θερμικό φορτίο του μήνα και υπολογίζεται ως:
Υ=(Ac/L) FR (τα)n (F'R/FR) (τα/(τα)n) Hβ k3
,όπου:
 • Ac: Επιφάνεια ηλιακών συλεκτών (m2)
 • L: Μέσο μηνιαίο φορτίο (J) για την παραγωγή ΖΝΧ ή/και θέρμανση χώρων το οποίο υπολογίζεται από τη σχέση:
  LΖΝΧ=N HKΖΝΧ ρ Cp (TΖΝΧΚ)
  ,όπου:
  • Ν: Αριθμός ημερών εκάστοτε μήνα
  • HKΖΝΧ: Μέση ημερήσια κατανάλωση ζεστού νερού (l/ημέρα) σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ-20701-1/2012
  • ρ: Πυκνότητα νερού (περίπου 1Kg/l αν και μεταβάλλεται με την Τ)
  • Cp: Ειδική θερμότητα νερού (419KJ/Kg/oC)
  • ΤΖΝΧ: Επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού (oC) σύμφωνα με ΤΟΤΕΕ-20701-1
  • Τκ: Θερμοκρασία νερού δικτύου (oC) σύμφωνα με ΤΟΤΕΕ-20701-3

  LΘ=24 3600 (U A) DD k
  ,όπου:
  • (U A): Το γινόμενο του συντελεστή θερμοπερατότητας U επί το εμβαδό της επιφάνειας του κελύφους (W/oC
  • DD: Βαθμοημέρες θέρμανσης του κάθε μήνα με βάση την επιθυμητή θερμοκρασία θέρμανσης χώρων (oC ημέρα)
  • k: Συντελεστής λειτουργίας του κτιρίου (Για 24ωρη λειτουργία k=1, για διακοπτόμενη k<1)
 • FR,UL,FR,(τα)n: Χαρακτηριστικά μεγέθη του συλλέκτη. Δίνονται από τον κατασκευαστή ή από τον παρακάτω πίνακα
 • F'R/FR: Διορθωτικό συντελεστής συλλέκτη - εναλλάκτη σε περίπτωση που παρεμβάλεται τέτοιος. Συνήθης τιμή 0.80-0.95
 • Tαναφ: Θερμοκρασία αναφοράς (100oC)
 • Ta: Μέση μηνιαία θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας (oC) σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ-20701-3
 • Δt: Χρονική περίοδος κάθε μήνα (s)
 • τα/(τα)n: Διορθωτικός συντελεστής λόγω της θέσης του συλλέκτη και της εποχής του έτους που ορίζεται ως το πηλίκο του γινομένου της μέσης μηνιαίας τιμής της διαπερατότητας "τ" και απορροφήτικότητας "α" προς την αντίστοιχη τιμή με δείκτη "n" που αναφέρεται σε επίπεδο κάθετο στις ακτίνες του ηλίου και υπολογίζεται ως:
  • τα/(τα)n= 1 - 0.0044θ + 0.00022θ2 - 3.31*10-6θ3 (Μονό τζάμι)
  • τα/(τα)n= 0.99065 - 0.000567θ + 8.2488*10-5 θ2 - 2.26787*10-6θ3 (Διπλό τζάμι)
  • τα/(τα)n= 0.99 (Χωρίς κάλυμμα και κενού)
 • Hβ: Μέση μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στο επίπεδο του συλλέκτη ανά μονάδα επιφάνειας (J/m2/μήνα)
 • k1: Διορθωτικός συντελεστής χωρητικότητας δεξαμενής αποθήκευσης. Ισχύει κ1=1 για 75l/m2. Σε άλλη χωρητικότητα: κ1=(75/Μ)0.25, όπου Μ: ο ανηγμένος όγκος της δεξαμενής ανά τετραγωνικό μέτρο συλλεκτικής επιφάνειας (l/m2
 • k2: Διορθωτικός συντελεστής ζεστού νερού. Εάν το φορτίο για ΖΝΧ πολύ μικρό σε σχέση με το θερμικό φορτίο για θέρμανση τότε ισούται με 1. Αλλιώς:
  k2=(11.6 + 1.18ΤΖΝΧ + 3.86Tk - 2.32Ta) / (100-Ta), οπου:
  • Τα: Μέση μηνιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος
  • ΤΖΝΧ: Επιθυμητή θερμοκρασία ζεστού νερού
  • Τκ: Θερμοκρασία νερού δικτύου
 • k3: Διορθωτικός συντελεστής για τον εναλλάκτη θερμότητας φορτίου. Για παραγωγή ΖΝΧ χωρίς παρεμβολή εναλλάκτη ισούται με 1.

Αντιπροσωπευτικές τιμές για τις παραμέτρους απόδοσης διάφορων τύπων ηλιακών συλλεκτών
Περιγραφή ηλιακού συλλέκτη νερού Fr(τα)n FrUL (W/m2.oC)
Μαύρο χρώμα, 1 υαλοπίνακας 0.82 7.5
Μαύρο χρώμα, 2 υαλοπίνακες ή επιλεκτική επιφάνεια με 1 υαλοπίνακα 0.75 5
Σωλήνες κενού-αέρος 0.57 1.82
Απλός συλλέκτης (πλαστικοί σωλήνες) χωρίς κάλυμμα και μόνωση (ταχύτητα ανέμου 2.2m/s) 0.86 21.5

Πίνακας 2.4.α Εγκατεστημένη ισχύς φωτισμού (W/m2) κτιρίου αναφοράς ανάλογα της στάθμης φωτισμού για τον υπολογισμό της ενεργειακής του απόδοσης.

# Ζώνη τεχνητού φωτισμού / Στάθμη φωτισμού (lx) Ισχύς για κτίριο αναφοράς (W/m2) Ισχύς για ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης κτιρίων (W/m2)

ΚΥΑ 14826-2008 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Επίπεδα φωτισμού χώρων κτιρίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12464-1

# Κατηγορία χώρου Χώρος Lux
Δείτε τρισδιάστατη υλοποίηση ΕΔΩ.

Πίνακας 5.1 - Τυπικές τιμές (όχι μέγιστες) φωτεινής δραστικότητας (απόδοσης) λαμπτήρων

# Τύπος Φωτεινή δραστικότητα [lm/W] min Φωτεινή δραστικότητα [lm/W] max

Πίνακας 5.1α - Τυπικές τιμές πυκνότητας ισχύος φωτισμού ανά 100lux, για επιθεώρηση κτιρίων

# Τύπος Πυκνότητα ισχύος /100lux [W/m2/100lx]

Πίνακας 5.3 - Τυπικές τιμές συντελεστή επίδρασης φυσικού φωτισμού λόγω χρήσης αυτοματισμών ελέγχου

# Τύπος Fd

Πίνακας 5.3 - Τυπικές τιμές συντελεστή επίδρασης παρουσίας ή απουσίας χρηστών

# Συστήματα Fo

Σύστημα απομάκρυνσης θερμότητας

Η θερμότητα φωτισμού που παραμένει στη ζώνη είναι το ποσοστό της θερμότητας που εκπέμπεται από το σύστημα φωτισμού, το οποίο δεν απομακρύνεται άμεσα μέσω συστήματος τεχνητού εξαερισμού. Όταν απομακρύνεται όλη η θερμότητα από το χώρο, ο συντελεστής παίρνει τιμή ίση με το μηδέν (0), ενώ όταν δεν προβλέπεται καμία απομάκρυνση της θερμότητας από τη ζώνη ο συντελεστής ισούται με τη μονάδα (1). Σε περίπτωση ύπαρξης συστήματος απομάκρυνσης της θερμότητας που εκλύεται από τα φωτιστικά, για τους υπολογισμούς λαμβάνεται τιμή ίση με 0,4.

Φωτισμός ασφαλείας

Ο δείκτης ύπαρξης συστήματος φωτισμού ασφαλείας είναι μια τυπική τιμή κατανάλωσης ενέργειας. Σε περίπτωση ύπαρξης συστήματος φωτισμού ασφαλείας και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15193:2008, λαμβάνεται για τους υπολογισμούς τιμή ίση με 1 kWh/(m2.έτος). Το κτήριο αναφοράς διαθέτει σύστημα ασφαλείας φωτισμού.

Εφεδρικό σύστημα για φωτισμό

Ο δείκτης ύπαρξης εφεδρικού συστήματος για φωτισμό, είναι μια τυπική τιμή κατανάλωσης ενέργειας. Σε περίπτωση ύπαρξης συστήματος φωτισμού εφεδρείας και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15193:2008, λαμβάνεται για τους υπολογισμούς τιμή ίση με 5 kWh/(m2.έτος). Το κτήριο αναφοράς για τα κτήρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας καθώς και προσωρινής διαμονής διαθέτει σύστημα εφεδρείας.

TOTEE-20701-7 (υπό διαβούλευση) Πίνακας 3-3: Στάθμη, δείκτης θάμβωσης και ομοιομορφίαγενικού (όχι ειδικού) φωτισμού ανά χρήση χώρου.

# Χρήση χώρου Em Μέση ένταση φωτισμού [lx] Επίπεδο αναφοράς μέτρησης [m] Δείκτης θάμβωσης UGR[-] Ομοιομορφία φωτισμού Uo min/av [-]

Βαθμός απόδοσης (συντελεστής ανάκτησης θερμότητας) του εναλλάκτη nhe (-)

Παράμετρος
 1. Βαθμός απόδοσης (συντελεστής ανάκτησης θερμότητας) του εναλλάκτη nhe (-)
Ενδεικτικές τιμές
 1. Ενδεικτική τιμή βαθμού απόδοσης εναλλάκτη θερμότητας: 50% - 70%.
 2. Ενδεικτική τιμή ηλεκτρικής ισχύος του ανεμιστήρα (kw/μονάδα παρεχόμενου αέρα): 0.5-2.5KW/m3/s για απλές ΚΚΜ και 2.5-6.5KW/m3/s για σύνθετα συστήματα ΚΚΜ
 3. Η ειδική υγρασία του αέρα κατά τους υπολογισμούς: 7g/Kg

Ποσοστό ανακυκλοφορίας του αέρα R (%)

Παράμετρος
 1. Ποσοστό ανακυκλοφορίας του αέρα R (%)

Συντελεστής ανάκτησης θερμότητας nhe_total (-)

Παράμετρος
 1. Συντελεστής ανάκτησης θερμότητας nhe_total (-)

Βαθμός απόδοσης μονάδας ύγρανσης

Παράμετρος
 1. Τύπος μονάδας
 2. Ονομαστική ισχύς μονάδας ύγρανσης Pυγρανσης
 3. Υπολογιζόμενη ισχύς μονάδας ύγρανσης Pυγρανσης
Ενδεικτικές τιμές
 1. Οι απώλειες διανομής για ατμολέβητα κεντρικής παροχής ή άλλη κεντρική μονάδα υπολογίζονται όπως σε δίκτυα διανομής θέρμανσης για υψηλές Τ. Για τοπικά συστήματα θεωρούνται αμελητέες.
 2. Οι απώλειες εκπομπής στις τερματικές μονάδες (σύστημα διοχέτευσης) θεωρούνται αμελητέες.