Πυροσβεστικές διατάξεις

Πυροσβεστικές διατάξεις

Με τις πυροσβεστικές διατάξεις εξετάζονται κτίρια με αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν την 17.2.1989, ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32), τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εδ. (β), (δ) και (ε) της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80).

Πυροσβεστική διάταξη 1-1978 - Μεγάλα εμπορικά καταστήματα

Έχει καταργηθεί αρχικά από την:

 • Πυρ.Διατ. 8γ/07, (276/Β/2.3.07)    «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάργηση των υπ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών διατάξεων»  η οποία επίσης με τη σειρά της καταργήθηκε από την:
 • Υ.Α. 74088Φ.700.8/2017, (ΦΕΚ 165/Β/26.1.2017)    «(Πυροσβεστική Διάταξη 8/2016) Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων»

Ισχύ έχει η Πυροσβεστική Διάταξη 8/2016.


Πυροσβεστική Διάταξη 2-1979 - Ξενοδοχεία

Καταργήθηκε με το αρ. 1 της:

 • Υ.Α. 24738Φ.701.2/2017 (ΦΕΚ 2089/Β 19.6.2017) - Τροποποίηση των υπ' αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2015 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ' αριθ. 2/1979 και υπ' αριθ. 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων

Ισχύ έχει το Κεφ. Β του ΠΔ71/1988 ή το ΠΔ 41/2018.

Πυροσβεστική διάταξη 3-2015 - Χώροι Συνάθροισης Κοινού

Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα έχει εφαρμογή:

 • α. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους κτιρίων και οικοπέδων, καθώς και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, στα οποία συναθροίζεται κοινό για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές, επιστημονικές, αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Ειδικότερα περιλαμβάνονται ιδίως: συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών, δικαστηρίων, συμβουλίων, αμφιθέατρα, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκες, ναοί και χώροι λατρείας, αίθουσες εκθέσεων, μουσεία, χώροι αναμονής συγκοινωνιακών μέσων, αίθουσες γυμναστικής, άθλησης, σχολές χορού, γήπεδα, λέσχες, παιδότοποι, λούνα παρκ, ΚΑΠΗ, χώροι μαζικής  εστίασης, αναψυχής και προσφοράς, όπως εστιατόρια, σνακ-μπαρ, πιτσαρίες, ψητοπωλεία, καφενεία, καφετέριες, μπαρ, αναψυκτήρια.
 • β. Σε χώρους παροχής υπηρεσιών, στους οποίους συναθροίζεται κοινό, όπως  ταχυδρομεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, πρακτορεία τυχερών παιγνίων, καθώς και τράπεζες με μικτό εμβαδό πάνω από 70 τ.μ.. Σε διαφορετική περίπτωση οι ανωτέρω δραστηριότητες εξετάζονται με τη χρήση «Γραφεία». «γ. Σε κέντρα διασκέδασης ανεξαρτήτως δυναμικότητας (θεωρητικού πληθυσμού), καθώς και σε κινηματογράφους.».

Προστέθηκε το εδ. (γ) στην παρ. 1 του άρθρου 1 με την παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

Με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 49 του Ν. 4442/2016 (Α΄ 230), ορίζεται ότι:
 «1. Στο πεδίο εφαρμογής της 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β΄ 529) εμπίπτουν από τη δημοσίευση του παρόντος τα κέντρα διασκέδασης άνω των διακοσίων (200) ατόμων και οι κινηματογράφοι.
2. Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που περιγράφονται στους Α.ν. 445/37 (Α΄ 32), 446/37 (Α΄ 23) και το Β.δ. 15/1956 (Α΄ 123) για τα κέντρα διασκέδασης άνω των διακοσίων (200) ατόμων και τους κινηματογράφους καταργούνται.».

2. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή:

 • α. Σε χώρους συνάθροισης κοινού που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 (Α΄ 32), όπως κάθε φορά ισχύει.
 • β. Σε θέατρα που υπάγονται στο ν. 4229/2014 (Α΄ 8), όπως κάθε φορά ισχύει..
 • γ. Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στις οποίες υφίστανται χώροι εστίασης και αναψυχής όπως εστιατόρια και αναψυκτήρια για χρήση αποκλειστικά από τους εργαζόμενους σ’ αυτές. Οι χώροι αυτοί καλύπτονται από τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 • δ. Στους χώρους συνάθροισης κοινού που υπάγονται στην 11/2003 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 817).
Το εδ. (β) της παρ. 2 του άρθρου 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

«3. Στις περιπτώσεις χώρων συνάθροισης κοινού που περιλαμβάνουν δύο (2) ή περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια ή που είναι πυράντοχα διαχωρσμένοι μεταξύ τους και διαθέτουν ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου, για την επιβολή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, κάθε κτίριο εξετάζεται ξεχωριστά.».

Προστέθηκε η παρ. 3 στο άρθρο 1 με την παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

Άρθρο 2 - Ορισμοί

Άρθρο 2 - Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
 • Έξοδος κινδύνου είναι το άνοιγμα εισόδου που οδηγεί σε πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, σε μια οδό ή σ’ έναν ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή και του καπνού.
 • Εσωτερικός εξώστης (πατάρι) είναι ο προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός άλλου χώρου, όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, έχει προσπέλαση από τον χώρο αυτόν, αποτελεί λειτουργικό παράρτημα της χρήσης αυτής, έχει συνολικό εμβαδό μικρότερο του 70% της επιφάνειας του υποκείμενου χώρου, δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
 • Θεωρητικός πληθυσμός είναι ο τεχνικός (θεωρητικός) υπολογισμός των ατόμων του χώρου συνάθροισης κοινού ως βάση υπολογισμού για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, χωρίς να αποτελεί κριτήριο του μέγιστου πληθυσμού που δύναται να συγκεντρωθεί.
 • Όδευση διαφυγής είναι η συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο κτιρίου προς ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 • Όροφος εκκένωσης είναι ο όροφος του κτιρίου, από τον οποίο εξέρχονται προς ασφαλή χώρο οι οδεύσεις διαφυγής.
 • Παροχή όδευσης διαφυγής είναι ο αριθμός των ατόμων που είναι δυνατό να διαφύγει έγκαιρα, σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας αυτήν την όδευση.
 • Πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής είναι το μήκος της πορείας που φυσιολογικά θα διανύσει κάποιο άτομο για να διαφύγει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, από τυχόν σημείο της κύριας χρήσης ενός ορόφου ή επιπέδου μέχρι την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου.
 • Πυραντίσταση είναι η ικανότητα κατασκευής ή δομικού στοιχείου ν’ αντιστέκεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα, που ονομάζεται δείκτης πυραντίστασης, στα θερμικά αποτελέσματα της φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας.
 • Πυροδιαμέρισμα είναι το τμήμα κτιρίου ή το κτίριο που περικλείεται ερμητικά από δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης.
 • Πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής είναι το τμήμα της όδευσης (όπως κλιμακοστάσιο, διάδρομος, προθάλαμος) που περικλείεται από πυράντοχα δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντίστασης.
 • Τελική έξοδος είναι η κατάληξη μιας όδευσης διαφυγής από κτίριο, που οδηγεί σε οδό ή  ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή και του καπνού.
 • Χώροι βοηθητικής χρήσης είναι χώροι που δεν προορίζονται για την εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης του κτιρίου ή είναι λειτουργικά παραρτήματα αυτής, όπως προθάλαμοι, φουαγιέ, κλιμακοστάσια, χώροι υγιεινής, μηχανοστάσια, αποθήκες, χώροι ορχήστρας, πίστα χορού, κουζίνα, γραφεία, αποδυτήρια, σάουνες, θυρίδες τραπεζών, βεστιάρια.


Άρθρο 3 - Οδεύσεις διαφυγής – Έξοδοι κινδύνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 3 - Οδεύσεις διαφυγής – Έξοδοι κινδύνου


Α. Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού
1. Ο θεωρητικός πληθυσμός υπολογίζεται γενικά με βάση την αναλογία (συντελεστής) ατόμου/εμβαδόν δαπέδου (τ.μ.) σύμφωνα με τον Πίνακα 1.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού


ΔραστηριότητεςΘεωρητικός πληθυσμός
Με σταθερές θέσεις
Με ατομικά καθίσματα όπως αμφιθέατρα, χώροι τραπεζών (γραφεία υπαλλήλων και καθίσματα πελατών), internet cafe (χώρος ηλεκτρονικών υπολογιστών)
Ίσος με τον αριθμό καθισμάτων

Με πάγκους, κερκίδες όπως αθλητικοί χώροι, υπαίθριοι - θερινοί κινηματογράφοι
1 άτομο/0,45 μ. μήκους


Συντελεστής
Χωρίς σταθερές θέσεις
Χώροι συναυλιών, ναοί και χώροι λατρείας, κέντρα διασκέδασης, μπαρ, χώροι αναμονής τραπεζών, ταχυδρομείων, κ.α. (ταμεία), χώροι αναμονής συγκοινωνιακών μέσων, χώροι εκδηλώσεων με συνάθροιση ορθίων ατόμων
0,65

Εστιατόρια, καφενεία, καφέ−ζαχαροπλαστεία, λέσχες, αίθουσες συνεδριάσεων, μουσεία, εκθεσιακά κέντρα, και συναφείς με τα προηγούμενα χώροι συνάθροισης ατόμων
1,4

Βιβλιοθήκες, χώροι άσκησης και αθλοπαιδιών, όπως αγωνιστικοί χώροι γυμναστηρίων, αίθουσες γυμναστικής, χορού, παιδότοποι (χώρος παιχνιδιών), λουνα παρκ
5

Δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες)
5 (επιφάνειας νερού)

Αγωνιστικοί χώροι γηπέδων (ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβου κλπ)
40

Ο Πίνακας 1 της παρ. Α1 του άρθρου 3 τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

«2. Για τον υπολογισμό του θεωρητικού πληθυσμού, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι επιφάνειες  δαπέδων  των κυρίων  χώρων  που προορίζονται  αποκλειστικά για την  εκάστοτε δραστηριότητα, περιλαμβανομένων και των διαδρόμων κυκλοφορίας  που βρίσκονται μέσα  σ’ αυτούς. Εξαιρούνται οι βοηθητικοί χώροι που υποστηρίζουν τη δραστηριότητα, καθώς και οι διάδρομοι κυκλοφορίας του κοινού σε τράπεζες, αίθουσες δικαστηρίων, κινηματογράφων και αμφιθεάτρων. Για τον υπολογισμό του θεωρητικού πληθυσμού των βιβλιοθηκών, μουσείων, πινακοθηκών και εκθεσιακών κέντρων λαμβάνεται υπόψη η μικτή επιφάνεια δαπέδου των κυρίων χώρων.».

Η παρ. Α2 του άρθρου 3 τροποποιήθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

3. Κατά τον υπολογισμό του θεωρητικού πληθυσμού αιθουσών συνάθροισης κοινού, λαμβάνονται υπόψη επιπροσθέτως τα εξής:

 • α. Χώρος συνάθροισης κοινού μπορεί να έχει μία αποκλειστική δραστηριότητα ή να προσφέρεται για πολλαπλές μη ταυτόχρονες  δραστηριότητες.
 • β. Χώρος συνάθροισης κοινού μπορεί κατά τη λειτουργία του να έχει διαφορετικές  πυκνότητες  συγκέντρωσης του κοινού κατά περιοχές του, δηλαδή, περιοχή με σταθερές θέσεις και περιοχή χωρίς σταθερές θέσεις.
 • γ. Ενιαίος  χώρος  μπορεί  να  έχει  περιοχές  με  διαφορετικές  δραστηριότητες  συγκέντρωσης   κοινού  ταυτόχρονα.
 • δ. Για την  περίπτωση (α), ως θεωρητικός πληθυσμός του χώρου θεωρείται αυτός της δυσμενέστερης δραστηριότητας, ενώ για τις περιπτώσεις (β) και (γ), πληθυσμός του χώρου θεωρείται το άθροισμα των επί μέρους συναθροίσεων.
 • ε. Στο θεωρητικό πληθυσμό, δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό της επιχείρησης, εκτός των επιχειρήσεων που αναφέρονται στην παρ. 1β του άρθρου 1 της παρούσας.

Β. Υπολογισμός οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου
1. Παροχή οδεύσεων διαφυγής

Η παροχή όδευσης διαφυγής ανά μονάδα πλάτους (0,60 μ.) καθορίζεται σε:

 • α.  100 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι, πόρτες, προθάλαμοι).
 • β.   60 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (κλιμακοστάσια, ράμπες).        

2. Υπολογισμός παροχής οδεύσεων διαφυγής

 • α. Η παροχή της οριζόντιας όδευσης διαφυγής υπολογίζεται για κάθε όροφο, συμπεριλαμβανομένου του υπογείου, ανάλογα με το θεωρητικό πληθυσμό αυτού.
 • β. Η παροχή της μίας ή περισσοτέρων κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής των υπερκείμενων ορόφων του ορόφου εκκένωσης, καθορίζεται με βάση τους ορόφους που εξυπηρετούν. Ειδικότερα:
  • i) η παροχή της μίας ή περισσοτέρων κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής  που εξυπηρετούν έως και δύο (2) ορόφους υπολογίζεται από τον όροφο με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό.
  • ii) η παροχή της μίας ή περισσοτέρων κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής  που εξυπηρετούν τρεις (3) έως και πέντε (5) ορόφους υπολογίζεται από το άθροισμα των παροχών των δύο (2) με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό ορόφων.
  • iii) η παροχή της μίας ή περισσοτέρων κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής που εξυπηρετούν έξι (6) ή περισσότερους ορόφους υπολογίζεται από το άθροισμα των παροχών των τριών (3) με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό ορόφων.
 • γ. Η παροχή της μίας ή περισσοτέρων κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής των υποκείμενων ορόφων του ορόφου εκκένωσης, καθορίζεται από τον υπόγειο όροφο με τον μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό.
 • δ. Εφόσον οι απαιτούμενες από τον υπολογισμό της παροχής οδεύσεων διαφυγής, κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής είναι πυροπροστατευμένες με αυτοκλειόμενες πυράντοχες θύρες, ο όροφος με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό, καθορίζει την παροχή των οδεύσεων διαφυγής, ανεξαρτήτως αριθμού ορόφων.
 • ε. Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής και των θυρών αυτών ορίζεται σε 0,90 μ.
 • στ. Το πλάτος της όδευσης διαφυγής δεν πρέπει να μειώνεται στην πορεία προς την έξοδο - τελική έξοδο κινδύνου.».

Η παρ. Β2 του άρθρου 3 τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

3. Έξοδοι κινδύνου

3.1. Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου
3.1.1. Απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής

 • α. Ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου ή/και των τελικών εξόδων κινδύνου σε χώρους συνάθροισης κοινού που αναπτύσσονται σε έναν (1) όροφο ή επίπεδο, δίνεται στον Πίνακα 2.
 • β. Ο αριθμός και το πλάτος των τελικών εξόδων κινδύνου στο επίπεδο εκκένωσης σε χώρους συνάθροισης κοινού που αναπτύσσονται σε δύο (2) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα δίνεται στον Πίνακα 2 και είναι σύμφωνα με τον θεωρητικό πληθυσμό. Στην περίπτωση αυτή ο θεωρητικός πληθυσμός υπολογίζεται από το άθροισμα:
  • i. Του θεωρητικού πληθυσμού του ορόφου εκκένωσης και
  • ii. Του 1/2 του συνόλου του θεωρητικού πληθυσμού των υπερκείμενων και υποκείμενων ορόφων ή επιπέδων.

3.1.2. Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής

 • α. Ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου ή/και των τελικών εξόδων κινδύνου χώρων συνάθροισης κοινού που αναπτύσσονται σε έναν (1) όροφο ή επίπεδο, δίνεται στον Πίνακα 2.
 • β. Ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου σε χώρους συνάθροισης κοινού που αναπτύσσονται σε δύο (2) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα και διαθέτουν πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής με αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες, δίνεται στον Πίνακα 2 και είναι σύμφωνα με τον θεωρητικό πληθυσμό κάθε ορόφου ή επιπέδου. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός και το πλάτος των τελικών εξόδων κινδύνου στο επίπεδο εκκένωσης δίνεται στον Πίνακα 2 και είναι σύμφωνα με τον θεωρητικό του πληθυσμό, ο οποίος υπολογίζεται από το άθροισμα:
  • i. Του θεωρητικού πληθυσμού του ορόφου εκκένωσης και
  • ii. Του 1/4 του συνόλου του θεωρητικού πληθυσμού των υπερκείμενων και υποκείμενων ορόφων ή επιπέδων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου

Θεωρητικός Πληθυσμός (άτομα)
Αριθμός εξόδων κινδύνου
Πλάτος εξόδων κινδύνου (μ.)
έως 50
1*
0.90
51−150
2
0.90
151–300
2
1.80 & 0.90
301–500
2
1.80
501−800
3
1.80

* Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους με κύρια χρήση, απαιτούνται δύο (2) έξοδοι κινδύνου.
Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 800 ατόμων προστίθεται μία (1) έξοδος κινδύνου πλάτους 1,80 μ. ανά 400 άτομα ή κλάσμα αυτών.».
Η παρ. 3.1.2. του άρθρου 3 τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

3.2. Διάταξη εξόδων κινδύνου
Εφόσον επιβάλλονται δύο (2) ή περισσότερες έξοδοι ή τελικές έξοδοι κινδύνου, τα πλησιέστερα άκρα τους πρέπει να απέχουν τουλάχιστον το 1/3 της μέγιστης διαγώνιας διάστασης (D) του χώρου κύριας χρήσης. Εφόσον απαιτούνται τρεις (3) ή περισσότερες έξοδοι ή τελικές έξοδοι κινδύνου, η θέση τουλάχιστον δύο (2) εξ’ αυτών, πρέπει να ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια. (Σχ. 1 και 2).

Σχήμα 1

Σχήμα 2
Σχήματα 1 και 2 - Διάταξη εξόδων κινδύνου

4. Όρια μήκους πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής

 • α. Η μέγιστη απόσταση της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής από τους χώρους κύριας χρήσης έως την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου ορίζεται σε 45 μ. Όταν υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής, αρκεί η μία (1) από αυτές να πληροί το μέγιστο όριο μήκους της πραγματικής απόστασης.
 • β. Η απόσταση της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, αναφέρεται συνήθως σε οριζόντια διαδρομή. Όταν στην όδευση περιλαμβάνεται απροστάτευτη κατακόρυφη όδευση, προστίθεται το μήκος του κλιμακοστασίου επαυξημένο κατά 50%.

Γ. Λοιπά χαρακτηριστικά οδεύσεων διαφυγής - εξόδων κινδύνου

1. Οδεύσεις διαφυγής – έξοδοι κινδύνου
1.1. Γενικά

 • α. Το ελεύθερο ύψος των χώρων, όπου διέρχεται όδευση διαφυγής είναι τουλάχιστον 2,20 μ. και για τις σκάλες, δοκούς, θύρες οδεύσεων τουλάχιστον 2μ. Το ελάχιστος πλάτος της όδευσης διαφυγής των βοηθητικών χώρων, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 0,60 μ.
 • β. Απαγορεύεται η χρήση των ανελκυστήρων ως οδεύσεων διαφυγής.
 • γ. Απαγορεύεται η διέλευση οδεύσεων διαφυγής από βοηθητικούς χώρους

1.2. Κλιμακοστάσια

 • α. Έξοδοι κινδύνου - θύρες οδεύσεων διαφυγής, από χώρους κύριας χρήσης, πρέπει να διαθέτουν πλατύσκαλο εφόσον οδηγούν σε κλιμακοστάσιο. Το ελάχιστο πλάτος του πλατύσκαλου πρέπει να είναι 0,60 μ.  
 • β. Κάθε θύρα που έχει άμεση πρόσβαση στο κλιμακοστάσιο, πρέπει κατά το άνοιγμά της να μην φράσει σκαλοπάτια ή πλατύσκαλα, ούτε να μειώνει το πλάτος της σκάλας ή του πλατύσκαλου, διασφαλίζοντας μία (1) τουλάχιστον μονάδα πλάτους οδεύσεως διαφυγής (Σχ.3).

Σχήμα 3 - Θύρες κλιμακοστασίων

γ. Το ελάχιστο πλάτος και ύψος των βαθμίδων των κλιμάκων που χρησιμοποιούνται ως οδεύσεις διαφυγής από χώρους κύριας χρήσης πρέπει να είναι 0,28 μ. και 0,13 έως 0,18 μ. αντίστοιχα (Σχ. 4). Κατ’ εξαίρεση απαλλάσσονται από την ανωτέρω απαίτηση χώροι συνάθροισης κοινού που αναπτύσσονται σε έναν (1) όροφο ή διαθέτουν εσωτερικό εξώστη (πατάρι) και ο θεωρητικός πληθυσμός τους δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτομα.».
Το εδ. (γ) της παρ. Γ.1.2. του άρθρου 3 τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών


Σχήμα 4 - Βαθμίδες κλιμάκων

δ. Οι κυλιόμενες κλίμακες, γίνονται αποδεκτές ως δεύτερες οδεύσεις διαφυγής μόνο όταν έχουν το απαιτούμενο πλάτος και εφόσον ακινητοποιούνται:

 • i. Χειροκίνητα με κομβίο διακοπής λειτουργίας και
 • ii. Αυτόματα σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος πυρανίχνευσης, εφόσον απαιτείται.

ε. Οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής και να μην περιλαμβάνουν καυστά υλικά. Κατ’ εξαίρεση οδεύσεις εσωτερικών εξωστών (πατάρια) της επιχείρησης, εφόσον χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως βοηθητικοί χώροι, είτε ως χώροι κύριας χρήσης με θεωρητικό πληθυσμό μέχρι και 50 άτομα, καθώς και οδεύσεις υπόγειων χώρων που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικής χρήσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση να είναι πυράντοχης κατασκευής. Επίσης, εξωτερικά μεταλλικά κλιμακοστάσια γίνονται αποδεκτά ως δεύτερες οδεύσεις διαφυγής.».

Το εδ. (ε) της παρ. Γ.1.2. του άρθρου 3 τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών


1.3. Πυραντίσταση οδεύσεων διαφυγής
1.3.1. Εξωτερικές οδεύσεις
Οι εξωτερικές, οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής θεωρούνται ως πυροπροπροστατευμένες εφόσον είναι μόνιμης πυράντοχης κατασκευής χωρίς να περιλαμβάνουν καυστά υλικά και διαχωρίζονται από το κτίριο με δομικά στοιχεία, με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον εξήντα (60) λεπτών της ώρας. Η πυραντίσταση των εξωτερικών τοίχων πρέπει να επεκτείνεται εκατέρωθεν του κλιμακοστασίου κατά τουλάχιστον 2 μέτρα.

1.3.2. Εσωτερικές οδεύσεις
Τα περιβλήματα των πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον εξήντα λεπτών (60΄). Επίσης, τα ανοίγματα που χρησιμοποιούνται ως είσοδοι και έξοδοι της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής πρέπει να διαθέτουν αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες, με  δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον εξήντα λεπτών (60΄).

2. Θύρες
2.1. Κατεύθυνση περιστροφής-πλάτος
Οι θύρες των οδεύσεων διαφυγής- εξόδων κινδύνου των χώρων συνάθροισης κοινού, πρέπει να ανοίγουν προς την κατεύθυνση της διαφυγής. Από την απαίτηση αυτή απαλλάσσονται χώροι συνάθροισης κοινού με συνολικό θεωρητικό πληθυσμό μέχρι και 50 άτομα. Σε κάθε περίπτωση οι θύρες θα πρέπει να παρέχουν το πλήρες πλάτος του ανοίγματός τους (Σχ. 5).


Σχήμα 5 - Πλάτος θύρας όδευσης διαφυγής

2.2. Θύρες περιορισμού πορείας-ελέγχου

 • α. Οι αυτόματες μηχανοκίνητες θύρες με αισθητήρες κίνησης που χρησιμοποιούνται στους χώρους συνάθροισης κοινού ως  έξοδοι κινδύνου, γίνονται αποδεκτές μόνο όταν παρέχουν το επιβαλλόμενο πλάτος κατά το πλήρες άνοιγμά τους και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, παραμένουν ανοιχτές.
 • β. Οι θύρες ασφαλείας με ειδικούς μηχανισμούς χρονοκαθυστέρησης που χρησιμοποιούνται σε χώρους συνάθροισης κοινού, γίνονται αποδεκτές μόνο ως δεύτερες έξοδοι κινδύνου και πρέπει να απελευθερώνονται αυτόματα, σε κάθε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή ενεργοποίησης του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης εφόσον αυτό εγκαθίσταται, καθώς και χειροκίνητα με κομβίο απελευθέρωσης.
 • γ. Θύρες περιστρεφόμενες  γύρω από τον κεντρικό άξονα αυτών, ή διατάξεις ελέγχου εισερχομένων ατόμων (όπως σε γήπεδα) δεν γίνονται αποδεκτές.

2.3. Εξοπλισμός

 • α. Κάθε πόρτα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισμό λειτουργίας, ώστε να ανοίγει με προφανή και εύκολο τρόπο.
 • β. Σύρτες ή παρόμοια μέσα ή συστήματα ασφαλίσεως (όπως χρήση κλειδιού, μαγνητικές κάρτες, πληκτρολόγια απασφαλίσεως) δεν γίνονται αποδεκτά.
Δ. Διάταξη θέσεων κινηματογράφων

1. Ο αριθμός των σταθερών θέσεων σε σειρές καθισμάτων αυτών όταν έχουν πρόσβαση προς ένα διαμήκη διάδρομο ή που περικλείονται από δύο διαμήκεις διαδρόμους, εξαρτάται από την ελεύθερη οριζόντια απόσταση (l) μεταξύ των καθισμάτων διαδοχικών σειρών μετρούμενη είτε σε αναδιπλώμενα είτε σε μη αναδιπλώμενα καθίσματα (Σχήμα 6) και είναι σύμφωνα με τον Πίνακα 2α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2α - Αριθμός καθισμάτων σε μία σειρά
Αριθμός καθισμάτων σε μία σειρά
Ελεύθερη οριζόντια απόσταση (Ι) (σε m)
Αριθμός καθισμάτων σε μία σειρά

Ένας διαμήκης διάδρομος
Δύο διαμήκεις διάδρομοι
0,30 έως 0,324
7
14
0,325 έως 0,349
8
16
0,35 έως 0,374
9
18
0,375-0,399
10
20
0,40 - 0,424
11
22
0,425 - 0,449
12
24
0,45 - 0,474
12
26
0,475 - 0,499
12
28
>0,50
12
Χωρίς περιορισμό εφόσον τηρείται η μέγιστη απροστάτευτη όδευση διαφυγήςΣχήμα 6 - Τυπικές διατάξεις σταθερών (μη αναδιπλούμενων) και αναδιπλούμενων καθισμάτων
(α) Μη αναδιπλούμενα καθίσματα
(β) Αναδιπλούμενα καθίσματα

2. Η παροχή των διαμήκων και εγκαρσίων διαδρόμων που οδηγούν στην έξοδο ή τελική έξοδο κινδύνου ανά μονάδα πλάτους (0,60μ.) καθορίζεται σε 100 άτομα. Ανεξαρτήτως των ανωτέρω υπολογισμών το ελάχιστο πλάτος των διαμήκων και εγκάρσιων διαδρόμων ορίζεται σε 0,90 μ. σε διαδρόμους χωρίς αναβαθμούς και σε 1,10 μ. σε διαδρόμους με αναβαθμούς.
3. Η πρώτη σειρά καθισμάτων να απέχει από την οθόνη προβολής κατ΄ ελάχιστον 5μ.».

Προστέθηκε η παρ. Δ στο άρθρο 3 με την παρ. 10 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

Άρθρο 4 - Διαμερισματοποίηση – Δείκτες πυραντίστασης

Άρθρο 4 - Διαμερισματοποίηση – Δείκτες πυραντίστασης

 1. Τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως χώροι συνάθροισης κοινού πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής και να αποτελούν ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα  με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον εξήντα (60) λεπτών.».
  Η παρ. 1 του άρθρου 4 τροποποιήθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
 2. Ο φέρων οργανισμός αναβαθμών (κερκίδων) πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον εξήντα (60) λεπτών.
 3.  Σε κτίρια μη πυράντοχης κατασκευής, επιτρέπεται η χρήση χώρων συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό μέχρι χίλια (1000) άτομα, μόνο στον όροφο των κυρίων εξόδων αυτών ή στους ορόφους που οι έξοδοι αυτών οδηγούν απευθείας σε υπαίθριο ασφαλή χώρο ή οδό.
 4. Επικίνδυνοι χώροι (λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων, μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης, σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας) πρέπει να αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερίσματα με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον εξήντα λεπτών (60΄) και να μην τοποθετούνται κάτω ή σε άμεση γειτνίαση με τις τελικές εξόδους.

Άρθρο 5 - Φωτισμός, Σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής

Άρθρο 5 - Φωτισμός, Σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής

 1. Φωτισμός ασφαλείας
 • α. Στους χώρους συνάθροισης κοινού επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και των χώρων ανοικτής περιοχής.
 • β. Ο φωτισμός ασφαλείας εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις οδεύσεις μέχρι την τελική έξοδο κινδύνου, στις περιπτώσεις που ο χώρος συνάθροισης κοινού βρίσκεται σε όροφο.
 • γ. Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά σώματα σήμανσης κατεύθυνσης εγκαθίστανται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως ύπαρξης εφεδρικής πηγής ενέργειας.
 • δ. Ο φωτισμός ασφαλείας σε στεγασμένα ή/και υπαίθρια κέντρα διασκέδασης και κινηματογράφους, πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι φωτεινότητας 2 lux στους χώρους ανοιχτής περιοχής και 5 lux στις οδεύσεις διαφυγής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1838.».

Προστέθηκε το  εδ. (δ) στην παρ. 1 του άρθρου 5 με την παρ. 12 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

 
2. Σήμανση ασφαλείας

 • α. Στους χώρους συνάθροισης κοινού επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού.
 • β. Η σήμανση εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις οδεύσεις μέχρι την τελική έξοδο, στις περιπτώσεις που ο χώρος συνάθροισης κοινού βρίσκεται σε όροφο.
3. Σχεδιαγράμματα διαφυγής
Στους χώρους συνάθροισης κοινού που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε 4 ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα, επιβάλλεται η ύπαρξη σχεδιαγραμμάτων διαφυγής.

Άρθρο 6  - Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 6  - Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

1. Όλοι  οι χώροι συνάθροισης κοινού, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα παρακάτω προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:
 • α. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία του χώρου συνάθροισης κοινού, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.
 • β. Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.
 • γ. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αναφλεγούν.
 • δ. Απομάκρυνση των εύφλεκτων και καυστών υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.
 • ε. Συνεχής καθαρισμός όλων των χώρων και άμεση απομάκρυνση των υλικών που μπορούν να αναφλεγούν.
 • στ. Στους υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού απαιτείται αποψίλωση των χώρων από ξηρά χόρτα και απομάκρυνση αυτών.
 • ζ. Επιμελής συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
 • η. Επαρκής αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων αποθήκευσης.
 • θ. Επιθεώρηση, από υπεύθυνο υπάλληλο, όλων των χώρων μετά τη διακοπή της  δραστηριότητας καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 • ι. Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη.
 • ια. Σε δεξαμενές υγρών καυσίμων επιβάλλεται λεκάνη ασφαλείας συγκέντρωσης τυχόν διαρροών καυσίμων, επαρκούς χωρητικότητας.
 • ιβ. Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

2. Δεν επιτρέπεται:

 • α. Η τοποθέτηση σε διαδρόμους, κλίμακες, οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου χωρισμάτων μονίμων ή πρόσκαιρων, υλικών και γενικά κάθε αντικειμένου το οποίο μπορεί να μειώσει το πλάτος αυτών ή να εμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία του κοινού σε περίπτωση κινδύνου.
 • β. Η διακόσμηση και επένδυση των δαπέδων, των τοίχων και των ορόφων, σε χώρους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από το κοινό, με υλικά που αναφλέγονται εύκολα.
 • γ. Το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας, όπως σπίρτα και αναπτήρες και η εναπόθεση εύφλεκτων υλικών σε επικίνδυνους χώρους.
 • δ. Η τοποθέτηση επί των θυρών ή πλησίον αυτών, καθρεπτών ή άλλων αντικειμένων τα οποία δύναται να παραπλανήσουν ως προς την ορθή πορεία για την έξοδο κινδύνου. Παράθυρα, βιτρίνες, καθρέπτες και λοιπές κατασκευαστικές διατάξεις που λόγω μεγέθους ή τύπου κατασκευής, ενδέχεται να δώσουν την εντύπωση θυρών, πρέπει να επισημαίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην συγχέονται με τις εξόδους κινδύνου.
 • ε. Η σήμανση ασφαλείας καθώς και τα μέσα πυροπροστασίας, να καλύπτονται από εμπορεύματα ή άλλα υλικά.
 • στ. Η χρήση βεγγαλικών, αθυρμάτων και πυροτεχνημάτων σε στεγασμένους χώρους συνάθροισης κοινού. Η χρήση τους σε υπαίθριους χώρους γίνεται με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας.


Άρθρο 7 - Ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 7 - Ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας

1.  Πυροσβεστήρες
Α. Φορητοί πυροσβεστήρες

 • α. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21Α-113Β-C.
 • β. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 100 τ.μ. μικτής επιφάνειας.
 • γ. Στις περιπτώσεις που κατά τους παραπάνω υπολογισμούς, το πηλίκο που προκύπτει είναι δεκαδικός αριθμός, αυτό στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 • δ. Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός των πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).
 • ε. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55B-C στους χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως μετασχηματιστών μέσης ή υψηλής τάσης, ηλεκτρικών πινάκων, εξυπηρετητών (server) δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λεβητοστασίων, σε τέτοιες θέσεις ώστε κάθε σημείο των εν λόγω χώρων, να απέχει οριζοντίως μέχρι 15 μ. από κάθε τέτοιο πυροσβεστήρα. Σε κάθε περίπτωση ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα σε αυτούς τους χώρους δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).».

Η παρ. 1Α του άρθρου 7 τροποποιήθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

Β. Πυροσβεστήρες οροφής
Επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτοδιεγειρόμενου πυροσβεστήρα οροφής άνωθεν των καυστήρων κεντρικής θέρμανσης στερεών ή υγρών καυσίμων.

2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • α. Σε χώρους συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό, πάνω από 250 άτομα.
 • β. Σε χώρους συνάθροισης κοινού, όπου η κύρια χρήση αναπτύσσεται σε τρία (3) ή περισσότερα επίπεδα.

3. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • α. Σε χώρους συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 250 άτομα.
 • β. Στους επικίνδυνους χώρους.

Η παρ. 3 του άρθρου 7 τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο- απλό υδροδοτικό δίκτυο
4.1. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • α.  Σε χώρους συνάθροισης κοινού εξαιρουμένων των δραστηριοτήτων του εδαφίου β με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 250 άτομα.».
 • β. Σε μουσεία, πινακοθήκες, εκθεσιακά κέντρα και παρεμφερείς δραστηριότητες με συνολική στεγασμένη επιφάνεια πάνω από 1.500 τ.μ..
 • γ. Σε χώρους συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 50 άτομα, των οποίων το δάπεδο βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο των 20 μ. από τη φυσική στάθμη του εδάφους.

4.2. Χώροι συνάθροισης κοινού που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται, στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.

Το εδ. (α) της παρ. 4.1. του άρθρου 7 τροποποιήθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

5. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης
5.1. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) επιβάλλεται να καλύπτει το σύνολο της επιφάνειας των χώρων συνάθροισης κοινού στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • α. Σε χώρους εκθεσιακών κέντρων με συνολική στεγασμένη επιφάνεια πάνω από 3.500 τ.μ..
 • β.  Σε χώρους συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 50 άτομα, των οποίων το δάπεδο βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο των 23 μ. από τη φυσική στάθμη του εδάφους.
 • γ. Σε υπόγειους χώρους συνάθροισης κοινού με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 50 άτομα. Το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης καλύπτει επιπροσθέτως τις απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής, μέχρι την τελική έξοδο κινδύνου.

Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η εγκατάσταση του ανωτέρω συστήματος, εφόσον ο χώρος συνάθροισης κοινού βρίσκεται σε πρώτο (1ο) υπόγειο, έχει θεωρητικό πληθυσμό έως 150 άτομα και η μία (1) έξοδος κινδύνου εκβάλλει απευθείας, ή μέσω πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής, σε υπαίθριο ασφαλή χώρο ή οδό.

5.2. Σύστημα πυρόσβεσης (μη συμπεριλαμβανομένου του συστήματος καταιονισμού ύδατος) επιβάλλεται:

 • α. Σε χώρους μετασχηματιστών (μέσης ή υψηλής τάσης).
 • β. Σε δεξαμενές καυσίμων με χωρητικότητα πάνω από 3 κ.μ..
 • γ. Δυνητικά, σε χώρους της παρ. 5.1. του παρόντος άρθρου όπου δεν ενδείκνυται η χρήση νερού (όπως χώροι αρχείων και ηλεκτρονικών υπολογιστών).».
Το εδ. (γ) της παρ. 5.2. του άρθρου 7 τροποποιήθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

6. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης

Σύστημα τοπικής κατάσβεσης εγκαθίσταται στους χώρους παρασκευής φαγητών που χρησιμοποιούν εστίες μαγειρικής και καυτές επιφάνειες, εφόσον επιβάλλεται από την υπ΄ αριθμ. 15/2014 πυροσβεστική διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.».

 Η παρ. 6 του άρθρου 7 τροποποιήθηκε με την παρ. 17 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών


Άρθρο 8 - Υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Άρθρο 8 - Υπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού

Α. Γενικά
 • α. Ως υπαίθριος χώρος συνάθροισης κοινού νοείται κάθε μη στεγασμένος χώρος συνάθροισης κοινού του οποίου η όλη διαμόρφωση περιορίζει την ελεύθερη και άμεση διαφυγή του κοινού προς εξωτερικό ασφαλή χώρο (όπως υπαίθριοι κινηματογράφοι, υπαίθρια κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια κλπ), και απαραίτητα, η μία (1) ή περισσότερες απαιτούμενες οδεύσεις διαφυγής μέχρι τις τελικές εξόδους δεν διέρχονται μέσα από κλειστούς χώρους (όπως χώροι κύριας ή/και βοηθητικής χρήσης) ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας.
 • β. Χώροι συνάθροισης κοινού που δραστηριοποιούνται σε δώματα κτιρίων (όπως καφέ - μπαρ, κέντρα διασκέδασης, κινηματογράφοι, εστιατόρια), εξαιρουμένων των κτιρίων με χρήση ξενοδοχεία, θεωρούνται υπαίθριοι εφόσον οι απαιτούμενες οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής είναι πυροπροστατευμένες. Σε αντίθετη περίπτωση, οι χώροι αυτοί αντιμετωπίζονται ως στεγασμένοι και θα λαμβάνονται:
  • i) τα μέτρα πυροπροστασίας του Κεφαλαίου Β΄ (άρθρα 3-5) και
  • ii) τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, εφόσον απαιτούνται, του άρθρου 7 της παρούσας, εξαιρουμένων των απαιτήσεων των παρ. 3 και 5 του άρθρου 7.».

Η παρ. Α του άρθρου 8 τροποποιήθηκε με την παρ. 18 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

Β. Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού, οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου
Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν οι παρακάτω προσθήκες ή διαφοροποιήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄.

1. Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού
Ο θεωρητικός πληθυσμός του στεγασμένου χώρου, όταν αυτός διέρχεται μέσω υπαιθρίου χώρου συνάθροισης κοινού, δεν προσμετρείται για την επιβολή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

2. Παροχή οδεύσεων διαφυγής
Η παροχή της όδευσης διαφυγής ανά μονάδα πλάτους (0,60 μ.) των οριζόντιων και κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής καθορίζεται σε 200 άτομα.

 3. Έξοδοι κινδύνου

 • α. Από κάθε σημείο υπαίθριου χώρου συνάθροισης κοινού πρέπει να εξασφαλίζεται η διαφυγή προς τελικές εξόδους, ο αριθμός και τα πλάτη των οποίων δίνονται στον Πίνακα 3.
 • β. Οι τελικές έξοδοι πρέπει να είναι απομακρυσμένες μεταξύ τους και σε τέτοια διάταξη ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να φραχθούν συγχρόνως.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου

Θεωρητικός πληθυσμός (άτομα)Αριθμός εξόδων κινδύνουΠλάτος εξόδων κινδύνου (μ.)
Μέχρι 10010,90
Από 101 μέχρι  4502
0,90
Από 451 – 9002
1,80 & 0,90
Από 901 – 18002
1,80
Από 1801 – 27003
1,80

Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 2700 ατόμων προστίθεται μία (1) έξοδος με πλάτος 1,80 μ. ανά 900 άτομα ή κλάσμα αυτών.

Γ. Ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας
1. Φορητοί πυροσβεστήρες

 • α. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21Α-113Β-C ή/και διοξειδίου του άνθρακα, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55B-C.
 • β. Η τοποθέτηση των πυροσβεστήρων να είναι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε σημείο να απέχει μέχρι 15μ. από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.
 • γ. Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).
2. Σημεία υδροληψίας
Για την κάλυψη όλων των χώρων, οι υπαίθριοι χώροι  συνάθροισης κοινού υποχρεούνται να διαθέτουν επαρκή αριθμό σημείων υδροληψίας που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο ύδρευσης, μέσω εύκαμπτου ελαστικού σωλήνα μήκους 20 μ. και κατάλληλο ακροφύσιο.

Άρθρο 9 - Ημιυπαίθριοι χώροι συνάθροισης  κοινού

Άρθρο 9 - Ημιυπαίθριοι χώροι συνάθροισης  κοινού

Οι ημιυπαίθριοι χώροι συνάθροισης κοινού υπάγονται στις διατάξεις των κλειστών χώρων, εκτός των περιπτώσεων που πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις για τους υπαίθριους χώρους συνάθροισης κοινού:
 • α. Ο χώρος είναι ισόγειος.
 • β. Δεν υπάρχουν  υπερκείμενοι όροφοι, πάνω από τον ημιυπαίθριο χώρο, ούτε γίνεται χρήση του δώματός του. Τυχόν υπόγειος χώρος, που δεν έχει λειτουργική σχέση με την κύρια χρήση του ισογείου χώρου, αποτελεί αυτοτελές πυροδιαμέρισμα.
 • γ. Η συνολική επιφάνεια του ημιυπαίθριου  χώρου συνάθροισης κοινού δεν υπερβαίνει τα 500 τ.μ.
 • δ. Δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία και διαφυγή του κοινού από τη συσσώρευση καπνού. Για το λόγο αυτό πρέπει:
  • i. Κάθε δομικό στοιχείο της στέγης να απέχει τουλάχιστον 2,40 μ. από το δάπεδο.
  • ii. Το συνολικό άνοιγμα της παράπλευρης επιφάνειας να είναι τουλάχιστον το 50% αυτής. Η διάταξη των ανοιγμάτων πρέπει να εξασφαλίζει την απαγωγή του καπνού.Άρθρο 10 - Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Άρθρο 10 - Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος:

 1. Εφαρμόζονται σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους κτιρίων και οικοπέδων καθώς και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, στα οποία διεξάγονται αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, όπως κλειστά ή ανοιχτά γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, αντισφαίρισης, κολυμβητηρίων.
 2. Δεν εφαρμόζονται σε στεγασμένες ή υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιούνται μουσικές εκδηλώσεις (όπως συναυλίες), εμπορικές εκθέσεις ή άλλες δραστηριότητες.

 Άρθρο 11 - Στεγασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις

 Άρθρο 11 - Στεγασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις
Α. Γενικά
Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν οι παρακάτω προσθήκες ή διαφοροποιήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄.

Β. Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού
Ο θεωρητικός πληθυσμός υπολογίζεται γενικά με βάση την αναλογία (συντελεστής) ατόμου/εμβαδόν δαπέδου (τ.μ.) σύμφωνα με τον Πίνακα 4.

 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 - Yπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού στεγασμένων αθλητικών εγκαταστάσεων

 ΔραστηριότητεςΘεωρητικός Πληθυσμός
Χώροι με σταθερές θέσειςΜε ατομικά καθίσματαΊσος με τον αριθμό καθισμάτων

Με πάγκους, κερκίδες1 άτομο/0,45 μ. μήκους


Συντελεστής
Χώροι χωρίς σταθερές θέσειςΑίθουσες τύπου, συσκέψεων, δημοσιογραφικά θεωρεία1,4

Χώροι άσκησης και αθλοπαιδιών, αγωνιστικοί χώροι γυμναστηρίων, αίθουσες γυμναστικής5

Δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες)5 (επιφάνειας νερού)

Αγωνιστικοί χώροι γηπέδων40

Γ. Υπολογισμός οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου
1. Παροχή οδεύσεων διαφυγής
Η παροχή όδευσης διαφυγής ανά μονάδα πλάτους (0,60 μ.) καθορίζεται σε:
 • α. 200 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι, πόρτες, προθάλαμοι).
 • β. 120 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (κλιμακοστάσια, ράμπες).

2. Έξοδοι κινδύνου
Ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου δίνονται στον Πίνακα 5.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 - Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου στεγασμένων αθλητικών εγκαταστάσεων

Θεωρητικός ΠληθυσμόςΑριθμός εξόδων κινδύνουΠλάτος εξόδων κινδύνου  (μ.)
έως 501
0,90
51 - 2002
0,90
201-4002
1,80 & 0,90
401-8002
1,80
801-12003
1,80

Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1200 ατόμων προστίθεται μία (1) έξοδος με ελάχιστο πλάτος 1,80 μ. ανά 400 άτομα ή κλάσμα αυτών.

 Δ. Ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας
1.  Πυροσβεστήρες
Α. Φορητοί πυροσβεστήρες

 • α. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21Α-113Β-C ή/και διοξειδίου του άνθρακα, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55B-C.
 • β. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 200 τ.μ. μικτής επιφάνειας.
 • γ. Στις περιπτώσεις που κατά τους παραπάνω υπολογισμούς, το πηλίκο που προκύπτει είναι δεκαδικός αριθμός, αυτό στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 • δ. Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).

Οι φορητοί πυροσβεστήρες δύναται με ευθύνη των υπευθύνων της εγκατάστασης, να φυλάσσονται σε ασφαλές σημείο, ώστε να μην είναι διαθέσιμα στους θεατές.

Β. Πυροσβεστήρες οροφής
Επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτοδιεγειρόμενου πυροσβεστήρα οροφής άνωθεν των καυστήρων κεντρικής θέρμανσης στερεών ή υγρών καυσίμων.

2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται σε στεγασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις με θεωρητικό πληθυσμό, πάνω από 500 άτομα.

3. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στους επικίνδυνους χώρους.

4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο- απλό υδροδοτικό δίκτυο
4.1. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται σε στεγασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από χίλια (1000) άτομα.
4.2. Στεγασμένες αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται, στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.

 5. Σύστημα πυρόσβεσης (μη συμπεριλαμβανομένου του συστήματος καταιονισμού ύδατος) επιβάλλεται:

 • α. Σε χώρους μετασχηματιστών (μέσης ή υψηλής τάσης)
 • β. Σε δεξαμενές καυσίμων με χωρητικότητα πάνω από 3 κ.μ..
6. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης
Σύστημα τοπικής κατάσβεσης εγκαθίσταται στους χώρους παρασκευής φαγητών που χρησιμοποιούν εστίες μαγειρικής και καυτές επιφάνειες.

 

Άρθρο 12 - Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 12 - Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις
Α. Γενικά
1. Ως «υπαίθρια αθλητική εγκατάσταση» νοείται κάθε μη στεγασμένη αθλητική εγκατάσταση, της οποίας η όλη διαμόρφωση περιορίζει την ελεύθερη και άμεση διαφυγή του κοινού από αυτήν, προς τα έξω σε ασφαλή χώρο, και απαραίτητα όλες οι οδεύσεις διαφυγής μέχρι τις τελικές εξόδους δεν διέρχονται μέσα από κλειστούς χώρους. Τυχόν κλειστοί χώροι που λειτουργούν σε υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις (όπως αίθουσα τύπου, γυμναστήρια και επικίνδυνοι χώροι) εξετάζονται σύμφωνα με το  άρθρο 11 της παρούσας.
2. Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν οι παρακάτω προσθήκες ή διαφοροποιήσεις. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι διατάξεις των Κεφαλαίων Β΄ και Γ΄.

Β. Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου
1. Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού
Ο θεωρητικός πληθυσμός της στεγασμένης αθλητικής εγκατάστασης, όταν αυτός διέρχεται μέσω υπαίθριας αθλητικής εγκατάστασης, δεν προσμετρείται για την επιβολή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

2. Παροχή οδεύσεων διαφυγής
Η παροχή της όδευσης διαφυγής ανά μονάδα πλάτους (0,60 μ.) των οριζόντιων και κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής καθορίζεται σε 250 άτομα.

3. Έξοδοι κινδύνου

 • α. Από κάθε σημείο υπαίθριας αθλητικής εγκατάστασης πρέπει να εξασφαλίζεται η διαφυγή προς τελικές εξόδους, ο αριθμός και τα πλάτη των οποίων δίνονται στον Πίνακα 6.
 • β. Οι τελικές έξοδοι πρέπει να είναι απομακρυσμένες μεταξύ τους και σε τέτοια διάταξη ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα να φραχθούν συγχρόνως.
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 - Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΠΛΑΤΟΣ  ΚΑΘΕ ΕΞΟΔΟΥ (μ.)
μέχρι  500 2
0,90
Από 501 - 1000 2
1,80 & 0,90
Από 1001 - 2000 3
1,80
Από 2001 - 3500 4
1,80

Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 3500 ατόμων προστίθεται μία (1) έξοδος με ελάχιστο πλάτος 1,80 μ. ανά 1500 άτομα ή κλάσμα αυτών.

Γ. Ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας

1. Φορητοί πυροσβεστήρες

 • α. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21Α-113Β-C ή/και διοξειδίου του άνθρακα, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55B-C.
 • β. Η τοποθέτηση των πυροσβεστήρων να είναι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε σημείο του χώρου να απέχει μέχρι 50μ. από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.
 • γ. Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).

Οι φορητοί πυροσβεστήρες δύναται με ευθύνη των υπευθύνων της εγκατάστασης, να φυλάσσονται σε ασφαλές σημείο, ώστε να μην είναι διαθέσιμα στους θεατές.

 2. Σημεία υδροληψίας


Για την κάλυψη όλων των χώρων, οι υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις υποχρεούνται να διαθέτουν επαρκή αριθμό σημείων υδροληψίας που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο ύδρευσης, μέσω εύκαμπτου ελαστικού σωλήνα μήκους 30 μ. και κατάλληλο ακροφύσιο.

Άρθρο 13 - Ημιυπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις

Άρθρο 13 - Ημιυπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις

Οι ημιυπαίθριες κερκίδες υπάγονται στις διατάξεις των στεγασμένων αθλητικών εγκαταστάσεων, εκτός των περιπτώσεων που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία και διαφυγή του κοινού από τη συσσώρευση καπνού, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις για τις υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις. Για το λόγο αυτό πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • α. Κάθε δομικό στοιχείο της στέγης απέχει το λιγότερο 2,40 μ. από το δάπεδο.
 • β. Το συνολικό άνοιγμα της παράπλευρης επιφάνειας να είναι τουλάχιστον το 50% αυτής. Η διάταξη των ανοιγμάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να διευκολύνει κατά το δυνατόν την απαγωγή του καπνού.

   

 Άρθρο 14 - Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 Άρθρο 14 - Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

Οι προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

 Άρθρο 15 - Οργάνωση - Εκπαίδευση προσωπικού

 Άρθρο 15 - Οργάνωση - Εκπαίδευση προσωπικού

Η οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των χώρων συνάθροισης κοινού σε θέματα πυροπροστασίας και ο εφοδιασμός αυτών με βοηθητικά εργαλεία και μέσα, καθορίζονται  στην υπ’ αριθ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 16  - Μελέτη πυροπροστασίας – Αποκλίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 16  - Μελέτη πυροπροστασίας – Αποκλίσεις

1. Μελέτη Πυροπροστασίας- Σχέδια κάτοψης
 • α. Για τους χώρους συνάθροισης κοινού που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας-σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων και λοιπών συστημάτων, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα, από αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα.
 • β. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι παρακάτω περιπτώσεις:
  • i. Χώροι συνάθροισης κοινού για τους οποίους δεν επιβάλλονται από την παρούσα μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας εξαιρουμένου του συστήματος τοπικής κατάσβεσης.
  • ii.  Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με λιγότερους από 2000 θεατές.
  • iii. επιβάλλονται μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας από την Α/Βάθμια ή Β/Βάθμια Επιτροπή Αποκλίσεων.
  • iv. χώροι συνάθροισης κοινού που δεν απαιτείται ο εφοδιασμός τους με πιστοποιητικό πυροπροστασίας εξαιρουμένων εκείνων που είναι αδύνατη η συμμόρφωσή τους με τους όρους της παρούσας και αιτούνται αποκλίσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.».

   Προστέθηκαν τα εδ. (iii) και (iv) στην παρ. 1β του άρθρου 16 με την παρ. 19 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

 • γ. Στις περιπτώσεις της ανωτέρω παρ. (β) ισχύουν επιπροσθέτως τα εξής:
  • i. Oι ιδιοκτήτες – εκμεταλλευτές των ανωτέρω χώρων συνάθροισης κοινού, πλην των περιπτώσεων του εδαφίου (iv) της παρ. 1β, υποχρεούται να υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Αρχή για έγκριση, σχέδια κάτοψης όλων των χώρων που καταλαμβάνει η επιχείρηση, όπου σε αυτά ή σε ξεχωριστό υπόμνημα, θα αναγράφονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα
  • ii. Όπου από την παρούσα επιβάλλεται η εγκατάσταση συστήματος τοπικής κατάσβεσης, ή επιβάλλονται μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας από την Α/Βάθμια ή Β/Βάθμια Επιτροπή Αποκλίσεων τα σχέδια κάτοψης συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή των ανωτέρω συστημάτων.».

   Τα εδ. (i) και (ii) της παρ. 1γ του άρθρου 16 τροποποιήθηκαν με την παρ. 20 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

  • iii. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εξέταση αποκλίσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς να απαιτείται η σύνταξη μελέτης, αυτές αναγράφονται στα σχέδια κάτοψης ή σε ξεχωριστό υπόμνημα.
 • δ. Σε περίπτωση που συστεγάζονται χώροι συνάθροισης κοινού, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας-εκμετάλλευσης, δύναται να συντάσσεται ενιαία μελέτη πυροπροστασίας, χωρίς να επιβάλλεται ο πυράντοχος διαχωρισμός τους.
 • ε. Η μελέτη πυροπροστασίας ή/και τα σχέδια κάτοψης υποβάλλονται  προς έγκριση στην αρμόδια κατά τόπο Πυροσβεστική Αρχή. Οι τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και οι περιγραφές των φορητών και λοιπών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, αποτελούν Παραρτήματα αυτής σε ξεχωριστά τεύχη, και θεωρούνται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική  Διάταξη.

2. Αποκλίσεις

 • α. Χώροι συνάθροισης κοινού που λειτουργούν σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17-02-1989, και μετά από αιτιολογημένη έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα είναι αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση με τους όρους των άρθρων 3, 4, παρ. Β του άρθρου 8, παρ. Γ του άρθρου 11, καθώς και παρ. Β του  άρθρου 12, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις από την εφαρμογή των όρων αυτών, ύστερα από απόφαση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από βαθμοφόρους παραγωγικής Σχολής του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον Αξιωματικός, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας του κοινού, με ανάλογη αύξηση των προληπτικών ή/και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
 • β. Την απόφαση της Πυροσβεστικής Αρχής, δύναται να προσβάλει ο ενδιαφερόμενος, με ένστασή του που υποβάλλεται εντός μηνός στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, μετά από αιτιολογημένη  έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα. Η εν λόγω ένσταση εξετάζεται από Δευτεροβάθμια Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής και αποτελείται από το Διοικητή αυτής ως Πρόεδρο και δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής σε κάποια πόλη, ο κατά τόπο αρμόδιος Διοικητής διαβιβάζει την υποβληθείσα ένσταση με το σχετικό φάκελο στη έχουσα αυτή τη δυνατότητα πλησιέστερη Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περίπτωση αυτή η Δευτεροβάθμια Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, μετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας αυτής και απαρτίζεται από το Διοικητή της αρμόδιας πλέον Πυροσβεστικής Αρχής και δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσία που εδρεύει στην περιοχή δικαιοδοσίας του Αντιπεριφερειάρχη  αυτού. Στην αυτοψία που διενεργείται από τις παραπάνω Επιτροπές δικαιούται να παρίσταται ο ενδιαφερόμενος ή/και ο μελετητής.

Άρθρο 17 - Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας

Άρθρο 17 - Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας

Ο έλεγχος για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε χώρους συνάθροισης κοινού που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, ανήκει στην αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Αρχής και οι ιδιοκτήτες - εκμεταλλευτές ή/και εργοδότες των εν λόγω χώρων, οφείλουν να της παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση.

Άρθρο 18 - Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

Άρθρο 18 - Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

 1. Η χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, γίνεται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.
 2. Οι δείκτες πυραντίστασης των πυράντοχων ανοιγμάτων – χωρισμάτων, εφόσον επιβάλλονται, θα αποδεικνύονται από υπεύθυνη δήλωση του συντάξαντος ή άλλου αρμόδιου μηχανικού.
 3. Οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές χώρων συνάθροισης κοινού στους οποίους έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας οφείλουν δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη του, να υποβάλλουν αίτηση για την ανανέωσή του.
 4. Στις περιπτώσεις που από την παρούσα επιβάλλεται η εγκατάσταση μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να χορηγήσει άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό πυροπροστασίας χρονικής διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών για την εγκατάστασή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, είναι η λήψη και εγκατάσταση των λοιπών διαλαμβανομένων στην εγκεκριμένη μελέτη, μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Στο πιστοποιητικό αυτό θα καθορίζονται και τυχόν επιπρόσθετα αναγκαία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που θα απαιτηθούν από την Πυροσβεστική Αρχή και ο χρόνος στον οποίο πρέπει να ληφθούν.
 5. Για τις περιπτώσεις της παρ. 1δ του άρθρου 16 της παρούσας είναι εφικτή η χορήγηση ξεχωριστού πιστοποιητικού πυροπροστασίας για κάθε επιχείρηση.

 Άρθρο 19 - Κυρώσεις

 Άρθρο 19 - Κυρώσεις

Οι  παραβάτες  της  παρούσας  διώκονται  και  τιμωρούνται  σύμφωνα  με τις  διατάξεις  των άρθρων 433 και 458 του Ποινικού Κώδικα και άλλες σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Άρθρο 20 - Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 20 - Μεταβατικές Διατάξεις

1. Μελέτες πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού, στους οποίους έχει εγκριθεί μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3/1981 Πυροσβεστική Διάταξη όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 3α/1981 (Β΄ 538), 3β/1983 (Β΄ 457), 3γ/1995 (Β΄ 717) και 3δ/1995 (Β΄ 959) Πυροσβεστικές Διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έχουν διαφοροποιηθεί οι όροι και προϋποθέσεις έγκρισης αυτών.
β. Κέντρα διασκέδασης άνω των 200 ατόμων και κινηματογράφοι, για τα οποία έχει εγκριθεί μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με το β.δ. 15/1956 όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, υποχρεούνται να υποβάλλουν μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με την παρούσα.».

Προστέθηκε το εδ. (β) στο άρθρο 20 με την παρ. 21 του άρθρου 3 της υπ΄ αριθμ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών

2. Στις  επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις,  που εμπίπτουν στην ανωτέρω παράγραφο, παρέχεται το δικαίωμα με την υποβολή νέας μελέτης να αιτηθούν αποκλίσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα από τους όρους των άρθρων 3, 4, 7, παρ. Β και Γ του άρθρου 8, παρ. Γ και Δ του άρθρου 11 και των παρ. Β και Γ του άρθρου 12 της παρούσας.

Άρθρο 21 - Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 21 - Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπ΄ αριθμ. 3/1981 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ΄ αριθμ. 3α/1981 (Β΄ 538), 3β/1983 (Β΄ 457), 3γ/1995 (Β΄ 717) και 3δ/1995 (Β΄ 959) Πυροσβεστικές Διατάξεις, τα Παραρτήματα ΣΤ και Ζ αυτής, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στην παρούσα.

Άρθρο 22 - Έναρξη ισχύος

Άρθρο 22 - Έναρξη ισχύος

 1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πυροσβεστική διάταξη 4-2012 - Οικοπεδικοί Χώροι και Λοιποί Ακάλυπτοι Χώροι

Καταργήθηκε από το αρ. 20 της:

 • Υ.Α. 15005 οικ. Φ.700.9/2021 (ΦΕΚ 1923/Β` 13.5.2021) - Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους

Ισχύ έχει η υπ' αριθμ. 9/2021 Π.Δ.

Πυροσβεστική Διάταξη 5-1991 - Διάρκεια ισχύος

Καταργήθηκε με το αρ. 2 της:

 • Υ.Α. 24738Φ.701.2/2017 (ΦΕΚ 2089/Β 19.6.2017) - Τροποποίηση των υπ' αριθ. 3/2015, 14/2014 και 15/2015 πυροσβεστικών διατάξεων και κατάργηση των υπ' αριθ. 2/1979 και υπ' αριθ. 5/1991 πυροσβεστικών διατάξεων

Πυροσβεστική διάταξη 6-2018 - Αποθήκες

Άρθρο  1 - Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο  1 - Πεδίο εφαρμογής
 

1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή στις εμπορικές αποθήκες (οικονομικές δραστηριότητες χονδρικού εμπορίου) που στεγάζονται σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων
καθώς και σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους κτιρίων ή οικοπέδων και χρησιμοποιούνται για αποθήκευση και διαχείριση ή/και διακίνηση αγαθών, εμπορευμάτων ή υλικών
συσκευασίας, όπως αυτές κατατάσσονται στις αντίστοιχες κατηγορίες του συνημμένου Παραρτήματος Α.

2. Επιπροσθέτως η παρούσα εφαρμόζεται:

 • α. Σε εμπορικές αποθήκες της παρ. 1, όπου πραγματοποιείται συλλογή, διαλογή, ομαδοποίηση, διαχωρισμός αγαθών και εμπορευμάτων, συσκευασία, ανασυσκευασία, ετικετοποίηση, συναρμολόγηση ή μικρές τροποποιήσεις, εκτελωνιστικές εργασίες και η έκθεση και ο δειγματισμός προϊόντων.
 • β. Σε δραστηριότητες υπηρεσιών αποθήκευσης (ανεξάρτητες εμπορικές αποθήκες), όπως αποθήκες φύλαξης αντικειμένων ή/και σε κτιριακά ανεξάρτητες αποθήκες, οι οποίες υποστηρίζουν λειτουργικά εμπορικές δραστηριότητες.
 • γ. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, στα οποία δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις χονδρικού και λιανικού εμπορίου (όπως αποθήκη χονδρικού εμπορίου
  και κατάστημα λιανικής πώλησης), εφόσον η εμπορική αποθήκη αποτελεί ανεξάρτητο πυροδιαμέρισμα με τις δικές της οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου.
 • ε. Σε βοηθητικές δραστηριότητες που έχουν λειτουργική εξάρτηση με την εμπορική αποθήκη, είναι της αυτής ιδιοκτησίας - εκμετάλλευσης, και βρίσκονται εντός του
  χώρου και όγκου της εμπορικής αποθήκης, όπως γραφεία, εκθεσιακοί χώροι και χώροι συνάθροισης κοινού.
 • στ. Σε λοιπούς χώρους, όπως αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, λεβητοστάσια, μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης και αποθήκες καυσίμων.

3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή στις εξής δραστηριότητες:

 • α. Σε αποθήκες που εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 71/1988 (A΄ 32), όπως κάθε φορά ισχύει.
 • β. Σε αποθήκες που λειτουργούν εντός του χώρου άσκησης οικονομικής δραστηριότητας άλλης κύριας χρήσης, όπως αποθήκες μεταποιητικών και συναφών
  εγκαταστάσεων, εμπορικών καταστημάτων, χώρων συνάθροισης κοινού, εκπαιδευτηρίων, γραφείων, κ.λπ..
 • γ. Σε αποθήκες που υπάγονται από άποψη πυροπροστασίας στο πεδίο εφαρμογής άλλων νομοθετικών πλαισίων, όπως αποθήκες εντός εγκαταστάσεων μεταλλείων - λατομείων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων ή/και αερίων καυσίμων, κ.λπ..
 • δ. Σε αποθήκες, στις οποίες δεν ασκούνται οικονομικές δραστηριότητες (όπως αποθήκες κατοικιών, αγροτεμαχίων, κ.λπ.).

4. Στις περιπτώσεις εμπορικών αποθηκών που στεγάζονται σε δύο (2) ή περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια, για την επιβολή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, κάθε κτίριο εξετάζεται ξεχωριστά. Αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις που κτίρια, που υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας, είναι ανεξάρτητα πυροδιαμερίσματα και συνδέονται μεταξύ τους με γέφυρα ή διάδρομο υπέργειο ή υπόγειο.

Άρθρο 2 - Κατηγορίες αποθηκών

Άρθρο 2 - Κατηγορίες αποθηκών

1. Οι εμπορικές αποθήκες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας κατατάσσονται ανάλογα με την ποσότητα έκλυσης θερμότητας κατά την καύση και το ρυθμό καύσης, την πιθανότητα έκλυσης τοξικών ουσιών, επιφανειακής ταχύτητας εξάπλωσης της φλόγας των αποθηκευμένων υλικών σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, σε τέσσερις (4) κατηγορίες ως ακολούθως:

Κατηγορία κινδύνου
Ο
Μηδενικού βαθμού κινδύνου
Α
Χαμηλού βαθμού κινδύνου
Β
Μεσαίου βαθμού κινδύνου
C
Υψηλού βαθμού κινδύνου


2. Ειδικότερη κατάταξη των εμπορικών αποθηκών δίνεται στο Παράρτημα Α, σύμφωνα με την παρ. 1 και τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας σύμφωνα με τη διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικών Δραστηριοτήτων. Η κατάταξη του Παραρτήματος Α ισχύει και για τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων υπηρεσιών αποθήκευσης (ανεξάρτητες εμπορικές αποθήκες), όπως αποθήκες φύλαξης αντικειμένων ή/και σε κτιριακά ανεξάρτητες αποθήκες, οι οποίες υποστηρίζουν λειτουργικά εμπορικές δραστηριότητες.

3. Στην περίπτωση εμπορικής αποθήκης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, και αποθηκεύονται προϊόντα που κατατάσσονται σε διαφορετικές κατηγορίες, η αποθήκη θα εξετάζεται ενιαία και θα κατατάσσεται με βάση τη δυσμενέστερη κατηγορία κινδύνου. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που τμήματα κτιρίου εμπορικής αποθήκης αποτελούν ανεξάρτητα πυροδιαμερίσματα με δικές τους οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου, κάθε τμήμα θα εξετάζεται με βάση την κατηγορία κινδύνου που εντάσσεται.

4. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος συμπληρώνεται ή τροποποιείται το Παράρτημα Α της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.


Άρθρο 3 - Ορισμοί - Χρήσεις κτιρίου

Άρθρο 3 - Ορισμοί - Χρήσεις κτιρίου

Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • Έξοδος κινδύνου είναι το άνοιγμα εισόδου που οδηγεί σε πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, σε μια οδό ή κατευθείαν σ’ έναν υπαίθριο ασφαλή χώρο από
  τον κίνδυνο της φωτιάς ή και του καπνού.
 • Εσωτερικός εξώστης (πατάρι) είναι ο προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός άλλου χώρου, όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας
  χρήσης, έχει προσπέλαση από τον χώρο αυτόν, αποτελεί λειτουργικό παράρτημα της χρήσης αυτής, έχει συνολικό εμβαδό μικρότερο του 70% της επιφάνειας του υποκείμενου χώρου, δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
 • Θεωρητικός πληθυσμός είναι ο τεχνικός (θεωρητικός) υπολογισμός των ατόμων της αποθήκης ως βάση υπολογισμού για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και
  μέσων πυροπροστασίας, χωρίς να αποτελεί κριτήριο του μέγιστου πληθυσμού που δύναται να συγκεντρωθεί.
 • Μονώροφη αποθήκη είναι η εμπορική αποθήκη που η κύρια χρήση της αναπτύσσεται σε έναν (1) υπέργειο όροφο.
 • Όδευση διαφυγής είναι η συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο κτιρίου προς ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση
  πυρκαγιάς.
 • Όροφος εκκένωσης είναι ο όροφος του κτιρίου, από τον οποίο εξέρχονται προς ασφαλή χώρο οι οδεύσεις διαφυγής.
 • Παροχή όδευσης διαφυγής είναι ο αριθμός των ατόμων που είναι δυνατό να διαφύγει έγκαιρα, σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας αυτήν την όδευση.
 • Πολυώροφη αποθήκη είναι η εμπορική αποθήκη που η κύρια χρήση της, αναπτύσσεται σε δύο (2) ή περισσότερους υπέργειους ορόφους.
 • Πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής είναι η απόσταση της οριζόντιας ή κατακόρυφης πορείας που πρέπει να διανύσει ένα άτομο σε περίπτωση
  πυρκαγιάς, από οποιοδήποτε σημείο της κύριας χρήσης ενός ορόφου ή επιπέδου μέχρι την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου.
 • Πυραντίσταση είναι η ικανότητα κατασκευής ή δομικού στοιχείου ν’ αντιστέκεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα, που ονομάζεται δείκτης πυραντίστασης, στα θερμικά αποτελέσματα της φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της θερμομονωτικής ικανότητας.
 • Πυροδιαμέρισμα είναι το τμήμα κτιρίου ή και ολόκληρο το κτίριο που περικλείεται ερμητικά (σε περίπτωση πυρκαγιάς) από δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης.
 • Πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής είναι το τμήμα της όδευσης (όπως κλιμακοστάσιο, διάδρομος, προθάλαμος) που περικλείεται από πυράντοχα δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντίστασης.
 • Τελική έξοδος είναι η κατάληξη μιας όδευσης διαφυγής από κτίριο, που οδηγεί σε οδό ή ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή/και του καπνού.
 • Υπόγεια είναι η εμπορική αποθήκη που η κύρια χρήση της, αναπτύσσεται σε υπόγειο όροφο.
 • Χώροι βοηθητικής χρήσης είναι οι χώροι που δεν προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής (κύριας) χρήσης των εμπορικών αποθηκών και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς ή είναι λειτουργικά παραρτήματα αυτής, όπως αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, κουζίνες, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • Χώροι κύριας χρήσης είναι οι χώροι που προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης των εμπορικών αποθηκών, όπως χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων, γραφεία, εκθεσιακοί χώροι και χώροι συνάθροισης κοινού.

Άρθρο 4 - Οδεύσεις διαφυγής - Έξοδοι κινδύνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 4 - Οδεύσεις διαφυγής - Έξοδοι κινδύνου

Α. Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού
Ο θεωρητικός πληθυσμός των εμπορικών αποθηκών αποτελεί το άθροισμα των θεωρητικών πληθυσμών των δραστηριοτήτων του Πίνακα 1. Για τον υπολογισμό του
θεωρητικού πληθυσμού, λαμβάνεται υπόψη η μικτή επιφάνεια δαπέδων των χώρων που προορίζονται αποκλειστικά για την εκάστοτε δραστηριότητα, καθώς και
των διαδρόμων κυκλοφορίας τους. Στη συνολική επιφάνεια συμπεριλαμβάνονται και οι εσωτερικοί εξώστες (πατάρια), που πιθανόν να υφίσταται στους χώρους των
εμπορικών αποθηκών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΔραστηριότητεςΘεωρητικός πληθυσμός (συντελεστής 1 άτομο / τ.μ.)
Χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων30
Χώροι έκθεσης6
Χώροι γραφείων9
Χώροι συνάθροισης κοινού1,40


Β. Υπολογισμός οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου

1. Παροχή οδεύσεων διαφυγής Η παροχή όδευσης διαφυγής ανά μονάδα πλάτους (ορίζεται 0,60 του μέτρου) καθορίζεται σε:

 • α. 100 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι, πόρτες, προθάλαμοι)
 • β. 60 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (κλιμακοστάσια, ράμπες)

2. Υπολογισμός παροχής οδεύσεων διαφυγής

 • α. Η παροχή της οριζόντιας όδευσης διαφυγής υπολογίζεται για κάθε υπέργειο ή υπόγειο όροφο, ανάλογα με το θεωρητικό πληθυσμό αυτού.
 • β. Η παροχή της μίας ή περισσοτέρων κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής των υπερκείμενων ή υποκείμενων ορόφων του ορόφου εκκένωσης, καθορίζεται με βάση τους ορόφους που εξυπηρετούν και υπολογίζεται από το άθροισμα των αντίστοιχων παροχών όλων των υπέργειων ή υπόγειων ορόφων.
 • γ. Εφόσον οι απαιτούμενες από τον υπολογισμό της παροχής οδεύσεων διαφυγής, κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής είναι πυροπροστατευμένες με αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες, ο υπερκείμενος ή υποκείμενος όροφος του ορόφου εκκένωσης με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό, καθορίζει την αντίστοιχη παροχή των οδεύσεων διαφυγής, ανεξαρτήτως αριθμού ορόφων.
 • δ. Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 0,90 μ. Κατ’ εξαίρεση, το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής και των θυρών των οδεύσεων διαφυγής μέχρι τριάντα (30) άτομα επιτρέπεται να είναι 0,80 μ.
 • ε. Το πλάτος της όδευσης διαφυγής δεν πρέπει να μειώνεται στην πορεία προς την έξοδο - τελική έξοδο κινδύνου.

3. Έξοδοι - τελικές έξοδοι κινδύνου

3.1. Αριθμός και πλάτος εξόδων - τελικών εξόδων κινδύνου

 • α. Ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου εμπορικών αποθηκών δίνεται στον Πίνακα 2 και υπολογίζεται για κάθε υπέργειο ή υπόγειο όροφο ανάλογα με το θεωρητικό πληθυσμό αυτού.
 • β. Ο αριθμός και το πλάτος των τελικών εξόδων κινδύνου στον όροφο εκκένωσης εμπορικών αποθηκών δίνεται στον Πίνακα 2 και είναι σύμφωνα με το θεωρητικό πληθυσμό, ο οποίος υπολογίζεται από το άθροισμα του θεωρητικού πληθυσμού όλων των υπέργειων ή υπόγειων ορόφων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Θεωρητικός πληθυσμός (άτομα)Αριθμός εξόδων κινδύνουΠλάτος εξόδων κινδύνου (μ.)
έως 301*0,90 μ
31 - 150 άτομα2
1,20 μ
151 - 4002
1,50 μ
401 - 7003
1,50 μ
701 - 10004
1,80 μ


* Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους κύριας χρήσης ή σε εμπορικές αποθήκες της κατηγορίας C, επιβάλλονται δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου ελάχιστου πλάτους 0,90 μ.
Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1000 ατόμων προστίθεται μία (1) έξοδος πλάτους 1,80 μ. ανά 400 άτομα ή κλάσμα αυτών.

3.2. Διάταξη τελικών εξόδων κινδύνου Στις εμπορικές αποθήκες των κατηγοριών B και C, εφόσον επιβάλλονται δύο (2) τελικές έξοδοι κινδύνου, τα πλησιέστερα άκρα τους πρέπει να απέχουν τουλάχιστον το 1/3 της μέγιστης διαγώνιας διάστασης (D) του χώρου κύριας χρήσης (Σχήμα 1). Εφόσον απαιτούνται τρεις (3) ή περισσότερες τελικές έξοδοι κινδύνου, η θέση τουλάχιστον δύο (2) εξ’ αυτών, πρέπει να ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια.


Σχήμα 1 - Διάταξη τελικών εξόδων

4. Όρια μήκους πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής

 • α. Η μέγιστη απόσταση της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής από τους χώρους κύριας χρήσης των εμπορικών αποθηκών έως την πλησιέστερη έξοδο ή τελική έξοδο κινδύνου δίνονται στον Πίνακα 3 και απεικονίζεται στο Σχήμα 2. Όταν υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής, αρκεί η μία (1) από αυτές
  να πληροί το μέγιστο όριο μήκους της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

Κατηγορία κινδύνουΜέγιστα όρια πραγματικής απόστασης απροστάτευτης όδευσης διαφυγής
A
45 μέτρα
B
35 μέτρα
C

25 μέτραΣχήμα 2
Το ΑΒΓΔ ≤ 45μ.: απροστάτευτη όδευση διαφυγής κατηγορίας Α

 • β. Η απόσταση της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, αναφέρεται συνήθως σε οριζόντια διαδρομή. Όταν στην όδευση περιλαμβάνεται απροστάτευτη κατακόρυφη όδευση, προστίθεται το μετρούμενο μήκος της αξονικής γραμμής στο μέσο του πλάτους της κλίμακας προσαυξημένο κατά 50%.

Γ. Λοιπά χαρακτηριστικά οδεύσεων διαφυγής - εξόδων κινδύνου
1. Οδεύσεις διαφυγής - έξοδοι κινδύνου
1.1. Γενικά

 • α. Το ελάχιστος πλάτος της όδευσης διαφυγής των βοηθητικών χώρων, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 0,60 μ.
 • β. Απαγορεύεται η χρήση των ανελκυστήρων ως οδεύσεων διαφυγής.
 • γ. Οι κυλιόμενες κλίμακες δεν γίνονται αποδεκτές ως οδεύσεις διαφυγής.
 • δ. Απαγορεύεται οδεύσεις διαφυγής από χώρους κύριας χρήσης να διέρχονται μέσα από χώρους υγιεινής, χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κ.λπ..
 • ε. Εξωτερικά μεταλλικά κλιμακοστάσια, γίνονται αποδεκτά ως δεύτερες οδεύσεις διαφυγής.

1.3. Πυραντίσταση οδεύσεων διαφυγής
1.3.1. Εξωτερικές οδεύσεις
Οι εξωτερικές, οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής θεωρούνται ως πυροπροπροστατευμένες εφόσον είναι μόνιμης πυράντοχης κατασκευής χωρίς να περιλαμβάνουν καυστά υλικά και διαχωρίζονται από το κτίριο με δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον καθορισμένο στον Πίνακα 3. Η πυραντίσταση των εξωτερικών τοίχων πρέπει να επεκτείνεται εκατέρωθεν του κλιμακοστασίου κατά τουλάχιστον 2 μ.

1.3.2. Εσωτερικές οδεύσεις διαφυγής

 • α. Τα περιβλήματα των πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον καθορισμένο στον Πίνακα 4.
 • β. Οι εσωτερικές οδεύσεις διαφυγής πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής και να μην περιλαμβάνουν καυστά υλικά. Κατ’ εξαίρεση οδεύσεις εσωτερικών εξωστών (πατάρια), καθώς και οδεύσεις υπόγειων χώρων που χρησιμοποιούνται για βοηθητική χρήση, απαλλάσσονται από την απαίτηση να είναι πυράντοχης κατασκευής.

1.3.3. Ανοίγματα πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής Τα ανοίγματα που χρησιμοποιούνται ως είσοδος και έξοδος της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής των ανωτέρω παρ. 1.3.1 και 1.3.2 πρέπει να διαθέτουν αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες με δείκτη πυραντίστασης που μπορεί να υπολείπεται του απαιτούμενου του Πίνακα 4 για το πυροδιαμέρισμα κατά τριάντα (30) λεπτά.


Άρθρο 5 - Διαμερισματοποίηση - Δείκτες πυραντίστασης

Άρθρο 5 - Διαμερισματοποίηση - Δείκτες πυραντίστασης

1. Τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων, καθώς και οι υπόγειοι όροφοι που χρησιμοποιούνται ως εμπορικές αποθήκες, πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής και να αποτελούν ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα.

2. Τα φέροντα δομικά στοιχεία, τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων, καθώς και τα περιβλήματα πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής, πρέπει να έχουν τον ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με τον Πίνακα 4.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

EΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (σε λεπτά)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΥπέργειες ΜονώροφεςΥπέργειες ΠολυώροφεςΥπόγειες
O
χωρίς απαίτηση
A
60 λεπτά
60 λεπτά 90 λεπτά
B
60 λεπτά90 λεπτά120 λεπτά
C
90 λεπτά120 λεπτά180 λεπτά


3. Το μέγιστο εμβαδό πυροδιαμερίσματος δίνεται στον παρακάτω Πίνακα 5.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (σε τ.μ.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΥπέργειες ΜονώροφεςΥπέργειες ΠολυώροφεςΥπόγειεςΣυντελεστής προσαύξησης λόγω εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης (*)
O
χωρίς απαίτηση-
A
5.0002.0001.0002
B
4.0001.500750 2
C
3.0001.000500
2


*Συντελεστής αύξησης του εμβαδού σε περίπτωση που εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης στο πυροδιαμέρισμα.

5. Ο μέγιστος όγκος πυροδιαμερίσματος δίνεται στον παρακάτω Πίνακα 6.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

Μέγιστος όγκος πυροδιαμερίσματος (σε κ.μ.)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΥπέργειες ΜονώροφεςΥπέργειες ΠολυώροφεςΥπόγειεςΣυντελεστής προσαύξησης λόγω εγκατάστασης αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης (*)
O
χωρίς απαίτηση-
A
60.00012.0004.0002
B
40.0009.0003.0002
C
24.0006.0002.000
2


*Συντελεστής αύξησης του όγκου σε περίπτωση που εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης στο πυροδιαμέρισμα.

5. Όλα τα ανοίγματα που αφήνονται στους τοίχουςκαι τα πατώματα του πυροδιαμερίσματος για τις ανάγκες της δραστηριότητας, πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα με προθαλάμους, πυράντοχες πόρτες, πυροπροστατευμένα φρέατα ή άλλα συστήματα, ώστε να μην διακόπτεται η ακεραιότητα και η συνέχεια του πυροδιαμερίσματος.

6. Κατ’ εξαίρεση για την πυροδιαμερισματοποίηση εμπορικών αποθηκών των κατηγοριών Α και Β είναι δυνατόν για έως και το 25% της επιφάνειας εσωτερικών τοίχων ορίων πυροδιαμερισμάτων αντί σταθερών δομικών στοιχείων να γίνεται χρήση πυράντοχων ρολών ή πυροκουρτίνων ισοδύναμης ακεραιότητας και θερμομονωτικής ικανότητας,  διασυνδεδεμένων με το σύστημα πυρανίχνευσης.

7. Από τις απαιτήσεις των δεικτών πυραντίστασης του Πίνακα 4 απαλλάσσονται οι εξωτερικοί τοίχοι και επιστεγάσεις εμπορικών αποθηκών που δραστηριοποιούνται σε μονώροφα ισόγεια κτίρια που διαθέτουν έως ένα (1) υπόγειο όροφο, δεν διαθέτουν υπερκείμενους ορόφους και απέχουν από άλλα κτίρια κατ’ ελάχιστον δέκα (10) μ. στις εμπορικές αποθήκες των κατηγοριών Α και Β, και είκοσι (20) μ. στις εμπορικές αποθήκες κατηγορίας C. Οι ως άνω απαιτήσεις του Πίνακα 4 μειώνονται στο μισό, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω  προϋποθέσεις και απέχουν από πέντε έως και δέκα (5-10) μ. στις εμπορικές αποθήκες των κατηγοριών Α και Β, και από δέκα έως και είκοσι (10-20) μ. στις εμπορικές αποθήκες  κατηγορίας C.

8. Επικίνδυνοι χώροι, όπως χώροι λεβητοστασίων και καυστήρων Θέρμανσης, μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κ.λπ., πρέπει να αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερίσματα με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον εξήντα λεπτών (60΄) και να μην τοποθετούνται κάτω ή σε άμεση γειτνίαση με τις εξόδους / τελικές εξόδους κινδύνου.

Άρθρο 6 - Φωτισμός και σήμανση ασφαλείας

Άρθρο 6 - Φωτισμός και σήμανση ασφαλείας

1. Φωτισμός ασφαλείας

 • α. Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και των χώρων ανοικτής περιοχής.
 • β. Ο φωτισμός ασφαλείας εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις οδεύσεις διαφυγής μέχρι την τελική έξοδο κινδύνου, στις περιπτώσεις που η εμπορική αποθήκη βρίσκεται σε υπέργειο ή υπόγειο όροφο. Ο φωτισμός ασφαλείας πρέπει κατ’ ελάχιστον να είναι φωτεινότητας 5lux στους χώρους ανοιχτής περιοχής και 10lux στις οδεύσεις διαφυγής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 1838.
 • γ. Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά ασφαλείας σήμανσης κατεύθυνσης εγκαθίστανται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως ύπαρξης εφεδρικής πηγής ενέργειας.

2. Σήμανση ασφαλείας

 • α. Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού.
 • β. Η σήμανση εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις οδεύσεις διαφυγής μέχρι την τελική έξοδο κινδύνου, στις περιπτώσεις που η εμπορική αποθήκη βρίσκεται σε υπέργειο ή υπόγειο όροφο.

Άρθρο 7 - Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 7 - Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας


Όλες οι εμπορικές αποθήκες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα παρακάτω προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

 • α. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της αποθήκης, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.
 • β. Σήμανση ασφαλείας, στους χώρους επικίνδυνων υλικών ή χώρων αναφορικά με την απαγόρευση καπνίσματος σε άτομα που εισέρχονται στο χώρο αυτό και κατά περίπτωση προειδοποιητικών πινακίδων όπως μη χρήσης νερού σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, κλπ.
 • γ. Ειδική σήμανση στους χώρους των ανελκυστήρων για τη μη χρήση τους σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 • δ. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αναφλεγούν και απομάκρυνση των εύφλεκτων και καυστών υλών από πηγές εκπομπής θερμότητας.
 • ε. Τήρηση των προβλεπόμενων, πλάτους τουλάχιστον 0,90μ. διόδων μεταξύ των αποθηκευμένων υλικών για την άμεση εκκένωση σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς
  σ’ αυτά, καθώς και κύριου διαδρόμου πλάτους τουλάχιστον 1,10μ. εντός της αποθήκης.
 • στ. Αποθήκευση των υλικών κατά τρόπο ώστε αυτά να απέχουν από την οροφή τουλάχιστον 0,50μ.
 • ζ. Συνεχή καθαρισμό όλων των χώρων της αποθήκης και άμεση απομάκρυνση των υλικών που μπορούν να αναφλεγούν.
 • η. Επιμελή συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγχο των συσκευών και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
 • θ. Επαρκή αερισμό (φυσικό ή τεχνητό) των χώρων αποθήκευσης.
 • ι. Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο, όλων των χώρων μετά τη διακοπή της δραστηριότητας καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες, για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 • ια. Θέση εκτός λειτουργίας (τάσεως) των μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη.
  ιβ. Τοποθέτηση λεκάνης ασφαλείας επαρκούς χωρητικότητας σε δεξαμενές υγρών καυσίμων για συγκέντρωση τυχόν διαρροών καυσίμων.
 • ιγ. Κατάλληλη περίφραξη για υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους εμπορικών αποθηκών, της οποίας το συνολικό ύψος να είναι τουλάχιστον δύο (2) μέτρα.
 • ιδ. Αποθήκευση των εμπορευμάτων σε υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους κατά τρόπο ώστε τα υλικά να απέχουν τουλάχιστον τρία (3) μ. από τα γειτνιάζοντα κτίρια.
 • ιε. Αποψίλωση των χώρων από ξηρά χόρτα και απομάκρυνση αυτών στις υπαίθριες ή ημιυπαίθριες εμπορικές αποθήκες.
 • ιστ. Προστασία των ανοιγμάτων υπόγειων χώρων αποθήκευσης με ειδικά συρμάτινα πλέγματα.
 • ιζ. Απαγόρευση τοποθέτησης σε διαδρόμους, κλίμακες, οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου, χωρισμάτων μονίμων ή πρόσκαιρων, υλικών και γενικά κάθε αντικειμένου το οποίο μπορεί να μειώσει το πλάτος αυτών ή να εμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ενοίκων σε περίπτωση κινδύνου.
 • ιη. Απαγόρευση χρήσης γυμνής φλόγας ή εκτεθειμένων πυρακτωμένων επιφανειών στους χώρους των αποθηκευμένων εμπορευμάτων και τους επικίνδυνους χώρους.
 • ιθ. Απαγόρευση κάλυψης της σήμανσης ασφαλείαςκαι των μέσων πυροπροστασίας, από υλικά ή κατασκευαστικές διατάξεις.
 • κ. Λήψη όλων των μέτρων προστασίας έναντι εκρήξιμων ατμοσφαιρών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις ευρωπαϊκές οδηγίες και κανονισμούς, εφόσον υφίσταται κίνδυνος έκρηξης λόγω της φύσης των αποθηκευμένων προϊόντων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς (όπως αποθήκες ζάχαρης, κακάο, αλεύρι, κλπ.)
 • κα. Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Άρθρο 8 - Ενεργητική πυροπροστασία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 8 - Ενεργητική πυροπροστασία

1. Πυροσβεστήρες
Α. Φορητοί πυροσβεστήρες

 • α. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21Α-113Β-C.
 • β. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 500, 350, 250 και 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας σε αποθήκες κατηγορίας Ο, Α, B και C αντίστοιχα.
 • γ. Στις περιπτώσεις που κατά τους παραπάνω υπολογισμούς, το πηλίκο που προκύπτει είναι δεκαδικός αριθμός, αυτό στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 • δ. Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός των πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).
 • ε. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55B-C στους χώρους ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων όπως μετασχηματιστών μέσης ή υψηλής τάσης, λεβητοστασίων, κ.λπ., σε τέτοιες θέσεις ώστε κάθε σημείο των εν λόγω χώρων, να απέχει οριζοντίως μέχρι 15 μ. από κάθε τέτοιο πυροσβεστήρα. Σε κάθε περίπτωση ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα σε αυτούς τους χώρους δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).

Β. Πυροσβεστήρες οροφής
Επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτοδιεγειρόμενου πυροσβεστήρα οροφής άνωθεν των καυστήρων κεντρικής θέρμανσης στερεών ή υγρών καυσίμων.

2. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης - Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • α. Σε εμπορικές αποθήκες κατηγορίας Β με συνολική στεγασμένη επιφάνεια πάνω από δύο χιλιάδες (2000) τ.μ.
 • β. Σε εμπορικές αποθήκες κατηγορίας C με συνολική στεγασμένη επιφάνεια πάνω από χίλια (1000) τ.μ.
 • γ. Σε εμπορικές αποθήκες της κατηγορίας Α με συνολικό εμβαδό πάνω από διακόσια πενήντα (250) τ.μ και σε όλες τις αποθήκες των κατηγοριών Β και C, που δραστηριοποιούνται σε κτίρια, τμήματα κτιρίων των οποίων οι υπερκείμενοι, υποκείμενοι όροφοι ή τμήματα του ιδίου ορόφου χρησιμοποιούνται για άλλη χρήση ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας - εκμετάλλευσης.
  Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης καλύπτει όλους τους χώρους κύριας και βοηθητικής χρήσης της αποθήκης.
 • δ. Στους επικίνδυνους χώρους της παρ. 8 του άρθρου 5.

3. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο - Απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
3.1 Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • α. Σε εμπορικές αποθήκες της κατηγορίας Α με συνολική στεγασμένη επιφάνεια τουλάχιστον τρεισήμισι χιλιάδες (3500) τ.μ.
 • β. Σε εμπορικές αποθήκες της κατηγορίας Β με συνολική στεγασμένη επιφάνεια τουλάχιστον δυόμιση χιλιάδες (2500) τ.μ.
 • γ. Σε εμπορικές αποθήκες της κατηγορίας C με συνολική στεγασμένη επιφάνεια τουλάχιστον χίλια πεντακόσια (1500) τ.μ.
  Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο να καλύπτει και τους τυχόν υπαίθριους χώρους που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση υλικών.

3.2 Όλες οι εμπορικές αποθήκες ανεξαρτήτως κατηγορίας που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.

4. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης
Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) ή άλλο κατάλληλο κατά περίπτωση κατασβεστικό υλικό επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • α. Στις περιπτώσεις προσαύξησης του μέγιστου εμβαδού ή/και όγκου πυροδιαμερίσματος (Πίνακες 5 και 6 του άρθρου 5 αντίστοιχα).
 • β. Σε εμπορικές αποθήκες της κατηγορίας Β με συνολικό εμβαδό μεγαλύτερο των πεντακοσίων (500) τ.μ., καθώς και σε όλες τις αποθήκες κατηγορίας C, που δρατηριοποιούνται σε κτίρια, τμήματα κτιρίων των οποίων  οι υπερκείμενοι όροφοι ή τμήματα του ιδίου ορόφου χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε άλλη χρήση άλλης ιδιοκτησίας - εκμετάλλευσης.
 • γ. Σε χώρους μετασχηματιστών (μέσης ή υψηλής τάσης).
 • δ. Στους στεγασμένους χώρους αποθήκευσης υγρών καυσίμων ή εύφλεκτων υγρών με συνολική χωρητικότητα άνω των τριών (3) κ.μ.
 • 5. Σε τμήματα εντός της αποθήκης όπου απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας η χρήση νερού για την κατάσβεση πυρκαγιάς αποθηκευμένων υλικών, σύμφωνα με τα
  φύλλα δεδομένων ασφαλείας και τους ισχύοντες Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, αντί της χρήσης νερού, θα εγκαθίσταται με ευθύνη του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας που ενδείκνυται για την κατάσβεση των υλικών αυτών (όπως φορητοί ή/και τροχήλατοι πυροσβεστήρες κατάλληλου κατά περίπτωση κατασβεστικού υλικού, χρήση δοχείων αφροποιητικού διαλύματος με αυλό αφρού και αναμικτήρα για την παραγωγή αφρού στις περιπτώσεις που απαιτείται
  μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, κ.λπ.).

Άρθρο 9 - Υπαίθριες - ημιυπαίθριες εμπορικές αποθήκες

Άρθρο 9 - Υπαίθριες - ημιυπαίθριες εμπορικές αποθήκες

1. Ως υπαίθρια - ημιυπαίθρια εμπορική αποθήκη νοείται κάθε υπαίθριος χώρος, που εμπίπτει στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και κάθε περιφραγμένη, με  στέγαστρο ή με υπόστεγο αποθήκη.

2. Οι υπαίθριες - ημιυπαίθριες εμπορικές αποθήκες υποχρεούνται να λαμβάνουν σε αυτές τα ανάλογα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας του άρθρου 7 της παρούσας.

3. Οι υπαίθριες - ημιυπαίθριες εμπορικές αποθήκες υποχρεούνται να διαθέτουν ένα (1) φορητό πυροσβεστήρα κατασβεστικής ικανότητας αντίστοιχης της παρ. 1Α του άρθρου 8 της παρούσας, ανά πεντακόσια (500) τ.μ. συνολικής επιφάνειας αποθήκευσης. Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός των πυροσβεστήρων δεν θα είναι  μικρότερος από δύο (2).

3. Σε υπαίθριες - ημιυπαίθριες εμπορικές αποθήκες επιβάλλεται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • α. Σε αποθήκες της κατηγορίας Α με συνολική επιφάνεια αποθήκευσης τουλάχιστον επτάμιση χιλιάδες (7500) τ.μ.
 • β. Σε αποθήκες της κατηγορίας Β με συνολική επιφάνεια αποθήκευσης τουλάχιστον πέντε χιλιάδες (5000) τ.μ.
 • γ. Σε αποθήκες της κατηγορίας C με συνολική επιφάνεια αποθήκευσης τουλάχιστον τρεις χιλιάδες (3000) τ.μ.
  Στις παραπάνω επιφάνειες θα λαμβάνονται υπόψη μόνο οι χώροι αποθήκευσης και όχι η συνολική οικοπεδική έκταση. Οι ανωτέρω οριοθετημένοι χώροι θα απεικονίζονται στα σχέδια κατόψεων της μελέτης πυροπροστασίας.

4. Όλες οι αποθήκες ανεξαρτήτως κατηγορίας που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση επαρκή  αριθμό σημείων υδροληψίας για την κάλυψη όλων των χώρων με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού μέγιστου μήκους είκοσι (20)μ. με κατάλληλο  ακροφύσιο που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο ύδρευσης. Στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δεν υφίσταται δίκτυο ύδρευσης πόλεως στην περιοχή αντί των σημείων υδροληψίας, θα τοποθετείται ένας (1) τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ή αφρού των είκοσι πέντε (25)Kg ανά χίλια (1000) τ.μ.

Άρθρο 10 - Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 10 - Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

Οι προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας  πυροπροστασίας καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 11 - Οργάνωση - Εκπαίδευση προσωπικού

Η οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των εμπορικών αποθηκών σε θέματα πυροπροστασίας και ο εφοδιασμός αυτών με βοηθητικά εργαλεία και μέσα, καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 11 - Οργάνωση - Εκπαίδευση προσωπικού

Άρθρο 11 - Οργάνωση - Εκπαίδευση προσωπικού

Η οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των εμπορικών αποθηκών σε θέματα πυροπροστασίας και ο εφοδιασμός αυτών με βοηθητικά εργαλεία και μέσα, καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 12 - Μελέτη πυροπροστασίας - Αποκλίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 12 - Μελέτη πυροπροστασίας - Αποκλίσεις

1. Μελέτη Πυροπροστασίας - Σχέδια κάτοψης

 • α. Για τις εμπορικές αποθήκες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας - σχεδίων κάτοψης, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, από αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα.
 • β. Από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης πυροπροστασίας του εδ. (α) απαλλάσσονται:
  • i) εμπορικές αποθήκες για τις οποίες δεν επιβάλλονται από την παρούσα μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας.
  • ii) εμπορικές αποθήκες για τις οποίες επιβάλλονται μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας από την Α/Βάθμια ή Β/Βάθμια Επιτροπή Αποκλίσεων.
 • γ. Στην περίπτωση του ανωτέρω εδ. (β) ισχύουν επιπροσθέτως τα εξής:
  • i. Oι ιδιοκτήτες - εκμεταλλευτές των ανωτέρω εμπορικών αποθηκών, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Αρχή για έγκριση, σχέδια κάτοψης όλων
   των χώρων που καταλαμβάνει η επιχείρηση - εγκατάσταση, όπου σε αυτά ή σε ξεχωριστό υπόμνημα, θα αναγράφονται και απεικονίζονται ο κωδικός αριθμός
   δραστηριότητας της αποθήκης, στοιχεία και μέτρα δομικής πυροπροστασίας καθώς και τα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που
   απαιτούνται από την παρούσα.
  • ii. Στις περιπτώσεις που επιβάλλονται μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας από την Α/Βάθμια ή Β/Βάθμια Επιτροπή Αποκλίσεων, τα σχέδια κάτοψης συνοδεύονται
   από τεχνική περιγραφή των ανωτέρω συστημάτων.
  • iii. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εξέταση αποκλίσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς να απαιτείται η σύνταξη μελέτης, αυτές αναγράφονται στα
   σχέδια κάτοψης ή σε ξεχωριστό υπόμνημα.
 • δ. Η μελέτη πυροπροστασίας ή/και τα σχέδια κάτοψης υποβάλλονται προς έγκριση στην αρμόδια κατά τόπο Πυροσβεστική Αρχή. Οι τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, αποτελούν Παραρτήματα αυτής σε ξεχωριστά τεύχη, και θεωρούνται από την κατά τόπο Πυροσβεστική Αρχή.

2. Αποκλίσεις

 • α. Εμπορικές αποθήκες, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, και στις οποίες μετά από αιτιολογημένη έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα είναι αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση με τους όρους των άρθρων 4 και 5 με απαραίτητη προϋπόθεση την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης στις περιπτώσεις προσαύξησης του εμβαδού ή/και όγκου πυροδιαμερίσματος των Πινάκων 5 και 6 του άρθρου 5, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις από την εφαρμογή των όρων δομικής πυροπροστασίας αυτών, ύστερα από απόφαση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από βαθμοφόρους παραγωγικής Σχολής του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον Αξιωματικός, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας των ενοίκων, με ανάλογη αύξηση των δομικών, προληπτικών ή/και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
 • β. Την απόφαση της Πυροσβεστικής Αρχής, δύναται να προσβάλει ο ενδιαφερόμενος, με ένστασή του που υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός στην κατά τόπο αρμόδια
  Πυροσβεστική Αρχή, μετά από αιτιολογημένη έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα. Η εν λόγω ένσταση εξετάζεται από Δευτεροβάθμια Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής και αποτελείται από το Διοικητή αυτής ως Πρόεδρο και δύο
  (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής σε κάποια πόλη, ο κατά τόπο αρμόδιος Διοικητής διαβιβάζει την υποβληθείσα ένσταση με το σχετικό φάκελο στη έχουσα αυτή τη δυνατότητα πλησιέστερη Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περίπτωση αυτή η Δευτεροβάθμια Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, μετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας αυτής και απαρτίζεται από το Διοικητή της αρμόδιας πλέον Πυροσβεστικής Αρχής και δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσία που εδρεύει στην περιοχή δικαιοδοσίας του Αντιπεριφερειάρχη αυτού. Στην αυτοψία που διενεργείται από τις παραπάνω Επιτροπές δικαιούται να παρίσταται ο ενδιαφερόμενος ή/και ο αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας.

Άρθρο 13 - Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασί

Άρθρο 13 - Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας

Ο έλεγχος για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε εμπορικές αποθήκες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, ανήκει στην αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Αρχής μέσω των οργάνων της και οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές - εργοδότες των εν λόγω χώρων, υποχρεούνται να τους παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση.

Άρθρο 14 - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας

Άρθρο 14 - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας

1. Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού πυροπροστασίας σε εμπορικές αποθήκες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, καθορίζεται στην υπ’ αριθμ. 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Η διάρκεια του πιστοποιητικού πυροπροστασίας ορίζεται στα πέντε (5) χρόνια.

3. Οι ιδιοκτήτες - εκμεταλλευτές εμπορικών αποθηκών στους οποίους έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας οφείλουν δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη του, να υποβάλλουν αίτηση για την ανανέωσή του.

4. Οι δείκτες πυραντίστασης των πυράντοχων ρολών, ανοιγμάτων ή χωρισμάτων, πυροκουρτίνων, εφόσον επιβάλλονται, θα αποδεικνύονται από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα.

5. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η εγκατάσταση μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να χορηγήσει άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό  πυροπροστασίας χρονικής διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών για την εγκατάστασή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού πυροπροστασίας, είναι η λήψη και εγκατάσταση των λοιπών διαλαμβανομένων στην εγκεκριμένη μελέτη, μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Στο πιστοποιητικό αυτό θα καθορίζονται και τυχόν επιπρόσθετα αναγκαία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που θα απαιτηθούν από την Πυροσβεστική Αρχή και ο χρόνος στον οποίο πρέπει να ληφθούν.

Άρθρο 15 - Κυρώσεις

Άρθρο 15 - Κυρώσεις

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 433 και 458 του Ποινικού Κώδικα και άλλες σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Άρθρο 16 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 16 - Μεταβατικές διατάξεις

1. Εμπορικές αποθήκες, για τις οποίες έχει εγκριθεί μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/1996 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 150)  εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έχουν διαφοροποιηθεί οι όροι και προϋποθέσεις έγκρισης αυτών.

2. Σε εμπορικές αποθήκες, για τις οποίες έχει εγκριθεί μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. Φ.15/οικ.1589/104/ 30.1.2006 (Β΄ 90), όπως ισχύει ή την υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 5905/Φ15/839/1995 (Β΄ 611) και που λόγω επέκτασης ή εκσυγχρονισμoύ τους αδειοδοτούνται με το Νόμο περί Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας.

3. Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, που εμπίπτουν στις ανωτέρω παρ. 1 και 2, παρέχεται το δικαίωμα με την υποβολή νέας μελέτης να αιτηθούν αποκλίσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα από τους όρους των άρθρων 4, 5 και 8 της παρούσας.

Άρθρο 17 - Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 17 - Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπ’ αριθμ. 6/1996 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 150), καθώς και κάθε προγενέστερη γενική ή ειδική διάταξη ή ερμηνευτική εγκύκλιος που αντίκειται στην παρούσα.

Άρθρο 17 - Έναρξη ισχύος

Άρθρο 17 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Απριλίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Παράρτημα Α

Παράρτημα Β

Πυροσβεστική διάταξη 7-1996 - Θερμές εργασίες

Καταργήθηκε από το αρ. 20 της:

 • Υ.Α. 15005 οικ. Φ.700.9/2021 (ΦΕΚ 1923/Β` 13.5.2021) - Έγκριση της υπ’ αρ. 9/2021 πυροσβεστικής διάταξης με θέμα: Καθορισμός μέτρων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους
Ισχύ έχει η υπ' αριθμ. 9/2021 Π.Δ.

Πυροσβεστική διάταξη 8-2016 - Καταστήματα

Άρθρο  1 - Πεδίο Εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο  1 - Πεδίο Εφαρμογής

1.   Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις – εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε κτίρια με αίτηση για έκδοση Άδειας Οικοδομής πριν την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 71/1988 και υπαίθριους χώρους, που χρησιμοποιούνται για την έκθεση, πώληση και αποθήκευση εμπορευμάτων, όπως καταστήματα πώλησης ειδών για ατομική ή οικιακή χρήση ή κατανάλωση, πολυκαταστήματα (που διαθέτουν ευρύ φάσμα εμπορευμάτων, στα οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων είδη ένδυσης, έπιπλα, οικιακές συσκευές, καλλυντικά, κοσμήματα, παιχνίδια, αθλητικά είδη κλπ.), εμπορικά κέντρα, αγορές και υπεραγορές τροφίμων (σούπερ μάρκετ), καταστήματα πώλησης ειδών σε επαγγελματίες, φαρμακεία,  κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής, καταστήματα πώλησης ζώων ή/και ζωωτροφών, έκθεσης και πώλησης μηχανοκίνητων οχημάτων, σκαφών κλπ. ή/και ανταλλακτικών αυτών, πώλησης οικοδομικών υλικών, άνθρακα (κάρβουνο) και καύσιμη ξυλεία, επιδιόρθωση και επεξεργασία αγαθών (χωρίς ν’ ανήκουν στην κατηγορία βιομηχανίες – βιοτεχνίες και αποθήκες αυτών), καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για ορθίους και διερχόμενους ή με πάγκους και σκαμπό, καθώς και καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου όπως εμπορία χρωμάτων, βερνικιών, και άλλων χημικών προϊόντων, ειδών κυνηγιού και εκρηκτικών υλών, όπλων και πυρομαχικών-βεγγαλικών, μονωτικών υλικών, λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων.

2.   Επιπροσθέτως η παρούσα εφαρμόζεται:

 • α. Σε δραστηριότητες που έχουν λειτουργική εξάρτηση με το κατάστημα και είναι της αυτής ιδιοκτησίας-εκμετάλλευσης, όπως αποθήκες, χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιποί χώροι (όπως αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, κουζίνα, λεβητοστάσια, μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης και αποθήκες καυσίμων),
 • β. Σε χώρους συνάθροισης κοινού εντός του καταστήματος ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας (όπως εστιατόριο, καφετέρια, παιδότοπος),
 • γ. Σε χώρους καταστημάτων εντός άλλης κύριας χρήσης (όπως κυλικεία εκπαιδευτηρίων, γραφείων, κινηματογράφων, ή/και καταστήματα εντός πρατηρίων υγρών καυσίμων, κτιρίων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας).

3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή στις εξής δραστηριότητες:

 • α. Σε καταστήματα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 (A΄ 32) όπως κάθε φορά ισχύει.
 • β. Σε χώρους συνάθροισης κοινού που είναι ανεξάρτητοι των χώρων του καταστήματος (όπως σε δώματα καταστημάτων), καθώς και σε χώρους συνάθροισης κοινού που είναι πυράντοχα διαχωρισμένοι από τους άλλους χώρους του καταστήματος και διαθέτουν ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου. Οι εν λόγω χώροι αντιμετωπίζονται από άποψη πυροπροστασίας με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως κάθε φορά ισχύει.
 • γ. Σε εμπορικά καταστήματα που υπάγονται στην 11/2003 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 817), όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Στις περιπτώσεις καταστημάτων που καταλαμβάνουν δύο (2) ή περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια, για την επιβολή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, κάθε κτίριο εξετάζεται ξεχωριστά.

Άρθρο 2 - Ορισμοί - Χρήσεις κτιρίου

Άρθρο 2 - Ορισμοί - Χρήσεις κτιρίου

Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

 •  Αδιέξοδο χαρακτηρίζεται μία κοινόχρηστη περιοχή κύριας χρήσης του ορόφου-επιπέδου (όπως διάδρομος) από κάθε σημείο της οποίας η διαφυγή μπορεί να γίνει μόνο προς μία (1) κατεύθυνση.
 •  Έξοδος κινδύνου είναι το άνοιγμα εισόδου που οδηγεί σε πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, σε μια οδό ή κατευθείαν σ’ έναν υπαίθριο ασφαλή χώρο από τον κίνδυνο της φωτιάς ή και του καπνού.
 • Εσωτερικός εξώστης (πατάρι) είναι ο προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός άλλου χώρου, όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, έχει προσπέλαση από τον χώρο αυτόν, αποτελεί λειτουργικό παράρτημα της χρήσης αυτής, έχει συνολικό εμβαδό μικρότερο του 70% της επιφάνειας του υποκείμενου χώρου, δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
 • Θεωρητικός πληθυσμός είναι ο τεχνικός (θεωρητικός) υπολογισμός των ατόμων του καταστήματος ως βάση υπολογισμού για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, χωρίς να αποτελεί κριτήριο του μέγιστου πληθυσμού που δύναται να συγκεντρωθεί.
 • Καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου θεωρούνται τα καταστήματα που λόγω της φύσης των προϊόντων τους, υφίσταται αυξημένος κίνδυνος έναρξης φωτιάς ή/και παρουσιάζουν μεγάλη αναφλεξιμότητα, ταχύτητα επιφανειακής εξάπλωσης της φλόγας και έκλυση θερμότητας, παράγουν πολλά τοξικά καυσαέρια ή/και έχουν κίνδυνο έκρηξης.
 • Μονώροφα, είναι τα καταστήματα που η κύρια δραστηριότητά τους αναπτύσσεται σε έναν (1) όροφο.
 •  Όδευση διαφυγής είναι η συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο κτιρίου προς ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 • Όροφος εκκένωσης είναι ο όροφος του κτιρίου, από τον οποίο εξέρχονται προς ασφαλή χώρο οι οδεύσεις διαφυγής.
 • Παροχή όδευσης διαφυγής είναι ο αριθμός των ατόμων που είναι δυνατό να διαφύγει έγκαιρα, σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας αυτήν την όδευση.
 • Πολυώροφα, είναι τα καταστήματα που η κύρια δραστηριότητά τους, αναπτύσσεται σε δύο (2) ή περισσότερους ορόφους.
 • Πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής είναι το μήκος της οριζόντιας ή κατακόρυφης πορείας που φυσιολογικά θα διανύσει ένα άτομο για να διαφύγει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, από τυχόν  σημείο της κύριας χρήσης ενός ορόφου ή επιπέδου μέχρι την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου.
 • Πυραντίσταση είναι η ικανότητα κατασκευής ή δομικού στοιχείου ν’ αντιστέκεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα, που ονομάζεται δείκτης πυραντίστασης, στα θερμικά αποτελέσματα της φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας.
 • Πυροδιαμέρισμα είναι το τμήμα κτιρίου ή και ολόκληρο το κτίριο που περικλείεται ερμητικά (σε περίπτωση πυρκαγιάς) από δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης.
 • Πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής είναι το τμήμα της όδευσης (όπως κλιμακοστάσιο, διάδρομος, προθάλαμος) που περικλείεται από πυράντοχα δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντίστασης.
 • Τελική έξοδος είναι η κατάληξη μιας όδευσης διαφυγής από κτίριο, που οδηγεί σε οδό ή ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή/και του καπνού.
 • Υπόγεια, είναι τα καταστήματα που η κύρια ή/και βοηθητική δραστηριότητά τους, αναπτύσσεται σε χαμηλότερη στάθμη από τον κατώτερο όροφο εκκένωσης του κτιρίου.
 •  Χώροι βοηθητικής χρήσης είναι οι χώροι που δεν προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής (κύριας) χρήσης των εμπορικών καταστημάτων και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς ή είναι λειτουργικά παραρτήματα αυτής, όπως αποθήκες, γραφεία, αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, κουζίνα, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • Χώροι κύριας χρήσης είναι οι χώροι που προορίζονται για την εξυπηρέτηση της βασικής χρήσης των εμπορικών καταστημάτων και την παραμονή των χρηστών του σε αυτούς, όπως χώροι έκθεσης και πώλησης και χώροι συνάθροισης κοινού.

Άρθρο 3 - Οδεύσεις διαφυγής-Έξοδοι κινδύνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 3 - Οδεύσεις διαφυγής-Έξοδοι κινδύνου

Α. Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού

1. Ο θεωρητικός πληθυσμός των εμπορικών καταστημάτων αποτελεί το άθροισμα των θεωρητικών πληθυσμών των παρακάτω δραστηριοτήτων του Πίνακα 1. Για τον υπολογισμό του θεωρητικού πληθυσμού, λαμβάνεται υπόψη η μικτή επιφάνεια δαπέδων των χώρων που προορίζονται αποκλειστικά για την εκάστοτε δραστηριότητα, καθώς και των διαδρόμων κυκλοφορίας τους, εξαιρουμένων των χώρων εστίασης για ορθίους και διερχόμενους όπου λαμβάνεται υπόψη η επιφάνεια αναμονής των ενοίκων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΔραστηριότητεςΘεωρητικός πληθυσμός
(συντελεστής 1 άτομο / τ.μ.)

Ισόγειο & ΌροφοιΥπόγειο
Χώροι έκθεσης και πωλήσεων6
3
Γραφεία10
10
Χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων30
30
Χώροι εστίασης για ορθίους και διερχόμενους2
2


2. Ο θεωρητικός πληθυσμός των χώρων συνάθροισης κοινού της παρ. 2β του άρθρου 1 της παρούσας, υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στις παρ. Α1, Α2 και Α3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως κάθε φορά ισχύει και αθροίζεται στο θεωρητικό πληθυσμό της παρ.1 του παρόντος άρθρου. Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας των εν λόγω χώρων θα λαμβάνονται στο σύνολό τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Β. Υπολογισμός οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου
1. Παροχή οδεύσεων διαφυγής

Η παροχή όδευσης διαφυγής ανά μονάδα πλάτους (ορίζεται 0,60 του μέτρου) καθορίζεται σε:

 • α. 100 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι, πόρτες, προθάλαμοι) σε υπέργειους ορόφους και 75 άτομα σε υπόγειους ορόφους.
 • β. 60 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (κλιμακοστάσια, ράμπες) σε υπέργειους ορόφους και 45 άτομα σε υπόγειους ορόφους.

2. Υπολογισμός παροχής οδεύσεων διαφυγής

 • α. Η παροχή της οριζόντιας όδευσης διαφυγής υπολογίζεται για κάθε όροφο, συμπεριλαμβανομένου του υπογείου, ανάλογα με το θεωρητικό πληθυσμό αυτού.
 • β. Η παροχή της μίας ή περισσοτέρων κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής των υπερκείμενων ορόφων του ορόφου εκκένωσης, καθορίζεται με βάση τους ορόφους που εξυπηρετούν. Ειδικότερα:
  • i) η παροχή της μίας ή περισσοτέρων κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής  που εξυπηρετούν έως και δύο (2) ορόφους υπολογίζεται από τον όροφο με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό.
  • ii) η παροχή της μίας ή περισσοτέρων κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής  που εξυπηρετούν τρεις (3) έως και πέντε (5) ορόφους υπολογίζεται από το άθροισμα των παροχών των δύο (2) με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό ορόφων.
  • iii) η παροχή της μίας ή περισσοτέρων κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής που εξυπηρετούν έξι (6) ή περισσότερους ορόφους υπολογίζεται από το άθροισμα των παροχών των τριών (3) με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό ορόφων.
 • γ. Η παροχή της μίας ή περισσοτέρων κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής των υποκείμενων ορόφων του ορόφου εκκένωσης, καθορίζεται από τον υπόγειο όροφο με τον μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό.
 • δ. Εφόσον οι απαιτούμενες από τον υπολογισμό της παροχής οδεύσεων διαφυγής, κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής είναι πυροπροστατευμένες με αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες, ο όροφος με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό, καθορίζει την παροχή των οδεύσεων διαφυγής, ανεξαρτήτως αριθμού ορόφων.
 • ε. Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής και των θυρών αυτών ορίζεται σε 0,90 μ. Κατ’ εξαίρεση, το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής και των θυρών αυτών σε χώρους καταστημάτων με θεωρητικό πληθυσμό μέχρι 50 άτομα επιτρέπεται να είναι 0,80 μ.
 • στ. Οι διάδρομοι κυκλοφορίας μέσα στους χώρους των καταστημάτων δεν πρέπει να έχουν πλάτος μικρότερο του 0,80μ..
 • ζ. Το πλάτος της όδευσης διαφυγής δεν πρέπει να μειώνεται στην πορεία προς την έξοδο - τελική έξοδο κινδύνου.

3. Έξοδοι – τελικοί έξοδοι κινδύνου
3.1. Αριθμός και πλάτος εξόδων – τελικών εξόδων κινδύνου
3.1.1. Απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής

 • α. Ο αριθμός και το πλάτος των τελικών εξόδων κινδύνου στον όροφο εκκένωσης καταστημάτων που η κύρια χρήση τους αναπτύσσονται σε έως και δύο (2) ορόφους δίνεται στον Πίνακα 2 και είναι σύμφωνα με το θεωρητικό πληθυσμό, ο οποίος υπολογίζεται από το άθροισμα του θεωρητικού πληθυσμού των ορόφων.
 • β. Ο αριθμός και το πλάτος των τελικών εξόδων κινδύνου στον όροφο εκκένωσης που η κύρια χρήση τους αναπτύσσονται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους δίνεται στον Πίνακα 2 και είναι σύμφωνα με τον θεωρητικό πληθυσμό, ο οποίος υπολογίζεται από το άθροισμα:
  • i. Του θεωρητικού πληθυσμού του ορόφου εκκένωσης και
  • ii. Του 1/2 του συνόλου του θεωρητικού πληθυσμού των υπερκείμενων και υποκείμενων ορόφων του ορόφου εκκένωσης.

3.1.2. Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής

 • α. Ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου καταστημάτων δίνεται στον Πίνακα 2 και υπολογίζεται για κάθε όροφο ανάλογα με το θεωρητικό πληθυσμό αυτού.
 • β. Ο αριθμός και το πλάτος των τελικών εξόδων κινδύνου στον όροφο εκκένωσης που η κύρια χρήση τους αναπτύσσονται σε δύο (2) ή περισσότερους ορόφους και διαθέτουν τις απαιτούμενες από τον υπολογισμό της παροχής οδεύσεων διαφυγής, πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής με αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες, δίνεται στον Πίνακα 2 και είναι σύμφωνα με το θεωρητικό του πληθυσμό, ο οποίος υπολογίζεται από το άθροισμα:
  • i. Του θεωρητικού πληθυσμού του ορόφου εκκένωσης και
  • ii. Του 1/4 του συνόλου του θεωρητικού πληθυσμού των υπερκείμενων και υποκείμενων ορόφων του ορόφου εκκένωσης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Θεωρητικός πληθυσμός (άτομα)Αριθμός εξόδων κινδύνουΠλάτος εξόδων κινδύνου (μ.)
έως 501*0,80
51 - 1502
0,90
151 - 3002
1,40
301 - 5003
1,60
501 - 8004
1,80

* Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους κύριας χρήσης επιβάλλονται δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου ελάχιστου πλάτους 0,80 μ..
Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 800 ατόμων προστίθεται μία (1) έξοδος πλάτους 1,80 μ. ανά 400 άτομα ή κλάσμα αυτών.

3.2. Διάταξη τελικών εξόδων κινδύνου
Εφόσον επιβάλλονται δύο (2) τελικές έξοδοι κινδύνου, τα πλησιέστερα άκρα τους πρέπει να απέχουν τουλάχιστον το 1/3 της μέγιστης διαγώνιας διάστασης (D) του χώρου κύριας χρήσης (Σχήματα 1 και 2). Εφόσον απαιτούνται τρεις (3) ή περισσότερες τελικές έξοδοι κινδύνου, η θέση τουλάχιστον δύο (2) εξ’ αυτών, πρέπει να ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια.


Σχήμα 1

Σχήμα 2
Σχήματα 1 και 2 - Διάταξη τελικών εξόδων

4. Όρια μήκους πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής και αδιεξόδων

 • α. Η μέγιστη απόσταση της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής από τους χώρους κύριας χρήσης του καταστήματος έως την πλησιέστερη έξοδο ή τελική έξοδο κινδύνου ορίζεται σε 45 μ. (Σχήματα 3 και 4), εξαιρουμένων των καταστημάτων υψηλού βαθμού κινδύνου, όπου ορίζεται στα 23μ.. Όταν υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής, αρκεί η μία (1) από αυτές να πληροί το μέγιστο όριο μήκους της πραγματικής απόστασης.

  Σχήμα 3

  Σχήμα 4
  Απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής
  Μήκος: (ΑΒ) + (ΒΓ) + 1,50*(ΓΔ) +(ΔΕ)
 • β. Η απόσταση της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, αναφέρεται συνήθως σε οριζόντια διαδρομή. Όταν στην όδευση περιλαμβάνεται απροστάτευτη κατακόρυφη όδευση, προστίθεται το μήκος του κλιμακοστασίου επαυξημένο κατά 50%.

Γ. Λοιπά χαρακτηριστικά οδεύσεων διαφυγής - εξόδων κινδύνου
1. Οδεύσεις διαφυγής - έξοδοι κινδύνου
1.1. Γενικά

 • α. Το ελεύθερο ύψος των χώρων, όπου διέρχεται όδευση διαφυγής να είναι τουλάχιστον 2,20 μ. και για τις σκάλες, δοκούς, θύρες οδεύσεων τουλάχιστον 2μ.. Το ελάχιστος πλάτος της όδευσης διαφυγής των βοηθητικών χώρων, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 0,60 μ.
 • β. Απαγορεύεται η χρήση των ανελκυστήρων ως οδεύσεων διαφυγής.
 • γ. Απαγορεύεται οδεύσεις διαφυγής από χώρους κύριας χρήσης που οδηγούν σε εξόδους ή τελικές εξόδους κινδύνου να διέρχονται μέσα από βοηθητικούς χώρους όπως αποθήκες, χώρους υγιεινής, χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, γραφεία κλπ..

1.2. Κλιμακοστάσια

 • α. Έξοδοι κινδύνου-θύρες οδεύσεων διαφυγής, από χώρους κύριας χρήσης, πρέπει να διαθέτουν πλατύσκαλο εφόσον οδηγούν σε κλιμακοστάσιο. Το ελάχιστο πλάτος του πλατύσκαλου πρέπει να είναι 0,60 μ.  
 • β. Κάθε θύρα που έχει άμεση πρόσβαση στο κλιμακοστάσιο, πρέπει κατά το άνοιγμά της να μην φράσει σκαλοπάτια ή πλατύσκαλα, ούτε να μειώνει το πλάτος της σκάλας ή του πλατύσκαλου, διασφαλίζοντας μία (1) τουλάχιστον μονάδα πλάτους (0,60 του μέτρου) οδεύσεως διαφυγής (Σχήμα 5).

  Σχήμα 5 - Θύρες κλιμακοστασίων
 • γ. Το ελάχιστο πλάτος (πάτημα) των βαθμίδων των κλιμάκων που χρησιμοποιούνται ως οδεύσεις διαφυγής από χώρους κύριας χρήσης πρέπει να είναι 0,24 μ. και αντίστοιχα το ύψος (ρίχτυ) των βαθμίδων των κλιμάκων μεταξύ 0,13 έως 0,20  μ. (Σχήμα 6). Κατ’ εξαίρεση απαλλάσσονται από την ανωτέρω απαίτηση καταστήματα που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε έως και δύο (2) ορόφους υπέρ του ορόφου εκκένωσης και ο θεωρητικός πληθυσμός κάθε ορόφου δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτομα.

  Σχήμα 6 - Βαθμίδες κλιμάκων
 • δ. Οι κυλιόμενες κλίμακες, γίνονται αποδεκτές ως δεύτερες οδεύσεις διαφυγής μόνο όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις σωρευτικά:
  • i) έχουν το απαιτούμενο πλάτος.
  • ii) ακινητοποιούνται αυτόματα, σε περίπτωση ενεργοποίησης του συστήματος πυρανίχνευσης ή με κομβίο χειροκίνητης ακινητοποίησης.
 • ε. Οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής και να μην περιλαμβάνουν καυστά υλικά.
 • στ. Εξωτερικά μεταλλικά κλιμακοστάσια, γίνονται αποδεκτά ως δεύτερες οδεύσεις διαφυγής.

1.3. Πυραντίσταση οδεύσεων διαφυγής
1.3.1. Εξωτερικές οδεύσεις
Οι εξωτερικές, οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής θεωρούνται ως πυροπροπροστατευμένες εφόσον είναι μόνιμης πυράντοχης κατασκευής χωρίς να περιλαμβάνουν καυστά υλικά και διαχωρίζονται από το κτίριο με δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον καθορισμένο στον Πίνακα 3. Η πυραντίσταση των εξωτερικών τοίχων πρέπει να επεκτείνεται εκατέρωθεν του κλιμακοστασίου κατά τουλάχιστον 2 μ. (Σχήμα 7).


Σχήμα 7 - Πυραντίσταση εξωτερικών τοίχων-θυρών και επέκταση αυτής (όχι υπό κλίμακα)

 1.3.2. Εσωτερικές οδεύσεις διαφυγής
Τα περιβλήματα των πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον καθορισμένο στον Πίνακα 3.

1.3.3. Ανοίγματα πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής
Τα ανοίγματα που χρησιμοποιούνται ως είσοδος και έξοδος της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής των ανωτέρω παρ. 1.3.1 και 1.3.2 πρέπει να διαθέτουν αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες με δείκτη πυραντίστασης που μπορεί να υπολείπεται μέχρι 30 λεπτά από τον ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης του Πίνακα 3.

2. Θύρες
2.1. Κατεύθυνση περιστροφής- πλάτος
Οι θύρες των οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου των καταστημάτων, πρέπει να ανοίγουν προς την κατεύθυνση της διαφυγής. Από την εν λόγω απαίτηση απαλλάσσονται θύρες καταστημάτων με συνολικό θεωρητικό πληθυσμό μέχρι 50 άτομα. Σε κάθε περίπτωση οι θύρες πρέπει να παρέχουν το πλήρες πλάτος του ανοίγματός τους (Σχήμα 8).


Σχήμα 8: Πλάτος θύρας

2.2. Θύρες περιορισμού πορείας-ελέγχου

 • α. Οι αυτόματες μηχανοκίνητες θύρες με αισθητήρες κίνησης που χρησιμοποιούνται στα καταστήματα ως  έξοδοι – τελικές έξοδοι κινδύνου, γίνονται αποδεκτές μόνο όταν παρέχουν το επιβαλλόμενο πλάτος κατά το πλήρες άνοιγμά τους και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, παραμένουν ανοιχτές.
 • β. Οι περιστρεφόμενες θύρες γύρω από τον κεντρικό άξονα αυτών και οι περιστροφικοί φραγμοί επιτρέπονται ως δευτερεύουσες οδεύσεις διαφυγής ή ως δεύτερες έξοδοι – τελικές έξοδοι κινδύνου.
 • γ. Θύρες προθαλάμων εξόδων – τελικών εξόδων κινδύνου πρέπει να έχουν το ίδιο πλάτος και φορά ανοίγματος με αυτά των εξόδων – τελικών εξόδων κινδύνου.

2.3. Εξοπλισμός

 • α. Κάθε πόρτα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισμό λειτουργίας, ώστε να ανοίγει με προφανή και εύκολο τρόπο.
 • β. Σύρτες ή παρόμοια μέσα ασφαλίσεως δεν γίνονται αποδεκτά.

Άρθρο  4 - Διαμερισματοποίηση - Δείκτες πυραντίστασης

Άρθρο  4 - Διαμερισματοποίηση - Δείκτες πυραντίστασης

1. Τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως εμπορικά καταστήματα,  πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής και να αποτελούν ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα.

2. Τα φέροντα δομικά στοιχεία, τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων, καθώς και τα περιβλήματα πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής, πρέπει να έχουν τον ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης του Πίνακα 3. Κατ΄ εξαίρεση σε καταστήματα της παρ. 2γ του άρθρου 1 και σε χώρους συνάθροισης κοινού της παρ. 2β του άρθρου 1, δεν είναι υποχρεωτικός ο πυράντοχος διαχωρισμός μεταξύ των παραπάνω χρήσεων και η ύπαρξη ανεξάρτητων οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (σε λεπτά)

Ανάπτυξη κύριας δραστηριότητας εμπορικών καταστημάτωνΙσόγειο και όροφοιΥπόγειο
≤ 3 ορόφους*6090
> 3 ορόφους*90120
* Το υπόγειο υπολογίζεται ως όροφος εφόσον έχει κύρια χρήση.

3. Το μέγιστο εμβαδόν πυροδιαμερίσματος δίνεται στον Πίνακα 4.

ΠΙΝΑΚΑΣ  4 - ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (σε τ.μ.)

Ανάπτυξη κύριας δραστηριότητας εμπορικών καταστημάτωνΙσόγειο και όροφοιΥπόγειοΣυντελεστής προσαύξησης λόγω εγκατάστασης αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος**
Μονώροφα*250010003
Πολυώροφα*15007502
Καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου8004002

* Το υπόγειο υπολογίζεται ως όροφος εφόσον έχει κύρια χρήση και δεν είναι πυράντοχα διαχωρισμένος με τον Ισόγειο χώρο.
** Σε χώρους όπου το νερό δεν ενδείκνυται ως κατασβεστικό μέσο (όπως χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) δύναται να εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης άλλου κατασβεστικού υλικού.

4. Επικίνδυνοι χώροι (όπως λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων, μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης, θάλαμοι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) πρέπει να αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερίσματα με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον εξήντα λεπτών (60΄) και να μην τοποθετούνται κάτω ή σε άμεση γειτνίαση με τις τελικές εξόδους.

5. Εσωτερικά κλιμακοστάσια μεταξύ ορόφων, συμπεριλαμβανομένου του υπογείου, της ίδιας επιχείρησης, καθώς και οι εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικοί χώροι ή χώροι κύριας χρήσης με θεωρητικό πληθυσμό μέχρι και 50 άτομα, απαλλάσσονται από την απαίτηση να είναι πυράντοχης κατασκευής.

Άρθρο 5 - Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής

Άρθρο 5 - Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής

1. Φωτισμός ασφαλείας

 • α. Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και των χώρων ανοικτής περιοχής.
 • β. Ο φωτισμός ασφαλείας εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις οδεύσεις διαφυγής μέχρι την τελική έξοδο κινδύνου, στις περιπτώσεις που το κατάστημα βρίσκεται σε υπέργειο ή υπόγειο όροφο.
 • γ. Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά ασφαλείας σήμανσης κατεύθυνσης εγκαθίστανται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως ύπαρξης εφεδρικής πηγής ενέργειας.

2. Σήμανση ασφαλείας

 • α. Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού.
 • β. Η σήμανση εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις οδεύσεις διαφυγής μέχρι την τελική έξοδο κινδύνου, στις περιπτώσεις που το κατάστημα βρίσκεται σε υπέργειο ή υπόγειο όροφο.

3. Σχεδιαγράμματα διαφυγής
Επιβάλλεται η ανάρτηση σχεδιαγραμμάτων διαφυγής στα καταστήματα που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους, συμπεριλαμβανομένου του υπογείου, και με συνολικό θεωρητικό πληθυσμό πάνω από τριακόσια (300) άτομα.

 

Άρθρο 6 - Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 6 - Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

1. Όλα τα εμπορικά καταστήματα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα παρακάτω προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

 • α. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία του καταστήματος, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.
 • β. Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.
 • γ. Μόνιμη ανάρτηση ευδιάκριτων πινακίδων, στους χώρους επικίνδυνων υλικών ή χώρων αναφορικά με την απαγόρευση καπνίσματος σε άτομα που εισέρχονται στο χώρο αυτό και κατά περίπτωση προειδοποιητικών πινακίδων μη χρήσης νερού σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 • δ. Ειδική σήμανση στους χώρους των ανελκυστήρων για τη μη χρήση τους σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 • ε. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αναφλεγούν και απομάκρυνση των εύφλεκτων και καυστών υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.
 • στ. Τήρηση των προβλεπόμενων, πλάτους τουλάχιστον 0,80μ. διόδων μεταξύ των αποθηκευμένων υλικών για την άμεση εκκένωση σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς σ’ αυτά, καθώς και κύριου διαδρόμου πλάτους τουλάχιστον 1,10μ. εντός της αποθήκης.
 • ζ. Αποθήκευση των υλικών κατά τρόπο ώστε αυτά να απέχουν από την οροφή τουλάχιστον 0,50μ.
 • η. Συνεχής καθαρισμός όλων των χώρων του καταστήματος και των αποθηκών αυτών και άμεση απομάκρυνση των υλικών που μπορούν να αναφλεγούν.
 • θ. Επιμελής συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των συσκευών και εγκαταστάσεων,  σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
 • ι. Επαρκής αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων αποθήκευσης.
 • ια. Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο, όλων των χώρων μετά τη διακοπή της  δραστηριότητας καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες, για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 • ιβ. Θέση εκτός λειτουργίας των εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη.
 • ιγ. Τοποθέτηση λεκάνης ασφαλείας επαρκούς χωρητικότητας σε δεξαμενές υγρών καυσίμων για συγκέντρωση τυχόν διαρροών καυσίμων.
 • ιδ. Κατάλληλη περίφραξη υπαίθριων χώρων καταστημάτων με  μαντρότοιχο  ή  πλέγμα, της οποίας το  συνολικό  ύψος  να  είναι  τουλάχιστον δύο (2)μ..
 • ιε. Αποθήκευση των υλικών σε υπαίθριους χώρους καταστημάτων κατά τρόπο ώστε τα υλικά να απέχουν τουλάχιστον τρία (3) μ. από τα γειτνιάζοντα κτίρια.
 • ιστ. Αποψίλωση των χώρων από ξηρά χόρτα και απομάκρυνση αυτών στα υπαίθρια εμπορικά καταστήματα.
 • ιζ. Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

2. Δεν επιτρέπεται:

 • α. Η τοποθέτηση σε διαδρόμους, κλίμακες, οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου, χωρισμάτων μονίμων ή πρόσκαιρων, υλικών και γενικά κάθε αντικειμένου το οποίο μπορεί να μειώσει το πλάτος αυτών ή να εμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ενοίκων σε περίπτωση κινδύνου.
 • β. Η διακόσμηση και επένδυση των δαπέδων, τοίχων και οροφών, με υλικά ταχείας επιφανειακής εξάπλωσης φλόγας.
 • γ. Το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας σε καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου και τους επικίνδυνους χώρους καθώς η εναπόθεση εύφλεκτων υλικών σ’ αυτούς.
 • δ. Η τοποθέτηση επί των θυρών ή πλησίον αυτών, καθρεπτών ή άλλων αντικειμένων τα οποία δύναται να παραπλανήσουν ως προς την ορθή πορεία για την έξοδο κινδύνου. Παράθυρα, βιτρίνες, καθρέπτες και λοιπές κατασκευαστικές διατάξεις που λόγω μεγέθους ή τύπου κατασκευής, ενδέχεται να δώσουν την εντύπωση θυρών, πρέπει να επισημαίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην συγχέονται με τις εξόδους κινδύνου.
 • ε.  Η ανάρτηση ή τοποθέτηση μπαλονιών τα οποία περιέχουν εύφλεκτα αέρια, σε χώρους όπου διακινείται ή συχνάζει  το κοινό.
 • στ. Η εγκατάσταση προβολέων με μεγάλη θερμική ακτινοβολία σε προθήκες, οι οποίοι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε εύφλεκτα ή καυστά υλικά χωρίς τη λήψη προστατευτικών μέτρων.
 • ζ. Η κάλυψη της σήμανσης ασφαλείας και των μέσων πυροπροστασίας, από υλικά ή κατασκευαστικές διατάξεις.

Άρθρο 7 - Ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 7 - Ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας

1.  Πυροσβεστήρες
Α. Φορητοί πυροσβεστήρες

 • α. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21Α-113Β-C.
 • β. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας
 • γ. Σε καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 100 τ.μ. μικτής επιφάνειας.
 • δ. Στις περιπτώσεις που κατά τους παραπάνω υπολογισμούς, το πηλίκο που προκύπτει είναι δεκαδικός αριθμός, αυτό στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 • ε. Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός των ανωτέρω πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).
 • στ. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55B-C στους χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως μετασχηματιστών μέσης ή υψηλής τάσης, ηλεκτρικών πινάκων, εξυπηρετητών (server) δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λεβητοστασίων, σε τέτοιες θέσεις ώστε κάθε σημείο των εν λόγω χώρων, να απέχει οριζοντίως μέχρι 15 μ. από κάθε τέτοιο πυροσβεστήρα. Σε κάθε περίπτωση ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα σε αυτούς τους χώρους δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).

Β. Πυροσβεστήρες οροφής
Επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτοδιεγειρόμενου πυροσβεστήρα οροφής άνωθεν των καυστήρων κεντρικής θέρμανσης στερεών ή υγρών καυσίμων.

 2. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης – Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης και χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • α. Σε καταστήματα με τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους (προσμετρουμένου του υπογείου) κύριας χρήσης.
 • β. Σε καταστήματα με συνολική στεγασμένη επιφάνεια, κύριας και βοηθητικής χρήσης, άνω των χιλίων (1000) τ.μ..
 • γ. Σε καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου.
  Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης καλύπτει τους χώρους κύριας και βοηθητικής χρήσης του καταστήματος.
 • δ. Στους επικίνδυνους χώρους της παρ. 4 του άρθρου 4.

3. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο-απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
3.1 Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • α. Σε καταστήματα με συνολική στεγασμένη επιφάνεια, κύριας και βοηθητικής χρήσης, τουλάχιστον 2.000 τ.μ..
 • β. Σε καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου με συνολική στεγασμένη επιφάνεια, κύριας και βοηθητικής χρήσης, τουλάχιστον 1.000 τ.μ..

3.2 Καταστήματα που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.

4.    Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης
4.1. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • α. Σε καταστήματα με συνολική στεγασμένη επιφάνεια, κύριας και βοηθητικής χρήσης, τουλάχιστον 3.500 τ.μ. ανεξαρτήτως αριθμού ορόφων.
 • β. Σε καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου με συνολική στεγασμένη επιφάνεια, κύριας και βοηθητικής χρήσης, τουλάχιστον 1.500 τ.μ. ανεξαρτήτως αριθμού ορόφων.
 • γ. Σε υπόγειους χώρους καταστημάτων με συνολική στεγασμένη επιφάνεια, κύριας και βοηθητικής χρήσης, πάνω από 750 τ.μ..

4.2. Σύστημα πυρόσβεσης (μη συμπεριλαμβανομένου του συστήματος καταιονισμού ύδατος) επιβάλλεται:

 • α. Σε χώρους μετασχηματιστών (μέσης ή υψηλής τάσης).
 • β. Στους στεγασμένους χώρους αποθήκευσης υγρών καυσίμων ή εύφλεκτων υγρών με συνολική χωρητικότητα άνω των 3 κ.μ..
 • γ. Δυνητικά, σε χώρους της παρ. 4.1 του παρόντος άρθρου όπου δεν ενδείκνυται η χρήση νερού (όπως χώροι αρχείων, ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ.).

5. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης
Σύστημα τοπικής κατάσβεσης εγκαθίσταται στους χώρους παρασκευής φαγητών που χρησιμοποιούν εστίες μαγειρικής και καυτές επιφάνειες, εφόσον επιβάλλεται από την υπ΄ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 8 - Υπαίθρια εμπορικά καταστήματα

Άρθρο 8 - Υπαίθρια εμπορικά καταστήματα

1. Ως υπαίθριο εμπορικό κατάστημα νοείται κάθε υπαίθριος χώρος κτιρίων, που εμπίπτει στην παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, καθώς και κάθε περιφραγμένο, μη στεγασμένο ή με υπόστεγο εμπορικό κατάστημα, όπως έκθεση και πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων, σκαφών και οικοδομικών υλικών. Στα υπαίθρια καταστήματα δεν εντάσσονται το λιανικό εμπόριο σε κινητές εγκαταστάσεις (πάγκους), ή σε συγκεκριμένους χώρους αγοράς, όπως υπαίθριο στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, λαϊκές αγορές, λιανικό εμπόριο τροφίμων, κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, υποδημάτων και άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους ή κιόσκια και αγορές, εκθέσεις βιβλίων, λουλουδιών ή άλλων δραστηριοτήτων.

2. Τα υπαίθρια καταστήματα υποχρεούνται να διαθέτουν:

 • α. Τα προληπτικά μέτρα του άρθρου 5 της παρούσας.
 • β. Ένα (1) φορητό  πυροσβεστήρα κατασβεστικής ικανότητας αντίστοιχης της παρ. 1Α του άρθρου 7 της παρούσας, ανά 500 τ.μ. επιφάνειας. Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός των πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).
 • γ. Επαρκή αριθμό σημείων υδροληψίας για την κάλυψη όλων των χώρων με μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς ελαστικούς σωλήνες νερού μήκους 30μ. με κατάλληλο ακροφύσιο που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο ύδρευσης. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δίκτυο ύδρευσης πόλεως στην περιοχή αντί των σημείων υδροληψίας, θα τοποθετείται ένας (1) τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως ή αφρού των 25 Kg..

Άρθρο 9 - Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 9 - Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

Οι προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 10 - Οργάνωση - Εκπαίδευση προσωπικού

Άρθρο 10 - Οργάνωση - Εκπαίδευση προσωπικού

Η οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των καταστημάτων σε θέματα πυροπροστασίας και ο εφοδιασμός αυτών με βοηθητικά εργαλεία και μέσα, καθορίζονται  στην υπ’ αριθ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 11 - Μελέτη πυροπροστασίας-Αποκλίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 11 - Μελέτη πυροπροστασίας-Αποκλίσεις
1. Μελέτη Πυροπροστασίας- Σχέδια κάτοψης

 • α. Για τα εμπορικά καταστήματα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας - σχεδίων κάτοψης, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα, από αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα.
 • β. Από την ανωτέρω υποχρέωση σύνταξης μελέτης πυροπροστασίας και σχεδίων κατόψεων απαλλάσσονται:
  • i) τα υπαίθρια εμπορικά καταστήματα του άρθρου 8 της παρούσας.
  • ii) εμπορικά καταστήματα που δεν απαιτείται ο εφοδιασμός τους με πιστοποιητικό πυροπροστασίας εξαιρουμένων εκείνων που είναι αδύνατη η συμμόρφωσή τους με τους όρους της παρούσας και αιτούνται αποκλίσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
 • γ. Από την υποχρέωση σύνταξης μελέτης πυροπροστασίας του εδ. (α) απαλλάσσονται καταστήματα για τα οποία:
  • i) δεν επιβάλλονται από την παρούσα μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας.
  • ii) επιβάλλονται μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας από την Α/Βάθμια ή Β/Βάθμια Επιτροπή Αποκλίσεων.
 • δ. Στην περίπτωση του ανωτέρω εδ. (γ) ισχύουν επιπροσθέτως τα εξής:
  • i. Oι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές των ανωτέρω εμπορικών καταστημάτων, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Αρχή για έγκριση, σχέδια κάτοψης όλων των χώρων που καταλαμβάνει η επιχείρηση-εγκατάσταση, όπου σε αυτά ή σε ξεχωριστό υπόμνημα, θα αναγράφονται και απεικονίζονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα.
  • ii. Όπου από την παρούσα επιβάλλεται η εγκατάσταση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού ή/και συστήματος τοπικής κατάσβεσης, ή επιβάλλονται μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας από την Α/Βάθμια ή Β/Βάθμια Επιτροπή Αποκλίσεων, τα σχέδια κάτοψης συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή των ανωτέρω συστημάτων.
  • iii. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εξέταση αποκλίσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς να απαιτείται η σύνταξη μελέτης, αυτές αναγράφονται στα σχέδια κάτοψης ή σε ξεχωριστό υπόμνημα.
 • ε. Σε περίπτωση συστέγασης παρακείμενων καταστημάτων, ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας-εκμετάλλευσης, δύναται να συντάσσεται ενιαία μελέτη πυροπροστασίας, χωρίς να επιβάλλεται ο πυράντοχος διαχωρισμός τους.
 • στ. Σε πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα που θα λειτουργήσουν μετά τη δημοσίευση της παρούσας, συντάσσεται ενιαία μελέτη πυροπροστασίας, χωρίς να επιβάλλεται ο πυράντοχος διαχωρισμός των επιμέρους καταστημάτων.
 • ζ. Η μελέτη πυροπροστασίας ή/και τα σχέδια κάτοψης υποβάλλονται  προς έγκριση στην αρμόδια κατά τόπο Πυροσβεστική Αρχή. Οι τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας αποτελούν Παραρτήματα αυτής σε ξεχωριστά τεύχη, και θεωρούνται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική  Διάταξη όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Αποκλίσεις

 • α. Καταστήματα που λειτουργούν σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17−02−1989, και μετά από αιτιολογημένη έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα είναι αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση με τους όρους των άρθρων 3 και 4 και χωρίς να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) στις περιπτώσεις προσαύξησης εμβαδού πυροδιαμερίσματος του Πίνακα 4 της παρ. 3 του άρθρου 4, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις από την εφαρμογή των όρων δομικής πυροπροστασίας αυτών, ύστερα από απόφαση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από βαθμοφόρους παραγωγικής Σχολής του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον Αξιωματικός, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας των ενοίκων, με ανάλογη αύξηση των προληπτικών ή/και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
 • β. Την απόφαση της Πυροσβεστικής Αρχής, δύναται να προσβάλει ο ενδιαφερόμενος, με ένστασή του που υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, μετά από αιτιολογημένη έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα. Η εν λόγω ένσταση εξετάζεται από Δευτεροβάθμια Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής και αποτελείται από το Διοικητή αυτής ως Πρόεδρο και δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής σε κάποια πόλη, ο κατά τόπο αρμόδιος Διοικητής διαβιβάζει την υποβληθείσα ένσταση με το σχετικό φάκελο στη έχουσα αυτή τη δυνατότητα πλησιέστερη Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περίπτωση αυτή η Δευτεροβάθμια Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, μετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας αυτής και απαρτίζεται από το Διοικητή της αρμόδιας πλέον Πυροσβεστικής Αρχής και δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσία που εδρεύει στην περιοχή δικαιοδοσίας του Αντιπεριφερειάρχη αυτού. Στην αυτοψία που διενεργείται από τις παραπάνω Επιτροπές δικαιούται να παρίσταται ο ενδιαφερόμενος ή/και ο αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας.

Άρθρο 12 - Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας

Άρθρο 12 - Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας

Ο έλεγχος για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας καταστημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, ανήκει στην αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Αρχής και οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές-εργοδότες των εν λόγω χώρων, οφείλουν να της παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση.

Άρθρο 13 - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας

Άρθρο 13 - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας

1.   Η χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, γίνεται σύμφωνα με την αριθμ. 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

2.   Η διάρκεια του πιστοποιητικού πυροπροστασίας ορίζεται στα πέντε (5) χρόνια.

3. Οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές καταστημάτων στους οποίους έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας οφείλουν δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη του, να υποβάλλουν αίτηση για την ανανέωσή του.

4. Οι δείκτες πυραντίστασης των πυράντοχων ανοιγμάτων-χωρισμάτων-κλιμακοστασίων, εφόσον επιβάλλονται, θα αποδεικνύονται από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα.

5. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η εγκατάσταση μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να χορηγήσει άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό πυροπροστασίας χρονικής διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών για την εγκατάστασή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, είναι η λήψη και εγκατάσταση των λοιπών διαλαμβανομένων στην εγκεκριμένη μελέτη, μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Στο πιστοποιητικό αυτό θα καθορίζονται και τυχόν επιπρόσθετα αναγκαία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που θα απαιτηθούν από την Πυροσβεστική Αρχή και ο χρόνος στον οποίο πρέπει να ληφθούν.

6. Για τις περιπτώσεις των παρ. 1ε και 1στ του άρθρου 11 της παρούσας, είναι εφικτή η χορήγηση ξεχωριστού πιστοποιητικού πυροπροστασίας για κάθε κατάστημα.

Άρθρο 14 - Κυρώσεις

Άρθρο 14 - Κυρώσεις

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 433 και 458 του Ποινικού Κώδικα και άλλες σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Άρθρο 15 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 15 - Μεταβατικές διατάξεις

1. Εμπορικά καταστήματα, για τα οποία έχει εγκριθεί μελέτη πυροπροστασίας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/1978 Πυροσβεστική Διάταξη (Β’ 1148), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθ. 1α/1981 και 1β/1983 Πυροσβεστικές Διατάξεις, την υπ’ αριθ. 8/1997 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 725), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθ. 8α/2002 (Β΄ 844) και 8β/2004 (Β΄ 1531) Πυροσβεστικές Διατάξεις και την υπ΄ αριθ. 8γ/2007 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 276), αυτές εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν έχουν διαφοροποιηθεί οι όροι και προϋποθέσεις έγκρισης αυτών.

2. Στις  επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις,  που εμπίπτουν στην ανωτέρω παράγραφο 1, παρέχεται το δικαίωμα με την υποβολή νέας μελέτης να αιτηθούν αποκλίσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα από τους όρους των άρθρων 3, 4, και 7 της παρούσας.

Άρθρο 16 - Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 16 - Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπ΄ αριθ. 8γ/2007 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 276), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στην παρούσα. Επίσης τροποποιείται ανάλογα κάθε προγενέστερη διάταξη που ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 17 - Έναρξη ισχύος

Άρθρο 17 - Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιανουαρίου 2017
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Παράρτημα Α

Πυροσβεστική διάταξη 9-2021 - Δάση, εκτάσεις, οικόπεδα

Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 1 - Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή:

 • α. Σε δάση, δασικές εκτάσεις, χορτολιβαδικές εκτάσεις, καθώς και σε βραχώδεις και πετρώδεις εκτάσεις των ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών, όπως περιγράφονται στο άρθρο 3 του ν. 998/1979, όπως ισχύει, καθώς και στο π.δ. 32/2016, όπως ισχύει.
 • β. Σε αγροτικές εκτάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 2 του ν.δ. 3030/1954 και στο άρθρο 2 του ν. 3585/2007, όπως ισχύουν.
 • γ. Σε γεωργικώς καλλιεργούμενες εκτάσεις.

2. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται επιπροσθέτως στις κάτωθι περιπτώσεις:

2.1. Σε περιοχές, εγκαταστάσεις και χώρους που βρίσκονται εντός ή σε απόσταση έως τριακόσια (300) μέτρα από τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου εκτάσεις. Ειδικότερα εφαρμόζονται:

 • α. Σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή μέσα σε όρια οικισμού χωρίς σχέδιο ή εκτός εγκεκριμένων σχεδίων ιδιοκτησίες ή εκτός ορίων οικισμού χωρίς σχέδιο ιδιοκτησίες (γήπεδα), καθώς και σε ζώνες και περιοχές ειδικών χρήσεων, όπως ορίζονται
  στην ισχύουσα εθνική νομοθεσία (όπως πολεοδομική, χωροταξική, κ.λπ.).
 • β. Σε κτιριακές υποδομές και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις και οικονομικές δραστηριότητες.
 • γ. Σε τεχνικά έργα, έργα υποδομής ή άλλες απαραίτητες εγκαταστάσεις για την υποδομή και εγκατάσταση των ως άνω έργων.
 • δ. Σε περιοχές με ειδικό νομικό καθεστώς (αιγιαλός, παραλία, ποταμοί, λίμνες, εντός χερσαίας ζώνης λιμένος), καθώς και σε προστατευόμενες περιοχές (εθνικά πάρκα, καταφύγια άγριας ζωής, προστατευόμενα τοπία και προστατευόμενοι φυσικοί σχηματισμοί), και σε ζώνες προστασίας και διαχείρισης που ορίζονται στις περιοχές αυτές, στις οποίες επιτρέπονται ορισμένες κατηγορίες χρήσεων, όπως κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση, γραφεία, συνάθροιση κοινού, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις.

2.2. Σε οικοπεδικούς και λοιπούς ακάλυπτους χώρους που βρίσκονται εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή μέσα σε όρια οικισμού χωρίς σχέδιο και σε απόσταση μέχρι εκατό (100) μέτρων από τα όριά τους, και δεν εμπίπτουν στην παρ. 2.1.α της παρούσας.

Άρθρο 2 - Γενικές διατάξεις

Άρθρο 2 - Γενικές διατάξεις

1. Οι πολίτες οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση φωτιάς και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, όπως καθορίζονται στην παρούσα, τα οποία συμβάλλουν είτε στην ελαχιστοποίηση πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς, είτε στην άμεση και ευχερέστερη καταστολή της στους χώρους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

2. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων των άρθρων 3 έως και 16, στις κατά περίπτωση εκτάσεις, περιοχές και χώρους του άρθρου 1, απαγορεύεται:

 • 2.1. Η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών (άρθρο 3), κλαδεμάτων πολυετών φυτειών (άρθρο 4), χορτολιβαδικών εκτάσεων (άρθρο 5) και η καύση για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων (άρθρο 6).
 • 2.2. Η τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών εντός αυτών (άρθρο 7).
 • 2.3. Η τοποθέτηση, φύλαξη ή απόρριψη και καύση απορριμμάτων, αποβλήτων η ογκωδών αντικειμένων εντός αυτών (άρθρο 8).
 • 2.4. Η καύση εντός των χώρων Υγειονομικής Ταφής απορριμμάτων (άρθρο 9).
 • 2.5. Η καύση ανθρακοκαμίνων, ασβεστοποιίας και η εγκατάσταση εργαστηριακών συγκροτημάτων (άρθρο 10).
 • 2.6. Το κάπνισμα μελισσών (άρθρο 11).
 • 2.7. Το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων - σπίρτων και άλλων υλών σε οικοπεδικούς χώρους (άρθρο 12).
 • 2.8. Οι θερμές εργασίες (άρθρο 13).
 • 2.9. Η ρίψη βολών στα πεδία βολής και ανοικτά σκοπευτήρια (άρθρο 14).
 • 2.10. Η καύση ειδών πυροτεχνίας και η ρίψη sky lanterns (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια) (άρθρο 15).
 • 2.11. Η χρήση συσκευών έψησης (άρθρο 16).
 • 2.12. Το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιοδήποτε σκοπό. 2.13. Η απόθεση ή εγκατάλειψη ή η απόρριψη, από πεζούς ή εποχούμενους, οποιουδήποτε αντικειμένου ή ύλης ή ουσίας (όπως τσιγάρα, σπίρτα ή άλλα συναφή), η οποία δύναται να αποτελέσει αιτία έναυσης φωτιάς ή πυρκαγιάς.
 • 2.14. Η θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.

3. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται ενέργειες και εργασίες που προϋποθέτουν τη χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο ή σε χώρους του άρθρου 1 της παρούσας, την τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, τη χρήση ειδών πυροτεχνίας ή τη χρήση συσκευών έψησης κ.λπ., μόνο υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στα άρθρα 3 έως και 16 της παρούσας.

Άρθρο 3 - Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας

Άρθρο 3 - Καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της υπ’ αρ. 125347/568/2004 (Β’ 142) κοινής υπουργικής απόφασης, της υπ’ αρ. 1791/74062/2015 (Β’ 1468) κοινής υπουργικής απόφασης, και λοιπών διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν, επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας καθ’ όλη της διάρκεια του έτους, στους δικαιούχους μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τις οποίες συντρέχουν λόγοι φυτοπροστασίας, με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερόμενου και τήρηση εκ μέρους του των ΚΟΓΠ (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής), εφόσον υφίσταται σχετική άδεια από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας και πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

 • α. Η καύση από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους πραγματοποιείται σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση).
 • β. Η ως άνω άδεια καύσης της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, που χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας σε δικαιούχους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 125347/568/2004 (Β’ 142), της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 1791/74062/2015 (Β’ 1468), κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης και γνωστοποιείται η ακριβής θέση του τεμαχίου.
 • γ. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τη 12η μεσημβρινή), για τον δείκτη επικινδυνότητας ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.
 • δ. Η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή, και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.
 • ε. Τηρούνται ικανές αποστάσεις των προς καύση υλικών από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.
 • στ. Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.
 • ζ. Υφίσταται πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκτασης όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από την υπό καύση περιοχή και πενήντα (50) μέτρα από δεντροστοιχία.
 • η. Πριν την έναρξη της καύσης να έχουν ληφθεί μέτρα ελέγχου αυτής, όπως δημιουργία αυλακιών ή άλλης αντιπυρικής ζώνης περιμετρικά του υπό καύση χώρου με ελάχιστο πλάτος ζώνης τρία (3) μέτρα.
 • θ. Τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας.
 • ι. Υφίσταται επόπτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης.
 • ια. Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον διακοσίων (200) λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο, καθώς και όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν και μόνον σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.
 • ιβ. Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης, ενώ όπου είναι δυνατό υφίσταται ενσωμάτωση της στάχτης εντός δύο ημερών από την καύση.

2. Στους καλλιεργητές αγροτεμαχίων που δεν εμπίπτουν στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας κατά το χρονικό διάστημα από 1η Νοεμβρίου μέχρι και 30 Απριλίου του επόμενου έτους, χωρίς την έκδοση αδείας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον λαμβάνονται
τα προληπτικά μέτρα των εδαφίων (γ) έως και (ιβ) της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 4 - Καύση κλαδεμάτων πολυετών φυτειών

Άρθρο 4 - Καύση κλαδεμάτων πολυετών φυτειών

1. Απαγορεύεται από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους η καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων σε σωρό στις μόνιμες καλλιέργειες (δενδρώνες), συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων και αμπελώνων.

2. Επιτρέπεται η καύση υπολειμμάτων των κλαδεμάτων της παρ. 1 κατά τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως και την 30η Απριλίου του επομένου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι
προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

 • 2.1. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τη 12η μεσημβρινή), για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.
 • 2.2. Η διενέργεια καύσης αποφεύγεται, όταν οι επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ημέρα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.
 • 2.3. Κατά το κόψιμο - κλάδεμα θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην προκαλούνται σπινθήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, εξατμίσεις, κ.λπ.
 • 2.4. Τηρούνται ικανές αποστάσεις των προς καύση υλικών από, στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.
 • 2.5. Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή/δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.
 • 2.6. Η υπό καύση έκταση τεμαχίζεται με άροση ή άλλο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχός της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.
 • 2.7. Τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλάχιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας.
 • 2.8. Υφίσταται επόπτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης.
 • 2.9. Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον διακοσίων (200) λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί δυνατό.
 • 2.10. Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης, ενώ όπου είναι δυνατό να ενσωματώνεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση.


Άρθρο 5 - Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων

Άρθρο 5 - Καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων

1. Η καύση χορτολιβαδικών εκτάσεων επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας ή φορέα, μετά την υποβολή με κάθε πρόσφορο τρόπο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία από τον ενδιαφερόμενο, τουλάχιστον εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την τέλεση της καύσης, αίτησης με  συνημμένα τα κάτωθι έγγραφα - στοιχεία:

 • 1.1. Άδεια ή έγκριση της αρμόδιας, για τη διοίκηση - διαχείριση της έκτασης, Υπηρεσίας, στην περίπτωση που η έκταση είναι δημόσια (όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, κ.λπ.).
 • 1.2. Σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ή των αρμόδιων, κατά περίπτωση φορέων, στην περίπτωση που η έκταση υπάγεται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης και προστασίας (όπως σε Εθνικά Πάρκα, περιοχές βιοποικιλότητας, καταφύγια άγριας ζωής, ιδιωτικές χορτολιβαδικές εκτάσεις, κ.λπ.).
 • 1.3. Αιτιολόγηση της σκοπιμότητας της καύσης.
 • 1.4. Περιγραφή της τεχνικής της ελεγχόμενης καύσης.
 • 1.5. Ο χρόνος ή το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθεί η καύση.

2. Εκτός από τις υποχρεώσεις του προηγούμενου άρθρου, για την καύση των χορτολιβαδικών εκτάσεων, απαιτείται, επιπλέον, να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις και προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

 • 2.1. Η καύση των εκτάσεων από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους πραγματοποιείται σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση).
 • 2.2. Κατά την περίοδο από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τη 12η μεσημβρινή), για τον δείκτη επικινδυνότητας ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.
 • 2.3. Κατά την περίοδο από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους η διενέργεια καύσης πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.
 • 2.4. Τηρούνται ικανές αποστάσεις από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, κτιριακές ή και λοιπές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.
 • 2.5. Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων, όπου αυτό είναι εφικτό από την τοπογραφία - μορφολογία του εδάφους.
 • 2.6. Υφίσταται επόπτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης.
 • 2.7. Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον 200 λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς.
 • 2.8. Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσης.

Άρθρο 6 - Καύση βοσκοτόπων

Άρθρο 6 - Καύση βοσκοτόπων

Απαγορεύεται η χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων, όπως αυτά καθορίζονται στον ν. 4351/2015, από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους, εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες υφίσταται σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή, εφόσον απαιτείται από τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 125347/568/2004 (Β’ 142), όπως ισχύει, καθώς και της χρονικής περιόδου από 1η Νοεμβρίου εκάστου έτους έως και την 30η Απριλίου του επομένου έτους, σε εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή σε ακτίνα τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές εφόσον λαμβάνονται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις και τα προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

 • α. Η χρήση φωτιάς για την αναβλάστηση των βοσκοτόπων από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους πραγματοποιείται σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση).
 • β. Κατά την περίοδο από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώνεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία την προηγούμενη ημέρα της καύσης (μετά τη 12η μεσημβρινή), για τον δείκτη επικινδυνότητας ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας για τις αναμενόμενες τοπικές καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκειμένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας της καύσης.
 • γ. Η άδεια καύσης, εφόσον απαιτείται η έκδοσή της,κοινοποιείται από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την τέλεση της καύσης, ενώ γνωστοποιείται η ακριβής θέση του τεμαχίου.
 • δ. Κατά την περίοδο από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους η διενέργεια καύσης πραγμαποποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.
 • ε. Τηρούνται ικανές αποστάσεις από στύλους και πυλώνες μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και φωτισμού, κτιριακές ή και λοιπές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραερίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών και όρια ιδιοκτησίας.
 • στ. Υφίσταται επόπτευση καθ’ όλη τη διάρκεια της καύσης.
 • ζ. Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, τουλάχιστον 200 λίτρων νερού ή άλλων μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυοσκάπανων κ.λπ.), για την αποτελεσματική καταστολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Άρθρο 7 - Εύφλεκτα υλικά ή ουσίες

Άρθρο 7 - Εύφλεκτα υλικά ή ουσίες

 1. Απαγορεύεται η τοποθέτηση, φύλαξη ή εγκατάλειψη εύφλεκτων υλικών ή ουσιών, εντός δασών ή δασικών εκτάσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας ή εντός
  των ευρισκομένων σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων απ’ αυτές εκτάσεων.
 2. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η εγκατάσταση, τοποθέτηση, φύλαξή εύφλεκτων υλικών ή ουσιών εντός των εκτάσεων ή χώρων του άρθρου 1 της παρούσας, εφόσον αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για εγκαταστάσεις που λειτουργούν νομίμως (άδεια εγκατάστασης, άδεια λειτουργίας, γνωστοποίηση λειτουργίας, κ.λπ.), όπως έργα και δραστηριότητες «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις (όπως εγκαταστάσεις τουριστικού χαρακτήρα, μεταλλεία - λατομεία, έργα υποδομής, κ.λπ.), οι οποίες διαθέτουν ειδική άδεια για τα εύφλεκτα υλικά, εφόσον αυτή απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Έκτο του ν. 998/1979, όπως κάθε φορά ισχύει, και τα προβλεπόμενα από τις εθνικές διατάξεις, κανονισμούς και οδηγίες της Ε.Ε. σχετικά με εύφλεκτα υλικά - ουσίες.

Άρθρο 8 - Απορρίμματα - Απόβλητα - Ογκώδη αντικείμενα

Άρθρο 8 - Απορρίμματα - Απόβλητα - Ογκώδη αντικείμενα

 1. Απαγορεύεται η από τους Δήμους δημιουργία χώρων τοποθέτησης, φύλαξης ή απορρίψεως και καύσεως απορριμμάτων, αποβλήτων, άχρηστων ή ογκωδών αντικειμένων εντός των εκτάσεων ή χώρων του άρθρου 1 της παρούσας, εξαιρουμένων των νόμιμα αδειοδοτημένων, λειτουργούντων εγκαταστάσεων, όπως έργων και δραστηριοτήτων «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών» [όπως εγκαταστάσεις επικίνδυνων αποβλήτων, εγκαταστάσεις μεταφόρτωσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων συμπεριλαμβανομένων και των σύμμεικτων (ΣΜΑ), εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών από μη επικίνδυνα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα απόβλητα μέσω μηχανικής ή/και χειρωνακτικής διαλογής (ΚΔΑΥ), μονάδων ΑΕΚΚ, κ.λπ.)], οι οποίες λειτουργούν, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 436).
 2. Σε περίπτωση που, κατά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, υφίστανται από τους Δήμους χώροι ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, άχρηστων ή ογκωδών υλικών, ευρισκόμενοι σε δασικές εκτάσεις ή χώρους του άρθρου 1 της παρούσας, και τεκμηριωμένα αποτελούν χώρους συστηματικής, ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων κ.λπ. υλικών, πόλεων, χωριών ή οικισμών και όχι σε τυχόν μεμονωμένες θέσεις μικρής έως ελάχιστης έκτασης, στις οποίες γίνεται εντελώς τυχαία, στιγμιαία και χωρίς «σύστημα» η όποια εναπόθεση απορριμμάτων από πολίτη ή πολίτες, θα πρέπει με ευθύνη τους να λαμβάνονται απαραιτήτως τα κάτωθι μέτρα πυροπροστασίας:
  • 2.1. Άνοιγμα λάκκου βάθους δύο (2) μέτρων για την απόθεση των απορριμμάτων, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες του εδάφους.
  • 2.2. Περίφραξη με δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους δυόμισι (2,5) μέτρων τουλάχιστον ολόκληρου του χώρου απόρριψης.
  • 2.3. Διάνοιξη αποψιλωμένης βλαστήσεως ζώνης πλάτους τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων περιμετρικά της περίφραξης.
  • 2.4. Ύπαρξη επαρκούς αριθμού εργαλείων ή μηχανημάτων και ικανής ποσότητας ή παροχής νερού για επέμβαση σε τυχόν εκδήλωση πυρκαγιάς.
  • 2.5. Από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, να λαμβάνονται επιπρόσθετα αναγκαία μέτρα ασφαλούς φύλαξης των χώρων απορριμμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του ν. 1892/1990 (Α’ 101), όπως κωδικοποιήθηκε στο άρθρο 30 του π.δ. 410/1995 (Α’ 231), όπως η παρουσία υδροφόρου οχήματος με μέριμνα του Δήμου σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερμού).
 3. Το Α’ δεκαπενθήμερο του Μαρτίου εκάστου έτους, αποστέλλεται από τους οικείους Δήμους, μετά από σχετικό έγγραφο της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού, κατάσταση με τους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, που υφίστανται κατά τη δημοσίευση της πα- ρούσας διάταξης.
 4. Στους ανωτέρω χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, ενεργείται το Α’ δεκαπενθήμερο του Απριλίου εκάστου έτους, αυτοψία από τριμελή Επιτροπή, αποτελούμενη από Αξιωματικούς των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ανά Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ.), για τη διαπίστωση των υφιστάμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
 5. Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση που αποστέλλεται μέσω της οικείας ΔΙ.Π.Υ.Ν ή ΔΙ.Π.Υ. στην αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στον Δήμο, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στο Δασαρχείο, και κοινοποιείται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων και στην αρμόδια Εισαγγελία.

Άρθρο 9 - Χώροι Υγειονομικής Ταφής

Άρθρο 9 - Χώροι Υγειονομικής Ταφής

 1. Απαγορεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου η καύση απορριμμάτων εντός των χώρων Υγειονομικής Ταφής μη επικίνδυνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ), οι οποίες λειτουργούν και αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 κοινή υπουργική
  απόφαση (Β’ 436), όπως κάθε φορά ισχύει, ως έργα και δραστηριότητες «Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών», και βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις του άρθρου 1 της παρούσας ή βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριακοσίων (300) μέτρων απ’ αυτές.
 2. Για την προστασία και την αποφυγή εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς, στους χώρους Υγειονομικής Ταφής μη επικίνδυνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ), πρέπει να λαμβάνονται από τον φορέα διαχείρισης του χώρου κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα μέτρα:
  1. 2.1. Περιμετρική περίφραξη και κατασκευή αντιπυρικής ζώνης ελάχιστου πλάτους οκτώ (8) μέτρων, εφόσον από τη μορφολογία του εδάφους απαιτείται.
  2. 2.2. Αποθήκες εδαφικού υλικού επαρκούς ποσότητας και μηχανήματα έργου για τη χωματοκάλυψη εστιών πυρκαγιάς στα απορρίμματα.
  3. 2.3. Πινακίδες αναγνωρίσιμες από απόσταση για την απαγόρευση του καπνίσματος.
  4. 2.4. Μέριμνα για τοποθέτηση υδροστομίων περιμετρικά της εγκατάστασης.
  5. 2.5. Ύπαρξη υδροφόρου οχήματος σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων με δυναμικότητα άνω των πεντακοσίων (500) τόνων ημερησίως.
  6. 2.6. Ύπαρξη σχεδίου αντιμετώπισης πυρκαγιών και εγχειρίδιο οδηγιών πρόληψης και αντιμετώπισης πυρκαγιάς.
  7. 2.7. Εκτέλεση άσκησης πυρόσβεσης κάθε χρόνο, σε χρόνο διάστημα πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου).
  8. 2.8. Ανάρτηση σε εμφανή σημεία στους χώρους της εγκατάστασης των τηλεφώνων των αρμοδίων Υπηρεσιών (Πυροσβεστική Υπηρεσία, Ο.Τ.Α, Δασαρχείο, κ.λπ.).

Άρθρο 10 - Ανθρακοκάμινα, ασβεστοποιία και λοιπά εργαστηριακά συγκροτήματα

Άρθρο 10 - Ανθρακοκάμινα, ασβεστοποιία και λοιπά εργαστηριακά συγκροτήματα

Οι ιδιοκτήτες - εκμεταλλευτές νομίμως λειτουργούντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ή της Δασικής Νομοθεσίας, με άδεια ή έγκριση από αρμόδιο φορέα εφόσον αυτή απαιτείται, ανθρακοκάμινων, ασβεστοποιίων και λοιπών εργαστηριακών συγκροτημάτων, που λειτουργούν εντός των
εκτάσεων του άρθρου 1 της παρούσας, υποχρεούνται να λαμβάνουν σωρευτικά τα ακόλουθα μέτρα:

 • Απομάκρυνση της βλάστησης περιμετρικά της εγκατάστασης σε πλάτος είκοσι πέντε (25) μέτρων. Σε περιοχές που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 575/1980 (Α’ 157) επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η απομάκρυνση της βλάστησης περιμετρικά της εγκατάστασης να είναι σε πλάτος δεκαπέντε (15) μέτρων.
 • Τοποθέτηση κατάλληλης διάταξης για την αποφυγή της διασποράς σπινθήρων στις καπνοδόχους ή σωλήνες εξαγωγής καυσαερίων των εγκαταστάσεων.
 • Ύπαρξη παροχής ή ικανής ποσότητας νερού ή άλλων μέσων πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση της φωτιάς, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

Άρθρο 11 - Κάπνισμα μελισσών

Άρθρο 11 - Κάπνισμα μελισσών

Επιτρέπεται το κάπνισμα σε νομίμως εγκατεστημένες κυψέλες μελισσών (μελισσοκομεία), που εγκαθίστανται στις εκτάσεις και τους χώρους του άρθρου 1 της παρούσας, από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

 • α. Η διενέργεια καπνίσματος πραγματοποιείται κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 10η πρωινή, και αποφεύγεται, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς.\
 • β. Γίνεται αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε απόσταση τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
 • γ. Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και θάμνους είναι τουλάχιστον δέκα (10) μέτρα.
 • δ. Απαγορεύεται η εγκατάσταση κυψελών επάνω σε ελαστικά αυτοκινήτων.
 • ε. Αποφεύγεται, η επαφή της συσκευής καπνίσματος (καπνιστήρι) με παρεδάφια βλάστηση.
 • στ. Στις κυψέλες και σε εμφανές σημείο υφίσταται πινακίδα στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.
 • ζ. Στον χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νερού), ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας γεμάτος με νερό, εργαλεία, όπως πτυοσκάπανα, και η ύπαρξη εδαφικού υλικού για χωματοκάλυψη/επιχωμάτωση εστιών καύσης.

Άρθρο 12 - Άναμμα φωτιάς σε οικοπεδικούς χώρους

Άρθρο 12 - Άναμμα φωτιάς σε οικοπεδικούς χώρους

Απαγορεύεται στους οικοπεδικούς χώρους και ακάλυπτους χώρους των παρ. 2.1.α και 2.2. του άρθρου 1 της παρούσας το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, σε καύσιμη φυτική ύλη που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και κλαδιά, η ποώδης βλάστηση, τα φρύγανα, καθώς και τα κατακείμενα ξηρά κλαδιά, κ.λπ., σε αποθηκευμένα ή εγκαταλελειμμένα εύφλεκτα, αναφλέξιμα ή εκρήξιμα υλικά που βρίσκονται μέσα σε αυτούς.

Άρθρο 13 - Θερμές εργασίες

Άρθρο 13 - Θερμές εργασίες

1. Απαγορεύεται η εκτέλεση θερμών εργασιών από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 3 (υψηλή), 4 (πολύ υψηλή) ή 5
(κατάσταση συναγερμού).

2. Επιτρέπεται η εκτέλεση θερμών εργασιών, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, εφόσον πληρούνται σωρευτικά τα κάτωθι προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας:

 • 2.1. Αποψίλωση από τα ξερά χόρτα και απομάκρυνση υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης σε ακτίνα δέκα (10) μέτρων από το σημείο που εκτελούνται θερμές εργασίες.
 • 2.2. Απομάκρυνση όλων των εύφλεκτων ή/και εκρήξιμων υλικών και υλών σε ακτίνα δέκα (10) μέτρων από το σημείο που εκτελούνται θερμές εργασίες.
 • 2.3. Εξασφάλιση της παρουσίας μέσων (υδροφόρων, ποτίστρες νερού ή γεωργικός ψεκαστήρας γεμάτος με νερό, πτυοσκαπάνων κ.λπ.) και φορητών μέσων πυρόσβεσης (όπως πυροσβεστήρων, κ.λπ.) για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 • 2.4. Έλεγχος, μετά την εκτέλεση των εργασιών, για τον εντοπισμό εστιών ή πυρκαγιών που υποβόσκουν σε χώρους που βρίσκονται πλησίον του σημείου εκτέλεσης της εργασίας.
 • 2.5. Γνώση του τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (199) ή του ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης έκτακτης ανάγκης (112) για την άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, της τοποθεσίας του συμβάντος, των υλικών που καίγονται και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας.

3. Συνιστάται, η εκτέλεση εργασιών να διενεργείται κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση σπινθήρων, φλογών και η έκλυση θερμότητας με τη λήψη προληπτικών μέτρων (όπως, η χρήση αντισπινθηρικών εργαλείων, ο ορθός χειρισμός και συντήρηση των μέσων), καθώς και με την τοποθέτηση σπινθηροπαγίδων
σε εξατμίσεις οχημάτων (όπως, γεωργικών ελκυστήρων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου) και την αποφυγή χρήσης καταστροφέων βλάστησης που δύναται να προκαλέσουν σπινθήρες.

4. Για την εφαρμογή της παρούσας Διάταξης, με τον όρο «θερμές εργασίες» νοούνται εργασίες που έχουν ως σκοπό τη συντήρηση, επισκευή, μετασκευή, κ.λπ. χώρων, κατασκευών, εγκαταστάσεων ή υλικών, όπως η ηλεκτροσυγκόλληση, οξυγονοκόλληση, η κοπή, η λείανση, η χρήση φλόγας ή ηλεκτρικού τόξου ή οποιουδήποτε
εξοπλισμού που μπορεί να προκαλέσει θερμότητα, φλόγα ή σπινθήρα, όπως συσκευές κοπής και συγκόλλησης μετάλλων, συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης, οξυγονοκόλλησης, καμινέτο.

Άρθρο 14 - Πεδία Βολής - Ανοικτά Σκοπευτήρια

Άρθρο 14 - Πεδία Βολής - Ανοικτά Σκοπευτήρια

1. Τα μέτρα, οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που αφορούν στους κανόνες ασφάλειας και στην αποτροπή πρόκλησης πυρκαγιάς σε πεδία βολής και ανοικτά σκοπευτήρια δημόσιων υπηρεσιών φορέων ή ιδιωτών ή για τις περιπτώσεις που αυτά διατίθενται σε τρίτους, ρυθμίζονται ειδικότερα από τις οικίες διατάξεις των κανονισμών λειτουργίας και χρήσης τους, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στις κείμενες διατάξεις για θέματα πυρασφάλειας.

2. Ιδιαίτερα από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους κατά τις περιόδους έκδοσης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) του Ημερησίου Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς, η πραγματοποίηση βολών από δημόσιες αρχές και φορείς καθορίζεται με βάση τα μέτρα και τις γενικότερες απορρέουσες υποχρεώσεις τους από τις κείμενες διατάξεις και τις οικείες διαταγές τους που ρυθμίζουν ειδικότερα τη μείωση ή απαγόρευση των βολών.

3. Σε περίπτωση που η χρήση των πεδίων βολής ή ανοιχτών σκοπευτηρίων αφορά σε αθλητικές δραστηριότητες καθορίζονται για τους σκοπούς της παρούσας οι ελάχιστες ακόλουθες υποχρεώσεις:

 • α. Κοινοποίηση των στοιχείων του υπεύθυνου του πεδίου βολής ή ανοιχτού σκοπευτηρίου και του υπευθύνου/ων βολής των τελικών χρηστών όταν αυτά διατίθενται σε τρίτους, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • β. Έγγραφη γνωστοποίηση από τον χρήστη του πεδίου βολής ή του ανοιχτού σκοπευτηρίου, με κάθε πρόσφορο μέσο, της ημερομηνίας και του χρονικού διαστήματος διεξαγωγής της βολής στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • γ. Ύπαρξη υλικών και μέσων για την άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών μικρής έκτασης που πιθανόν να προκληθούν κατά τη βολή.
 • δ. Εποπτεία κατά τη διάρκεια της βολής και επιθεώρηση του χώρου διεξαγωγής μετά το πέρας αυτής.
 • ε. Ιδιαίτερα από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους, η διεξαγωγή βολών για αθλητικές δραστηριότητες, επιτρέπεται σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή) ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, ενώ απαγορεύεται όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5 (Κατάσταση συναγερμού).

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρμογή στα κλειστά σκοπευτήρια.

Άρθρο 15 - Καύση ειδών πυροτεχνίας - Αερομεταφερόμενα Ιπτάμενα φαναράκια

Άρθρο 15 - Καύση ειδών πυροτεχνίας - Αερομεταφερόμενα Ιπτάμενα φαναράκια

1. Απαγορεύεται από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, η χρήση - καύση ειδών πυροτεχνίας, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 4 (πολύ υψηλή) ή 5
(Κατάσταση συναγερμού).

2. Επιτρέπεται η χρήση - καύση ειδών πυροτεχνίας, που συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία οικ. 127200/ΔΤΒΝ2234/Τμ. Δ/Φ.14.3./2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2659), αποκλειστικά και μόνο για τον εκ κατασκευής προορισμό τους, τηρουμένων των αποστάσεων ασφαλείας του Παραρτήματος Ι της
ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, των ευρωπαϊκών προτύπων και των προδιαγραφών του κατασκευαστή, σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή), 2 (μέση) ή 3 (υψηλή), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, καθώς και κατά τη χρονική περίοδο από 1η Νοεμβρίου εκάστους έτους έως την 30η Απριλίου του επομένου έτους, σύμφωνα με τα κάτωθι:

2.1. Η άδεια χρήσης - καύσης εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του τόπου τέλεσης της καύσης με τη σύμφωνη γνώμη της κατά τόπον αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κατόπιν σχετικής αίτησης από άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις, στο οποίο έχει ανατεθεί η τέλεση αυτή από τον διοργανωτή της εκδήλωσης. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά τα στοιχεία του διοργανωτή και του προμηθευτή, τα είδη και οι ποσότητες των προς καύση ειδών πυροτεχνίας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών καύσης (μέγιστο ύψος ανόδου, μήκος οριζόντιας βολής, διάμετρος διασποράς, διάρκεια καύσης, κ.α.), ο τόπος, η ημερομηνία και το χρονικό διάστημα τέλεσης της καύσης. Για την παροχή της σύμφωνης ή μη γνώμης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς κατά τη θερινή περίοδο (ημερήσιος δείκτης επικινδυνότητας), το σημείο τέλεσης χρήσης - καύσης (εντός ή πλησίον δασών ή δασικών εκτάσεων, η απόσταση από θαλάσσιο χώρο, αιγιαλό ή παραλία κ.λπ.), η επικράτηση ισχυρών ανέμων, η βλάστηση, τυχόν παρακείμενες εγκαταστάσεις (όπως εγκαταστάσεις χημικών, εκρηκτικών η εύφλεκτων υλών, έργων και δραστηριοτήτων περιβαλλοντικών υποδομών), καθώς και η κατά περίπτωση διάθεση, από πλευράς αιτούντος, ικανού αριθμού πυροσβεστήρων, φορητών εργαλείων, ομάδας πυρασφαλείας, ιδιωτικού πυροσβεστικού οχήματος κ.α. Η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία δύναται, πριν την παροχή γνώμης, να διενεργεί αυτοψία στο χώρο χρήσης - καύσης, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.

2.2. Στις περιπτώσεις χρήσης - καύσης πυροτεχνημάτων χωρίς την έκδοση άδειας από αρμόδια αρχή, το άτομο με εξειδικευμένες γνώσεις, στο οποίο έχει ανατεθεί η τέλεση αυτή από τον διοργανωτή της εκδήλωσης, υποχρεούται στην γνωστοποίηση με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία
του χώρου τέλεσης της χρήσης - καύσης τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την τέλεση αυτής στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του, τα στοιχεία του διοργανωτή και του προμηθευτή, τα είδη και οι ποσότητες των προς καύση ειδών, τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ειδών καύσης (μέγιστο ύψος ανόδου, μήκος οριζόντιας βολής, διάμετρος διασποράς, διάρκεια καύσης, κ.α.), ο τόπος, η ημερομηνία και το χρονικό διάστημα τέλεσης της καύσης, καθώς και η κατά περίπτωση διάθεση, από πλευράς αιτούντος, ικανού αριθμού πυροσβεστήρων, φορητών εργαλείων, ομάδας πυρασφαλείας, ιδιωτικού πυροσβεστικού οχήματος κ.α.
2.3. Στις περιπτώσεις χρήσης - καύσης ειδών πυροτεχνίας άνευ άδειας στο ευρύ κοινό μόνο για λόγους ψυχαγωγίας, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ισχύουν οι απαγορεύσεις της παρ. 1.

3. Απαγορεύεται από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους η χρήση των «Sky Lanterns» (αερομεταφερόμενα ιπτάμενα φαναράκια ή αερόστατα), τα οποία είναι κατασκευασμένα από ειδικό χαρτί και φέρουν στο εσωτερικό τους κερί ή φυτίλι που όταν ανάψει ίπτανται στον αέρα ανεξέλεγκτα.

Άρθρο 16 - Χρήση συσκευών έψησης

Άρθρο 16 - Χρήση συσκευών έψησης

Επιτρέπεται από 1η Μαΐου έως και την 31η Οκτωβρίου εκάστου έτους, η χρήση συσκευών έψησης (όπως φορητές ψησταριές με χρήση ξυλοκάρβουνου ή υγραερίου, χτιστές ψησταριές, κ.λπ.), εντός αδειοδοτημένων ή νομίμως λειτουργούντων για το σκοπό αυτό χώρων, όπως κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, χώρους αναψυχής, μόνο σε ημέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ημερήσιο Χάρτη πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς είναι 1 (χαμηλή) και 2 (μέση), ή σε ημέρες που δεν υφίσταται δείκτης επικινδυνότητας, όταν οι τοπικές καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν έναρξη και ταχεία εξάπλωσης πυρκαγιάς, και εφόσον λαμβάνονται σωρευτικά από τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές των εγκαταστάσεων τα παρακάτω μέτρα:

 • α. Γίνεται πλήρης αφαίρεση της παρεδάφιας βλάστησης σε ακτίνα δύο (2) τουλάχιστον μέτρων από την εστία, καθαρισμός της χαμηλής βλάστησης (όπως αποψίλωση χώρων), καθαρισμός υπόροφου, μερική αποκλάδωση (όπως κόψιμο των θάμνων και χαμηλών κλάδων των δένδρων κ.λπ.), και απομάκρυνση αυτών, καθώς και των καυστών ή εύφλεκτων υλικών, χωρίς οι ενέργειες αυτές να προσκρούουν στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και, όπου αυτές απαιτούνται, εκτελούνται καθ’ υπόδειξη και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες δασικές υπηρεσίες.
 • β. Ύπαρξη παροχής ή ικανής ποσότητας νερού ή άλλων φορητών μέσων πυροπροστασίας για την αντιμετώπιση της φωτιάς, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
 • γ. Τοποθέτηση στους καπνοδόχους κατάλληλης διάταξης πλέγματος (σίτα) ή συσκευής για την αποτροπή εκτίναξης καυτρών - σπινθήρων.
 • δ. Καθαρισμός των καπνοδόχων από την αιθάλη.
 • ε. Σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά και έλεγχος για διαπίστωση πλήρους κατάσβεσής της.

Άρθρο 17 - Έλεγχος τήρησης των μέτρων πρόληψης - Όργανα ελέγχου

Άρθρο 17 - Έλεγχος τήρησης των μέτρων πρόληψης - Όργανα ελέγχου

Ο έλεγχος τήρησης των προβλεπόμενων από την παρούσα μέτρων πρόληψης, ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, στα οποία υποχρεούνται να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για τη διενέργεια των ελέγχων οι ιδιοκτήτες ή οι καθοιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές ή υπεύθυνοι ή κατά νόμο εκπρόσωποι για τη διαχείριση των εκτάσεων, επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων.

Άρθρο 18 - Κυρώσεις

Άρθρο 18 - Κυρώσεις

1. Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυ στηρότερες κυρώσεις, στους παραβάτες της παρούσας  επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα του Παραρτήματος Β της υπ’ αρ. 19/2020 πυροσβεστικής διάταξης (Β’ 2233),
όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κοινοποιεί τις παραβάσεις στην αρμόδια κατά περίπτωση εποπτεύουσα, αδειοδοτούσα Αρχή για τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (όπως Δασική Υπηρεσία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κ.λπ.).

Άρθρο 19 - Τελικές διατάξεις

Άρθρο 19 - Τελικές διατάξεις

1. Με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Επιχειρήσεων, ύστερα από αιτιολογημένη έγγραφη εισήγηση του Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού (ΔΙ.Π.Υ.Ν. ή ΔΙ.Π.Υ.) και σύμφωνη γνώμη του Διοικητή της αρμόδιας Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης (ΠΕ.ΠΥ.Δ.), εκδίδεται κανονιστική πράξη με την οποία καθορίζεται η επέκταση των οριζόμενων χρονικών ορίων για τη χρήση πυρός στις εκτάσεις της παρούσας.

2. Δεν υφίσταται αρμοδιότητα του Πυροσβεστικού Σώματος για την εξέταση καταγγελιών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκπομπή καπνού από την καύση ξερών χόρτων και κλαδιών, από εργασίες καθαρισμού ιδιόκτη των οικοπεδικών χώρων, από τη χρήση υπαίθριων ψησταριών (barbeque) ή φιαλών υγραερίου για οικιακού λόγους (π.χ. εστίαση) ή από άλλες παρόμοιες ενέργειες προκαλεί όχληση ή ρυπαίνει τον ζωτικό χώρο κυρίων ή νομέων έτερων γειτονικών ακινήτων. Οι περιπτώσεις αυτές γεννούν διαφορές ιδιωτικής φύσεως υπαγόμενες στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Αστικού Κώδικα. Ειδικά για την αντιμετώπιση φαινομένων ρύπανσης του περιβάλλοντος από ανθρώπινη δραστηριότητα εφαρμόζονται κατά περίπτωση οι σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Τα ως άνω διαλαμβανόμενα ισχύουν ομοίως για τις περιπτώσεις εκπομπής καπνού κατά τη λειτουργία ανθρακοκαμίνων, ασβεστοκαμίνων και λοιπών εργαστηριακών συγκροτημάτων που λειτουργούν με καύσιμη ύλη.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία οι αναφερόμενοι στο άρθρο 1 της παρούσας χώροι και εκτάσεις εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων κανονιστικών διατάξεων και εγκυκλίων (π.χ δασικής, αγροτικής, αρχαιολογικής, περιβαλλοντικής, υγειονομικής, πολεοδομικής, αστυνομικής, λιμενικής ή άλλης ειδικότερης νομοθεσίας), περιλαμβανομένων των διατάξεων περί πυροπροστασίας κτιρίων - εγκαταστάσεων, τυχόν μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που καθορίζονται σε αυτές συνισχύουν με τις διατάξεις της παρούσας.

4. Οι διατάξεις της υπό στοιχεία 12030 Φ.109.1/10.5.1999 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 713), καθώς και λοιπές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στις αρμοδιότητες ή στις υποχρεώσεις Υπουργείων, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων ή σε θέματα συνεργασίας μεταξύ εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

5. Με την παρούσα δεν θίγονται οι διατάξεις του εδαφίου 26 της παρ. 1 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 αναφορικά με τις υποχρεώσεις των πολιτών και των Δήμων.

Άρθρο 20 - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 20 - Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:

 • α. Οι διατάξεις της υπ’ αρ. 9/2000 πυροσβεστικής διάταξης «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις» (Β’ 1459), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία 9Α/2005 πυροσβεστική διάταξη
  (Β’ 1554),
 • β. οι διατάξεις της υπ’ αρ. 4/2012 πυροσβεστικής διάταξης «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών» (Β’ 1346) και
 • γ. οι διατάξεις της υπ’ αρ. 7/1996 πυροσβεστικής διάτα ξης «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών» (Β’ 155).

Πυροσβεστική διάταξη 10-2002 - Τουριστικοί Λιμένες Σκαφών Αναψυχής

Άρθρο 1 - Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΑ

Άρθρο 1 - Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής

1.1 Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή σε όλους τους τουριστικούς λιμένες όπως προσδιορίζονται εννοιολογικά από τις κείμενες διατάξεις συμπεριλαμβα-νομένων των ζωνών αγκυροβολίου, των καταφυγίων τουριστικών σκαφών και των λιμένων των ξενοδοχειακών μονάδων, περιλαμβανομένων των στεγασμένων, υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων εντός αυτών (όπως χώροι διανομής και αποθήκευσης καυσίμων, συνάθροισης κοινού, διαμονής ανθρώπων, εμπορικών καταστημάτων, επισκευής ή και αποθήκευσης σκαφών, ρυμούλκησης και καθέλκυσης σκαφών κλπ), ανεξάρτητα από το φορέα διαχείρισης αυτών (Δημόσιο ή Ιδιωτικό) και από τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους.  

1.2 Οι  διατάξεις  της  παρούσας  δεν  έχουν  εφαρμογή σε μη εμπορικούς ιδιωτικούς χώρους ελλιμενισμού σκαφών που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των σκαφών των ιδιοκτητών τους ή των διαμενόντων στους χώρους αυτούς, σε εμπορικούς λιμένες καθώς και σε ράμπες πρόσβασης μικρών σκαφών στη θάλασσα, επί παραθαλάσσιων οικισμών δήμων και κοινοτήτων όπως ορίζεται σχετικά στην παρ. 4 του άρθρου 27 του Ν. 2636/1998 και εφ’ όσον το μήκος αυτών δεν υπερβαίνει τα σαράντα πέντε (45) μέτρα.

1.3 Για τους στεγασμένους, υπαίθριους και ημιυπαίθριους χώρους που υφίστανται εντός των τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής, πέραν των μέτρων πυροπροστασίας που προβλέπονται από την παρούσα, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις πυροπροστασίας της κείμενης νομοθεσίας ανάλογα με την εκάστοτε χρήση.

Άρθρο  2 - Διαμερισματοποίηση - Δείκτες πυραντίστασης

Άρθρο  2 - Διαμερισματοποίηση - Δείκτες πυραντίστασης

2.1   Πυραντίσταση προκυμαίων
2.1.1 Όταν το κατάστρωμα κάποιας προκυμαίας ή τα κατασκευαστικά στοιχεία της (δηλαδή η υποκατασκευή της) περιλαμβάνει καυστά υλικά τότε η προκυμαία πρέπει να χωρίζεται σε τμήματα όπως παρακάτω:

 • α. Μέσω εγκάρσιων πυράντοχων τοιχωμάτων χωρίς οπές, κατασκευασμένων από οπλισμένο σκυρόδεμα με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον δύο (2) ωρών ή άλλο υλικό ισοδύναμης πυραντίστασης,  ευστάθειας και αντοχής σε φυσικές καταστροφές.
  Οι πυράντοχοι τοίχοι εγκαθίστανται ανά διαστήματα μικρότερα των 150 μέτρων.
  Κάθε πυράντοχος τοίχος εκτείνεται μέχρι το ύψος της κατώτερης στάθμης του θαλάσσιου ύδατος και καλύπτει το πλάτος της αποβάθρας.
  Ο πυράντοχος τοίχος έχει διαμόρφωση τύπου «ταφ»,  δηλαδή  στο άνω μέρος του και στο επίπεδο του καταστρώματος της αποβάθρας, καταλήγει σε πυράντοχη οροφή κλίσης ίδιας με εκείνη  του καταστρώματος, που εκτείνεται σε μήκος 3 μέτρων εκατέρωθεν των 2 κατακόρυφων πλευρών της τοιχοποιίας και για κάθε πλευρά. Η συγκεκριμένη υποχρέωση δεν υφίσταται εάν το τμήμα της πλατφόρμας μεταξύ δύο πυράντοχων τοίχων είναι κατασκευασμένο από υλικά που έχουν δείκτη πυραντίστασης μεγαλύτερου των δύο (2) ωρών. 
 • β. Μέσω εγκάρσιων πυροφραγμών κατασκευασμένων από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους μεγαλύτερου των  150 mm με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον μίας (1) ώρας ή άλλο υλικό, ισοδύναμης πυραντίστασης,  ευστάθειας και αντοχής σε φυσικές καταστροφές.
  Οι πυροφραγμοί εγκαθίστανται ανά διαστήματα μικρότερα των 50 μέτρων.
  Κάθε πυροφραγμός εκτείνεται μέχρι το ύψος της κατώτερης στάθμης του θαλάσσιου ύδατος και καλύπτει το πλάτος της προκυμαίας.  Σε περίπτωση εγκατάστασης  πλατφόρμας ή προκυμαίας εύφλεκτης κατασκευής ή υποκατασκευής σε απόσταση μικρότερη των τριών (3) μέτρων  από την προς προστασία πλατφόρμα και κατά μήκος αυτής, ο πυροφραγμός πρέπει να καλύπτει και το καυστό τμήμα της γειτονικής κατασκευής.
  Ο πυροφραγμός ενώνεται στεγανά με το κάτω μέρος του καταστρώματος της αποβάθρας και περικλείει πυράντοχα κάθε ηλεκτρικό ή δομικό στοιχείο ή σωλήνα που διαπερνά αυτόν, προκειμένου να αποφευχθεί η μετάδοση πυρκαγιάς μεταξύ γειτονικών χώρων που βρίσκονται κάτω από το κατάστρωμα της προκυμαίας.

2.1.2 Οι δείκτες πυραντίστασης των πυράντοχων τοίχων προκύπτουν από τους Πίνακες του Παραρτήματος ‘’Α’’ του άρθρου 14 του Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ Α΄ 32) ή θα αποδεικνύονται από πιστοποιητικά έγγραφα εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής που ήδη λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, δύναται να γίνεται αποδεκτή και υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού για το δείκτη πυραντίστασης των υλικών.

2.1.3 Στις προκυμαίες που η υποκατασκευή τους αποτελείται από εύφλεκτα υλικά, επιβάλλεται η εγκατάσταση καταπακτών τετράγωνης διατομής εγκατεστημένων στο μέσο της προκυμαίας μήκους πλευράς 250 χιλιοστών τουλάχιστον, εγκατεστημένων ανά 10 μέτρα (απόσταση από κέντρο καταπακτής σε κέντρο), μέσω των οποίων θα υποβοηθείται η κατάσβεση τυχουσών πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί στην υποκατασκευή.  

2.2  Φωτισμός ασφαλείας
Οι χώροι αγκυροβολίου και παροδικής ή μόνιμης αποθήκευσης σκαφών πρέπει να διαθέτουν επαρκή φωτισμό  ο οποίος είναι διατεταγμένος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται η ναυσιπλοϊα στην περιοχή. Ο φωτισμός ασφαλείας πρέπει να συνδέεται με αυτόνομη εφεδρική πηγή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ηλεκτρογεννήτρια) προκειμένου η περιοχή να φωτίζεται επαρκώς σε περίπτωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ισχύος από την κύρια πηγή τροφοδότησης.
 
2.3 Σήμανση
Σε όλες τις προκυμαίες και τους χερσαίους υπαίθριους χώρους εντός των τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής, επιβάλλεται σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
Η  σήμανση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 105/1995 (Α΄67) “Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ

2.4 Επικίνδυνοι χώροι  
Οι χώροι αποθήκευσης ευφλέκτων υγρών, λεβητοστάσια, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, χώροι αποθήκευσης και διαχείρισης υλικών  επισκευής, κατασκευής ή μετασκευής πλαστικών σκαφών, μηχανουργεία, κλίβανοι ξύλου ή άνθρακα, χώροι αποθήκευσης διαλυτών και χρωμάτων, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνοι και πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον μίας (1) ώρας και να μην τοποθετούνται  από  κάτω  ή σε άμεση γειτονία με τις εξόδους των κτιρίων.

2.5 Οδεύσεις διαφυγής

 1.  Το δάπεδο των οδεύσεων διαφυγής πρέπει να είναι κατασκευασμένο από μη ολισθηρά και άκαυστα υλικά. Εξαιρούνται οι πλωτοί προβλήτες που δύναται να είναι κατασκευασμένοι με ξύλινο δάπεδο.   
 2. Το πλάτος των οδεύσεων διαφυγής πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 μέτρα.
 3.  Οι οδεύσεις διαφυγής με κλίση μεγαλύτερη του 10% πρέπει να φέρουν χειρολισθητήρες.

Άρθρο  3 - Προληπτικά μέτρα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Άρθρο  3 - Προληπτικά μέτρα

3.1  Όλοι οι τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής, που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα παρακάτω προληπτικά μέτρα:

Α. Γενικά μέτρα

 1. Ανάρτηση  πινακίδων  σε  εμφανή  σημεία με τους τρόπους  ενέργειας  του  προσωπικού  σε  περίπτωση  έναρξης πυρκαγιάς, στην ελληνική γλώσσα και σε μία τουλάχιστον άλλη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους αλλοδαπούς θαμώνες του συγκεκριμένου τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής.
 2.  Οι ιδιοκτήτες ή οι εκμεταλλευτές των σκαφών που εξυπηρετούνται στις εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής πρέπει να λαμβάνουν γραπτές οδηγίες ενέργειας σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλης επικίνδυνης κατάστασης, στην ελληνική και σε μία τουλάχιστον άλλη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους αλλοδαπούς ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές σκαφών του συγκεκριμένου τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής.
 3. Ανάρτηση κατάλληλων προειδοποιητικών πινακίδων απαγόρευσης καπνίσματος και χρήσης γυμνής φλόγας στους χώρους αποθήκευσης ή διανομής υγρών καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων υγρών ή αερίων, στους στεγασμένους ή περιφραγμένους χερσαίους χώρους αποθήκευσης σκαφών, στους χώρους όπου αποθηκεύονται συσσωρευτές και γενικά στους επικίνδυνους χώρους και τους χώρους που εγκυμονούν κινδύνους.
 4. Σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής των οποίων οι είσοδοι κλειδώνονται κατά οποιοδήποτε χρονικό διάστημα του 24ώρου και δεν απασχολούν προσωπικό συνεχούς φύλαξης καθ' όλο το 24ωρο, η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία πρέπει να έχει την δυνατότητα εύκολης πρόσβασης. Για το σκοπό αυτό, οι φορείς διαχείρισης    των προαναφερόμενων τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής, υποχρεώνονται  να διαθέτουν αντικλείδια, μαγνητικές κάρτες ή τα άλλα μέσα διάνοιξης θυρών που χρησιμοποιούνται για την απασφάλιση των κεντρικών εισόδων  στην τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Παρόμοια μέσα πρέπει να διατίθενται και για τις θύρες των εισόδων των άλλων χώρων εντός του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής, εάν κατά την κρίση του Διοικητή της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας τα υλικά κατασκευής και τα συστήματα ασφαλείας των θυρών και των περιφράξεων καθιστούν δύσκολη την παραβίαση τους σε περίπτωση κινδύνου, ή η παραβίαση αυτών με τα  μέσα που χρησιμοποιεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία είναι δυνατό να προκαλέσει τη δημιουργία επικίνδυνης κατάστασης, όπως η παραγωγή σπινθήρων λόγω χρήσης δισκοπρίονου σε χώρους όπου υφίστανται εύφλεκτα υγρά ή αέρια κλπ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τροποποίησης που σχετίζεται με την πρόσβαση στους χώρους του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής,  πρέπει να ενημερώνεται αμέσως η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία και να λαμβάνονται τα κατάλληλα κατά περίπτωση μέτρα.
 5.  Χρήση κλειστών μεταλλικών δοχείων απόθεσης απορριμμάτων. Τα απορρίμματα της εγκατάστασης πρέπει να αδειάζονται σε μεταλλικούς κάδους απορριμμάτων που βρίσκονται σε  χώρο που δεν εγκυμονεί κινδύνους. Απαιτείται ο τακτικός καθαρισμός των κάδων.
 6. Δεν πρέπει να παρεμβάλλονται εμπόδια στους διαδρόμους πρόσβασης οχημάτων εντός του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής.
 7.  Σήμανση θέσης πυροσβεστικών υλικών και μέσων, καθώς και των επικίνδυνων υλικών και χώρων.
 8. Εκπαίδευση όλου του απασχολούμενου προσωπικού στη χρήση φορητών πυροσβεστήρων.
 9. Κατάλληλη  διευθέτηση  του  χώρου  αποθήκευσης  υλών  που  μπορούν  να αυταναφλεγούν.
 10. Τήρηση  διόδων  μεταξύ  των   αποθηκευμένων   υλικών   για   την   διευκόλυνση   επέμβασης  σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς σε αυτά.
 11. Απομάκρυνση των  ευφλέκτων  υλών  από  θέσεις  όπου  γίνεται  χρήση  γυμνής  φλόγας ή προκαλούνται  σπινθήρες  και  γενικά  από  πηγές εκπομπής θερμότητας.
 12. Αποψίλωση των υπαίθριων χώρων του τουριστικού λιμένα από ξηρά χόρτα και απομάκρυνση αυτών.
 13. Η αποθήκευση των υλικών σε υπαίθριους ή ημιϋπαίθριους χώρους να απέχει τουλάχιστον τρία (3) μέτρα από τα γειτνιάζοντα κτίρια.
 14.  Επιμελής συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
 15. Επαρκής και συχνός αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων αποθήκευσης υλικών.
 16.  Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Β. Χώροι αγκυροβολίας - πρόσδεσης σκαφών

 1. Τα σκάφη πρέπει να αγκυροβολούνται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε περίπτωση ανάγκης, το σκάφος να μπορεί να μετακινηθεί άμεσα και με ασφάλεια, χωρίς να απαιτηθεί η μετακίνηση άλλου σκάφους ή σκαφών.
 2. Η διάταξη των προκυμαίων, αγκυροβολίων, χώρων πρόσδεσης σκαφών και γενικά όλων των χώρων χερσαίων παράκτιων εντός του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να επιτρέπεται η άμεση και ασφαλής πρόσβαση της  δύναμης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σε αυτούς.

Γ. Χερσαίοι χώροι αποθήκευσης σκαφών
Οι χερσαίοι χώροι αποθήκευσης σκαφών πρέπει να διαθέτουν μεταλλικές κλίμακες επαρκούς μήκους, ώστε να είναι δυνατή σε κάθε περίπτωση η ανάβαση μέχρι το υψηλότερο κατάστρωμα σκάφους, περιλαμβανομένης της περίπτωσης αποθήκευσης σκαφών σε ράφια.

Δ. Παραμονή στην ξηρά για μεγάλο χρονικό διάστημα
Όταν κάποιο σκάφος πρόκειται να παραμείνει στην ξηρά για χειμερινό παροπλισμό ή για να αποθηκευτεί σε κλειστό ή περιφραγμένο χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως π.χ. συμβαίνει κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής ή συντήρησης ή εν αναμονή των εργασιών αυτών, πρέπει να λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα :

 1. Επιθεώρηση του σκάφους για εύρεση τυχόν επικίνδυνων ουσιών ή καταστάσεων και λήψη των κατάλληλων μέτρων προς απομάκρυνση των επικίνδυνων παραγόντων.
 2. Απομάκρυνση όλων των φιαλών υγραερίου και των άλλων μέσων αποθήκευσης υλών που προορίζονται για καύση μαζί με τα περιεχόμενά τους όπως δοχεία κηροζίνης,  ξυλάνθρακες κ.λ.π. και αποθήκευσή τους σε ασφαλή, ανεξάρτητο και ειδικά διαμορφωμένο χώρο.
 3. Τα φορητά δοχεία αποθήκευσης καυσίμων πρέπει να απομακρύνονται ή να εκκενώνονται. Στη δεύτερη περίπτωση τα στόμια τους δεν πρέπει να κλείνονται αμέσως.
 4. Επιθεώρηση των σκαφών στα οποία έχουν πραγματοποιηθεί διάφορες εργασίες στο τέλος της ημέρας εφ' όσον αυτά βρίσκονται σε στεγασμένους χώρους που δεν προστατεύονται από αυτόματο σύστημα κατάσβεσης με καταιονητήρες.

Ε. Κατάσταση σκαφών
Πριν από οποιαδήποτε εργασία επί σκαφών που πρόκειται να αποθηκευτούν ή να υποστούν συντήρηση ή επισκευή μεγάλης χρονικής διάρκειας, ελέγχονται οι παρακάτω περιπτώσεις και διορθώνονται τυχόν  προβλήματα:

 1. Η παρουσία εύφλεκτων ουσιών σε κάθε χώρο εντός του σκάφους.
 2. Η γενική κατάσταση και η καθαριότητα του σκάφους καθώς και η ύπαρξη εύφλεκτων ουσιών που απαιτούν απομάκρυνση ή προστασία προκειμένου να εκτελεσθούν με ασφάλεια οι εργασίες συντήρησης.
 3. Η επάρκεια και κατάσταση του πυροσβεστικού εξοπλισμού επί του σκάφους.

ΣΤ.  Ανεφοδιασμός καυσίμων

 1. Πριν τον ανεφοδιασμό
  • α.- Διακοπή της λειτουργίας των μηχανών και του βοηθητικού εξοπλισμού.
  • β.-  Διακοπή παροχής ηλεκτρικής ισχύος, και λειτουργίας πηγών θέρμανσης ή άλλων μέσων που παράγουν φλόγα ή καπνό.
  • γ.- Έλεγχος αμπαριών για ύπαρξη ατμών καυσίμου.
  • δ.- Κλείσιμο όλων των ανοιγμάτων που θα επέτρεπαν την είσοδο ατμών καυσίμου   σε περικλεισμένους χώρους εντός του σκάφους.
  • ε.- Απομάκρυνση όλων των προσώπων από το σκάφος πλην του αρμόδιου  υπαλλήλου.
 2. Κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού
  • α.- Επαρκής επαφή ακροφυσίου με σωλήνα πλήρωσης σκάφους.
  • β.- Συνεχής επιτήρηση του ακροφυσίου καυσίμου.
  • γ.- Άμεσος καθαρισμός καυσίμου που τυχόν διέφυγε.
  • δ.- Αποφυγή υπερπλήρωσης.
 3. Μετά το πέρας της τροφοδοσίας και πριν την εκκίνηση των μηχανών
  Έλεγχος του εσωτερικού του σκάφους για ύπαρξη τυχούσας διαρροής ή οσμής καυσίμου και λήψη των απαιτούμενων μέτρων κατά περίπτωση (εξαερισμός, καθαρισμός).

Ζ. Αποθήκευση και διαχείριση καυσίμων
(Αφορά αυτόνομους σταθμούς ανεφοδιασμού αλλά και μονάδες που περιλαμβάνουν δεξαμενές και αντλίες που ανεφοδιάζονται μέσω σωλήνων από τις κεντρικές μονάδες ανεφοδιασμού).

 1. Κάθε σταθμός ανεφοδιασμού καυσίμων πρέπει να βρίσκεται σε χώρο που δε  θέτει σε κίνδυνο τις λοιπές εγκαταστάσεις του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής ή τα σκάφη που είναι αγκυροβολημένα στους χώρους αυτής, ενώ πρέπει να είναι προσβάσιμος μέσω σκάφους.
  Επίσης, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς σε σκάφος που ανεφοδιάζεται να μπορεί να μετακινηθεί άμεσα χωρίς να απειληθεί η ασφάλεια των σκαφών που βρίσκονται πλησίον αυτού.
 2. Το σύστημα ανεφοδιασμού καυσίμου πρέπει να διαθέτει αυτόματη αυτοκλειόμενη βαλβίδα ανακοπής.
 3. Οι χώροι αποθήκευσης βαρελιών καυσίμων πρέπει να αποτελούν ξεχωριστό πυροδιαμέρισμα και να χωρίζονται επαρκώς από τους λοιπούς χώρους.
 4. Οι χώροι διανομής πρέπει να είναι διατεταγμένοι κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχεται επαρκής χώρος για την είσοδο και την έξοδο του σκάφους που θα ανεφοδιαστεί.
 5. Οι δεξαμενές βαρύτητας και γενικότερα οι δεξαμενές που βρίσκονται σε ύψος υπέρ του διανομέα πρέπει να εξοπλίζονται με κατάλληλη βαλβίδα ασφαλείας που θα παρέχει προστασία έναντι πιθανής διαρροής.
 6. Να υπάρχει άμεσα προσβάσιμη βάνα διακοπής παροχής επί χερσαίου  χώρου της ακτής πλησίον της σύνδεσης με εύκαμπτο σωλήνα, μέσω της οποίας θα διακόπτεται η παροχή καυσίμου, σε κάθε σωλήνα μεταφοράς καυσίμου που διέρχεται από προκυμαία ή πλησίον αυτής.   
 7. Οι σωλήνες μεταφοράς καυσίμου πρέπει να προστατεύονται από φυσικές καταστροφές και το μήκος να μην υπερβαίνει τα 15 μέτρα.
 8. Οι δεξαμενές πρέπει να είναι υπόγειες ή επιχωματωμένες, εκτός αν η διαμόρφωση του εδάφους ή διακύμανση της στάθμης του νερού δεν καθιστούν ευχερή τέτοιου είδους κατασκευή, οπότε μπορούν να κατασκευάζονται υπέργειες εγκιβωτισμένες.
 9. Η παροχή καυσίμου επί του σκάφους πρέπει να γίνεται μόνο όταν ο υπεύθυνος παραλαβής του σκάφους έχει ενεργοποιήσει το ακροφύσιο παραλαβής.
 10. Άμεση διακοπής της παροχής σε περίπτωση διαρροής ή πυρκαγιάς.
 11. Οι εγκαταστάσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων οχημάτων πρέπει να διαχωρίζονται πυράντοχα από τις άλλες εγκαταστάσεις.
 12. Οι στεγασμένοι χώροι αποθήκευσης υγρών καυσίμων κατηγορίας Ι πρέπει να διαθέτουν μηχανικό σύστημα εξαερισμού και να είναι στεγανοποιημένοι.
 13. Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων πρέπει να διαθέτουν λεκάνες ασφαλείας, χωρητικότητας μεγαλύτερης ή ίσης με αυτήν της δεξαμενής.
 14. Απαιτείται η τακτική επιθεώρηση των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων και των λεκανών ασφαλείας προς διαπίστωση τυχούσας διαρροής και λήψη των κατάλληλων μέτρων επισκευής.
 15. Η ελάχιστη οριζόντια απόσταση δεξαμενής αποθήκευσης υγρών καυσίμων από τη σήμανση στην οποία φτάνει το θαλάσσιο ύδωρ όταν αυτό έχει τη μέγιστη στάθμη πρέπει να είναι τα 4,5 μέτρα.

Η. Χώροι αποθήκευσης και διαχείρισης διαλυτών και χρωμάτων, υλικών επισκευής, μετασκευής και κατασκευής πλαστικών σκαφών
Οι χώροι εντός των οποίων αποθηκεύονται χρώματα και διαλύτες καθώς και οι χώροι αποθήκευσης υγρών πλαστικών υλικών όπως ρητίνες, διαλύτες, οξειδωτές και καταλύτες που χρησιμοποιούνται σε επισκευαστικές, μετασκευαστικές και κατασκευαστικές εργασίες επί σκαφών κατασκευασμένων από πλαστική ύλη ή fiberglass, πρέπει να βρίσκονται εντός πυράντοχου και επαρκώς αεριζόμενου χώρου του οποίου τα δομικά στοιχεία πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον μίας (1) ώρας. Τα ανοίγματα αερισμού του χώρου πρέπει να προστατεύονται κατάλληλα.

Θ. Αφαίρεση χρωμάτων και βαφή

 1. Η αφαίρεση βαφών ή άλλων εξωτερικών τελειωμάτων με χρήση εύφλεκτων διαλυτών, επιτρέπεται να γίνεται μόνο σε εξωτερικές επιφάνειες σκαφών και μόνο σε εξωτερικούς υπαίθρους χώρους απομακρυσμένους από άλλα σκάφη ή καταστάσεις που εγκυμονούν κινδύνους.
 2. Η βαφή με ψεκασμό επιτρέπεται εφ' όσον η περιοχή βαφής απέχει επαρκώς από πηγές έναυσης  και αερίζεται επαρκώς.

Ι. Εργασίες συγκόλλησης και κοπής - θερμές εργασίες

 1. Στη χερσαία ζώνη, οι θερμές εργασίες επιτρέπεται να γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένο στεγασμένο χώρο ή σε ανοικτή ασφαλή περιοχή.
 2. Οι συσκευές θερμών εργασιών, τα εξαρτήματα και τα αναλώσιμά τους, πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
 3. Οι συσκευές που χρησιμοποιούνται στις εργασίες κοπής και συγκόλλησης, πρέπει να προστατεύονται και να αποθηκεύονται σε ασφαλείς χώρους.
 4. Οι φιάλες οξυγόνου, ασετυλίνης και των άλλων αερίων που χρησιμοποιούνται, πρέπει να τοποθετούνται σε μεταλλικό φοριαμό επαρκώς αεριζόμενο, ενώ ο αριθμός τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε (5).
 5. Οι θερμές εργασίες επιτρέπεται να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
 6. Επιθεώρηση του χώρου πριν από οποιαδήποτε εργασία.

Εντός ή επί των σκαφών:

 1. Τα εύφλεκτα υλικά που βρίσκονται εντός ή πλησίον των χώρων όπου εκτελούνται θερμές εργασίες, πρέπει να απομακρύνονται ή εφ' όσον δεν μπορούν να μετακινηθούν, να προστατεύονται με ειδικά άκαυστα καλύμματα
 2. Οι καταπακτές, τα ανοίγματα των δεξαμενών καυσίμων και γενικά τα ανοίγματα επί του σκάφους, απ' όπου είναι δυνατό να διέλθουν σπινθήρες πρέπει να προστατεύονται.
 3. Οι χώροι όπου εκτελούνται θερμές εργασίες, πρέπει να περικλείονται με κατάλληλες ασπίδες ή καλύμματα από άκαυστα υλικά.

ΙΑ. Χώροι επεξεργασίας ξυλείας

 1. Καθημερινός καθαρισμός των χώρων και απομάκρυνση των πριονιδιών και λοιπών υποπροϊόντων.
 2. Εγκατάσταση συστημάτων αυτόματης αναρρόφησης των πριονιδιών στις μηχανές κοπής.
 3. Χρήση κατάλληλων μεταλλικών δοχείων διάθεσης απορριμμάτων και υποπροϊόντων  κατεργασίας και διάθεση αυτών σε ασφαλή χώρο.
 4. Συνεχής επιτήρηση όλων των μηχανών κατά τη λειτουργία τους

ΙΒ.  Χώροι επισκευών και κατασκευών ξύλινων σκαφών

 1. Οι χώροι όπου επισκευάζονται ή κατασκευάζονται σκάφη πρέπει να είναι επαρκούς έκτασης και να παρέχουν πρόσβαση γύρω και κάτω από τα σκάφη.
 2. Απαιτείται σχολαστικός έλεγχος των συγκεκριμένων χώρων προς απομάκρυνση εύφλεκτων ατμών ή καταστάσεων που αποτελούν πηγή κινδύνων.
 3. Τα πτητικά υγρά πρέπει να υπάρχουν σε πολύ μικρές ποσότητες και να τοποθετούνται σε ασφαλή μεταλλικά δοχεία.

ΙΓ. Μηχανουργεία

 1. Τα μηχανουργεία πρέπει να εγκαθίστανται σε ανεξάρτητους πυροδιαμερισματοποιημένους χώρους με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον μιας (1) ώρας, ενώ οι θύρες αυτών πρέπει να είναι πυράντοχες και αυτοκλειόμενες.
 2. Τακτική συντήρηση και έλεγχος όλων των μηχανών.
 3. Τα εύφλεκτα υγρά που χρησιμοποιούνται πρέπει να περικλείονται σε ασφαλή δοχεία.
 4. Τακτικός καθαρισμός των χώρων.
 5. Χρήση κατάλληλων μεταλλικών δοχείων διάθεσης άχρηστων ή λιπαντικών προς ανακύκλωση που προορίζονται μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό και διάθεση αυτών σε ασφαλή χώρο.

Άρθρο 4 - Ενεργητικά μέσα

Άρθρο 4 - Ενεργητικά μέσα

4.1  Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
Χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού, απαιτείται:
Όταν η συνολική επιφάνεια των υπαίθριων και ημιυπαίθριων χώρων υπερβαίνει  τα 2.000 τ.μ.

4.2  Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
4.2.1 Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στους παρακάτω στεγασμένους χώρους:

 • α.- Αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών (π.χ. υγρών καυσίμων, χρωμάτων, εύφλεκτων διαλυτών, συσσωρευτών κλπ)
 • β.- Αποθήκευσης και επισκευής-μετασκευής  σκαφών
 • γ.- Συνάθροισης κοινού, εστίασης και παρασκευής φαγητού
 • δ.- Προσωρινής και μόνιμης διαμονής, επιστασίας-φύλαξης
 • ε.- Συγκέντρωσης απορριμμάτων και εναπόθεσης σκόνης
 • στ.- Αποθήκευσης υφασμάτων
 • ζ.- Πλυντηρίων
 • η.- Κλίβανων-φούρνων

4.2.2 Το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης θα κατασκευάζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ – 54 και το  Παράρτημα Α  της  3/1981   Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ Β΄ 20).

4.3  Φορητά   μέσα   πυρόσβεσης  
4.3.1 Στους χώρους αγκυροβολίας και πρόσδεσης σκαφών καθώς και στις προκυμαίες, επιβάλλεται η ύπαρξη φορητών πυροσβεστήρων αναλόγου βάρους και με κατάλληλη  γόμωση  για  τα υλικά  που  πρόκειται  να  προστατεύσουν,  οι  οποίοι  να είναι σύμφωνοι με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ – 3, Μέρη 1-7.
Ο απαιτούμενος αριθμός των φορητών πυροσβεστήρων προκύπτει από την απαίτηση ότι κανένα σημείο των χώρων δεν θα απέχει απόσταση μεγαλύτερη των είκοσι πέντε (25) μέτρων από τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα.
Ένας (1) τροχήλατος πυροσβεστήρας ξηρής σκόνης των 25 κιλών εγκαθίσταται σε κάθε προκυμαία μήκους μεγαλύτερου των 50 μέτρων (απόσταση από ακτογραμμή μέχρι το άκρο της προκυμαίας), καθώς και σε αποβάθρες μήκους μεγαλύτερου των 75 μέτρων.
Οι πυροσβεστήρες πρέπει να τοποθετούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένα ερμάρια, με γυάλινη πρόσοψη ή μηχανισμό παραβίασης με θραύση υάλου. Κάθε ερμάριο, πρέπει να φέρει τη σήμανση «ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ» και να αναγνωρίζεται εύκολα.
Σημείωση: Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός φορητών πυροσβεστήρων  σε  καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος από τέσσερις (4).

4.3.2 Οι  πυροσβεστήρες τοποθετούνται  σε  προσιτά  σημεία,  κατά προτίμηση κοντά στις διασταυρώσεις των προκυμαίων με την αιγιάλεια ζώνη.
 
4.3.3 Στους χώρους αποθήκευσης και φόρτισης συσσωρευτών, μηχανουργείων, επεξεργασίας ξυλείας, αποθήκευσης υλικών συντήρησης, κατασκευής και ανακατασκευής πλαστικών σκαφών, αποθήκευσης υλικών θερμών εργασιών, συνάθροισης κοινού κ.ο.κ., ο αριθμός των πυροσβεστήρων προκύπτει από τις άλλες ισχύουσες διατάξεις.

4.3.4 Σε κάθε υπαίθριο χώρο ή χώρο επί σκάφους όπου εκτελούνται θερμές εργασίες, ή εργασίες βαφής ή αφαίρεσης χρώματος και επεξεργασίας ξυλείας,  πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο (2) πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης 6 kgr ή άλλου αποδεκτού κατασβεστικού υλικού.

4.4    Μόνιμο  υδροδοτικό  πυροσβεστικό  δίκτυο
4.4.1    Μόνιμο  υδροδοτικό  πυροσβεστικό  δίκτυο επιβάλλεται σε όλους τους τουριστικούς
λιμένες σκαφών αναψυχής.
Το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο καλύπτει όλους τους υπαίθριους χώρους  του τουριστικού λιμένα αναψυχής.
Η σύνδεση της σωλήνωσης μονίμου πυροσβεστικού υδροδοτικού δικτύου που προστατεύει πλωτή προκυμαία, επιτρέπεται να γίνεται με τη σωλήνωση της σταθερής αποβάθρας μέσω εύκαμπτης σύνδεσης κατασκευασμένης από άκαυστο υλικό.

4.4.2  Το  μόνιμο  υδροδοτικό  πυροσβεστικό   δίκτυο κατασκευάζεται  σύμφωνα  με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα ‘’Β’’ της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης και στο  πρότυπο ΕΛΟΤ 664. Επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα τεχνικά στοιχεία που καθορίζονται στην Τεχνική Οδηγία Τ.Ε.Ε. 2451/1986.

4.4.3 Οι Πυροσβεστικές Φωλιές εγκαθίστανται έτσι ώστε κανένα σημείο του χώρου να μην απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 25 μέτρων από την πλησιέστερη πυροσβεστική φωλιά.
Ανά τρείς (3) Π.Φ. θα υπάρχει ένας πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων και μέσων, ο οποίος θα διαθέτει επιπλέον ένα (1) δοχείο με αφρογόνο υλικό χωρητικότητας 25 λίτρων και ένα (1) αναμικτήρα αφρού.
 
4.5   Αυτόματο  σύστημα  κατάσβεσης
4.5.1 Σε κάθε κτίριο που βρίσκεται εντός του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής  και του οποίου η ολική στεγασμένη επιφάνεια υπερβαίνει τα 1000 τετρ. μέτρα, επιβάλλεται η  εγκατάσταση  αυτόματου  συστήματος  κατάσβεσης.
 
4.5.2  Η  εγκατάσταση   αυτόματου   συστήματος   κατάσβεσης   απαλλάσσει   από   την  υποχρέωση εγκατάστασης συστήματος πυρανίχνευσης. Το  αντίστροφο  όμως  δεν ισχύει.

4.5.3 Το  αυτόματο σύστημα κατάσβεσης κατασκευάζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΄΄Γ΄΄ της  3/1981  Πυροσβεστικής Διάταξης.
 
4.6  Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής
4.6.1 Το Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής κατάλληλου κατασβεστικού υλικού κατασκευάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τοποθετείται υποχρεωτικά πάνω από τις καυτές επιφάνειες των συσκευών παρασκευής φαγητών, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ανάφλεξη, όπως κουζίνες υγραερίου, συσκευές με επιφάνειες καυτού λαδιού ή μαγειρικού λίπους, όπως επίσης και σε επιφάνειες όπου υπάρχει παρουσία φλόγας.

Άρθρο 5 - Οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού

Άρθρο 5 - Οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού

Οι φορείς διαχείρισης των τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής της παρούσας  υποχρεούνται να οργανώνουν και εκπαιδεύουν το προσωπικό τους σε θέματα πυροπροστασίας, κατάσβεσης πυρκαγιών κ.λ.π. σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα ‘’Ε’’ της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Άρθρο  6 - Μελέτη πυροπροστασίας - Χορήγηση πιστοποιητικού – Αποκλίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο  6 - Μελέτη πυροπροστασίας - Χορήγηση πιστοποιητικού – Αποκλίσεις

6.1 Για όλους τους τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής που εμπίπτουν  στις  διατάξεις  της  παρούσας,  επιβάλλεται η  σύνταξη  μελέτης πυροπροστασίας από  Διπλωματούχους ή Τεχνολόγους Μηχανικούς, σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα να  ελέγχουν αν ο υπογράφων την μελέτη έχει αυτό  το  δικαίωμα.

6.2 Στις περιπτώσεις όπου στους τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής αποθηκεύεται υγραέριο σε φιάλες ή δεξαμενές ή γίνεται κατανάλωση αυτού για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών τους, θα συντάσσεται συμπληρωματική μελέτη για τους χώρους αυτούς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Συμπληρωματική μελέτη σύμφωνα με την Κ.Υ.Α./1991 (ΦΕΚ Β΄ 578) θα συντάσσεται στις περιπτώσεις όπου στους τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής υπάρχουν χώροι αποθήκευσης υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών τους, καθώς και όταν χρησιμοποιείται Φυσικό Αέριο.

6.3 Η μελέτη πυροπροστασίας υποβάλλεται για έγκριση στην αρμόδια  κατά  τόπο  Πυροσβεστική Αρχή, η οποία αφού διαπιστώσει, ύστερα από αυτοψία, ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, χορηγεί πιστοποιητικό διάρκειας πέντε (5) ετών.  

6.4 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται  στην  Πυροσβεστική  Αρχή  για  την έγκριση μελέτης και τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας, είναι :

 • α.-  Κατόψεις όλων των στεγασμένων και υπαίθριων χώρων, εις τριπλούν, και
 • β.- Μελέτη πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εις τριπλούν.

6.5 Στους τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής που ήδη λειτουργούσαν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας και  είναι  αποδεδειγμένα  αδύνατη  η πλήρης συμμόρφωση προς ορισμένους όρους της παρούσας, η Πυροσβεστική Αρχή  δύναται  να εγκρίνει αποκλίσεις από την εφαρμογή  της εν  λόγω  Διάταξης, ύστερα   από απόφαση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον Αξιωματικός, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται ο βασικός σκοπός της  πυροπροστασίας του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής, με ανάλογη αύξηση  των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων. Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται στο φορέα διαχείρισης με αποδεικτικό επίδοσης.

6.6 Την απόφαση της Πυροσβεστικής Αρχής, δύναται να προσβάλει ο  φορέας διαχείρισης με ένστασή του, που υποβάλλεται εντός μηνός στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή. Η εν λόγω ένσταση εξετάζεται από Δευτεροβάθμια  Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του οικείου Νομάρχη, και αποτελείται από τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ως Πρόεδρο και δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα  του  Δημοσίου υπαλλήλου.

Άρθρο  7 - Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας    

Άρθρο  7 - Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας     
 
7.1  Ο έλεγχος για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στους τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας ανήκει στην αρμοδιότητα των  πυροσβεστικών  οργάνων  και  οι  φορείς διαχείρισης  αυτών οφείλουν να τους παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση.

7.2  Την ευθύνη  συντήρησης και καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας έχει ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα σκαφών αναψυχής. Για τον σκοπό αυτό, επιβάλλεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο έλεγχος όλων των φορητών και μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, από άτομο που έχει  τα απαραίτητα από τον  νόμο προσόντα και θα ενημερώνει ενυπόγραφα το τηρούμενο από την επιχείρηση σχετικό βιβλίο ελέγχου.

Άρθρο  8 - Κυρώσεις

Άρθρο  8 - Κυρώσεις

8.1. Οι  παραβάτες  της  παρούσας  διώκονται  και  τιμωρούνται  σύμφωνα  προς τις  διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

8.2. Η Πυροσβεστική  Αρχή, σε οποιαδήποτε περίπτωση που διαπιστώσει ύστερα από αυτοψία, ότι δεν τηρούνται τα οριζόμενα στην παρούσα Διάταξη μέτρα και  μέσα  πυροπροστασίας, ανακαλεί το πιστοποιητικό και κοινοποιεί την απόφασή της στην αρμόδια Αρχή για την χορήγηση  της  άδειας  λειτουργίας.

Άρθρο  9 - Τελικές - Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο  9 - Τελικές - Μεταβατικές Διατάξεις

9.1  Οι φορείς διαχείρισης των τουριστικών λιμένων σκαφών αναψυχής που ήδη λειτουργούν, υποχρεούνται εντός έξι (6)  μηνών  από  την  έναρξη ισχύος της παρούσας, να  υποβάλλουν   μελέτη   πυροπροστασίας στην  οικεία  Πυροσβεστική  Αρχή για έγκριση.

9.2 Οι τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούνται εντός δύο (2) μηνών από  την  έγκριση  της μελέτης  να  έχουν εγκαταστήσει τα φωτιστικά ασφαλείας και τη σήμανση των εξόδων κινδύνου και οδεύσεων διαφυγής και να έχουν λάβει όλα τα προληπτικά μέτρα και φορητά μέσα και στις περιπτώσεις που :
α.- Δεν προβλέπονται από την μελέτη μόνιμα συστήματα, χορηγείται πιστοποιητικό
πυροπροστασίας διάρκειας πέντε (5) ετών.
β.-Προβλέπονται μόνιμα συστήματα, δύναται να χορηγηθεί προσωρινό  πιστοποιητικό διάρκειας μέχρι ένα (1) χρόνο για την εγκατάστασή τους και στη συνέχεια μετά την εγκατάσταση αυτών χορηγείται οριστικό πιστοποιητικό πυροπροστασίας διάρκειας πέντε  (5)  ετών.

Η ισχύς  της  παρούσας  Απόφασης  αρχίζει από  την δημοσίευσή της στην  εφημερίδα  της Κυβέρνησης.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πυροσβεστική διάταξη 11-2003 - Στεγασμένες Κατασκευές με Εύκαμπτο Περίβλημα Τέντες

Άρθρο 1 - Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο 1 - Πεδίο Εφαρμογής - Ορισμοί

1.- Χώροι στους οποίους έχει εφαρμογή η παρούσα διάταξη είναι οι λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα). Για την εφαρμογή της παρούσας με τον όρο «τέντα» νοείται η προσωρινή λυόμενη στεγασμένη κατασκευή με εύκαμπτο περίβλημα.

2.- Ως προσωρινές λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα) νοούνται οι κατασκευές εκείνες των οποίων το εξωτερικό περίβλημα είναι κατασκευασμένο από εύκαμπτο υλικό (όπως τεντόπανο κλπ) του οποίου η στήριξη ή/και ανάρτηση, επιτυγχάνεται με μηχανικά μέσα όπως στύλοι, δοκοί, τόξα, πάσσαλοι, σχοινιά, συρματόσχοινα, αντηρίδες ή συνδυασμοί των ανωτέρω.

3.- Οι διατάξεις της παρούσας, έχουν εφαρμογή σε τέντες που έχουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω χρήσεις:

 • α.- Γραφεία.
 • β.- Χώροι συνάθροισης κοινού (όπως εστιατόρια, αθλητικοί χώροι, εκθέσεις, χώροι συναυλιών, χώροι παιχνιδιών, λούνα παρκ κλπ) εκτός των χώρων  του εδαφ. γ. της παρ. 4 του παρόντος άρθρου.
 • γ.-   Παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης.
 • δ.-  Πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών.
 • ε.-  Αποθήκευση.

4.- Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή:

 • α.- Σε τέντες που για την ανάπτυξή τους χρησιμοποιούν συστήματα αέρα.
 • β.- Σε τέντες εντός οργανωμένων κατασκηνώσεων και camping αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας και Ε.Ο.Τ.
 •  γ.- Σε θέατρα και κινηματογράφους, για τις οποίες ισχύουν και εφαρμόζονται από άποψη  πυροπροστασίας οι διατάξεις του Β.Δ. 15/1956 (ΦΕΚ Α’ 123).

5.- Στους χώρους υψηλού βαθμού κινδύνου και τους μεμονωμένους επικίνδυνους χώρους που υπάρχουν σε τέντες (όπως λεβητοστάσια, αποθήκες καυσίμων, μαγειρεία, μηχανοστάσια, κλπ)  εφαρμόζονται οι  διατάξεις της παραγρ. 1.2.3 του άρθρου 1 και της παραγρ. 3.2.5 του άρθρου 3 του Π.Δ. 71/1988 (Α’ 32).

6.- Όταν σε τέντες υπάρχουν χώροι κάτω από τις κερκίδες που χρησιμοποιούνται για κάποια δραστηριότητα, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας για στεγασμένους χώρους που προβλέπονται, ανάλογα με τη χρήση, στο Π.Δ 71/1988.

Άρθρο  2 - Χαρακτηριστικά κατασκευής και αποστάσεις από γειτονικές κατασκευές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΠΑΘΗΤΙΚΗ   Π Υ Ρ Ο Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α
Άρθρο  2 - Χαρακτηριστικά κατασκευής και αποστάσεις από γειτονικές κατασκευές

 1. Το ύψος κάθε τέντας πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 3 μ. στο 75% τουλάχιστον της επιφάνειάς της, ενώ στην  υπόλοιπη επιφάνεια πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,4 μ.
 2. Κάθε τέντα πρέπει να απέχει από γειτονική τέντα, περίφραξη ή κτίριο, απόσταση τουλάχιστον 4 μ. Η παραπάνω ζώνη πρέπει να είναι εντελώς ελεύθερη και να μην περιλαμβάνει εμπόδια, προκειμένου να χρησιμοποιείται ως διάδρομος κυκλοφορίας των πεζών και να εξασφαλίζεται η δυνατότητα προσέγγισης πυροσβεστικών οχημάτων.
 3. Σε περίπτωση που η απόσταση μεταξύ γειτονικών τεντών λόγω αντικειμενικών αδυναμιών είναι μικρότερη των 4 μ., οι εν λόγω χώροι λογίζονται ως ενιαίοι για την επιβολή των μόνιμων μέσων πυροπροστασίας. Εφόσον η δημιουργούμενη ζώνη έχει πλάτος μικρότερο των 1,2 μ. δεν λογίζεται ως όδευση διαφυγής.
 4. Σε περίπτωση που η απόσταση μεταξύ τέντας και κτιρίου λόγω αντικειμενικών αδυναμιών ή κατασκευαστικών αναγκών είναι μικρότερη των 4 μ., το εμβαδόν της τέντας που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή των μόνιμων μέσων πυροπροστασίας επί της τέντας προσαυξάνεται κατά το ποσοστό μείωσης της απόστασης της τέντας από το κτίριο. Εφόσον η δημιουργούμενη ζώνη έχει πλάτος μικρότερο των 1,2 μ. δεν λογίζεται ως όδευση διαφυγής.
 5. Οι διατάξεις στήριξης ή/και ανάρτησης που βρίσκονται πλησίον οδεύσεων διαφυγής, πρέπει να σημαίνονται και να προστατεύονται κατάλληλα.
 6.  Η οροφή κάθε τέντας πρέπει να φέρει κατάλληλες διατάξεις απομάκρυνσης υδάτων, χιονιού κλπ.
 7. Τέντες που χρησιμοποιούνται ως μαγειρεία δεν επιτρέπεται να συνυπάρχουν με άλλες χρήσεις.


Άρθρο 3 - Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού- Οδεύσεις διαφυγής -  Έξοδοι κινδύνου

Άρθρο 3 - Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού- Οδεύσεις διαφυγής -  Έξοδοι κινδύνου

1.- Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού

 • α.- Ο θεωρητικός πληθυσμός των στεγασμένων χώρων κάθε τέντας υπολογίζεται με βάση τις σχετικές κατά περίπτωση διατάξεις του Π. Δ. 71/88 ανάλογα με τη χρήση του εκάστοτε χώρου. Σε περίπτωση που εντός του χώρου συνυπάρχουν περισσότερες της μίας χρήσεις, λαμβάνεται ο δυσμενέστερος υπολογισμός για όλο το χώρο.
 • β.- Σε περίπτωση που η τέντα φιλοξενεί πολλαπλές μη ταυτόχρονες δραστηριότητες, ως θεωρητικός πληθυσμός της τέντας, θεωρείται αυτός της δυσμενέστερης δραστηριότητας.

2.- Οδεύσεις διαφυγής

 • α.- Από κάθε σημείο της τέντας πρέπει να εξασφαλίζεται διαφυγή προς δύο (2) τουλάχιστον εξόδους με διαφορετική όδευση προς κάθε μία.
 • β.- Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 0.90 μέτρα.
 • γ.- Η παροχή ανά μονάδα πλάτους (0,60 του μέτρου) των οδεύσεων διαφυγής ορίζεται σε 50 άτομα. Η πραγματική απόσταση της απροστάτευτης όδευσης διαφυγής δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τα 30 μ. Αρκεί μόνο η μία από τις οδεύσεις να πληροί το μέγιστο όριο μήκους της πραγματικής απόστασης. Οι οδεύσεις αυτές επιτρέπεται να έχουν τα πρώτα 10 μέτρα μήκους κοινά.
 • δ.- Το ελεύθερο ύψος των χώρων απ’ όπου περνά όδευση διαφυγής πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,20 μ. και να μην περιορίζεται από συρματόσχοινα, καλώδια ή άλλες διατάξεις.
 • ε.- Σε τέντες με σταθερές θέσεις (ατομικά καθίσματα, συνεχή καθίσματα (πάγκοι, κερκίδες κλπ)), ισχύουν επιπλέον οι διατάξεις της παρ. 2.1.5 του  άρθρου 10 του Π. Δ. 71/1988.

3.- Έξοδοι κινδύνου 

 • α.- Σε κάθε τέντα απαιτείται να υπάρχουν δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου ελάχιστου πλάτους 1,2 μ. με φορά ανοίγματος προς τα έξω.
 • β.- Επιτρέπονται και  θύρες άλλου τύπου εφόσον παρέχουν το πλήρες πλάτος του ανοίγματός τους που είναι τουλάχιστον 1,2 μ. και η φορά ανοίγματός τους δεν είναι προς τα μέσα.
 • γ.- Σε τέντες με θεωρητικό πληθυσμό άνω των 200 ατόμων απαιτούνται πρόσθετες έξοδοι κινδύνου ελάχιστου πλάτους 0,9 μ. για να εξασφαλίζεται η διαφυγή του κοινού σύμφωνα με την απαίτηση των 50 ατόμων ανά μονάδα πλάτους.


Άρθρο 4 - Σήμανση και φωτισμός ασφαλείας

Άρθρο 4 - Σήμανση και φωτισμός ασφαλείας

 1.- Σήμανση

 • α.- Επιβάλλεται  η σήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων κινδύνου.
 • β.- Η σήμανση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Π. Δ. 105/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφαλείας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/ΕΟΚ» (Α΄ 67).

2.- Τεχνητός φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής
2.1.- Γενικά

 • α.- Επιβάλλεται η ύπαρξη φωτισμού των οδεύσεων διαφυγής κάθε  τέντας.
 • β.- Ο φωτισμός των οδεύσεων διαφυγής (τεχνητός ή φυσικός) πρέπει να είναι συνεχής στο χρονικό διάστημα που η τέντα βρίσκεται σε λειτουργία, παρέχοντας την ελάχιστη ένταση φωτισμού των 15 lux, ιδιαίτερα στα δάπεδα των οδεύσεων διαφυγής, συμπεριλαμβανομένων των γωνιών, των διασταυρώσεων διαδρόμων, των κλιμακοστασίων και κάθε πόρτας εξόδου διαφυγής.

2.2.- Πηγές φωτισμού

 • α.- Ο τεχνητός φωτισμός πρέπει να τροφοδοτείται από σίγουρες πηγές ενέργειας, όπως ηλεκτρικό ρεύμα από τη Δ.Ε.Η. κ.α.
 • β.- Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση φωτιστικών σωμάτων, που λειτουργούν με συσσωρευτές και η χρήση των φορητών στοιχείων για τον κανονικό φωτισμό των οδεύσεων διαφυγής. Αυτά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν, ως βοηθητική πηγή ενέργειας, για τον φωτισμό ασφαλείας.
 • γ.- Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται φωσφορίζοντα ή ανακλαστικά του φωτός στοιχεία ως υποκατάστατα των απαιτουμένων ηλεκτρικών φωτιστικών σωμάτων.

3.- Φωτισμός ασφαλείας
Σε κάθε τέντα επιβάλλεται η ύπαρξη φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής και των τελικών εξόδων ο οποίος πρέπει να πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • α.- Η διακοπή του φωτισμού, στη διάρκεια αλλαγής από μια πηγή ενέργειας σε άλλη, πρέπει να είναι ελάχιστη.  Η επιτρεπόμενη διακοπή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 δευτερόλεπτα.
 • β.- Ο φωτισμός ασφαλείας πρέπει να τροφοδοτείται από σίγουρη εφεδρική πηγή ενέργειας, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε όλα τα σημεία του δαπέδου των οδεύσεων διαφυγής η ελάχιστη τιμή των 15 lux, μετρούμενη στη στάθμη του δαπέδου.
 • γ.- Το σύστημα του φωτισμού ασφαλείας πρέπει να διατηρεί τον προβλεπόμενο φωτισμό για 1½ τουλάχιστον ώρα, σε περίπτωση διακοπής του κανονικού φωτισμού.


Άρθρο 5 - Ακαυστότητα και πυραντίσταση υλικών

Άρθρο 5 - Ακαυστότητα και πυραντίσταση υλικών

 1.- Τα υλικά κατασκευής του εύκαμπτου περιβλήματος κάθε τέντας,  πρέπει να είναι άκαυστα. Η ιδιότητά τους αυτή θα αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π. Δ. 71/1988 ή με πιστοποιητικά έγγραφα εξουσιοδοτημένων  εργαστηρίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επιπλέον δεν πρέπει κατά τη θέρμανσή τους να παράγουν τοξικά ή εν γένει επικίνδυνα αέρια, σύμφωνα με τα δεδομένα ασφαλείας των υλικών.

2.- Τα στοιχεία στήριξης και ανάρτησης πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 min, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π. Δ. 71/1988 ή με πιστοποιητικά έγγραφα εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

3.- Τα υλικά κατασκευής και επικάλυψης του δαπέδου πρέπει να είναι κατασκευασμένα από άκαυστα ή βραδύκαυστα υλικά, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π. Δ. 71/1988 ή με πιστοποιητικά έγγραφα εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επιπλέον, ο φέρων οργανισμός τεντών που διαθέτουν περισσότερα του ενός επίπεδα πρέπει να έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 60 min, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 71/1988 ή με πιστοποιητικά έγγραφα εξουσιοδοτημένων εργαστηρίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

4.- Τα πλαστικά καθίσματα που εγκαθίστανται σε τέντες που χρησιμοποιούνται για αθλητικές δραστηριότητες πρέπει να είναι κατασκευασμένα από άκαυστα υλικά, που  αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ. 71/1988, ή με πιστοποιητικά έγγραφα εξουσιοδοτημένων  εργαστηρίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

5.- Τα υλικά κατασκευής του φέροντος οργανισμού των κερκίδων πρέπει να πληρούν το κριτήριο της ευστάθειας για τουλάχιστον 60 min και να μη μεταδίδουν τη φλόγα.

Άρθρο 6 - Γενικά προληπτικά μέτρα

Άρθρο 6 - Γενικά προληπτικά μέτρα

 Α.- Δεν επιτρέπεται:

 • α.- Η χρήση ή αποθήκευση υλικών καθώς και η διακόσμηση των χώρων με υλικά που καίγονται ζωηρά με φλόγα ή είναι αναφλέξιμα με εξαίρεση τους χώρους μαγειρείων.
 • β.- Η ύπαρξη επικίνδυνων χώρων και χώρων υψηλού βαθμού κινδύνου πλην μαγειρείων.
 • γ.- Η θέρμανση των χώρων με συσκευές που έχουν εκτεθειμένες πυρακτωμένες επιφάνειες.
 • δ.- Η χρήση γυμνής φλόγας εντός των τεντών πλην μαγειρείων, χωρίς την έγκριση της αρμόδιας τοπικής Πυροσβεστικής Αρχής.
 • ε.- Η αποθήκευση υγραερίου, σε φιάλες ή δεξαμενές εντός των τεντών.
 • στ.- Η εγκατάσταση προβολέων με μεγάλη θερμική ακτινοβολία.
 • ζ.- Η χρήση σταχτοδοχείων και καλάθων αχρήστων, από αναφλέξιμο υλικό ή μετά πλευρικών  οπών.
 • η.- Η τοποθέτηση σε διαδρόμους και οδεύσεις διαφυγής κάθε αντικειμένου το οποίο μπορεί να μειώσει το πλάτος αυτών ή να εμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία του κοινού σε περίπτωση κινδύνου.
 • θ.- Η τοποθέτηση καθρεπτών ή άλλων αντικειμένων πλησίον των οδεύσεων διαφυγής που σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση.

Β.- Επιβάλλεται :

 • α.- Η αποθήκευση υγρών καυσίμων και υγραερίου εντός φιαλών ή δεξαμενών να γίνεται μόνο σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους εκτός των τεντών, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που επιβάλουν  οι ισχύουσες σχετικές διατάξεις.
 • β.- Στους χώρους κατανάλωσης υγρών και αερίων καυσίμων να λαμβάνονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και αυτά που προβλέπονται από την παρούσα διάταξη.
 • γ.- Η ανάρτηση  πινακίδων σε εμφανή  σημεία  με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και  τους τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε  περίπτωση  έναρξης πυρκαγιάς.
 • δ.- Σε εμφανείς χώρους πρέπει να αναρτώνται πινακίδες με τα μέτρα πρόληψης κατά του κινδύνου της πυρκαγιάς στην ελληνική γλώσσα και σε μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα που χρησιμοποιείται από τους περισσότερους ξένους θαμώνες της συγκεκριμένης τέντας.
 • ε.- Η σήμανση της θέσης των πυροσβεστικών υλικών και μέσων.
 • στ.- Η σήμανση τυχόν επικίνδυνων υλικών και χώρων.
 • ζ.- Η τακτική αποψίλωση από ξερά χόρτα, ο καθαρισμός του ευρύτερου χώρου της εγκατάστασης σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μ. και η άμεση απομάκρυνση των υλικών που μπορούν να αναφλεχθούν.
 • η.- Ο συνεχής έλεγχος της ευστάθειας των τεντών και της τήρησης των μέτρων πυρασφάλειας.
 • θ.- Η επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο όλων των χώρων  σε καθημερινή βάση, για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 • ι.- Η επιμελής συντήρηση, η τακτική επιθεώρηση και ο έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
 • ια.- Ο επαρκής και συχνός αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων.
 • ιβ.- Οι ηλεκτρικές συσκευές όπως κλιματιστικά μηχανήματα, λαμπτήρες, ψυγεία κλπ καθώς και τα καλώδια να απέχουν από το εύκαμπτο περίβλημα κάθε  τέντας απόσταση τουλάχιστον 0,5 μ. Οι συσκευές που για τη λειτουργία τους δεν χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια, πρέπει να απέχουν από το εύκαμπτο περίβλημα κάθε τέντας απόσταση τουλάχιστον 1 μ.
 • ιγ.- Η ύπαρξη επαρκούς απόστασης κάθε τέντας από εναέρια ηλεκτροφόρα καλώδια διανομής τάσης.
 • ιδ.- Κατά το σχεδιασμό των εγκαταστάσεων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 • ιε.- Η δημιουργία κατάλληλων οδών για την άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων και των άλλων οχημάτων έκτακτης ανάγκης.
 • ιστ.- Η τήρηση διόδων μεταξύ των υπαρχόντων υλικών και αντικειμένων για την διευκόλυνση   επέμβασης σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς σε αυτά.
 • ιζ.- Η κατάλληλη  διευθέτηση  του  χώρου  αποθήκευσης  υλών  που  μπορούν  να αυταναφλεχθούν.
 • ιη.- Η απομάκρυνση των εύφλεκτων υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής  φλόγας, από όπου προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας καθώς και η δημιουργία προϋποθέσεων για την αποφυγή τυχαίας ανάμειξης υλικών που μπορούν να προκαλέσουν εξώθερμη αντίδραση.
 • ιθ.- Σε περίπτωση εκτέλεσης θερμών εργασιών ισχύουν επιπλέον τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. Πυρ/κή Διάταξη 7/1996 «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών» (Β΄ 155).
 • κ.- Η εφαρμογή της Υ.Α. ΥΙ/Γ.Π./οικ. 76017/2002 “απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας” (ΦΕΚ Β’ 1001).
 • κα.- Η λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.


Άρθρο  7 - Ενεργητικά μέσα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ  ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 
Άρθρο  7 - Ενεργητικά μέσα

1.- Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
Χειροκίνητο ηλεκτρικό σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται σε κάθε τέντα συνολικής στεγασμένης επιφάνειας άνω των 1000 τ.μ. καθώς και σε όλες τις τέντες, ανεξαρτήτως εμβαδού, που διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον όροφο πάνω από το ισόγειο.

2.- Φορητά   μέσα   πυρόσβεσης
2.1.- Σε κάθε τέντα, επιβάλλεται η ύπαρξη φορητών πυροσβεστήρων αναλόγου βάρους και με κατάλληλη  γόμωση για τα υλικά που πρόκειται να προστατεύσουν, οι οποίοι να είναι σύμφωνοι με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ – 3.

Ο απαιτούμενος αριθμός πυροσβεστήρων προκύπτει από την διαίρεση του μικτού εμβαδού της στεγασμένης  επιφάνειας δια των 100 τ.μ.

Στις περιπτώσεις που κατά τους παραπάνω υπολογισμούς το προκύπτον πηλίκο είναι δεκαδικός αριθμός, τούτο θα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, σε κάθε τέντα, ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).

2.2.- Οι πυροσβεστήρες τοποθετούνται σε προσιτά σημεία κοντά στις οδεύσεις διαφυγής και σε τέτοιες θέσεις, ώστε κανένα σημείο των προς προστασία στεγασμένων χώρων να απέχει απόσταση μεγαλύτερη των 15 μ. από τον  πλησιέστερο πυροσβεστήρα.

3.- Απλό υδροδοτικό δίκτυο
Σε κάθε τέντα πρέπει να εγκαθίστανται σημεία υδροληψίας τροφοδοτούμενα είτε από το κοινό υδραυλικό δίκτυο της κατασκευής είτε από δεξαμενή, που διαθέτουν μόνιμα προσαρμοσμένους κοινούς άκαμπτους ελαστικούς σωλήνες νερού διαμέτρου ¾” και μήκους 15 μ. με ακροφύσιο (αυλίσκο) ώστε να καλύπτουν όλους τους στεγασμένους χώρους της τέντας. Οι σωλήνες αυτοί πρέπει να είναι τοποθετημένοι σε επίκαιρα σημεία μέσα σε ειδικά ερμάρια.

4.- Υδροστόμια
Σε τέντες με συνολικό εμβαδόν μεγαλύτερο από 1.000 τετ. μέτρα επιβάλλεται η ύπαρξη επαρκούς αριθμού υδροστομίων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την προστασία των χώρων της εγκατάστασης, με απόληξη σε δύο στόμια παροχής με διάμετρο 62mm και 45 mm.

 Τα υδροστόμια πρέπει να ενεργοποιούνται με χειροκίνητη βάνα για την εύκολη χρήση τους και εγκαθίστανται στον ευρύτερο υπαίθριο χώρο της εγκατάστασης, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ευχερής η πρόσβαση και τροφοδοσία των πυροσβεστικών οχημάτων.

Δίπλα σε κάθε υδροστόμιο επιβάλλεται η ύπαρξη πυροσβεστικού ερμαρίου στο οποίο θα περιέχονται δύο (2) εύκαμπτοι πυροσβεστικοί σωλήνες διαμέτρου 45 mm, μήκους 15 μέτρα έκαστος και έναν (1) αυλό συμβατό με τους πυροσβεστικούς σωλήνες.

5.- Αυτόματο  σύστημα  κατάσβεσης
5.1.- Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης επιβάλλεται στις τέντες με στεγασμένη επιφάνεια άνω των 1.500 τ.μ. καθώς και σε όλες τις τέντες ανεξαρτήτως εμβαδού, που χρησιμοποιούνται για διεξαγωγή αθλητικών αγώνων ή διαθέτουν έναν (1) τουλάχιστον όροφο πάνω από το ισόγειο.

5.2.- Το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης κατασκευάζεται σύμφωνα με το Παράρτημα «Γ» της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης, και την Τεχνική Οδηγία Τ.Ε.Ε. 2451/1986.

6.- Αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής
6.1.- Το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής κατάλληλου κατασβεστικού υλικού κατασκευάζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τοποθετείται υποχρεωτικά:

 • α.- Πάνω από τις καυτές επιφάνειες των συσκευών παρασκευής φαγητών, οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ανάφλεξη, όπως ηλεκτρικές κουζίνες, κουζίνες υγραερίου, συσκευές με επιφάνειες καυτού λαδιού ή μαγειρικού λίπους, όπως επίσης και σε επιφάνειες όπου υπάρχει παρουσία φλογός και
 • β.- Στις εγκαταστάσεις απαγωγής καπνών και ατμών, προϊόντων των παρασκευαζομένων φαγητών.

7.- Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης μιγμάτων εκρηκτικών αερίων
Στους χώρους κατανάλωσης φυσικού αερίου ή υγραερίου επιβάλλεται η εγκατάσταση κατάλληλου αυτόματου ανιχνευτικού συστήματος με ταυτόχρονη δυνατότητα διακοπής της παροχής.

8.- Σταθμός εργαλείων και μέσων
Σε τέντες συνολικής στεγασμένης επιφάνειας άνω των 2000 τ.μ. και ανά 2000 τ.μ. επιβάλλεται η εγκατάσταση ειδικά διαμορφωμένων στεγασμένων χώρων με την ένδειξη «ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ», σε καθένα από τους οποίους θα υπάρχουν κατ’ ελάχιστο δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο, δύο προστατευτικά κράνη (2), δύο (2) ηλεκτρικοί φανοί χειρός, δύο (2) μαχαίρια κατάλληλα για τη διάρρηξη της τέντας σε περίπτωση ανάγκης, ένα (1) πτύο, μία (1) κουβέρτα διάσωσης (δύσφλεκτη) και μία (1) σκαπάνη.

 

Άρθρο  8 - Οργάνωση  και  εκπαίδευση  προσωπικού

Άρθρο  8 - Οργάνωση  και  εκπαίδευση  προσωπικού

 Οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές των τεντών της παρούσας διάταξης υποχρεούνται να οργανώνουν και  εκπαιδεύουν το προσωπικό τους σε θέματα πυροπροστασίας, κατάσβεσης πυρκαγιών κλπ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο παράρτημα «Ε» της 3/1981 Πυροσβεστικής Διάταξης.

Άρθρο  9 - Μελέτη πυροπροστασίας - Χορήγηση πιστοποιητικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο  9 - Μελέτη πυροπροστασίας - Χορήγηση πιστοποιητικού

1.- Για τις τέντες που έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρούσας, επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας από Διπλωματούχους ή  Τεχνολόγους Μηχανικούς, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα αυτών. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες μπορεί να  ελέγχουν αν ο υπογράφων την μελέτη Μηχανικός έχει αυτό  το  δικαίωμα.

2.- Στις περιπτώσεις που γίνεται κατανάλωση υγρών ή αερίων καυσίμων, συντάσσεται συμπληρωματική μελέτη για τους χώρους κατανάλωσης και αποθήκευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

3.- Η μελέτη πυροπροστασίας, υποβάλλεται εις τριπλούν για έγκριση στην αρμόδια κατά τόπο Πυροσβεστική Αρχή, συνοδευόμενη από σχέδια κάτοψης εις τριπλούν  όλων των στεγασμένων χώρων κλίμακας 1:50 ή 1:100, τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 ή 1:1000 και υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου μηχανικού για τη στατική επάρκεια.

H Πυροσβεστική Αρχή αφού διαπιστώσει, ύστερα από αυτοψία, ότι έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, χορηγεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας με διάρκεια ισχύος ίση με την αιτηθείσα από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη-εκμεταλλευτή της επιχείρησης και όχι μεγαλύτερη των τριών (3) ετών.

4.- Οι ιδιοκτήτες- εκμεταλλευτές υφιστάμενων τεντών για τις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας υποχρεούνται δύο (2) μήνες πριν τη λήξη ισχύος αυτού, να υποβάλουν μελέτη πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και να συμμορφωθούν πλήρως με αυτήν.

Άρθρο 10 - Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας

Άρθρο 10 - Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας       

1.- Ο έλεγχος για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε τέντες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα   και  οι  ιδιοκτήτες  ή  εκμεταλλευτές  των εν λόγω εγκαταστάσεων υποχρεούνται να τους παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στο έργο τους αυτό.

2.- Την  ευθύνη  συντήρησης και καλής λειτουργίας όλων των συστημάτων και μέσων πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής της εγκατάστασης.

Άρθρο 11 - Κυρώσεις

Άρθρο 11 - Κυρώσεις

1.- Οι  παραβάτες  της  παρούσας  διώκονται  και  τιμωρούνται  σύμφωνα  προς τις  διατάξεις  του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

2.- Η Πυροσβεστική Αρχή, σε οποιαδήποτε περίπτωση που διαπιστώσει ύστερα από αυτοψία ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα Διάταξη μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, ανακαλεί το πιστοποιητικό πυροπροστασίας και κοινοποιεί την απόφασή της αυτή στην αρμόδια Αρχή για την χορήγηση  της  άδειας  λειτουργίας.

Άρθρο  12 - Τελικές- Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο  12 - Τελικές- Μεταβατικές Διατάξεις

1.- Για ότι δεν ρυθμίζεται από την παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Π.Δ. 71/1988.

2.- Σε τέντες που πρόκειται να λειτουργήσουν για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό προβλέπεται η ύπαρξη περιπολικού πυροσβεστικού οχήματος ή λειτουργεί εντός των εγκαταστάσεων Υπηρεσία του Σώματος, επιτρέπονται αποκλίσεις μόνο για το αυτόματο σύστημα κατάσβεσης εφόσον υποβληθεί επί ποινή απαραδέκτου, αίτηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Οργανισμού «ΑΘΗΝΑ-2004» το αργότερο μέχρι 31-3-2004 στην αρμόδια κατά τόπο Πυροσβεστική Υπηρεσία. Οι αποκλίσεις αποφασίζονται ομόφωνα από τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών Γενικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, πρόεδρος της οποίας θα είναι ο Διοικητής που ορίζεται για τις εγκαταστάσεις όπου πρόκειται να λειτουργήσουν οι τέντες.

3.- Η απόφαση της Επιτροπής κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με αποδεικτικό επίδοσης.

4.- Στην αυτοψία που διενεργείται από την παραπάνω Επιτροπή δικαιούται να παρίσταται ο ενδιαφερόμενος ή ο μελετητής.

Άρθρο  13 - Ισχύς εφαρμογής

Άρθρο  13 - Ισχύς εφαρμογής

 Η  ισχύς της παρούσας Διάταξης αρχίζει  από  την  δημοσίευσή της στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Η παρούσα Διάταξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πυροσβεστική διάταξη 12-2012 - Καθιέρωση βιβλίου

Άρθρο 1 - Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 1 - Πεδίο Εφαρμογής

1. Η Πυροσβεστική Αρχή με σκοπό την τακτή συντήρηση και καλή λειτουργία των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, των πάσης φύσης επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων, επιβάλλει σε αυτές, εφόσον έχουν ήδη εφοδιασθεί ή πρόκειται να εφοδιασθούν με πιστοποιητικό πυροπροστασίας, την υποχρεωτική τήρηση Βιβλίου Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

2. Την ευθύνη για την τακτή και επαρκή συντήρηση, καθώς και την καλή λειτουργία των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης – εκμεταλλευτής, εργοδότης ή άλλος κατά νόμο υπεύθυνος της επιχείρησης - εγκατάστασης.
Για το σκοπό αυτό, επιβάλλεται τουλάχιστον μία (1) φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση κατά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή και της ισχύουσας νομοθεσίας, ο προδιαγραφόμενος έλεγχος και συντήρηση των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας από άτομο που έχει τα απαραίτητα από το νόμο προσόντα και ενημερώνει ενυπόγραφα το τηρούμενο από την επιχείρηση - εγκατάσταση, Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας.

3. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, το οποίο είναι σύμφωνο με το συνημμένο Παράρτημα της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση - εγκατάσταση, φυλάσσεται σε ασφαλή χώρο και πρέπει να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση της Π.Υ. και να επιδειχθεί εφ' όσον ζητηθεί.

4. Κάθε Π.Υ., διατηρεί Αρχείο Καταχώρησης Βιβλίων Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα ΙΙ. Κάθε βιβλίο έχει Γενικό Αύξοντα Αριθμό (Γ.Α.Α.) που ταυτίζεται με αυτόν του Αρχείου Καταχώρησης.

5. Το βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας συνοδεύει τη μελέτη πυροπροστασίας της επιχείρησης - εγκατάστασης ή τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα σχέδια κατόψεων- έγγραφα, εφόσον δεν απαιτείται η υποβολή μελέτης.
 
6. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, σελιδομετρείται και θεωρείται στην πρώτη σελίδα του από την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία. Το εν λόγω βιβλίο, υπογράφεται επίσης και συμπληρώνεται, από τον υπεύθυνο της επιχείρησης - εγκατάστασης στην πρώτη σελίδα του.

7. Η πρώτη σελίδα του ανωτέρω Βιβλίου εκτυπώνεται αμέσως μετά τη σελίδα του συνημμένου Υποδείγματος Ι της παρούσας, όπου παρέχονται οδηγίες χρήσης φορητών πυροσβεστήρων και ενδεικτικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας.

8. Σε περίπτωση αλλαγής επωνυμίας ή μεταβίβασης της επιχείρησης - εγκατάστασης, δεν είναι υποχρεωτική η εκ νέου έκδοση του Βιβλίου Έλεγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας, αλλά δύναται να προσαρτάται φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας, το όποιο θεωρείται, συμπληρώνεται και υπογράφεται.

9. Το Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας διατίθεται, όχι αποκλειστικά, από τις κατά τόπο αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με την καταβολή ευλόγου τιμήματος. Με Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζεται το τίμημα ως έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού Πόρων Λεσχών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 2 - Ορισμοί

Άρθρο 2 - Ορισμοί

1. Ως μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας ορίζονται το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, το σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, το αυτόματο σύστημα ολικής κατάκλυσης, το αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος (sprinkler), το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, το σύστημα ψύξης δεξαμενών, το μόνιμο αφροποιητικό σύστημα, το μόνιμα εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα ανίχνευσης (και διακοπής παροχής) εκρηκτικών μιγμάτων, το μεγαφωνικό σύστημα κ.ά.

2. Ως ημιμόνιμα συστήματα πυροπροστασίας ορίζονται τα αφροποιητικά συστήματα με δοχεία αφρογόνου αντί δεξαμενών, κινητούς αναμίκτες/τζιφάρια, ελαστικούς σωλήνες με ταχυσυνδέσμους στα άκρα, αφρογεννήτριες χειρός κ.ά.

1. Ως μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας ορίζονται το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, το σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής, το αυτόματο σύστημα ολικής κατάκλυσης, το αυτόματο σύστημα καταιονισμού ύδατος (sprinkler), το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, το σύστημα ψύξης δεξαμενών, το μόνιμο αφροποιητικό σύστημα, το μόνιμα εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα ανίχνευσης (και διακοπής παροχής) εκρηκτικών μιγμάτων, το μεγαφωνικό σύστημα κ.ά.

2. Ως ημιμόνιμα συστήματα πυροπροστασίας ορίζονται τα αφροποιητικά συστήματα με δοχεία αφρογόνου αντί δεξαμενών, κινητούς αναμίκτες/τζιφάρια, ελαστικούς σωλήνες με ταχυσυνδέσμους στα άκρα, αφρογεννήτριες χειρός κ.ά.

Άρθρο 3 - Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 3 - Μεταβατικές Διατάξεις

1. Οι πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, προκειμένου να εφοδιασθούν με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας, υποχρεούνται να υποβάλουν Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Πυροπροστασίας προς θεώρηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

2. Επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που έχουν ήδη εφοδιασθεί με πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας από τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και προκειμένου να ανανεώσουν αυτό, υποχρεούνται να υποβάλουν Βιβλίο Ελέγχου και Συντήρησης Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας προς θεώρηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

3. Βιβλία Έλεγχου και Συντήρησης των Μέσων Ενεργητικής Πυροπροστασίας που έχουν εκτυπωθεί σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στα Υποδείγματα της υπ’ αριθ. 12β/2010 Πυροσβεστικής Διάταξης, συνεχίζουν να διατίθενται μέχρι εξάντλησής τους.

Άρθρο 4 - Κυρώσεις

Άρθρο 4 - Κυρώσεις

[όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 της 13/2013 Πυρ/κής Δ/ξης
ΦΕΚ 15866/Β της 15-6-2013]
Η παρ. 1 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστικής Διάταξης αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Πυροσβεστική Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, σε επιχειρήσεις − εγκαταστάσεις στις οποίες δεν επιβάλλεται από άποψη πυροπροστασίας η εγκατάσταση μόνιμων ή ημιμόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, χορηγεί προθεσμία μέγιστης χρονικής διάρκειας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών στον ιδιοκτήτη − εκμεταλλευτή της επιχείρησης − εγκατάστασης προκειμένου να συμμορφωθεί, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, γνωστοποιεί την ενέργειά της αυτή στην αδειοδοτούσα Αρχή και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης − εγκατάστασης».

2. Η Πυροσβεστική Αρχή, στις επιχειρήσεις– εγκαταστάσεις που από άποψη ενεργητικής  πυροπροστασίας δεν εμπίπτουν στην παρ.1 του παρόντος άρθρου, σε  περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της επιχείρησης -εγκατάστασης, γνωστοποιεί την ενέργειά της αυτή στην αρμόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας της καθώς και τις άλλες συναρμόδιες Αρχές και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή της επιχείρησης - εγκατάστασης.

Άρθρο 5 - Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 5 - Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η υπ’ αριθ. 12β/2010 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 546).


Άρθρο 6 - Έναρξη ισχύος

Άρθρο 6 - Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα  της Κυβέρνησης.
2.  Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΒΙΒΛΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γενικός Αύξων Αριθμός
Γ.Α.Α. :                ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ (ή Χ.Π.Ε.)    

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ


1.- Είδος επιχείρησης – εγκατάστασης:_____________________________________

2.-  Τόπος: Δήμος____________  Δημοτική Ενότητα-Κοινότητα___________________
            
                                 Οδός_____________________ Αριθ. _____ Τ.Κ._________
    
                                  Τηλ.____________________________________________


3.-  Ιδιοκτησία- Εκμετάλλευση:___________________________________________

4.-  Υπεύθυνος επιχείρησης- εγκατάστασης:

        Ονοματεπώνυμο_________________________________του___________________
   
 Αριθ. Δ. Ταυτ. __________________Α.Φ.Μ./Δ.Ο.Υ.____________________________
   
 Διεύθυνση: Oδός _______________________Αριθ. _____ Δήμος________________
 
 Δημοτική Ενότητα-Κοινότητα ______________Τ.Κ. _________   
   
   Τηλ._____________________________

Το παρόν, αφού σελιδομετρήθηκε, αριθμεί                     (    )  σελίδες.

    

 
_______________ ___ / ___/ 20__
Ο υπεύθυνος της επιχείρησης- εγκατάστασης


(Σφραγίδα - Υπογραφή)
Ονοματεπώνυμο    Θεωρήθηκε
___________________ ___ / ___/ 20__
Ο Διοικητής της Π.Υ.(Σφραγίδα - Υπογραφή)
Ονοματεπώνυμο
Βαθμός
Α/Α    Περιγραφή μέσου ενεργητικής πυροπροστασίας    Σφραγίδα & Υπογραφή συντηρητή-
Ημερομηνία ελέγχου ή συντήρησης    Περιγραφή – Παρατηρήσεις
1    Μόνιμα εγκατεστημένο αυτόματο σύστημα ανίχνευσης (και διακοπής παροχής, εφόσον υφίσταται) εκρηκτικών μιγμάτων- φορητός ανιχνευτής        
2    Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης    

    
3    Μόνιμο Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο- αφροποιητικό σύστημα    

    
4    Απλό Υδροδοτικό Πυρ/κό Δίκτυο    

    
5    Σταθμοί Εργαλείων- Βοηθητικά εργαλεία και μέσα    

    
6    Συστήματα ολικής κατάκλυσης    

    
7    Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού    

    
8    Συστήματα καταιονισμού ύδατος- αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης- συστήματα ψύξης δεξαμενών    

    
9    Φωτισμός ασφαλείας    

    
10    Συστήματα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής    

    
11    Μεγαφωνικό σύστημα    

    
12    Πυροσβεστήρες    

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι

(Συνημμένο στην υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη)
 

Ενδεικτικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

 • Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 • Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
 • Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο όλων των διαμερισμάτων, αποθηκών κλπ μετά τη διακοπή της εργασίας καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης  πυρκαγιάς.
 • Απαγόρευση χρήσης σταχτοδοχείων και καλαθιών αχρήστων, από αναφλέξιμο υλικό ή με πλευρικές οπές.
 • Απομάκρυνση των εύφλεκτων υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας ή προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.
 • Απαγόρευση τοποθέτησης μονίμως ή προσωρινώς στις διόδους, κλίμακες οδεύσεων διαφυγής και εξόδους κινδύνου, επίπλων και γενικώς αντικειμένων δυναμένων να μειώσουν το πλάτος αυτών ή να παρακωλύσουν οπωσδήποτε  την ελεύθερη κυκλοφορία  του  κοινού  σε περίπτωση κινδύνου.
 • Συνεχής καθαρισμός όλων των διαμερισμάτων, γραφείων διαδρόμων, προαυλίων, αποθηκών κλπ της επιχείρησης-εγκατάστασης και άμεση απομάκρυνση των υλών που μπορούν να αναφλεγούν.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ
(Συνημμένο στην υπ’ αριθ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη)
        
ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γ.Α.Α.    Τίτλος Επιχείρησης    Α.Μ. Μελέτης  πυροπροστασίας (ή Χ.Π.Ε.)    Παρατηρήσεις

Πυροσβεστική διάταξη 13-2021 - Δικαιολογητικά

Άρθρο 1 - Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

 1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται η διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ελέγχου και έκδοσης των κάτωθι διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27):
  • 1.1.    Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
  • 1.2.    Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας
  • 1.3.    Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)
  • 1.4.    Έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας
  • 1.5.    Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας και
  • 1.6.    Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας
 2. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται σε κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων, για την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οποίων είναι αρμόδιο ή συναρμόδιο το Πυροσβεστικό Σώμα. Ειδικότερα στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται:
  • 2.1.    Οι Κανονισμοί πυροπροστασίας Κτιρίων:
   • 2.1.1.    π.δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α’ 80).
   • 2.1.2.    π.δ. 71/1988 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α’ 32).
  • 2.2.    Οι Πυροσβεστικές Διατάξεις, όπως έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο για τα θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος, Υπουργό ή κανονιστικές αποφάσεις του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος:
   • 2.2.1.    Η υπ’ αρ. 3/2015 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού» (Β’ 529), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (Β’ 2089/2017).
   • 2.2.2.    Η υπ’ αρ. 6/2018 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών» (Β’ 1576).
   • 2.2.3.    Η υπ’ αρ. 8/2016 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων» (Β’ 165/2017).
   • 2.2.4.    Η υπ’ αρ. 10/2002 πυροσβεστική διάταξη «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής» (Β’ 844).
   • 2.2.5.    Η υπ’ αρ. 11/2003 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα («τέντα»)» (Β’ 817).
   • 2.2.6.    Η υπ’ αρ. 16/2015 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων» (Β’ 2326).
   • 2.2.7.    Η υπ’ αρ. 17/2016 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γραφείων» (Β’ 388).
   • 2.2.8.    Η υπ’ αρ. 18/2019 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εγκαταστάσεων (μονάδων) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας» (Β’ 1514).
   • 2.2.9.    Λοιπές κανονιστικές αποφάσεις Αρχηγού Π.Σ., όπως αποτυπώνονται στο διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας (ΑΔΑ:ΩΠ8Φ46ΜΤΛΒ-9Χ8).
  • 2.3.    Οι Ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων:
   • 2.3.1.    Τα άρθρα 5 και 6 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α’ 8).
   • 2.3.2. Η υπό στοιχεία 136860/1673/Φ15/31.12.2018 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων» (Β’ 6210).
   • 2.3.3.    Η υπό στοιχεία Φ15/οικ. 1589/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/2005 και σε λοιπές δραστηριότητες» (Β’ 90), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε (Β’ 3284/2014).
   • 2.3.4.    Η υπ’ αρ. 16085/2009 κοινή υπουργική απόφαση «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων - μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σε Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) ... Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας» (Β’ 770).
   • 2.3.5.    Το άρθρο 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων» του π.δ. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεων εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών» (Α’ 169).
   • 2.3.6.    Το άρθρο 14 του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α’ 50), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, και του άρθρου 14 του π.δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» (Α’ 303), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α’ 46), του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208), του ν. 4439/2016 (Α’ 222) κ.λπ. κανονιστικών διατάξεων.
   • 2.3.7.    Το άρθρο 21 του π.δ. 595/1984 «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG)» (Α’ 218), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε.
   • 2.3.8. Το άρθρο 9 της υπ’ αρ. οικ. 93067/1083/2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋπο- θέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα, όπως, 1. πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2. μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)» (Β’ 5661).
  • 2.4.    Λοιπές εγκαταστάσεις, όπως:
   • 2.4.1.    Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως Διυλιστήρια (κοινή υπουργική απόφαση 34458/1990 - Β’ 846), εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών (υπ΄αρ. 34628/1985 - Β’ 799 υπουργική απόφαση και υπό στοιχεία Π-7086/1988 - Β’ 550 κοινή υπουργική απόφαση), εταιρείες εμπορίας μη πετρελαιοειδών (κοινή υπουργική απόφαση από 28-6-1991 - Β’ 578) και καύσιμα αεροδρομίων (υπό στοιχεία Δ3/26080/1996 - Β’ 43 κοινή υπουργική απόφαση).
   • 2.4.2.    Εγκαταστάσεις υγραερίου σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες (κοινή υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 - Β’ 477) ή εγκατα- στάσεις υγραερίου σε κτίρια πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών (κοινή υπουργική απόφαση 31856/2003 - Β’ 1257).
   • 2.4.3.    Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ανάλογα με τη πίεση λειτουργίας τους (υπό στοιχεία Δ3/Α’/οικ. 6598/2012 - Β’ 976 υπουργική απόφαση, υπό στοιχεία Δ3/Α/11346/2003 - Β’ 963 κοινή υπουργική απόφαση, υπό στοιχεία Δ3/Α/5286/1997 - Β’ 236 υπουργική απόφαση, υπό στοιχεία Δ3/Α/οικ. 4303 ΠΕ 26610/2012 - Β’ 603 υπουργική απόφαση), και εγκαταστάσεις αποσυμπίεσης φυσικού αερίου (υπό στοιχεία ΔΥδρογ/Δ/οικ. 174720/2018 - Β’ 1809 υπουργική απόφαση).


Άρθρο 2 - Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • Εγκατάσταση: Ο χώρος όπου στεγάζονται ή/και ασκούνται εργασίες - δραστηριότητες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, όπου ασκείται οικονομική δραστηριότητα που φέρει έναν ή περισσότερους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και η οποία μπορεί να ταξινομηθεί ως προς τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον ή άλλες πτυχές του δημόσιου συμφέροντος.
 • Ελεγκτές: Τα πυροσβεστικά όργανα, αρμόδια για τον έλεγχο εφαρμογής των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας, καθώς και της επιβολής των κυρώσεων και εν γένει διοικητικών μέτρων. Ως ελεγκτές νοούνται οι Πυροσβέστες που προσλήφθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 (Α’ 68) και οι βαθμοφόροι του Πυροσβεστικού Σώματος από τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη παραγωγικής σχολής και άνω. Οι ελεγκτές ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 153 και 154 του ν. 4512/2018 (Α’ 8). Έλεγχος: Κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της εποπτείας για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης μιας οικονομικής δραστηριότητας, εγκατάστασης και περιλαμβάνει την εξέταση ή αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία πυροπροστασίας
  κτιρίων - εγκαταστάσεων.
 • Ενεργητική πυροπροστασία: Τα μέσα πυροπροστασίας που εγκαθίστανται σε ένα κτίριο και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη ανίχνευση και προειδοποίηση για την έναρξη φωτιάς ή/και στην άμεση αντιμετώπισή της πριν αυτή καταστεί ανεξέλεγκτη.
 • Επιχείρηση: Κάθε επιχείρηση, εκμετάλλευση, εγκατάσταση και εργασία του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσεται. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας: Η μελέτη που συντάσσεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πυροπροστασία για κτίρια, επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α’ 32), η οποία συντάσσεται με βάση τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας (άρθρο 40 ν. 4495/2017).
 • Μελέτη πυροπροστασίας: Η μελέτη που συντάσσεται για κτίρια, επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α’ 32).
 • Οικονομική δραστηριότητα: Η δραστηριότητα που ασκείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με σκοπό τον προσπορισμό εισοδήματος και κέρδους στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, όπως ενδεικτικά η παραγωγή και διακίνηση αγαθών, η παροχή υπηρεσιών, η διεξαγωγή εμπορίου και η εκτέλεση έργων.
  Παθητική/Δομική πυροπροστασία: Το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της έγκαιρης και ασφαλούς διαφυγής του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση πυρκαγιάς, την αποφυγή κατάρρευσής του καθώς και την αποφυγή μετάδοσης αυτής σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.
 • Παραβάσεις ήσσονος σημασίας: μικρές ελλείψεις, παραλείψεις, αποκλίσεις ή παραβάσεις από τα οριζόμενα σε εγκεκριμένη, θεωρημένη ή αρχειοθετημένη μελέτη ή στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας που δύναται να διορθωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.
 • Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας: Το Πιστοποιητικό που εκδίδεται σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α’ 32), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.
 • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας: Το πιστοποιητικό που εκδίδεται σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή π.δ. 71/1988 (Α’ 32), σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.
  Συμμόρφωση: η άρση παραβάσεων ήσσονος σημασίας, η οποία διαπιστώνεται από επανέλεγχο ή προσκόμιση στην αρμόδια πυροσβεστική Αρχή των απαιτούμενων αποδεικτικών εγγράφων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Άρθρο 3 - Έγκριση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας

 1. Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, εγκρί-νονται μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίας από τις οικείες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και την υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών των Περιπτώσεων του Παραρτήματος Α της παρούσας, στις κάτωθι περιπτώσεις:
  • 1.1.    Έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον αυτό απαιτείται (άρθρο 6 της παρούσας).
  • 1.2.    Εφόσον απαιτείται ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση οικοδομικής άδειας, φακέλου χρηματοδοτικών προγραμμάτων, το οποίο αποδεικνύεται από σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή έγγραφο του φορέα χρηματοδότησης.
  • 1.3.    Όπου λόγω αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις πυροσβεστικών ή ειδικών διατάξεων πυροπροστασίας, παρέχεται το δικαίωμα αίτησης αποκλίσεων από αυτές.
 2. Εφόσον κατά τη διαδικασία εξέτασης, ελέγχου της/ των προς έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας:
  • 2.1.    Διαπιστωθούν ελλείψεις, παραλείψεις ή απαιτήσεις από τις διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων ή εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δεν προβαίνουν στην έγκριση της μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας και αποστέλλουν τις διαπιστωμένες ελλείψεις - παρατηρήσεις, προκειμένου ο αρμόδιος κατά νόμο μηχανικός να προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις.
  • 2.2.    Επιπροσθέτως, στα κτίρια, επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου 1 της παρούσας (Περίπτωση 1η του Παραρτήματος Α), η μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας διορθώνεται και υποβάλλεται από τον αρμόδιο μηχανικό εκ νέου στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-Άδειες» για την ενημέρωση/ αναθεώρηση της Οικοδομικής Άδειας ή άλλης πράξης εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών.
  • 2.3.    Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και στις περιπτώσεις που κατά τον προηγούμενο έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη σε στοιχεία της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Α που επιδρούν στα στοιχεία της μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας (Παράρτημα Β).
  • 2.4.    Διαπιστωθούν ελλείψεις, παραλείψεις ή απαιτήσεις από τις διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων ή εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου 1 της παρούσας, σε στοιχεία της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Α, που δεν επιδρούν στην ενεργητική πυροπροστασία, όπως μη τήρησης αριθμού-πλάτους οδεύσεων διαφυγής (οριζόντιων-κατακόρυφων), εξόδων - τελικών εξόδων κινδύνου, απαιτήσεων ελέγχου εξωτερικής μετάδοσης της φωτιάς κ.λπ., οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες προβαίνουν στην έγκριση της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, εφόσον έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των γενικών και ειδικών άρθρων για τη χρήση του κτιρίου ή επιχείρησης - εγκατάστασης. Στην περίπτωση αυτή, οι ως άνω διαπιστωθείσες παρατηρήσεις δύνανται να κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, για τις περαιτέρω δικές τις ενέργειες, στον ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της επιχείρησης- εγκατάστασης και τον συντάξαντα τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας αρμόδιο μηχανικό.
 3. Σε κτίρια με χρήση Συνάθροιση Κοινού, Βιομηχανίες-Βιοτεχνίες και Αποθήκευση, τα οποία είναι μεγάλης κλίμακας και ιδιάζουσας μορφής και λειτουργίας στα οποία είναι αιτιολογημένα αδύνατη η πλήρης εφαρμογή των διατάξεων παθητικής πυροπροστασίας και δίνεται η δυνατότητα σύνταξης κατά παρέκκλιση μελέτης παθητικής πυροπροστασίας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2.5. του Κεφαλαίου Α’ του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή της παρ. 5 του άρθρου 15 του π.δ. 71/1988 (Α’ 32), εφόσον διαπιστώνονται ελλείψεις σε στοιχεία παθητικής πυροπροστασίας και μετά την εγκατάσταση του αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος (πυρόσβεσης με νερό), όπως δείκτης πυραντίστασης, εμβαδόν ή όγκος πυροδιαμερίσματος, μήκος απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δεν εγκρίνουν την υποβαλλόμενη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας και οι ως άνω διαπιστωθείσες παρατηρήσεις δύνανται να κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, στην αρμόδια αδειοδοτούσα ή εποπτεύουσα Αρχή λειτουργίας της εγκατάστασης, στον υπεύθυνο της επιχείρησης-εγκατάστασης, στον αρμόδιο μελετητή μηχανικό και στην επιτροπή παρεκκλίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.).
 4. Κατά τη σύνταξη των μελετών πυροπροστασίας από τους αρμόδιους κατά νόμο μηχανικούς, για τη λήψη των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε ότι αφορά το είδος και τον αριθμό αυτών, θα λαμβάνονται υπόψη στο ακέραιο μόνο τα προβλεπόμενα από τη κείμενη νομοθεσία κατά περίπτωση μέτρα και μέσα πυροπροστασίας. Εφόσον ο ιδιοκτήτης ή εκμεταλλευτής της επιχείρησης επιθυμεί ή ο αρμόδιος κατά νόμο μηχανικός προτείνει, την εγκατάσταση ή/και λήψη επιπρόσθετων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, δύναται να λαμβάνονται κατά την κρίση τους χωρίς την αναφορά τους στη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας και την απεικόνισή τους στα σχέδια κατόψεων.
 5. Ενημέρωση του φακέλου πυρασφάλειας πραγματοποιείται στις περιπτώσεις τροποποίησης, επικαιροποίησης των κάτωθι εγγράφων:
  • 5.1.    Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή/και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, όπως υγραερίου, πετρελαιοειδών προϊόντων κ.λπ., η οποία συνοδεύεται από αντίστοιχα σχέδια κατόψεων των χώρων.
  • 5.2.    Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15/2014 πυροσβεστική διάταξη, οι οποίες συνοδεύονται από αντίστοιχα σχέδια κατόψεων των χώρων.
  • 5.3.    Πίνακας και περιγραφή των βοηθητικών εργαλείων και μέσων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14/2014 πυροσβεστική διάταξη.
  • 5.4.    Σχέδια κατόψεων στις περιπτώσεις εσωτερικών διαρρυθμίσεων που δεν προκύπτουν- επηρεάζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας για τη χρήση του κτιρίου και την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.
 6. Στο πλαίσιο εξέτασης υποβληθείσας μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δεν υπεισέρχονται και δεν έχουν αρμοδιότητα εξέτασης θεμάτων που αφορούν την τήρηση των γενικών ή ειδικών πολεοδομικών διατάξεων (όπως ΝΟΚ. Κτιριοδομικό Κανονισμό), με εξαίρεση τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο.

Άρθρο 4 - Αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας

 1. Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίας αρχειοθετούνται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και την υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών των Περιπτώσεων του Παραρτήματος Α της παρούσας, στις κάτωθι περιπτώσεις:
  • 1.1.    Εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας (όπως μεταποιητικές ή συναφείς δραστηριότητες, κ.λπ.),
  • 1.2.    Στις επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας, και απαλλάσσονται από τη χορήγηση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαλλάσσονται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας (όπως υπαίθριες αποθήκες, υπαίθρια καταστήματα, κ.λπ.).
  • 1.3.    Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που ασκούνται ελεύθερα (δεν εμπίπτουν σε διαδικασία άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας) και εμπίπτουν στις κάτωθι χρήσεις κτιρίων και κατηγορίες κινδύνου, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της παρούσας:
   • 1.3.1.    «Γραφεία» κατηγορίας κινδύνου B.
   • 1.3.2.    «Εμπόριο» κατηγορίας κινδύνου Β.
   • 1.3.3.    «Εκπαίδευση» κατηγορίας κινδύνου B.
   • 1.3.4.    «Αποθήκευση» κατηγορίας κινδύνου B (μη εμπορικές αποθήκες, ήτοι αποθήκες που δεν διαθέτουν ΚΑΔ).
 2. Ενημέρωση του φακέλου πυρασφάλειας πραγματοποιείται στις περιπτώσεις τροποποίησης, επικαιροποίησης των κάτωθι εγγράφων:
  • 2.1.    Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή/και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, όπως υγραερίου, πετρελαιοειδών προϊόντων κ.λπ., η οποία συνοδεύεται από αντίστοιχα σχέδια κατόψεων των χώρων.
  • 2.2.    Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 15/2014 πυροσβεστική διάταξη, οι οποίες συνοδεύονται από αντίστοιχα σχέδια κατόψεων των χώρων.
  • 2.3.    Πίνακας και περιγραφή των βοηθητικών εργαλείων και μέσων, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14/2014 πυροσβεστική διάταξη.
  • 2.4.    Σχέδια κατόψεων στις περιπτώσεις εσωτερικών διαρρυθμίσεων που δεν προκύπτουν- επηρεάζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας για τη χρήση του κτιρίου και την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας.
 3. Αντίγραφα των ως άνω μελετών υποχρεωτικά θα πρέπει να τηρούνται σε τεχνικό φάκελο πυροπροστασίας που θα βρίσκεται στην έδρα της επιχείρησης - εγκατάστασης, τον οποίο οφείλει να υποδεικνύει ο φορέας εκμετάλλευσής τους, στους ελεγκτές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κατά τη διενέργεια ελέγχου.

Άρθρο 5 - Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)

 1. Κατά τα τελευταία έτη έχουν εκδοθεί από το Πυροσβεστικό Σώμα, στις πλείστες των περιπτώσεων σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία κανονιστικές διατάξεις ή αποφάσεις, με τις οποίες ρυθμίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα ή επιπρόσθετα των οριζόμενων στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας σε δραστηριότητες - εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων, πυροσβεστικές ή ειδικές δια- τάξεις πυροπροστασίας (όπως κατασκηνώσεις, έργα και δραστηριότητες Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, Ορειβατικά Καταφύγια, κ.λπ.).
 2.  Το νομοθετικό πλαίσιο ή τα ελάχιστα απαιτούμενα μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας δραστηριοτήτων ή εγκαταστάσεων που δεν υπάγονται στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων είτε πυροσβεστικές ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας, καθορίζονται από τον αρμόδιο φορέα για τη λειτουργικότητά τους μετά από συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία σε θέματα πυρασφάλειας (Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας-Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) μέσω έκδοσης κανονιστικών διατάξεων ή αποφάσεων.
 3. Μέχρι την έκδοση ειδικών νομοθετικών πλαισίων, στις εγκαταστάσεις, που δεν υπάγονται στους κανονισμούς πυροπροστασίας κτιρίων είτε πυροσβεστικές ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας, όπως Κτίρια Σωφρονισμού, Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών, Εγκαταστάσεις Ηλεκτροπαραγωγής από Αιολική και Ηλιακή Ενέργεια, Εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών κ.λπ., τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας θα υποδεικνύονται από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ύστερα από αίτηση και την υποβολή των κατά περίπτωση δικαιολογητικών και της διαδικασία της 3ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Α της παρούσας, μέσω της σύνταξης «Έκθεσης Επιθεώρησης».
 4. Η Έκθεση Επιθεώρησης συντάσσεται μετά από τη διενέργεια επιτόπιας αυτοψίας στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη για την επιλογή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, κατά την απόλυτη κρίση του βαθμοφόρου υπαλλήλου της κατά τόπο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα απαραίτητα στοιχεία σχετικά με το είδος της κατασκευής που στεγάζει την επιχείρηση - δραστηριότητα και τους ενδεχόμενους κινδύνους πυρκαγιάς ένεκα της λειτουργίας αυτής, τα υπό προστασία ακίνητα και κινητά δομικά στοιχεία και υλικά, τις δυνατότητες διαφυγής σε περίπτωση κινδύνου, τα διατιθέμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων, με πρωταρχικό στόχο την ασφάλεια του κοινού (προστασία της ζωής και της υγείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 π.δ. 41/2018).
 5. Στην Έκθεση Επιθεώρησης, τα ελάχιστα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας είναι αυτά που καθορίζονται στην παρ. 7.4. του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Α’ του π.δ. 41/2018, και επιπροσθέτως θα πρέπει να τηρούνται τα διαλαμβανόμενα αναφορικά με τις τις προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας (υπ’ αρ. 15/2014 πυροσβεστική διάταξη), η οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των εγκαταστάσεων σε θέματα πυροπροστασίας και ο εφοδιασμός αυτών με βοηθητικά εργαλεία και μέσα, (υπ’ αρ. 14/2014 πυροσβεστική διάταξη).
 6. Η έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 6 - Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας - Γενικά

 1. Στις πάσης φύσης επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας εκδίδεται από τις οικείες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες:
  • 1.1.    Κατόπιν ρητής πρόβλεψής του από τις κείμενες διατάξεις ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης - εγκατάστασης, και τα οριζόμενα στο άρθρο 167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) και
  • 1.2.    Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που ασκούνται ελεύθερα (δεν εμπίπτουν σε διαδικασία άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης λειτουργίας) και εμπίπτουν στις κάτω- θι χρήσεις κτιρίων και κατηγορίες κινδύνου, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της παρούσας:
   • 1.2.1.    «Γραφεία» κατηγορίας κινδύνου C.
   • 1.2.2.    «Εμπόριο» κατηγορίας κινδύνου C.
   • 1.2.3.    «Εκπαίδευση» κατηγορίας κινδύνου C.
   • 1.2.4.    «Αποθήκευση» κατηγορίας κινδύνου C (μη εμπορικές αποθήκες, ήτοι αποθήκες που δεν διαθέτουν ΚΑΔ).
 2. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και την υποβολή των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών του Παραρτήματος Γ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 έως και 10 της παρούσας, μετά την έγκριση της μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας.
 3. Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά νοούνται τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση και τα πρόσθετα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των Παραρτημάτων Α1 και Α2 της παρούσας αντίστοιχα.
 4. Η έκδοση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας αφορά το σύνολο των κύριων και δευτερευουσών δραστηριοτήτων της επιχείρησης - εγκατάστασης για κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους, όπως χρήση υγρών ή αερίων καυσίμων, όπως εγκαταστάσεις υγραερίου, φυσικού αερίου κ.λπ. σε χώρους κύριας χρήσης (συνάθροιση κοινού, προσωρινή διαμονή, μεταποιητική δραστηριότητα κ.λπ.).
 5. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για όλες τις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας έχει διάρκεια πέντε
  (5) ετών.
 6. Το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας δε νομιμοποιεί τη χρήση του κτιρίου - χώρου από πολεοδομική άποψη, δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση χορήγησης με άδειες ή εγκρίσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ούτε αποτελεί έγγραφο νομιμότητας της εγκατάστασης, η οποία ελέγχεται από την εκάστοτε αρμόδια αδειοδοτούσα ή εποπτεύουσα αρχή. Βεβαιώνει, μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται από την παρούσα, ότι έχουν ληφθεί και λειτουργούν καλώς τα μέτρα και μέσα της εγκεκριμένης μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η οποία είναι σύμφωνα με τις προ- διαγραφές που καθορίζονται, έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου από αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό και χωρίς να αποκλείει τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς και τους συνεπαγόμενους κινδύνους στο χώρο για τον οποίο εκδίδεται το πιστοποιητικό.
  Η ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας αναφέρεται πάντοτε σε μία πηγή ανάφλεξης, χωρίς να εξετάζει περιπτώσεις εμπρησμού, δολιοφθοράς, βανδαλισμού, εκ- δήλωσης πυρκαγιάς μετά από τρομοκρατική ενέργεια, καθώς και άλλες παρεμφερείς ενέργειες.
 7. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, συντήρηση και καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης - εκμεταλλευτής της επιχείρησης - εγκατάστασης, κατά τα οριζόμενα της παρ. 7 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27). Επιπροσθέτως έχει ισχύ και εφαρμόζεται ο ν. 3850/2010 (Α’ 84).


Άρθο 7 - Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας

 1. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, εκδίδεται στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου 1 της παρούσας, με την υποβολή των δικαιολογητικών της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας.
 2. Πιστοποιητικό πυροπροστασίας χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, εκδίδεται στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.2. και 2.3. του άρθρου 1 της παρούσας, με την υποβολή των δικαιολογητικών της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας.

Άρθρο 8 - Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας με τη διενέργεια αυτοψίας

Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας με τη διενέργεια αυτοψίας, εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης και την υποβολή των δικαιολογητικών της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας, στις κάτωθι περιπτώσεις:

 1. Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.4 του άρθρου 1 της παρούσας, όπου το πιστοποιητικό πυροπροστασίας προβλέπεται από κείμενες διατάξεις ως απαιτούμενο δικαιολογητικό για την άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας της εγκατάστασης, και αποτελούν κύρια δραστηριότητα και όχι δευτερεύουσα/βοηθητική δραστηριότητα άλλης κύριας χρήσης (π.χ. εγκαταστάσεις υγραερίου, φυσικού αερίου κ.λπ. εγκαταστάσεις σε χώρους κύριας χρήσης, όπως συνάθροιση κοινού, προσωρινή διαμονή, μεταποιητική δραστηριότητα κ.λπ.
 2. Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις, στις οποίες είχε ανακληθεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, μετά από διενέργεια ελέγχου από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 3. Στις περιπτώσεις χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας του άρθρου 10 της παρούσας.

Άρθρο 9 - Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας

 1. Η ανανέωση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων που εμπίπτουν αντίστοιχα στα άρθρα 7 και 8 της παρούσας από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, με την υποβολή των δικαιολογητικών της 2ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας.
 2. Εξουσιοδοτημένος διαχειριστής υποχρεούται στην υποβολή αίτησης προς την αρμόδια
  Πυροσβεστική Υπηρεσία για ανανέωση του πιστοποιητικού, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος του.


Άρθρο 10 - Προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας

 1. Η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία δύναται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, να εκδίδει άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, και την υποβολή των δικαιολογητικών της 1ης Περίπτωσης του Παραρτήματος Γ της παρούσας, συνοδευόμενη από αιτιολογημένη έκθεση του φορέα, στις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις που:
  • 1.1.    Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας που δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως την υποχρέωσή τους για την εγκατάσταση Μόνιμου Υδροδοτικού Πυροσβεστικού Δικτύου ή Αυτόματου Συστήματος Πυρόσβεσης.
  • 1.2.    Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου 1 της παρούσας και για τις οποίες διαπιστώνονται αποκλίσεις από τα στοιχεία της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας, που επιδρούν στα στοιχεία της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (Παράρτημα Β).
  • 1.3.    Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 2.2. και 2.3.    του άρθρου 1 της παρούσας που δεν έχουν υλοποιήσει πλήρως την υποχρέωσή τους για τα στοιχεία δομικής πυροπροστασίας.
 2. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετική χρονική διάρκεια ισχύος από πυροσβεστικές ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας, η διάρκεια του προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
 3. Σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις στις οποίες έχει ήδη χορηγηθεί προσωρινό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, δεν παρέχεται το δικαίωμα εκ νέου χορήγησης.
 4. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, είναι η λήψη και εγκατάσταση των λοιπών προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Στο πιστοποιητικό αυτό καθορίζονται και τυχόν επιπρόσθετα ή αυξημένα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που θα απαιτηθούν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και ο χρόνος για τον οποίο πρέπει να ληφθούν.


Άρθρο 11 - Ηλεκτρονικές υπηρεσίες έκδοσης διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας

 1. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του πληροφοριακού συστήματος, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του ΤΕΕ, που προβλέπεται στην υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟ- ΚΑ/933111/3679/2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 4874), η διαδικασία για την υποβολή, έλεγχο, διαχείριση και παρακολούθηση της ροής εργασιών για την έκδοση των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας της παρούσας, διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες», κατόπιν σχετικής αίτησης από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και την υποβολή των απαιτούμενων, κατά περίπτωση δικαιολογητικών και στοιχείων.
  Η πρόσβαση στο «e-Άδειες», αναφορικά με την έκδοση των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας, πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), την οποία θα χρησιμοποιούν όλοι οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες έκδοσης των ανωτέρω πράξεων, ήτοι οι αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και οι εξουσιοδοτημένοι διαχειριστές.
 2. Εξουσιοδοτημένος διαχειριστής της αίτησης νοείται ένας εκ των μηχανικών του έργου ή τεχνική εταιρεία, στους οποίους ανατίθεται από τον κύριο του έργου η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση της διοικητικής πράξης. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός της αίτησης υποβάλλει με ευθύνη του στο πληροφοριακό σύστημα, τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, ανάλογα με την προς έκδοση διοικητική πράξη πυροπροστασίας, επιλέγοντας την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 3. Αιτήματα για την έκδοση των κάτωθι διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας:
  • 3.1.    Έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας και η ενημέρωση αυτής
  • 3.2.    Υπόδειξη μέτρων πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης)
  • 3.3.    Έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας
  • 3.4.    Ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας και
  • 3.5.    Έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών του Παραρτήματος Α (για τις διοικητικές πράξεις των παρ. 3.1. και 3.2. του παρόντος) ή Γ (για τις διοικητικές πράξεις των παρ. 3.3., 3.4. και 3.2. του παρόντος) της παρούσας.
 4. Αιτήματα για την έκδοση της διοικητικής πράξης:
  • 4.1 Αρχειοθέτηση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας και η ενημέρωση αυτής, υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης από εξουσιοδοτημένο μηχανικό και των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών του Παραρτήματος Α της παρούσας.
 5. Στις περιπτώσεις αιτημάτων που απαιτείται η έκδοση ή η υποβολή εγγράφων, στοιχείων ή μελετών εκ μέρους της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (όπως πρακτικά επιτροπών αποκλίσεων, υποβολή Έκθεσης Επιθεώρησης), αυτά αναρτώνται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία στο πληροφοριακό σύστημα κατά τη διαδικασία ροής των αιτημάτων.
 6. Έντυπες εγκεκριμένες, θεωρημένες ή αρχειοθετημένες μελέτες (ενεργητικής) πυροπροστασίας, καθώς και υποδείξεις μέτρων πυροπροστασίας (Εκθέσεις Επιθεώρησης), που υφίσταται πριν την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, αναρτώνται στο πληροφοριακό σύστημα μαζί με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν (όπως οικοδομική άδεια, τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων, κ.λπ.), για την έκδοση των διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας της παρούσας.
 7. Οι αιτηθείσες διοικητικές πράξεις της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση όλων των σταδίων ελέγχου από τους αρμόδιους υπαλλήλους, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις έκδοσής της. Εφόσον η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει την ανωτέρω διοικητική πράξη. Σε κάθε στάδιο, εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη, αυτά καταγράφονται στο πληροφοριακό σύστημα προς ενημέρωση του διαχειριστή της αίτησης και των μελετητών μηχανικών, ώστε να προβούν εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών στην υποβολή των συμπληρώσεων ή διορθώσεων.
 8. Οι αιτηθείσες διοικητικές πράξεις της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα με την υποβολή σχετικής αίτησής του και την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών με ευθύνη του εξουσιοδοτημένου διαχειριστή.
 9. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, υποχρεούνται να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 2690/1999 (Α’ 45) Η προθεσμία αρχίζει από την υποβολή της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στοιχείων.
  Το χρονικό διάστημα από τη διαβίβαση της αίτησης στον μηχανικό διαχειριστή με παρατηρήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έως την επανυποβολή της στην Υπηρεσία δεν προσμετράται στην ανωτέρω προθεσμία. Το αίτημα του ενδιαφερόμενου απορρίπτεται μετά την παρέλευση εξήντα (60) ημερών, εφόσον η αίτηση δεν έχει υποβληθεί στην Υπηρεσία, σύμφωνα με τις τελευταία χρονικά παρατηρήσεις που προέκυψαν από τον έλεγχο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 10. Οι εκδοθείσες διοικητικές πράξεις πυροπροστασίας και τα δικαιολογητικά και στοιχεία που τις συνοδεύουν τηρούνται ηλεκτρονικά στο αρχείο κάθε Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
 11. Από το πληροφοριακό σύστημα ο Διαχειριστής της αίτησης, ο ιδιοκτήτης και η αρμόδια υπηρεσία έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν αντίγραφα του εντύπου της εκδοθείσας διοικητικής πράξης πυροπροστασίας, καθώς και των στοιχείων που τη συνοδεύουν.
 12. Ο Διοικητής/Προϊστάμενος Πυρασφάλειας της αρμόδιας Υπηρεσίας έχει πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα για να το ενημερώνει σε περίπτωση ανάκλησης της εκδοθείσας διοικητικής πράξης.


Άρθρο 12 - Εποπτεία επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων

 1. Κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες διενεργούν ελέγχους και προβαίνουν σε ενέργειες εποπτείας, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας, τις διατάξεις του παρόντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Δ της παρούσας και τις διατάξεις των άρθρων 125-157 του ν. 4512/2018.
 2. Οι έλεγχοι διενεργούνται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το εξάμηνο (6μηνο) από την έκδοση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή ένα (1) έτος αντίστοιχα από την αρχειοθέτηση της μελέτης πυροπροστασίας ή από την άδεια, έγκριση ή γνωστοποίηση λειτουργίας της επιχείρησης - εγκατάστασης.
 3. Εφόσον διαπιστωθούν, παραβάσεις ήσσονος σημασίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία προβαίνει σε γραπτή σύσταση, στην οποία αναγράφονται οι διαπιστωθείσες παραβάσεις ή καλεί τον ενδιαφερόμενο στην υποβολή έγγραφων εξηγήσεων, εγγράφων ή στοιχείων, με κατευθυντήριες οδηγίες για συμμόρφωση και τίθεται μέγιστη προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών στον φορέα της επιχείρησης - εγκατάστασης, για την άρση τέλεσής τους. Με την παρέλευση της προθεσμίας συμμόρφωσης ή την υποβολή εξηγήσεων, εγγράφων ή στοιχείων, εφόσον αυτές δεν υποβληθούν ή εφόσον κριθούν από την υπηρεσία ως ελλιπείς ή ανεπαρκείς, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 13 της παρούσας.
 4. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν σοβαρές παραλείψεις, ή ελλείψεις ή παραβάσεις σε σχέση με τα αναφερόμενα στην εγκεκριμένη ή αρχειοθετημένη μελέτη ή την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας (όπως έλλειψη των απαιτούμενων μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, ελλείψεις δομικής πυροπροστασίας, επεκτάσεις που επιβάλλουν τη λήψη μόνιμων συστημάτων πυροπροστασίας, κατάταξη σε δυσμενέστερη κατηγορία κινδύνου από άποψη πυρκαγιάς, κ.λπ.), η αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει τις κυρώσεις του άρθρου 13 της παρούσας.
 5. Τα πυροσβεστικά όργανα (ελεγκτές), αρμόδια για τον έλεγχο εφαρμογής των πυροσβεστικών διατάξεων, των κανονισμών πυροπροστασίας και γενικά της νομοθεσίας πυρασφάλειας, καθώς και της επιβολής των κυρώσεων και εν γένει διοικητικών μέτρων, ασκούν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 153 και 154 του ν. 4512/2018 (Α’ 8). Στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, οι ελεγκτές δύναται να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, κατά περίπτωση και εφόσον σχετίζεται με το αντικείμενο εποπτείας, στα κτίρια, εγκαταστάσεις, γραφεία, εξοπλισμό, προϊόντα, βιβλία, έγγραφα, και άλλα στοιχεία, έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την διεξαγωγή του ελέγχου, σε έλεγχο των βιβλίων και των εγγράφων του οικονομικού φορέα και σε χορήγηση αντιγράφων, όπως πιστοποιητικά ή εκθέσεις δοκιμών από φορέα διαπίστευσης των υλικών, υπεύθυνες δηλώσεις ορθής εκτέλεσης εργασιών από εγκαταστάτες ή αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό ότι έχουν εφαρμοσθεί οι απαιτούμενες προδιαγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας ή/και τις σχετικές εργαστηριακές αναφορές, ώστε να εξασφαλίζεται ο απαιτούμενος δείκτης πυραντίστασης κ.λπ., όπως δικαιολογητικά πυράντοχων θυρών, πυραντοχή ξηράς δόμησης, κ.λπ.
 6. Επιπροσθέτως, η Πυροσβεστική Υπηρεσία διενεργεί περιοδικούς ελέγχους, τακτικούς ή έκτακτους, βάσει προγράμματος που εκπονεί με κριτήρια αξιολόγησης κινδύνου και την κατηγορία κινδύνου των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων από άποψη πυρκαγιάς, σύμφωνα με το Παράρτημα Δ της παρούσας. Οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές-εργοδότες των εγκαταστάσεων, οφείλουν να παρέχουν στην Πυροσβεστική Υπηρεσία κάθε δυνατή διευκόλυνση για τη διενέργεια των ελέγχων.


Άρθρο 13 - Κυρώσεις

 1. Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες κυρώσεις, στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται τα διοικητικά πρόστιμα του Παραρτήματος Α της υπ’ αρ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης (Β’ 2233).
 2. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 12, επιπροσθέτως ανακαλεί το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας που τυχόν έχει χορηγήσει και διαβιβάζει στην οικεία Εισαγγελία, αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή της εγκατάστασης με συνημμένο το σχετικό με τον έλεγχο πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 1599/1986 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης». Στις ανωτέρω περιπτώσεις εφόσον αυτές αφορούν μη εγκατάσταση μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας, ελλείψεις μέτρων παθητικής/δομικής πυροπροστασίας που επιβάλλουν τη λήψη μόνιμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας ή ελλείψεις ή μη τήρηση δομικής πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις των παρ. 2.2. και 2.3. του άρθρου 2 της παρούσας (όπως αριθμός και πλάτος εξόδων/τελικών εξόδων κινδύνου, μήκος απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, πυροδιαμερίσματα, κ.λπ.) και διαπιστώνονται εντός ενός (1) έτους από τη χορήγηση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία διαβιβάζει στην οικεία Εισαγγελία, αντίγραφο την υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με συνημμένο το σχετικό με τον έλεγχο πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 1599/1986 «περί ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης», και στην Αρχή χορήγησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
 3. Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία κοινοποιεί τις παραβάσεις με κάθε πρόσφορο μέσο στην αρμόδια κατά περίπτωση αδειοδοτούσα ή εποπτεύουσα Αρχή για τυχόν δικές της περαιτέρω ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.


Άρθρο 14 - Προσάρτηση - Αναθεώρηση παραρτημάτων

 1. Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής τα παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ. Ειδικότερα:
  • 1.1.    Στο Παράρτημα Α αποτυπώνονται τα δικαιολογητικά ανά περίπτωση με βάση τις κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας στην οποία υπάγονται οι επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις για την έγκριση/αρχειοθέτηση των μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας ή τη σύνταξη των Εκθέσεων Επιθεώρησης.
  • 1.2.    Στο Παράρτημα Β (Πίνακες 1 και 2), αποτυπώνονται τα στοιχεία παθητικής που επιδρούν στα στοιχεία ενεργητικής πυροπροστασίας ανά ειδική χρήση κτιρίου και με βάση τον κανονισμό πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α’ 80) στον Πίνακα 1 και π.δ. 71/1988 (Α’ 32) στον Πίνακα 2), στοιχεία που οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ελέγχουν υποχρεωτικά κατά τη διαδικασία έγκρισης μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Στους Πίνακες δεν συμπεριλαμβάνονται στοιχεία παθητικής πυροπροστασίας που αποτελούν προϋπόθεση επιβολής μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως αυτά αναγράφονται στην αντίστοιχη παράγραφο «Ενεργητική Πυροπροστασία» της ειδικής χρήσης του κτιρίου, όπως αριθμός και εμβαδόν ορόφων, στεγασμένη επιφάνεια, θεωρητικός πληθυσμός, αριθμός κλινών, ηλικία χρηστών, χρήστες κτιρίου (όπως άτομα με ειδικές ανάγκες κ.λπ.), ύπαρξη επικίνδυνων ή ειδικών χώρων, ύψος κτιρίου και υποκατηγορία κτιρίου (όπως χρήσεις Βιομηχανία - Βιοτεχνία, Αποθήκευση, Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας).
  • 1.3.    Στο Παράρτημα Γ αποτυπώνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά περίπτωση με βάση τις διατάξεις πυροπροστασίας στην οποία υπάγονται οι επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις για την έκδοση, ανανέωση πιστοποιητικού ή προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.
  • 1.4.    Στο Παράρτημα Δ απεικονίζεται το ποσοστό των τακτικών και δειγματοληπτικών ελέγχων των επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων με βάση τις κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς, οι οποίες κατατάσσονται, ανά βαθμό επικινδυνότητας σε τρείς (3) κατηγορίες κινδύνου πυρκαγιάς (χαμηλού, μεσαίου και υψηλού), σύμφωνα με τα εγγενή χαρακτηριστικά του κινδύνου και την αξιολόγησή του. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται ο τύπος και το μέγεθος της δραστηριότητας, τα δομικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, όπως η παλαιότητα της και τα υλικά κατασκευής της, η κατηγορία (ομάδα) και ο αριθμός των χρηστών και ο εξοπλισμός ή οι ύλες που χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται.
 2. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος δύνανται να τροποποιούνται ή να συμπληρώνονται τα Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ της παρούσας.


Άρθρο 15 - Τελικές - Μεταβατικές διατάξεις

 1. Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί προς την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία πριν την έναρξη εφαρμογής της παρούσας και αφορούν την έκδοση διοικητικών πράξεων πυροπροστασίας, όπως ορίζονται στην πα- ρούσα, ελέγχονται και διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι αιτήσεις του προηγούμενου εδαφίου θα υποβάλλονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες».
 2. Πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας που έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις πρότερες ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τον χρόνο λήξης τους. Η ανανέωσή τους γίνεται, εφόσον αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
 3. Πιστοποιητικά (ενεργητικής) πυροπροστασίας που έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις πρότερες ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις και δεν προβλέπονται ή απαιτούνται από την παρούσα ή κανονιστική διάταξη, η οποία έχει εκδοθεί λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 7 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), παύουν να ισχύουν μετά τον χρόνο λήξης τους.
 4. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις, όπου έχουν υποδειχθεί μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης), και υπάγονται σε πυροσβεστικές διατάξεις, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις ανά ειδική χρήση κτιρίου.
 5. Στις δραστηριότητες-εγκαταστάσεις της παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας, όπως αυτές απεικονίζονται στο διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας και για τις οποίες έχουν υποδειχθεί μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (Έκθεση Επιθεώρησης), οι εκθέσεις εξακολουθούν να ισχύουν.
 6. Εκθέσεις επιθεώρησης που είχαν συνταχθεί για επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που δεν αναγράφονται στο διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφάλειας και δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων (όπως περίπτερα, αυτοκινούμενες (κινητές) καντίνες, ελικοδρόμια, σιδηροδρομικές οδικές σήραγγες, εμπορικοί λιμένες, υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι, υπαίθριες δραστηριότητες, όπως εμποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές, κυριακάτικες, χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές, στάσιμο, πλανόδιο εμπόριο, υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο, κ.λπ.), παύουν να ισχύουν με τη δημοσίευση της παρούσας.
 7. Για την ανάκληση, τροποποίηση ή ακύρωση της εκδοθείσας διοικητικής πράξης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει αίτηση θεραπείας - ιεραρχική προσφυγή,σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 2690/ 1999 (Α’ 45).
 8. Η έκδοση των διοικητικών πράξεων της παρούσας δεν υποκαθιστούν ή απαλλάσσουν από την υποχρέωση έκδοσης εγκρίσεων ή άλλων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες κείμενες διατάξεις.
 9. Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες δεν προβαίνουν στην ικανοποίηση σχετικών αιτημάτων για την έκδοση των διοικητικών πράξεων, εφόσον δεν προβλέπονται ρητά από την παρούσα.


Άρθρο 16 - Καταργούμενες Διατάξεις

 1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:
  • 1.1    Η υπ’ αρ. 13/2013 πυροσβεστική διάταξη «Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας σε επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις» (Β’ 1586).
  • 1.2 Η παρ. 63 της υπ’ αρ. 3021/19/6/1986 κοινής υπουργικής απόφασης «Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από υπηρεσίες του δημόσιου τομέα» (Β’ 847).
  • 1.3. Η υπό στοιχεία 70942 Φ.701.2/5.11.2019 απόφαση Αρχηγού Π.Σ. «Καθορισμός της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας» (ΑΔΑ:Ω7Ο346ΜΚ6Π- ΜΩΟ),
  • 1.4. Η υπό στοιχεία 70818 Φ.701.3/5.11.2019 απόφαση Αρχηγού ΠΣ «Πυροπροστασία δραστηριοτήτων - εγκαταστάσεων που δεν υπάγονται σε νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας κτιρίων - εγκαταστάσεων» (ΑΔΑ:6ΨΗΑ46ΜΚ6Π-Ζ8Ψ).
 2. Tροποποιείται:
  • 2.1    Το Παράρτημα Γ της υπό στοιχεία 136860/1673/ Φ15/31.12.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων» (Β’ 6210).
   Επίσης καταργείται ή τροποποιείται αντίστοιχα κάθε γενική ή ειδική διάταξη κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων ή ερμηνευτικών εγκυκλίων που είναι αντίθετες, ρητά ή κατά το περιεχόμενό τους με διατάξεις της παρούσας ή ρυθμίζουν τα ίδια θέματα με διαφορετικό τρόπο.

Παράρτημα Α

Δικαιολογητικά για την έγκριση / αρχειοθέτηση μελετών (ενεργητικής) πυροπροστασίας

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά

Περίπτωση 1η(2):

Επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018(3) (Α' 80) ή π.δ. 71/1988 (Α' 32)

Υποχρεωτικά δικαιολονητικά(4):

 1. Αντίγραφο της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας (στέλεχος οικοδομικής άδειας) ή εκδοθείσας διοικητικής πολεοδομικής πράξης, όπως έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, άδεια αναθεώρησης Οικοδομικής Άδειας, άδεια νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, αναθεώρηση παλαιών οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης, ενημέρωση Οικοδομικής Άδειας βάσει του ν. 4495/2017 (Α' 167), του ν. 4067/2012 (Α' 79), όπως κάθε φορά ισχύουν.) ή/και ρυθμίσεων αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων(5).
 2. Αντίγραφο της μελέτης παθητικής πυροπροστασίας (τεύχος μελέτης και σχέδια κατόψεων χωριστά για κάθε επίπεδο σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, όπου αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της εγκατάστασης) των ορόφων του κτιρίου ή της εγκατάστασης η οποία εκπονείται με ευθύνη και φέρει υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού.
 3. Αντίγραφο της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας (τεύχος μελέτης ή/και σχέδια κατόψεων, στα οποία να απεικονίζονται τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ' αριθ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης και την ισχύουσα νομοθεσίας πυροπροστασίας, χωριστά για κάθε επίπεδο σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης) των ορόφων του κτιρίου ή της εγκατάστασης, η οποία εκπονείται με ευθύνη και φέρει υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού.


Περίπτωση 2η:

Επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής πυροσβεστικών ή ειδικών διατάξεων πυροπροστασίας

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο της εκδοθείσας οικοδομικής άδειας (στέλεχος οικοδομικής άδειας) ή εκδοθείσας διοικητικής πολεοδομικής πράξης, όπως άδεια αναθεώρησης Οικοδομικής Άδειας, άδεια νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών, αναθεώρηση παλαιών οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης, ενημέρωση Οικοδομικής Άδειας ή/και ρυθμίσεων αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων(5) με την ακριβή διεύθυνση. Σε περίπτωση μη εύρεσης του στελέχους της οικοδομικής άδειας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ότι δεν βρέθηκε το συγκεκριμένο στέλεχος και εναλλακτικά υποβάλλεται οποιοδήποτε νομιμοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο έκδοσης της οικοδομικής άδειας (τίτλοι ιδιοκτησίας, συμβολαιογραφική πράξη, σχέδια κλπ.) ή παλαιότητας του κτιρίου, όπως χρόνος θεώρησης της αδείας για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, βεβαιώσεις από τεχνικές υπηρεσίες φορέων ύδρευσης ή ηλεκτροδότησης του κτιρίου, άδεια λειτουργίας κλπ.
 2. Μελέτη πυροπροστασίας (τεύχος μελέτης ή/και σχέδια κατόψεων για κάθε επίπεδο), όπου θα αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση της εγκατάστασης ανά κτίριο και χρήση κτιρίου, που εκπονείται με ευθύνη και φέρει υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις πυροπροστασίας.


Περίπτωση 3η:

Επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται σε νομοθετικό πλαίσιο πυροπροστασίας κτιρίων - εγκαταστάσεων και για τις οποίες υποδεικνύονται μέτρα και μέσα πυροπροστασίας
(Εκθέσεις Επιθεώρησης)

1ο στάδιο:
Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

 1. Αντίγραφο αρχικής οικοδομικής άδειας του κτιρίου/κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν μεταβολών της αδείας ή/και έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ή/και έκδοσης άδειας νομιμοποίησης αυθαίρετων κατασκευών ή/και ρυθμίσεων αυθαιρέτων κατασκευών που έχουν υπαχθεί σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων(5) με την ακριβή διεύθυνση. Σε περίπτωση μη εύρεσης του στελέχους της οικοδομικής άδειας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ότι δεν βρέθηκε το συγκεκριμένο στέλεχος και εναλλακτικά υποβάλλεται οποιοδήποτε νομιμοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο έκδοσης της οικοδομικής άδειας (τίτλοι ιδιοκτησίας, συμβολαιογραφική πράξη, σχέδια κλπ.) ή παλαιότητας του κτιρίου, όπως χρόνος θεώρησης της αδείας για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, βεβαιώσεις από τεχνικές υπηρεσίες φορέων ύδρευσης ή ηλεκτροδότησης του κτιρίου, άδεια λειτουργίας κλπ.
 2. Αντίγραφο σχεδίων κάτοψης χωριστά για κάθε επίπεδο σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης.

2ο στάδιο:
Υποχρεωτικά δικαιολογητικά μετά την σύνταξη από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία της Έκθεσης Επιθεώρησης

 1. Σχέδια Κατόψεων με αποτυπωμένα τα υποδεικνυόμενα στην Έκθεση Επιθεώρησης μέτρα και μέσα πυροπροστασίας και μελέτη κατόπιν υπόδειξης από την Έκθεση Επιθεώρησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2

Πρόσθετα δικαιολογητικά (απαιτούμενα κατά περίπτωση) του Παραρτήματος Α1

 1. Τοπογραφικό διάγραμμα(1), στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων που διαθέτουν περισσότερα του ενός (1) κτίρια ή βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή επικαιροποιημένο τοπογραφικό διάγραμμα ή για τον έλεγχο των αποστάσεων από γειτονικά κτίρια.
 2. Εφόσον η εγκατάσταση αποτελεί τμήμα κτιρίου, υποβάλλονται υποχρεωτικά αντίγραφα των μελετών παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας (Τεύχος μελέτης και σχέδια κατόψεων χωριστά για κάθε επίπεδο σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης) όλων των ορόφων του κτιρίου.
 3. Μελέτη πυροπροστασίας βοηθητικών ή/και συμπληρωματικών εγκαταστάσεων, όπως υγραερίου(7), πετρελαιοειδών προϊόντων κλπ., η οποία εκπονείται με ευθύνη και φέρει υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις πυροπροστασίας, στις περιπτώσεις που απαιτείται.
 4. Τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως ισχύει, που εκπονούνται με ευθύνη και φέρουν υπογραφή και σφραγίδα αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, στις περιπτώσεις που απαιτούνται.
 5. Πίνακας και περιγραφή των βοηθητικών εργαλείων και μέσων, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως ισχύει, στις περιπτώσεις που απαιτούνται.
 6. Βεβαίωση του φορέα ύδρευσης που θα φαίνεται η διατομή, η παροχή και η πίεση του αγωγού (δικτύου) με τον οποίο συνδέεται με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης και τροφοδοτείται το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο ή το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό της εγκατάστασης.
 7. Σχετικό νομοθετικό πλαίσιο ή έγγραφα του φορέα χρηματοδότησης, στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις όπου απαιτείται η έγκριση μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας ως απαραίτητο δικαιολογητικά για την έκδοση οικοδομικής άδειας ή φακέλου χρηματοδοτικών προγραμμάτων.
 8. Αντίγραφο ενημέρωσης οικοδομικής άδειας ή ενημέρωσης ταυτότητας κτιρίου, στις περιπτώσεις υφιστάμενων κτιρίων, από το οποίο αποδεικνύεται ότι οι εργασίες (συνολική αλλαγή χρήσης του κτιρίου του εδ. (δ) ή επέκταση της επιφάνειας του εδ. (ε)) της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' του π.δ. 41/2018, δεν απαιτούν την έκδοση Οικοδομικής Άδειας.
 9. Αιτιολογημένη έκθεση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, στην οποία περιγράφονται οι λόγοι αδυναμίας πλήρους συμμόρφωσης με τους όρους των άρθρων των πυροσβεστικών ή ειδικών διατάξεων, στα οποία παρέχεται το ως άνω δικαίωμα αποκλίσεων από αυτά.
 10. Τεχνική έκθεση του αρμόδιου μηχανικού, η οποία υποβάλλεται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία θεωρημένη από την κατά περίπτωση αρμόδια για τον χαρακτηρισμό του κτιρίου υπηρεσία, σε κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί μνημεία ή διατηρητέα ή παραδοσιακά από τα αρμόδια Υπουργεία, στα οποία οι απαιτήσεις πυροπροστασίας καθορίζονται αναλόγως της χρήσης τους από την κατά περίπτωση ισχύουσα Πυροσβεστική Διάταξη, με δυνατότητα αποκλίσεων μέσω της επιβολής πρόσθετων αντισταθμιστικών μέτρων πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφ' όσον τούτο επιβάλλεται για λόγους διαφύλαξης των στοιχείων που καθόρισαν τον προστατευόμενο χαρακτήρα τους (άρθρο 2 του Κεφαλαίου Α' του π.δ. 41/2018).
 11. Αποδεικτικό παραλαβής, στις περιπτώσεις αρχειοθετημένων μελετών πυροπροστασίας, σύμφωνα με το ν. 4156/2013.
 12. Ένσταση του φορέα της εγκατάστασης κατά του Πρακτικού Α/Βάθμιας Επιτροπής Αποκλίσεων.


ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 1. Σε περίπτωση εγκατάστασης με περισσότερα του ενός (1) κτίρια, υποβάλλονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ανά κτίριο και χρήση κτιρίου. Τα σχέδια κάτοψης των ορόφων να είναι υπό κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης (1:50, 1:100, 1:200).
 2. Οι μελέτες και τα λοιπά έγγραφα στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων που έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-Άδειες», τα οποία φέρουν ειδική ηλεκτρονική σήμανση, εφόσον πρόκειται για ηλεκτρονική έκδοση των πολεοδομικών πράξεων (οικοδομική άδεια ή ενημέρωση οικοδομικής άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας). Στη περίπτωση παλαιών εντύπων οικοδομικών αδειών ή αδειών Δόμησης, πριν την έναρξη πλήρης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών e-Άδειες τα αντίγραφα θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 3. Άρθρο 2 του π.δ. 41/2018 (Α' 80) και την υπ' αριθ. 1/10.05.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων (π.δ. 41/2018, ΦΕΚ 80 Α77-5-2018)» (ΑΔΑ: ΩΒΤ34653Π8-ΨΜΤ).
 4. Στις περιπτώσεις κτιρίων για τις οποίες δεν εκδίδεται Οικοδομική Άδεια ή η έγκριση της μελέτης πυροπροστασίας προηγείται της έκδοσης Οικοδομικής Άδειας, το οποίο πρέπει να αποδεικνύεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται χωρίς να αποτελούν ακριβή αντίγραφα από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-Άδειες».
 5. Εφόσον υφίσταται αυθαίρετες κατασκευές που υπάγονται στις διατάξεις για την αναστολή επιβολής προστίμων (ν. 4495/2017, ν. 4178/2013, ν. 4014/2011, ν.3843/2010), υποβάλλονται τα κάτωθι δικαιολογητικά - έγγραφα:
  1. Aντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαίρετων κτισμάτων βεβαίωσης περαίωσης ή βεβαίωσης εξόφλησης ή ρύθμισης ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού προστίμου αυθαιρέτου.
  2. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και τυχόν αναθεώρησης αυτής σε περίπτωση ύπαρξης οικοδομικής άδειας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης ή εύρεσης του στελέχους της οικοδομικής άδειας, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ότι δεν βρέθηκε το συγκεκριμένο στέλεχος και εναλλακτικά, υποβάλλεται νομιμοποιητικό αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη της ακριβούς ημερομηνίας εκτέλεσης των αυθαίρετων εργασιών, όπως χρόνος θεώρησης της αδείας για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής, βεβαιώσεις από τεχνικές υπηρεσίες, όπως φορέων ύδρευσης ή ηλεκτροδότησης του κτιρίου, κλπ.
  3. Αντίγραφο από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαίρετων κτισμάτων σχεδίων κάτοψης του ορόφου ή των ορόφων, στην οποία σημειώνεται η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης Σε περίπτωση μη υποβολής εγγράφων που να αποδεικνύουν τον χρόνο ανέγερσης αυθαίρετων κατασκευών, λαμβάνεται ως χρόνος αλλαγής χρήσης η 1-1-2004, σύμφωνα με το άρθρο 87 του ν. 4495/2017 (Α' 167).
 6. Τοπογραφικό διάγραμμα νοείται αυτό του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α' 167).
 7. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας απαιτείται στις κατηγορίες I, II και III της Κ.Υ.Α. 31856/2003 (Β' 1257). Στην κατηγορία 0 υποβάλλεται περιγραφή εγκατάστασης υγραερίου.

Παράρτημα Β

Στοιχεία παθητικής πυροπροστασίας που επιδρούν στα στοιχεία ενεργητικής πυροπροστασίας ανά ειδική χρήση κτιρίου

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Π.Δ. 41/2018 (Α' 80): Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίωνα/α

ΚατοικίαΠροσωρινή διαμονή
Συνάθροισης κοινού
Εκπαίδευσης
Υγεία και κοινωνική πρόνοια
Σωφρονισμός
Εμπόριο
Γραφεία
Βιομηχανία - Βιοτεχνία
Αποθήκευση
Στάθμευση αυτοκινήτων και πρατήρια υγρών καυσίμων
1Απαιτήσεις δείκτη πυραντίστασηςπαρ 6.2 (Πίνακας 7)
2
Μέγιστο εμβαδόν πυροδιαμερίσματοςπαρ 6.5 (Πίνακας 9)
3
Απαιτούμενος δείκτης πυραντίστασης διαχωριστικών δομικών στοιχείων διαχωρισμένων χρήσεων
παρ 6.5 (Πίνακας 10)
4
Πυροδιαμερισματοποιίηση χώρων που γειτνιάζουν με αίθριο με χρήση πυράντοχων ρολών ή πυροκουρτινώνπαρ 6.5παρ 6.5 (μόνο για κατηγορία Ε2)παρ 6.5-παρ 6.5
5
Ενεργοποίηση μηχανικού εξαερισμού υπογείων τμημάτων εμβαδού άνω των 200τ.μ.
παρ 6.6.8
6

Επικίνδυνοι χώροι κατηγορία Α ή Β

παρ. 6.7
παρ. 6.7 & Πίνακας 12
παρ. 6.7
παρ. 6.7 & Πίνακας 12
7
Όριο μήκους πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής-παρ. 5.3.4 (Πίνακας 5)
-
8
Μέγιστος όγκος πυροδιαμερίσματος
-παρ. 9.3παρ. 10.3-
9
Πυροδιαμερισματοποίηση κτιρίων (εσωτερικοί τοίχοι) με χρήση πυράντοχων ρολών ή πυροκουρτινών
-παρ 7.3(1)
-παρ. 9.3(2)παρ. 10.3(2)παρ.11.4(3)
10
Διαχωρισμός κατά ορόφους πυροδιαμερισμάτων με πυράντοχη θύρα
-παρ. 11.4

Υποσημειώσεις:

 1. Εως 25% της επιφάνειας
 2. Κατηγορίες Ζ1 και Ζ2 εως 25% της επιφάνειας
 3. Κατηγορίες Λ1, Λ2 και Λ3 έως 50% της επιφάνειας


ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Π.Δ. 71/1988 (A' 32): Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων


α/α

ΚατοικίεςΞενοδοχεία
Εκπαιδευτήρια
Γραφεία
Καταστήματα
Χώροι συνάθροισης κοινού
Βιομηχανία - Βιοτεχνία - Αποθήκες
Κτίρια Υγεία και Κοινωνικής πρόνοιας
Κτίρια σωφρονισμού
Χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων
1Κτίρια ή τμήματα κτιρίων υψηλού βαθμού κινδύνου
Άρθρο 1, παρ. 1.2.3
2
Ανοίγματα πατωμάτων μεταξύ ορόφων
Άρθρο 3, παρ. 3.2.9(1)
3
Ύψος κτιρίου
Άρθρο 4, παρ. 4.3.2
4
Ελάχιστοι απαιτούμενοι δείκτες πυραντίστασης(2)
-παρ 3.1 Πίνακας Δ1παρ 3.1 Πίνακας Ε2παρ 3.1 Πίνακας ΣΤ2παρ 3.1 Πίνακας Ζ3-παρ 3.1 Πίνακας Η1παρ 3.1 Πίνακας Θ1
5
Μέγιστο εμβαδόν πυροδιαμερίσματος
-παρ 3.2 Πίνακας Γ3παρ 3.2 Πίνακας Δ2παρ 3.2 Πίνακας Ε3-παρ 3.2 Πίνακας Ζ4-παρ 3.2 Πίνακας Η2παρ 3.2 Πίνακας Θ2
6

Μέγιστος Όγκος πυροδιαμερίσματος

-παρ 3.2-
7
Μήκος απόστασης εξώπορτας μέχρι έξοδο κινδύνου
παρ 2.1.3 εδ i και ii-
8
Μέγιστη πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής
παρ 2.1.3 εδ i και iiπαρ 2.1.3 εδ i.γ & εδ ii.β-παρ 2.1.4παρ 2.1.3-
9
Μη πυράντοχος διαχωρισμός καταστημάτων δώρων
-παρ 3.3.2-

Υποσημειώσεις

 1. Εξαιρούνται κλιμακοστάσια με χρήση "Κατοικίες" μέχρι 4 ορόφους και εμβαδόν ορόφου <500τ.μ.
 2. Σύμφωνα με την παρ. 3.1 του άρθρου 3: "Σε πολυώροφα κτίρια, ύψος μεγαλύτερο των 20 μέτρα τα κρίσιμα φέροντα δομικά στοιχεία πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον 120 λεπτών".

Παράρτημα Γ

Δικαιολογητικά για την έκδοση διοικητικών πράξεων πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας

 Περίπτωση 1η:
Δικαιολογητικά για την έκδοση πιστοποιητικού ή προσωρινού(2) πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας χωρίς ή με τη διενέργεια αυτοψίας

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75) του επιβλέποντα ή αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι:
  1. α. Έχουν ληφθεί και εγκατασταθεί τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη στοιχεία παθητικής(4) / δομικής(5) πυροπροστασίας, που επηρεάζουν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας κτιρίων - εγκαταστάσεων για τη χρήση της επιχείρησης - εγκατάστασης, 
  2. β. Έχουν ληφθεί και εγκατασταθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας για τη χρήση της επιχείρησης - εγκατάστασης μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, πληρούν τις προδιαγραφές της υπ' αριθ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως κάθε φορά ισχύει, και των θεωρημένων τεχνικών περιγραφών και λειτουργούν καλώς.
  3. γ. Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα, όπως Υπεύθυνες Δηλώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών από αδειούχους εγκαταστάτες ανά κλάδο ή ειδικότητα, εφόσον υφίσταται, και τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης υλικών και δομικών στοιχείων που εγκαταστάθηκαν στην επιχείρηση, διαδικασίες ελέγχου και εργαστηριακών δοκιμών αντίδρασης στη φωτιά από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων της επιχείρησης - εγκατάστασης προς τις απαιτήσεις της υπ' αριθ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως κάθε φορά ισχύει.
  4. δ. Υφίσταται τεχνικός φάκελος πυροπροστασίας για την εγκατάσταση, αντίγραφο του οποίου διατηρείται και στο αρχείο του κυρίου του έργου(6) στην έδρα της επιχείρησης. Στο φάκελο περιέχονται η εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας, οι θεωρημένες τεχνικές περιγραφές, πιστοποιητικά, δηλώσεις συμμόρφωσης/απόδοσης των κατασκευαστών για όλα τα επιμέρους υλικά, οδηγίες χρήσης και συντήρησης αυτών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καθώς και άλλα πιθανά απαιτούμενα έγγραφα, όπως υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών από αδειούχους εγκαταστάτες ανά κλάδο ή ειδικότητα, πιστοποιητικά φορέων ελέγχου και συμπληρωματικές μελέτες, εφόσον απαιτούνται.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/86 (Α' 75) του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή, εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας της επιχείρησης - εγκατάστασης, ότι:
  1. α. Έχουν ληφθεί, εγκατασταθεί, τοποθετηθεί και βρίσκονται σε λειτουργία τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας για τη χρήση της επιχείρησης - εγκατάστασης μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας
  2. β. Τα εγκατεστημένα μέσα και συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας θα συντηρούνται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών, ευρωπαϊκών προτύπων, τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και την υπ' αριθ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.
  3. γ. Το προσωπικό της εγκατάστασης θα οργανώνεται, θα εκπαιδεύεται και θα ενημερώνεται σε θέματα πυροπροστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.
  4. δ. Έχω λάβει γνώση ότι πριν από οποιαδήποτε πιθανή μεταβολή ή τροποποίηση της εγκατάστασης και των προβλέψεων της μελέτης ή μεταβολή του κινδύνου στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, είμαι υποχρεωμένος να ενημερώνω αρμόδιο μηχανικό, ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ή εγκρίσεις.
  5. ε. Υφίσταται αντίγραφο του τεχνικού φακέλου πυροπροστασίας όπως μου κοινοποιήθηκε από τον αρμόδιο μηχανικό στην εγκατάσταση.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση(3) του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (Α' 75) της αναγνωρισμένης εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πουλήθηκαν, συντηρήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης - εγκατάστασης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 618/43/2005 (Β' 52), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 4. Απόδειξη κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για τη χορήγηση του βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει(7).
 5. (Κατάθεση του ποσού των δέκα (10) ευρώ στον «Ειδικό Λογαριασμό Πόρων Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος» (040/54613247 - ΙΒΑΝ: GR5401100400000004054613247) στο όνομα του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή ή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης - εγκατάστασης ή στις περιπτώσεις κατάθεσης του αντιτίμου μέσω e-banking, θα αναγράφεται στην αιτιολογία, υποχρεωτικά και η Υπηρεσία από την οποία ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει το βιβλίο).

Λοιπά δικαιολογητικά (απαιτούμενα κατά περίπτωση)

 1. Πίνακας Σύνθεσης Ομάδας Πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως ισχύει, στις περιπτώσεις που απαιτείται.
 2. Αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης, που έχει υποβληθεί στο πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-Άδειες ή στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων ή αντίγραφο από τον έντυπο φάκελο της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης, ορθής εκτέλεσης της μελέτης εγκατάστασης υγραερίου κατηγορίας I, II ή III, σύμφωνα με την παρ. 3.Ι.2.4. του άρθρου 3 της ΚΥΑ 31856/2003 (Β' 1257).
 3. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο εγκατάστασης και χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται.
 4. Αιτιολογημένη έκθεση του φορέα της εγκατάστασης, με συνημμένα τυχόν έγγραφα στοιχεία για τους λόγους μη υλοποίησης των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, τη χρονική διάρκεια υλοποίησης τους και προτεινόμενα αντισταθμιστικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας μέχρι την υλοποίησή τους, στην περίπτωση χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.
 5. Καταστατικό εταιρείας, στο οποίο να φαίνεται ο/οι νόμιμος/-οι εκπρόσωπος/-οι της εταιρείας που υπογράφει/-ουν την/τις Υπεύθυνη/-ες Δήλωση-Δηλώσεις.

Περίπτωση 2η:
Δικαιολογητικά για την ανανέωση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α' 75) του επιβλέποντα ή αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι:
  1. α. Δεν υφίσταται μεταβολή, τροποποίηση των στοιχείων παθητικής(4) / δομικής(5)  πυροπροστασίας, που επηρεάζουν τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως περιγράφονται στη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται και στην εγκεκριμένη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας.
  2. β. Δεν υφίσταται μεταβολή, τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων της εγκεκριμένης μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας και των στοιχείων, εγγράφων που βρίσκονται στον τεχνικό φάκελο πυροπροστασίας της επιχείρησης που διατηρείται στο αρχείο του κυρίου του έργου*61 στην έδρα της επιχείρησης.
  3. γ. Τηρούνται, έχουν συντηρηθεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας και την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας για τη χρήση του κτιρίου μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας, πληρούν τις προδιαγραφές της υπ' αριθ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης, όπως κάθε φορά ισχύει, και των θεωρημένων τεχνικών περιγραφών και λειτουργούν καλώς.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση(3) του άρθρου 8 του ν.1599/86 (Α' 75) του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή, εργοδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας της επιχείρησης - εγκατάστασης, ότι:
  1. α. Έχουν ληφθεί, εγκατασταθεί, τοποθετηθεί και λειτουργούν καλώς τα προβλεπόμενα από την εγκεκριμένη μελέτη και την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας για τη χρήση της επιχείρησης - εγκατάστασης μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας.
  2. β. Τα εγκατεστημένα μέσα και συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας έχουν συντηρηθεί και θα συντηρούνται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών, ευρωπαϊκών προτύπων, τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και την υπ' αριθ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει. και θα συντηρούνται, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών, ευρωπαϊκών προτύπων, τα εγχειρίδια των κατασκευαστών και την υπ' αριθ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.
  3. γ. Το προσωπικό της εγκατάστασης θα οργανώνεται, θα εκπαιδεύεται και θα ενημερώνεται σε θέματα πυροπροστασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.
  4. δ. Έχω λάβει γνώση ότι πριν από οποιαδήποτε πιθανή μεταβολή ή τροποποίηση της εγκατάστασης και των προβλέψεων της μελέτης ή μεταβολή του κινδύνου στην ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση, είμαι υποχρεωμένος να ενημερώνω αρμόδιο μηχανικό, ώστε να λαμβάνονται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ή εγκρίσεις.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 (Α' 75) της αναγνωρισμένης εταιρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να φαίνεται ο αριθμός των πυροσβεστήρων που πουλήθηκαν, συντηρήθηκαν ή αναγομώθηκαν για λογαριασμό της επιχείρησης - εγκατάστασης, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 618/43/2005 (Β' 52), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
 4. Αντίγραφα των συμπληρωμένων σελίδων του βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας όλων των προηγούμενων ετών μετά την έκδοση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

Λοιπά δικαιολογητικά (απαιτούμενα κατά περίπτωση)

 1. Απόδειξη κατάθεσης στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας για τη χορήγηση του βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 12/2012 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει(8).
 2. (Κατάθεση του ποσού των δέκα (10) ευρώ στον «Ειδικό Λογαριασμό Πόρων Λεσχών Πυροσβεστικού Σώματος» (040/54613247 - ΙΒΑΝ: GR5401100400000004054613247) στο όνομα του ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή ή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης - εγκατάστασης ή στις περιπτώσεις κατάθεσης του αντιτίμου μέσω e-banking, θα αναγράφεται στην αιτιολογία, υποχρεωτικά και η Υπηρεσία από την οποία ο ενδιαφερόμενος θα παραλάβει το βιβλίο).
 3. Καταστατικό εταιρείας, στο οποίο να φαίνεται ο/οι νόμιμος/-οι εκπρόσωπος/-οι της εταιρείας που υπογράφει/-ουν την/τις Υπεύθυνη/-ες Δήλωση-Δηλώσεις (βλέπε υποχρεωτικά δικαιολογητικά).
 4. Αντίγραφο εγγράφου νομιμοποίησης (όπως συμβολαιογραφική πράξη, καταστατικό εταιρειών, απόφαση δικαστηρίου, συμφωνητικό μίσθωσης, καταστατικό ΓΕΜΗ), σε περιπτώσεις αλλαγής επωνυμίας ή μεταβολής του κατόχου (ιδιοκτήτη, εκμεταλλευτή) της επιχείρησης.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • (1)Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας χορηγείται στις περιπτώσεις επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α' 80) ή π.δ. 71/1988 (Α' 32). Στις επιχειρήσεις - εγκαταστάσεις που υπάγονται στις λοιπές κανονιστικές διατάξεις πυροπροστασίας χορηγείται πιστοποιητικό πυροπροστασίας (Άρθρο 2 της παρούσας - Ορισμοί).
 • (2)Στην περίπτωση χορήγησης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας υποβάλλονται όλα τα υποχρεωτικά και λοιπά δικαιολογητικά, εφόσον απαιτούνται, για τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας παθητικής / δομικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που έχουν εγκατασταθεί από τις μελέτες πυροπροστασίας, εξαιρουμένων αυτών που δεν έχουν υλοποιηθεί, τα οποία και θα αναγράφονται ρητά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις.
 • (3)Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων - εγκαταστάσεων, όπου υφίστανται πέραν της μίας (1) εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας (όπως βιομηχανική εγκατάσταση με πολλά κτίρια ή κτίρια με διαφορετικές χρήσεις ή που χρησιμοποιεί για τις λειτουργικές του ανάγκες υγραέριο ή εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων κλπ.), η Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρεται στο σύνολο των εγκεκριμένων μελετών πυροπροστασίας.
 • (4)Η έννοια της παθητικής πυροπροστασίας αναφέρεται σε κτίρια που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών πυροπροστασίας κτιρίων (π.δ. 41/2018 (Α' 80) ή π.δ. 71/1988 (Α' 32) (παρ. 2.1. του άρθρου 1 και Άρθρο 2 - Ορισμοί της παρούσας).
 • (5)Η έννοια της δομικής πυροπροστασίας αναφέρεται σε κτίρια που υπάγονται σε πυροσβεστικές ή ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας (παρ. 2.2. και 2.3. του άρθρου 1 και άρθρο 2 - Ορισμοί της παρούσας).
 • (6)Σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 41/2018 (Α' 80) «Ο κύριος του έργου οφείλει να τηρεί αρχείο με τα πιστοποιητικά υλικών και δομικών στοιχείων που εγκαταστάθηκαν στο κτίριο. Με την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων, τα ανωτέρω πιστοποιητικά αναρτώνται στον σχετικό ηλεκτρονικό φάκελο του κτιρίου και αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτού.»
 • (7)Στις περιπτώσεις έκδοσης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας και όχι έκδοσης προσωρινού πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.
 • (8)Στις περιπτώσεις που όλα τα φύλλα του βιβλίου ελέγχου και συντήρησης έχουν συμπληρωθεί.

Παράρτημα Δ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ


Χρήση κτιρίου - Επιχείρησης - Εγκατάστασης - Δραστηριότητας

Κατηγορία Α

(Χαμηλού βαθμού κινδύνου)

Κατηγορία Β

(Μεσαίου βαθμού κινδύνου)

Κατηγορία Γ

(Υψηλούβαθμού κινδύνου)Ποσοστό ελέγχου (σε %)


Ποσοστό ελέγχου (σε %)


Ποσοστό ελέγχου (σε %)

Προσωρινή διαμονή
< 100 κλίνες
20
100-300 κλίνες
50
> 300 κλίνες
100
Εκπαίδευση
Εκπαιδευτήρια που δεν υπάγονται στις κατηγορίες Β και Γ
20
 • Εκπαιδευτήρια Α.Μ.Ε.Α.
 • Νηπιαγωγεία
 • >= 4 ορόφους
 • Πολυόροφα > 1500 τ.μ.
50
 • > 23 μ.
 • Υπόγεια με θ.π. > 150 άτομα
75
ΓραφείαΓραφεία που δεν υπάγονται στις κατηγορίες Β και Γ10
 • > 2500 τ.μ.
 • > 200 άτομα θ.π.
30
 • > 23 μ.
75
Εμπόριο
 • <= 1000 τ.μ.
 • Υπαίθρια καταστήματα
10
 • 1000 τ.μ. - 2500 τ.μ.
 • Καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου <= 750 τ.μ.
30
 • >= 2500 τ.μ.
 • Υπόγεια με θ.π. > 150 άτομα
 • Καταστήματα υψηλού βαθμού κινδύνου > 750 τ.μ.
75
Συνάθροιση κοινού
 • <= 150 άτομα θ.π.
 • Υπαίθριοι χώροι
 • Υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με θ.π. > 2000 θεατές
 • Κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις με θ.π. < 1000 θεατές
20
 • > 150 άτομα θ.π.
 • Κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις με θ.π. > 1000 θεατές
 • Μουσεία, πινακοθήκες > 1500 τ.μ.
40
 • Κέντρα διασκέδασης
 • Θέατρα και χώροι παραστάσεων
 • Κινηματογράφοι
 • Εκθεσιακά κέντρα > 3500 τ.μ.
 • Υπόγεια με θ.π. > 150 άτομα
100
Υγεία και Κοινωνική πρόνοια
Κτίρια Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας που δεν υπάγονται στις κατηγορίες Β και Γ
10
 • Κατηγορία Ε1 < 500 τ.μ.
 • Κατηγορία Ε2 > 3000 τ.μ. ή θ.π. > 200 άτομα
 • Κατηγορία Ε3 > 100 κλίνες
30
 • Κατηγορία Ε1 > 500 τ.μ.
 • Κατηγορία Ε1, Ε2, Ε3 > 23μ ύψος
 • Υπόγεια κατηγορίας Ε3 με θ.π. > 150 άτομα
100
Σωφρονισμός
Κτίρια Σωφρονισμού που δεν υπάγονται στις κατηγορίες Β και Γ10
 • > 150 άτομα θ.π.
 • > 15 μ ύψος
30
> 3500 τ.μ.
75
Στάθμευση αυτοκινήτων
Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων που δεν υπάγονται στις κατηγορίες Β και Γ20
Υπέργειοι χώροι > 15μ ύψος
40
Υπόγειοι χώροι > 300 τ.μ.
75
Μεταποιητικές και συναφείς εγκαταστάσεις (βιομηχανία - βιοτεχνία
 • Κατηγορίες Ο (ΚΥΑ 136860/2018)
20
 • Κατηγορίες Α2 (ΚΥΑ 136860/2018)
 • Κατηγορίες Αβ, Ββ, Cβ (KYA F15/1589/2006)
 • Κατηγορία Ζ2 (ΠΔ 41/2018 - ΠΔ 71/1988)
 • Μεταλλεία - Λατομεία
50
 • Εγκαταστάσεις SEVESO
 • Κατηγορία C (ΚΥΑ 136860/2018)
 • Κατηγορίες Αγ, Βγ, Cγ (KYA F15/1589/2006)
 • Κατηγορία Ζ3 (ΠΔ 41/2018 - ΠΔ 71/1988)
100
 • Κατηγορίες Α1 (ΚΥΑ 136860/2018)
 • Κατηγορία Ζ1 (ΠΔ 41/2018 - ΠΔ 71/1988)
 • Κατηγορίες Αα, Βα, Cα (KYA F15/1589/2006)
30
 • Κατηγορία Β (ΚΥΑ 136860/2018)
100
Αποθήκευση
 • Κατηγορίες Ο,  Α  (Πυροσβεστική διάταξη 6/2018)
 • Κατηγορία Ζ1 (ΠΔ 41/2018 - ΠΔ 71/1988)
 • Υπαίθριες αποθήκες που δεν υπάγονται στην κατηγορία Β
20
 • Κατηγορία Β  (Πυροσβεστική διάταξη 6/2018)
 • Κατηγορία Ζ2 (ΠΔ 41/2018 - ΠΔ 71/1988)
 • Υπαίθριες αποθήκες
  • Κατηγορίας Α > 7500 τ.μ.
  • Κατηγορίας Β > 5000 τ.μ.
  • Κατηγορίας C > 3000 τ.μ.
50
 • Κατηγορία C  (Πυροσβεστική διάταξη 6/2018)
 • Κατηγορία Ζ3 (ΠΔ 41/2018 - ΠΔ 71/1988)
100
Συνεργεία, ΙΚΤΕΟ, & συναφείς εγκαταστάσεις
 • Κατηγορία Αα (ΚΥΑ 16085/2009)
 • Κατηγορία Ζ1 (ΠΔ 41/2018 - ΠΔ 71/1988)
10
 • Κατηγορία Βα (ΚΥΑ 16085/2009)
 • Κατηγορία Ζ2 (ΠΔ 41/2018 - ΠΔ 71/1988)
30
-
-
Λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντες)
<= 1000 τ.μ.
10
> 1000 τ.μ.
50
-
-
Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων (1)
-
-
Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας ΙΙΙ (ΚΥΑ 578/1991)
50
 • Εγκαταστάσεις διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πετρελαίου (ΚΥΑ 34458/1990)
 • Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Ι & ΙΙ
75
Εγκαταστάσεις υγραερίου (1)
-
-
 • Εγκαταστάσεις υγραερίου κατηγορίας Ο και Ι (ΚΥΑ 31856/2003)
 • Εγκαταστάσεις φιαλών υγραερίου (παρ. 5 της ΚΥΑ Δ3/14848/1993) > 200 Kg
50
 • Εγκαταστάσεις υγραερίου κατηγορίας II και ΙII (ΚΥΑ 31856/2003)
 • Εγκαταστάσεις δεξαμενών υγραερίου (παρ. 2 και 3 της ΚΥΑ Δ3/14848/1993)
100
Λοιπές εγκαταστάσεις
 • Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου (1)
 • Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) > 50 κλίνες
 • Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από αιολική και ηλιακή ενέργεια
 • Εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών
 • Εκθέσεις επιθεώρησης στις οποίες έχουν υποδειχθεί φορητά, προληπτικά και λοιπά μέτρα και μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας
10
 • Αμιγή πρατήρια Καυσίμων & Ενέργειας (υγρών και αερίων καυσίμων)
 • Τουριστικοί λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες)
 • Εκθέσεις επιθεώρησης στις οποίες έχουν υποδειχθεί μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας
50
 • Μικτά πρατήρια Καυσίμων & Ενέργειας (υγρών και αερίων καυσίμων)
 • Κατασκηνώνσεις - παιδικές εξοχές
 • Δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών
100

(1): Το ως άνω ποσοστό διενεργείται αποκλειστικά και μόνο σε εγκαταστάσεις που αποτελούν βοηθητικές, δευτερεύουσες άλλης κύριας χρήσης (όπως εγκατάσταση υγραερίου σε τουριστικό κατάλυμα, χώρο συνάθροισης κοινού, κ.λπ.)

Πυροσβεστική Διάταξη 14-2014 - Οργάνωση και Εκπαίδευση

Άρθρο 1 - Πεδίο Εφαρμογής και ισχύος

Άρθρο 1 - Πεδίο Εφαρμογής και ισχύος

 1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή και ισχύουν σε όλες τις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις με εξαίρεση εκείνες των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, των διυλιστηρίων, καθώς και των κτιρίων ή τμημάτων τους που χρησιμοποιούνται ως κατοικία, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παρέχουν υπηρεσίες, όπως διαμερίσματα πολυκατοικιών αποκλειστικής χρήσης για Α.Μ.Ε.Α. και στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης προσώπων με αναπηρία που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση.
 2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν σε συνδυασμό με τις κείμενες διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού των πάσης φύσης επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων

Άρθρο 2 - Γενικές Ρυθμίσεις

Άρθρο 2 - Γενικές Ρυθμίσεις

 1. Την ευθύνη οργάνωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης της Ομάδας Πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης– εκμεταλλευτής, εργοδότης ή άλλος κατά νόμο υπεύθυνος της επιχείρησης-εγκατάστασης. Οι υποχρεώσεις του υπεύθυνου της επιχείρησης-εγκατάστασης, παρατίθενται στο άρθρο 6 της παρούσας.
 2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων που δεν υποχρεούνται στη συγκρότηση Ομάδας Πυροπροστασίας, κρίνεται σκόπιμο να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού που απασχολούν, στα εξής θέματα:
  • α. Πρόληψη πυρκαγιάς και συναφών κινδύνων.
  • β. Τεχνική αντιμετώπισης πυρκαγιών και χρήση των πυροσβεστικών μέσων που διαθέτει η επιχείρηση-εγκατάσταση.
  • γ. Έγκαιρη και επαρκής σήμανση συναγερμού.
  • δ. Εκκένωση χώρων  σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 3. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων που δεν υποχρεούνται στη συγκρότηση Ομάδας Πυροπροστασίας τηρούν τις κατά περίπτωση εφαρμόσιμες απαιτήσεις του Παραρτήματος Α.

Άρθρο 3 - Συγκρότηση της Ομάδας Πυροπροστασίας

Άρθρο 3 - Συγκρότηση της Ομάδας Πυροπροστασίας

 1. Επιπροσθέτως των οριζομένων στις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας, επιβάλλεται η συγκρότηση Ομάδας Πυροπροστασίας σε εκείνες τις επιχειρήσεις- εγκαταστάσεις, που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, την υπόδειξη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, ή κατ’ απαίτηση του ιδιοκτήτη- εκμεταλλευτή αυτών, προβλέπεται ή εγκαθίσταται:
  • α. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, ή/και
  • β. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (καταιονισμού ύδατος με περισσότερες από έξι (6) κεφαλές καταιονητήρων ή/και ολικής κατάκλυσης).
 2. Στην Ομάδα Πυροπροστασίας συμμετέχουν τέσσερα (4) ή περισσότερα άτομα. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης Ομάδας Πυροπροστασίας λόγω μη επαρκούς αριθμού απασχολούμενου προσωπικού, η βασική εκπαίδευση και ενημέρωση αυτού, πραγματοποιείται σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 4 της παρούσας.
 3. Η Ομάδα Πυροπροστασίας συγκροτείται από τον Αρχηγό, τον Υπαρχηγό και τα μέλη, διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και συμμετέχει σε αυτήν, οποιοσδήποτε εργαζόμενος στην επιχείρηση-εγκατάσταση.
 4. Στις επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις όπου λειτουργούν περισσότερες από μία (1) ομάδες εναλλαγής στην εργασία (βάρδιες), συγκροτούνται ισάριθμες Ομάδες Πυροπροστασίας.
 5. Η σύνθεση της Ομάδας Πυροπροστασίας που δύναται να υποδιαιρείται σε υποομάδες τριών (3) ή περισσότερων ατόμων, εξαρτάται από:
  • α. Το μέγεθος των κτιριακών υποδομών και τον αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης-εγκατάστασης.
  • β. Τους κινδύνους εκδήλωσης πυρκαγιάς και εξάπλωσής της λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της επιχείρησης-εγκατάστασης.
  • γ. Τον κίνδυνο εγκλωβισμού ατόμων, την ανάγκη για άμεση διάσωση αυτών και εκκένωση των χώρων.
  • δ. Τον κίνδυνο μετάδοσης πυρκαγιάς από χώρους εκτός της επιχείρησης- εγκατάστασης.
  • ε. Την αναμενόμενη συνδρομή από τους υπόλοιπους εργαζόμενους της επιχείρησης-εγκατάστασης, παρακείμενη εκμετάλλευση διαφορετικής ιδιοκτησίας, Πυροσβεστική Υπηρεσία (Π.Υ.) σε κοντινή απόσταση κλπ.
 6. Τα μέλη της Ομάδας Πυροπροστασίας πρέπει να είναι:
  • α. Αρτιμελή, με καλή σωματική και πνευματική κατάσταση.
  • β. Διαθέσιμα για την πυροπροστασία σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας και την κύρια απασχόλησή τους.
  • γ. Πειθαρχημένα και δυνάμενα να ενστερνισθούν το απαραίτητο ομαδικό πνεύμα.
 7. Ο Αρχηγός της Ομάδας Πυροπροστασίας ορίζεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης-εγκατάστασης και πρέπει να είναι ο πλέον κατάλληλος από το προσωπικό όπως, αφυπηρετήσας βαθμοφόρος του Πυροσβεστικού Σώματος, τεχνικός ασφαλείας, χημικός και μηχανικός (Π.Ε. ή Τ.Ε.).
 8. Η επιλογή των μελών της Ομάδας Πυροπροστασίας πραγματοποιείται από τον Αρχηγό αυτής με την έγκριση του υπεύθυνου της επιχείρησης-εγκατάστασης.
 9. Σε περίπτωση που η επιχείρηση-εγκατάσταση είναι Δημόσιο Ανεξάρτητο Ίδρυμα (ΔΑΙ) ή Ανεξάρτητο Ίδρυμα (ΑΙ), στα πλαίσια της οργάνωσης της Πολιτικής Άμυνας, συστήνεται να ορίζονται τα αυτά πρόσωπα (αντιστοιχία Αρχηγού, Υπαρχηγού και μελών της Ομάδας Πυροπροστασίας με την ανάλογη οργάνωση των μονάδων Πολιτικής Άμυνας της επιχείρησης-εγκατάστασης).

Άρθρο 4 - Βασική εκπαίδευση και ενημέρωση της Ομάδας Πυροπροστασίας

Άρθρο 4 - Βασική εκπαίδευση και ενημέρωση της Ομάδας Πυροπροστασίας

 1. Η βασική εκπαίδευση και ενημέρωση της Ομάδας Πυροπροστασίας έχει χρονική διάρκεια δύο (2) ωρών, πραγματοποιείται από την οικεία Πυροσβεστική Αρχή κατά προτίμηση τους μήνες μεταξύ Οκτωβρίου και Μαΐου, κατόπιν υποβολής αιτήματος του υπευθύνου της επιχείρησης-εγκατάστασης και πραγματεύεται τα εξής θέματα:
  • α. Πρόληψη πυρκαγιάς και συναφών κινδύνων.
  • β. Τεχνική αντιμετώπισης πυρκαγιών και χρήση των πυροσβεστικών μέσων που διαθέτει η επιχείρηση-εγκατάσταση.
  • γ. Έγκαιρη και επαρκής σήμανση συναγερμού.
  • δ. Εκκένωση χώρων  σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 2. Για την εκπαίδευση και ενημέρωση της παρ.1 του παρόντος, η Πυροσβεστική Αρχή δεν χορηγεί βεβαίωση εκπαίδευσης και ενημέρωσης της Ομάδας Πυροπροστασίας ή μέλους αυτής.
 3. Η εκπαίδευση και ενημέρωση της παρ.1 του παρόντος, επαναλαμβάνεται με ευθύνη του ιδιοκτήτη- εκμεταλλευτή της επιχείρησης-εγκατάστασης, κάθε πέντε (5) έτη από τη διενέργεια της προηγούμενης, κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος.

Άρθρο 5 - Συμπληρωματικές και ειδικές εκπαιδεύσεις, ενημερώσεις και ασκήσεις της Ομάδας Πυροπροστασίας

Άρθρο 5 - Συμπληρωματικές και ειδικές εκπαιδεύσεις, ενημερώσεις και ασκήσεις της Ομάδας Πυροπροστασίας

 1. Πέραν της βασικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης, πραγματοποιούνται με ευθύνη της επιχείρησης, προγραμματισμένες συμπληρωματικές, θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις ανά τρίμηνο. Σε αυτές, συμμετέχουν εκ περιτροπής και εργαζόμενοι που δεν είναι μέλη της Ομάδας Πυροπροστασίας.
 2. Οι θεωρητικές και πρακτικές εκπαιδεύσεις και ενημερώσεις, διενεργούνται κατόπιν κατάλληλου σχεδιασμού από τον Αρχηγό της Ομάδας Πυροπροστασίας ανάλογα με την επικινδυνότητα της επιχείρησης-εγκατάστασης και περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα αντικείμενα:
  • α. Εκδήλωση, εξέλιξη και απομόνωση πυρκαγιάς.
  • β. Αιτίες πυρκαγιών.
  • γ. Κατηγορίες πυρκαγιών.
  • δ. Τρόποι και μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών.
  • ε. Πυροσβεστήρες και χρήση τους.
  • στ. Προσβολή της πυρκαγιάς με κατάλληλα κατασβεστικά υλικά και μέσα, χρήση αυτών, υδροστόμια, συσκευές, εργαλεία κλπ.
  • ζ. Εκρήξεις.
  • η. Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της επιχείρησης- εγκατάστασης.
  • θ. Μέσα ατομικής προστασίας.
 3. Οι ασκήσεις, διενεργούνται κατόπιν κατάλληλου σχεδιασμού από τον Αρχηγό της Ομάδας Πυροπροστασίας ανά τρίμηνο ανάλογα με την επικινδυνότητα της επιχείρησης-εγκατάστασης και περιλαμβάνουν, ιδίως, τα ακόλουθα αντικείμενα:
  • α. Κατάσβεση ελεγχόμενης πυρκαγιάς, σε χρόνο εκτός της αντιπυρικής περιόδου, σε κατάλληλο υπαίθριο χώρο με ταυτόχρονη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας και εφόσον οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες παρέχουν σχετική ασφάλεια.
  • β. Έγκαιρη και επαρκής ενεργοποίηση συναγερμού και κινητοποίηση Ομάδας Πυροπροστασίας.
  • γ. Έκτακτοι συναγερμοί και εκκενώσεις για τη δοκιμασία του επιπέδου διατήρησης της ετοιμότητας του προσωπικού της επιχείρησης-εγκατάστασης.
 4. Ενδεικτικά, για το σχεδιασμό που πρέπει να δίνει έμφαση στη μεθοδικότητα λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, τα ακόλουθα:
  • α. Οι ασκήσεις εκτάκτων συναγερμών και εκκένωσης διενεργούνται σε μη αναμενόμενες χρονικές στιγμές και υπό διάφορες συνθήκες, ώστε να προσομοιωθούν τυχόν απροσδιόριστοι παράγοντες που ενδέχεται να εμφανιστούν σε πραγματική κατάσταση ανάγκης. Για το σκοπό αυτό, συστήνεται να γίνεται χρήση διαφορετικών εξόδων κινδύνου κάθε φορά, και να συνεκτιμώνται δεδομένα που αφορούν στην ηλικία των εργαζομένων, ενοίκων ή χρηστών, τη φυσική κατάσταση αυτών, καθώς και άλλες, ειδικής φύσεως, παραμέτρους.
  • β. Η χρησιμότητα των έκτακτων συναγερμών και η έκταση εφαρμογής τους, εξαρτώνται  από τη χρήση της επιχείρησης-εγκατάστασης. Σε κτίρια που εναλλάσσεται η διαμονή-παραμονή των προσώπων, όπως ξενοδοχεία ή εμπορικά καταστήματα, οι ασκήσεις πρέπει να αφορούν τους εργαζόμενους που σε κατάσταση ανάγκης, δίνουν τις κατάλληλες οδηγίες στους ενοίκους-χρήστες.
 5. Συμπληρωματικές και υποστηρικτικές οδηγίες για την εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην παρ.4 του παρόντος δίδονται στο συνημμένο Παράρτημα Α.
 6. Σε περίπτωση που ο εργοδότης, λόγω της επικινδυνότητας και της δραστηριότητας της επιχείρησης-εγκατάστασης εκτιμά ότι απαιτείται εκπαίδευση προσαρμοσμένη σε ειδικά αντικείμενα, κρίνεται σκόπιμη η παροχή αυτής από εξειδικευμένο πρόγραμμα πιστοποίησης της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας σύμφωνα με τις διατάξεις της 33107 Φ. 401.11/2013 Απόφασης Προϊσταμένου Επιτελείου Α.Π.Σ. «Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης, Εκπαίδευσης και Μετεκπαίδευσης, στο πλαίσιο της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Π.Σ.» (Β΄ 1431).

Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις υπεύθυνου της επιχείρησης-εγκατάστασης

Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις υπεύθυνου της επιχείρησης-εγκατάστασης

Ο υπεύθυνος της επιχείρησης-εγκατάστασης έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

 1. Ορίζει τον Αρχηγό της Ομάδας Πυροπροστασίας.
 2. Μεριμνά για τη βασική εκπαίδευση και ενημέρωση της Ομάδας Πυροπροστασίας από την οικεία Π. Υ., καθώς και για τη διαρκή αναβάθμιση και ενίσχυση του επιπέδου πυροπροστασίας.
 3. Εξετάζει αιτήματα του Αρχηγού της Ομάδας Πυροπροστασίας και επιλύει τυχόν ανακύπτοντα προβλήματα.
 4. Ευθύνεται για την πυροπροστασία της επιχείρησης-εγκατάστασης, και ιδίως, για κάθε παράλειψη, αμέλεια ή αδιαφορία που αφορά στην εγκατάσταση, τοποθέτηση και λήψη των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας.

Άρθρο 7 - Καθήκοντα Αρχηγού της Ομάδας Πυροπροστασίας

Άρθρο 7 - Καθήκοντα Αρχηγού της Ομάδας Πυροπροστασίας

Ο Αρχηγός της Ομάδας Πυροπροστασίας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 1. Ορίζει τον Υπαρχηγό και τα μέλη της Ομάδας Πυροπροστασίας.
 2. Υποβάλει προτάσεις αναβάθμισης και ενίσχυσης του επιπέδου πυροπροστασίας της επιχείρησης-εγκατάστασης, ενημερώνει τον υπεύθυνο αυτής για προβλήματα που προκύπτουν και συμβάλλει στην επίλυσή τους.
 3. Διατηρεί φάκελο πυροπροστασίας, σχετικό με τα καθήκοντά του.
 4. Ορίζει τα όρια δράσης κάθε υποομάδας πυροπροστασίας καθώς και τα τυχόν ειδικά καθήκοντα μελών της Ομάδας, για τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας αυτής σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 5. Σχεδιάζει και καταρτίζει τα προγράμματα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ασκήσεων και σημαίνει τους έκτακτους συναγερμούς, κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο της επιχείρησης-εγκατάστασης.
 6. Μεριμνά ώστε να αναρτώνται σε κατάλληλα σημεία, σκαριφήματα πυροσβεστικού ενδιαφέροντος (οδεύσεις διαφυγής, έξοδοι κινδύνου, κλιμακοστάσια, χώροι συγκέντρωσης, μέσα πυροπροστασίας κ.α.).
 7. Ενημερώνει τον υπεύθυνο της επιχείρησης-εγκατάστασης για τυχόν απαίτηση συντήρησης, επισκευής, αντικατάστασης ή συμπλήρωσης των μέσων πυροπροστασίας.
 8. Μεριμνά για την τακτική επιθεώρηση των χώρων σε ό,τι αφορά την ευταξία και καθαριότητα αυτών, τη διατήρηση ελεύθερων οδεύσεων διαφυγής- εξόδων κινδύνου, την προσβασιμότητα των πυροσβεστικών μέσων και την ευχρηστία αυτών.
 9. Συμβουλεύεται την οικεία Π.Υ. σε θέματα πυροπροστασίας, εκπαίδευσης κ.α., εφόσον κρίνει ότι αυτό απαιτείται.
 10. Πραγματοποιεί την εκπαίδευση και ενημέρωση της Ομάδας Πυροπροστασίας και του προσωπικού της επιχείρησης-εγκατάστασης.
 11. Αναρτά πίνακα σύνθεσης της Ομάδας Πυροπροστασίας.
 12. Γνωστοποιεί ή καθορίζει χώρο συγκέντρωσης, για τις περιπτώσεις που επιβάλλεται εκκένωση της επιχείρησης-εγκατάστασης και αποφασίζει για την εκκένωση, εφόσον από τις περιστάσεις αυτό απαιτείται.
 13. Λαμβάνει κάθε άλλο προληπτικό μέτρο, ανάλογα με τις συνθήκες που δημιουργούνται κάθε φορά, για εξάλειψη ή μείωση των προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς ή συναφούς κινδύνου.
 14. Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς και ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτής, ή συναφούς κινδύνου, σημαίνει συναγερμό και μέχρι την άφιξη της Π.Υ. στο περιστατικό ενεργεί ως ακολούθως:
  • α. Συντονίζει τη δράση της Ομάδας Πυροπροστασίας δίνοντας κατάλληλες εντολές και προβαίνει με τα ορισμένα μέλη της Ομάδας πρωτίστως, στη διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν, στον περιορισμό και στην εξάλειψη του κινδύνου και στην καταστολή της πυρκαγιάς.
  • β. Συντονίζει τις ενέργειες εκκένωσης και με την άφιξη της Π.Υ. στο περιστατικό, ενημερώνει τον επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων για τις ενέργειες της Ομάδας Πυροπροστασίας και τίθεται υπό τις εντολές του.

Άρθρο 8 - Καθήκοντα Υπαρχηγού της Ομάδας Πυροπροστασίας

Άρθρο 8 - Καθήκοντα Υπαρχηγού της Ομάδας Πυροπροστασίας

Ο Υπαρχηγός της Ομάδας Πυροπροστασίας έχει τα ακόλουθα καθήκοντα:

 1. Είναι άμεσος συνεργάτης του Αρχηγού της Ομάδας Πυροπροστασίας και υποστηρίζει αυτόν σύμφωνα με τις εντολές του.
 2. Αναπληρώνει τον Αρχηγό της Ομάδας Πυροπροστασίας στα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.

Άρθρο 9 - Καθήκοντα Μελών Ομάδας Πυροπροστασίας

Άρθρο 9 - Καθήκοντα Μελών Ομάδας Πυροπροστασίας

Τα μέλη της Ομάδας Πυροπροστασίας, παράλληλα με την κύρια ενασχόλησή τους, μεριμνούν για την κάλυψη των αναγκών πυροπροστασίας της επιχείρησης-εγκατάστασης και ειδικότερα:

 1. Εκτελούν τις εντολές του Αρχηγού και Υπαρχηγού της Ομάδας Πυροπροστασίας και υποστηρίζουν αυτούς στις ενέργειές τους.
 2. Παρακολουθούν την προβλεπόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση, συμμετέχουν στις ασκήσεις και εξασκούνται στο σωστό χειρισμό των μέσων πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, συστήματα πυρόσβεσης κλπ).
 3. Γνωρίζουν τις θέσεις και τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων της επιχείρησης- εγκατάστασης, τα σημεία των πινάκων ηλεκτρικού ρεύματος και άλλων ειδικών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και χώρων, των κομβίων συναγερμού, καθώς και τους τηλεφωνικούς αριθμούς κλήσης των Υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.
 4. Γνωρίζουν επαρκώς τον τομέα ευθύνης τους και τους επικίνδυνους χώρους.
 5. Αναφέρουν στον Αρχηγό ή Υπαρχηγό της Ομάδας Πυροπροστασίας, οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία των μέσων πυροπροστασίας, καθώς και την πιθανή ύπαρξη συνθηκών πρόκλησης πυρκαγιάς ή άλλης πιθανής επικίνδυνης κατάστασης.
 6. Τηρούν τις οδηγίες του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β που αναγράφονται επί πινάκων σε εμφανή σημεία του χώρου εργασίας, με στοιχεία ευανάγνωστα από απόσταση 4-5 μέτρων.
 7. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συναφούς κινδύνου ενεργούν ως ακολούθως:
  • α. Προβαίνουν στην άμεση σήμανση συναγερμού, ενημερώνουν τον Αρχηγό ή Υπαρχηγό της Ομάδας Πυροπροστασίας και ειδοποιούν την Π.Υ.
  • β. Σπεύδουν και ενισχύουν τις προσπάθειες πυρόσβεσης των εργαζομένων στο τμήμα που κινδυνεύει και συνδράμουν την υποομάδα πυροπροστασίας του οικείου τμήματος.
  • γ. Επεμβαίνουν για την καταστολή της πυρκαγιάς, τον περιορισμό και εξάλειψη του κινδύνου και πραγματοποιούν, εφόσον απαιτείται, παράλληλη διάσωση ατόμων που κινδυνεύουν.
  • δ. Ειδοποιούν για αγνοούμενους ή εγκλωβισμένους τον Αρχηγό ή τον Υπαρχηγό της Ομάδας Πυροπροστασίας.

Άρθρο 10 - Υποχρεώσεις προσωπικού

Άρθρο 10 - Υποχρεώσεις προσωπικού

Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση-εγκατάσταση, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους, ενημερώνονται επαρκώς στα θέματα πυροπροστασίας αυτής και παρέχουν την αναγκαία υποστήριξη στην Ομάδα Πυροπροστασίας.

Άρθρο 11 - Βοηθητικά εργαλεία και μέσα επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων

Άρθρο 11 - Βοηθητικά εργαλεία και μέσα επιχειρήσεων-εγκαταστάσεων

Α. Γενικά

 1. Στις επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που προβλέπεται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο με τρεις (3) ή περισσότερες πυροσβεστικές φωλιές, επιβάλλεται να διαθέτουν ορισμένα βοηθητικά εργαλεία και μέσα, με εξαίρεση τις βιομηχανικές- βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις και τα υφιστάμενα ξενοδοχεία όπου ισχύει και εφαρμόζεται ειδική νομοθεσία.
 2. Τα εργαλεία αυτά χρησιμοποιούνται από την Ομάδα Πυροπροστασίας και τους εργαζόμενους για την αντιμετώπιση των κινδύνων που τυχόν προκύψουν μέχρι την άφιξη των πυροσβεστικών δυνάμεων (απεγκλωβισμός, διάσωση ατόμων, παραβίαση θύρας ή ρολών, προσέγγιση και προσβολή εστίας πυρκαγιάς κ.ά.).
 3. Τα βοηθητικά εργαλεία και μέσα, τοποθετούνται εντός ειδικού ερμαρίου σε κατάλληλη θέση, πλησίον πυροσβεστικής φωλιάς.
 4. Το ειδικό ερμάριο, είναι μεταλλικό, ερυθρού χρώματος, ονομάζεται σταθμός και λαμβάνει αύξοντα αριθμό με ευμεγέθη γράμματα όπως π.χ. «ΠΡΩΤΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ»  «ΔΕΥΤΕΡΟΣ......» κλπ.   
 5. Ο αριθμός των «ΣΤΑΘΜΩΝ»  που διαθέτουν τα εργαλεία και μέσα, εξαρτάται από τον αριθμό των πυροσβεστικών φωλιών του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου.

Β. Ειδικά

 1. Ανά τρεις (3) πυροσβεστικές φωλιές υφίσταται και ένας (1) «ΣΤΑΘΜΟΣ» εντός του οποίου τοποθετούνται:
  • α. Ένας (1) λοστός διάρρηξης.
  • β. Ένα (1) τσεκούρι.
  • γ. Ένα (1) φτυάρι.
  • δ. Μία (1) αξίνα.
  • ε. Ένα (1) σκεπάρνι.
  • στ. Μία (1) αντιπυρική κουβέρτα ενδεικτικών διαστάσεων 2000mm X 1600 mm κατά DIN 14155 ή αντίστοιχο πρότυπο.
  • ζ. Δύο (2) φορητοί φανοί. Στις επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις όπου πραγματοποιείται κατανάλωση αερίων καυσίμων, οι φανοί είναι αντιεκρηκτικού τύπου (ενδεικτικά κατηγορίας EEx e ib II C T4- ζώνες 1 και 2, ελάχιστης κατηγορίας προστασίας IP65, με επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-Cd, για ελάχιστη λειτουργία πέντε (5) ωρών, με ηλεκτρικό φορτιστή) και συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά.
  • η. Δύο (2) προστατευτικά κράνη κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 397.
  • θ. Δύο (2) ατομικές προσωπίδες με φίλτρο κατασκευασμένες σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ- ΕΝ 136.
 2. Ανά εννέα (9) πυροσβεστικές φωλιές, στο «ΣΤΑΘΜΟ» της περίπτωσης Β παρ. 1 προστίθεται μία (1) πλήρης αναπνευστική συσκευή που συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, με τις παρακάτω προδιαγραφές:
  • «(1) Ανοικτού κυκλώματος ελάχιστης χωρητικότητας/πίεσης 6l/300 bar, κατασκευασμένη κατά ΕΛΟΤ-ΕΝ-137, με διάταξη για δεύτερη παροχή (εφεδρικός αεροπνεύμονας, προσωπίδα και σωλήνας ελάχιστου μήκους 2 m) των οποίων η ηχητική προειδοποίηση, παρέχει συνεχή ηχητική σήμανση όταν ενεργοποιείται. Εναλλακτικά, αντί της δεύτερης προσωπίδας είναι αποδεκτή διασωστική κουκούλα διαφυγής θετικής πίεσης σύμφωνα με το ΕΛΟΤ-ΕΝ-1146.».
  • (2) Οι προσωπίδες είναι θετικής πίεσης, πανοραμικές, ολόκληρου προσώπου, με ιμάντα ανάρτησης, διαθέτουν κεφαλοδέματα καθώς και φωνητική μεμβράνη και παραδίδονται εντός κατάλληλης υφασμάτινης θήκης που κλείνει για προστασία από σκόνη, ρύπους κλπ.

Το εδ. (1) της παρ. 2 του άρθρου 11 τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 της υπ΄ αριθ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού

Γ. Μέσα ατομικής προστασίας
Στις επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις, που σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας, την υπόδειξη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, ή κατ’ απαίτηση του ιδιοκτήτη- εκμεταλλευτή αυτών, προβλέπεται ή εγκαθίσταται μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, ή/και αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης (καταιονισμού ύδατος με περισσότερες από έξι (6) κεφαλές καταιονητήρων ή/και ολικής κατάκλυσης), για την ασφαλή εκτέλεση των καθηκόντων της Ομάδας Πυροπροστασίας ή του προσωπικού για τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η συγκρότηση αυτής, επιλέγονται και παρέχονται με ευθύνη του εργοδότη, τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας που είναι κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

 1. (1)    Γάντια
 2. (2)    Επενδύτης
 3. (3)    Υποδήματα
Από τα προαναφερόμενα εξαιρούνται οι βιομηχανικές-βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στις οποίες ισχύει και εφαρμόζεται ειδική νομοθεσία.

Άρθρο 12

Άρθρο 12

Πιστοποίηση από τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και καθιέρωση Βιβλίου Οργάνωσης και Εκπαίδευσης της Ομάδας Πυροπροστασίας

 1. Στις επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που η Πυροσβεστική Ακαδημία έχει πιστοποιήσει τουλάχιστον τον Αρχηγό ή τον Υπαρχηγό της Ομάδας Πυροπροστασίας, χορηγεί, Βιβλίο Οργάνωσης και Εκπαίδευσης της Ομάδας Πυροπροστασίας με την καταβολή αναλόγου τιμήματος. Με Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζεται το τίμημα ως έσοδο του Λογαριασμού Πόρων Λεσχών του Πυροσβεστικού Σώματος.
 2. Το Βιβλίο Οργάνωσης και Εκπαίδευσης της Ομάδας Πυροπροστασίας, είναι σύμφωνο με το συνημμένο Παράρτημα Γ της παρούσας, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σελιδομετρείται και θεωρείται στην πρώτη σελίδα του από την Πυροσβεστική Ακαδημία και ανήκει αποκλειστικά στην επιχείρηση-εγκατάσταση.
 3. Μετά το πέρας κάθε εκπαίδευσης, ενημέρωσης ή/και άσκησης, καθώς και σε περίπτωση αλλαγής της σύνθεσης της Ομάδας Πυροπροστασίας, συμπληρώνεται το Βιβλίο Οργάνωσης και Εκπαίδευσης της Ομάδας Πυροπροστασίας.
 4. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση-εγκατάσταση υποχρεούται να υποβάλλει ανά διετία στην Πυροσβεστική Ακαδημία σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ενημερωμένα αποσπάσματα του Βιβλίου.
 5. Η Πυροσβεστική Ακαδημία διατηρεί σε έντυπη μορφή Αρχείο Καταχώρησης Βιβλίων Οργάνωσης και Εκπαίδευσης των Ομάδων Πυροπροστασίας που σελιδομετρείται, θεωρείται κατ’ έτος και είναι σύμφωνο με το συνημμένο Υπόδειγμα. Κάθε Βιβλίο έχει Γενικό Αύξοντα Αριθμό (Γ.Α.Α.) που ταυτίζεται με αυτόν του Αρχείου Καταχώρησης.

Άρθρο 13  - Κυρώσεις

Άρθρο 13  - Κυρώσεις

Η Πυροσβεστική Αρχή σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται τα καθοριζόμενα στο άρθρο 11, χορηγεί προθεσμία μέγιστης χρονικής διάρκειας δέκα (10) ημερών στον υπεύθυνο της επιχείρησης-εγκατάστασης προκειμένου να συμμορφωθεί. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ανακαλείται το πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας και κινεί τη διαδικασία άσκησης ποινικής δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, κατά του υπεύθυνου της επιχείρησης-εγκατάστασης, ενώ γνωστοποιεί την ενέργειά της αυτή στην αρμόδια Αρχή που έχει εκδώσει την άδεια λειτουργίας και στις άλλες συναρμόδιες Αρχές.

Άρθρο 14 - Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 14 - Μεταβατικές Διατάξεις

Επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που διαθέτουν εγκεκριμένη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας σύμφωνα με τα Παραρτήματα Δ και Ε της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981 (Β΄ 20) «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως τροποποιήθηκε με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 3α/1981 (Β΄ 538), 3β/1983 (Β΄457), 3γ/1995 (Β΄ 717) και 3δ/1995 (Β΄ 959), υποχρεούνται στην υποβολή συμπληρωματικής τεχνικής περιγραφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, το αργότερο μέχρι τη χορήγηση ή ανανέωση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

Άρθρο 15 - Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 15 - Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται τα Παραρτήματα Δ και Ε της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981 (Β΄ 20) «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως τροποποιήθηκε με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 3α/1981 (Β΄ 538), 3β/1983 (Β΄457), 3γ/1995 (Β΄ 717) και 3δ/1995 (Β΄ 959), καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στην παρούσα.

Άρθρο 16 - Έναρξη ισχύος

Άρθρο 16 - Έναρξη ισχύος

 1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα  της Κυβέρνησης.
 2. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Χώροι συνάθροισης κοινού
Σε θέατρα, κινηματογράφους, χώρους συναυλιών, ζωντανής μουσικής, παραστάσεων, καθώς και παρόμοιους χώρους συνάθροισης κοινού θεωρητικού πληθυσμού τουλάχιστον 250 ατόμων, πραγματοποιείται ενημέρωση των θαμώνων με αναγγελία των εξόδων κινδύνου μέσω κατάλληλου ηχητικού ή/και οπτικού μηνύματος πριν την έναρξη κάθε προγράμματος.

2. Ασκήσεις σε εκπαιδευτήρια
Στην άσκηση, συμμετέχει το διδακτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό καθώς και οι εκπαιδευόμενοι. Η έναρξη της άσκησης, με εξαίρεση τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς, σημαίνεται από το ηλεκτρικό χειροκίνητο σύστημα συναγερμού.
Σε εκπαιδευτήρια που δεν λειτουργούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, διενεργείται τουλάχιστον μία (1) άσκηση εντός των πρώτων τριάντα (30) ημερών της εκπαιδευτικής περιόδου.
Σε ορισμένες κατηγορίες εκπαιδευτηρίων όπως εκπαιδευτήρια Α.Μ.Ε.Α., ο υπεύθυνος εφαρμόζει εναλλακτικές διαδικασίες.

3. Ασκήσεις σε κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας
Σε κτίρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας υφίσταται αντικειμενική δυσχέρεια διεξαγωγής ασκήσεων εκκένωσης χώρων. Για το λόγο αυτό, δίνεται προτεραιότητα στην άμεση αναγγελία, απομόνωση και κατάσβεση πυρκαγιάς για να αποφευχθεί εκκένωση του κτιρίου ή τμήματος αυτού.
Οι ασκήσεις προσομοίωσης πυρκαγιάς, διεξάγονται με προσεκτική επιλογή της τοποθεσίας διεξαγωγής αυτών και κλείσιμο των θυρών των παρακείμενων θαλάμων πριν την έναρξη της διαδικασίας, με σκοπό την αποφυγή όχλησης ή αναστάτωσης των χρηστών. Οι ασκήσεις πραγματοποιούνται εικονικά με κατάλληλες διαδικασίες μεταφοράς των χρηστών σε παρακείμενο χώρο που προστατεύεται από τον καπνό.
Απαιτείται η διάθεση αντιγράφων των σχεδίων μετακίνησης-εκκένωσης στο εμπλεκόμενο προσωπικό και στο κέντρο ελέγχου πυρκαγιάς. Η έναρξη της άσκησης σημαίνεται με κατάλληλο ηχητικό σήμα συναγερμού και εφόσον διεξάγεται μεταξύ των ωρών 9 μμ και 6 πμ, επιτρέπεται αντί του ηχητικού σήματος, η κωδικοποιημένη ανακοίνωση με ηλεκτρονικά μέσα ή άλλο πρόσφορο τρόπο.
Οι βασικές αρχές ανταπόκρισης του προσωπικού σε περίπτωση πυρκαγιάς, επικεντρώνονται στη μετάδοση κατάλληλου σήματος συναγερμού, την απομόνωση της πυρκαγιάς, τη μετακίνηση των χρηστών που κινδυνεύουν άμεσα, την κλήση των υπόλοιπων μελών της Ομάδας Πυροπροστασίας, καθώς και τη μεταφορά των χρηστών σε προκαθορισμένους χώρους.
Οι έγγραφες οδηγίες παρέχουν κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω:
(1)     Χρήση συσκευών συναγερμού
(2)     Αναγγελία συναγερμού στην Π.Υ. μέσω συστήματος πυροπροστασίας
(3)     Τηλεφωνική αναγγελία ανάγκης στην Π.Υ.
(4)     Ανταπόκριση σε συναγερμό
(5)     Απομόνωση πυρκαγιάς
(6)     Εκκένωση γειτνιάζουσας περιοχής
(7)     Προετοιμασία χρηστών ορόφων και κτιρίου για εκκένωση
(8)     Κατάσβεση πυρκαγιάς

Όλο το απασχολούμενο προσωπικό πρέπει να εκπαιδεύεται στη χρήση συσκευών συναγερμού, στην ανταπόκριση, καθώς και στη χρήση κωδικοποιημένου μηνύματος με ηλεκτρονικά μέσα ή άλλο πρόσφορο τρόπο, για επιβεβαίωση της αναγγελίας συναγερμού στις περιπτώσεις άμεσης παροχής βοήθειας σε πρόσωπο που κινδυνεύει. Το προσωπικό που λαμβάνει το κωδικοποιημένο μήνυμα, ενεργοποιεί αρχικά το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού και ακολούθως ανταποκρίνεται στα προκαθορισμένα καθήκοντά του, βάσει έγγραφου σχεδίου.

4. Ασκήσεις σε οίκους ευγηρίας και οικοτροφεία
Σε εγκαταστάσεις, όπου οι χρήστες παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα όπως οικοτροφεία ή οίκοι ευγηρίας, πραγματοποιείται ενημέρωσή τους σε ό,τι αφορά στις ενέργειές τους σε περίπτωση πυρκαγιάς, ιδιαίτερα όταν η κύρια όδευση διαφυγής έχει καταστεί μη λειτουργική εξαιτίας του κινδύνου. Επίσης, εκπαιδεύονται επί πρακτικών αλληλοβοήθειας σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, αφού ληφθεί υπόψη, η πνευματική και φυσική κατάσταση αυτών προκειμένου να μην εκτεθούν σε μεγαλύτερο κίνδυνο.
Μία (1) τουλάχιστον άσκηση συναγερμού-εκκένωσης, διεξάγεται κατ’ έτος τις νυκτερινές ώρες, με πρότερη ενημέρωση των χρηστών.
Οι ασκήσεις συναγερμού- εκκένωσης, περιλαμβάνουν πραγματική καταφυγή όλων των χρηστών σε προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης και αποσκοπούν στην εξοικείωσή τους με τις οδεύσεις διαφυγής και τις εξόδους κινδύνου.
Εάν ο χρόνος εκκένωσης υπερβαίνει τα δεκατρία (13) λεπτά της ώρας, οι χρήστες εκείνοι που δεν μπορούν να εκκενώσουν το χώρο ή έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, δεν συμμετέχουν ενεργά στην άσκηση και στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζονται αναλογικά τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παρ. 3.
Η χρονομέτρηση γίνεται στις δυσμενέστερες συνθήκες όπως όταν οι χρήστες κοιμούνται ή απασχολείται, λόγω ιδιαίτερων συνθηκών, λιγότερο προσωπικό από το προβλεπόμενο.

5.  Ασκήσεις με χρήση αναπνευστικών συσκευών
Εφόσον στην άσκηση συμπεριλαμβάνεται η χρήση αναπνευστικών συσκευών, κάθε μέλος της Ομάδας Πυροπροστασίας που χρησιμοποιεί αυτές, συνεργάζεται με  ένα (1) τουλάχιστον μέλος με τον ανωτέρω εξοπλισμό που βρίσκεται πλησίον του και έχουν μεταξύ τους οπτική, ακουστική, φυσική, ηλεκτρονική ή άλλη επικοινωνία (π.χ. σχοινί οδηγός).
Επίσης, ένα (1) τουλάχιστον μέλος της Ομάδας Πυροπροστασίας με  αναπνευστική συσκευή, είναι ορισμένο για να παραμείνει εκτός του χώρου της άσκησης. Το μέλος αυτό που είναι εκπαιδευμένο, εξοπλισμένο και διαθέσιμο για παροχή λειτουργικής υποστήριξης στην άσκηση, γνωρίζει τον αριθμό και τα στοιχεία των προσώπων που εισήλθαν στο χώρο εκπαίδευσης με αναπνευστικές συσκευές, τη θέση και δράση τους, καθώς και την ώρα εισόδου καθενός από αυτά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

 1. ΕΛΕΓΞΤΕ ώστε ο χώρος της επιχείρησης να είναι συνεχώς καθαρός.
 2. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ τις εύφλεκτες ύλες και εύφλεκτα υγρά από φλόγες, σπινθήρες και γενικά εστίες θέρμανσης.
 3. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ ή ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΤΕ κατάλληλα τις ύλες που υπόκεινται σε     ανάφλεξη.
 4. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ από τις αποθήκες, διαδρόμους και λοιπούς χώρους όλα τα άχρηστα εύφλεκτα υλικά.
 5. ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ελεύθερους τους διαδρόμους διαφυγής προς εξόδους κινδύνου      και  προσπέλασης για παραλαβή των μέσων πυρόσβεσης.
 6. ΔΙΑΚΟΨΤΕ το ηλεκτρικό ρεύμα κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη.
 7. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΤΕ μετά το πέρας της εργασίας, όλους τους χώρους ευθύνης σας για ανακάλυψη και εξουδετέρωση τυχόν προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Β. ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς ενεργήστε ως ακολούθως:

 1. ΣΗΜΑΝΕΤΕ αμέσως συναγερμό.
 2. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στα τηλ. 199 ή 112.
 3. ΔΙΑΚΟΨΤΕ το ηλεκτρικό ρεύμα από το ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ή τον Υποσταθμό εφόσον υπάρχει ανάγκη.
 4. ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ το κατάλληλο πυροσβεστικό μέσο και επιχειρήστε κατάσβεση.
 5. ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΤΕ από το χώρο πυρκαγιάς τα εύφλεκτα υλικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  
 Ενδεικτικά προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

 • Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη.
 • Επιμελής συντήρηση και τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
 • Επιθεώρηση από υπεύθυνο υπάλληλο όλων των διαμερισμάτων, αποθηκών κλπ μετά τη διακοπή της εργασίας καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης  πυρκαγιάς.
 • Απαγόρευση χρήσης σταχτοδοχείων και καλαθιών αχρήστων, από αναφλέξιμο υλικό ή με πλευρικές οπές.
 • Απομάκρυνση των εύφλεκτων υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας ή προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.
 • Απαγόρευση τοποθέτησης μονίμως ή προσωρινώς στις οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου, επίπλων, αντικειμένων και άλλων κατασκευαστικών διατάξεων που μπορούν να μειώσουν το πλάτος αυτών ή να παρακωλύσουν την ελεύθερη κυκλοφορία  του  κοινού  σε περίπτωση κινδύνου.
 • Συνεχής καθαρισμός όλων των διαμερισμάτων, γραφείων, διαδρόμων, προαυλίων, αποθηκών κλπ της επιχείρησης-εγκατάστασης και άμεση απομάκρυνση των υλών που μπορούν να αναφλεγούν.

Πυροσβεστική Διάταξη 15-2014 - Προδιαγραφές

Άρθρο 1 - Γενικές Ρυθμίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - Άρθρο 1 - Γενικές Ρυθμίσεις

Οι αρμόδιοι τεχνικοί επιστήμονες κατά το στάδιο σύνταξης μελετών πυροπροστασίας και τεχνικών περιγραφών μονίμων ή/και φορητών και λοιπών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, όταν αναφέρονται σε υλικά ή/και συστήματα μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, υποχρεούνται να ακολουθούν τα εθνικά πρότυπα που αποτελούν μεταφορά ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ ΕΝ), διεθνή πρότυπα (ISO), ή συστήματα αναφοράς από ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, και ελλείψει αυτών συστήματα αναφοράς από αντίστοιχους οργανισμούς τυποποίησης άλλων χωρών, τα εθνικά πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές, οδηγίες ή κανονισμούς εθνικής νομοθεσίας.

Άρθρο 2 - Ορισμοί

Άρθρο 2 - Ορισμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

 1. Ως μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας ορίζονται:  το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης, το χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς, το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης και σύστημα ανίχνευσης και διακοπής παροχής αερίων καυσίμων, τα αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης (με νερό, σκόνη, αφρό, διοξείδιο του άνθρακα, αέρια, ή συμπυκνωμένο αεροζόλ, το σύστημα εκνέφωσης νερού και το σύστημα ψεκασμού νερού), το μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο, το σύστημα τοπικής κατάσβεσης.
 2. Ως φορητά και λοιπά μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας ορίζονται: οι πυροσβεστήρες (φορητοί, τροχήλατοι, αυτοδιεγειρόμενοι οροφής), οι απλοί ανιχνευτές αερίων καυσίμων και το απλό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικό ερμάριο).
 3. Ως προληπτικά μέσα πυροπροστασίας ορίζονται: ο φωτισμός ασφαλείας, η σήμανση  ασφαλείας και τα σχεδιαγράμματα διαφυγής.

Άρθρο 3 - Μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας

Άρθρο 3 - Μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας

3.1. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρανίχνευσης καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 54: «Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύει.

3.2. Χειροκίνητο σύστημα αναγγελίας πυρκαγιάς
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των χειροκίνητων συστημάτων αναγγελίας πυρκαγιάς καθορίζεται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ EN 54-11 «Εκκινητές συναγερμού χειρός» και ΕΛΟΤ EN 54-23: «Διατάξεις συναγερμού – Οπτικές διατάξεις συναγερμού», όπως κάθε φορά ισχύουν.

3.3. Αυτόματο σύστημα ανίχνευσης αερίων καυσίμων
Τα συστήματα ανίχνευσης και συστήματα ανίχνευσης και διακοπής παροχής αερίων καυσίμων πρέπει, να πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ, ΕΛΟΤ ΕΝ) και στην περίπτωση που απαιτείται η εγκατάσταση πίνακα, αυτός να είναι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ 54, όπως κάθε φορά ισχύει.

3.4. Αυτόματα Συστήματα Πυρόσβεσης
3.4.1. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό
Η μελέτη, σχεδίαση  και εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης με νερό, καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12845: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Αυτόματα συστήματα καταιονισμού – Σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση», όπως κάθε φορά ισχύει και τα εξαρτήματα των συστημάτων αυτών, καθορίζονται από  το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12259: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης – Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού» όπως κάθε φορά ισχύει.
Η μελέτη, σχεδίαση  και εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης με υδατονέφωση, καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ CΕΝ/TS 14972: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα υδατονέφωσης - Σχεδιασμός και εγκατάσταση» όπως κάθε φορά ισχύει.
Η μελέτη, σχεδίαση  και εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης με ψεκασμό νερού, καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ CΕΝ/TS 14816: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα ψεκασμού νερού-Σχεδιασμός, εγκατάσταση και συντήρηση» όπως κάθε φορά ισχύει.

3.4.2. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με σκόνη
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης με σκόνη καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 12416: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα σκόνης» όπως κάθε φορά ισχύει.

3.4.3. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με αφρό
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης με αφρό καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13565: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα αφρού» όπως κάθε φορά ισχύει.

3.4.4. Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης με αέρια
3.4.4.1. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης με διοξείδιο του άνθρακα καθορίζεται από  το πρότυπο NFPA 12: «Standard on Carbon Dioxide Extinguishing Systems», όπως κάθε φορά ισχύει.
3.4.4.2. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με αέριο
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης με αέριο καθορίζεται από το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15004: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με αέριο» όπως κάθε φορά ισχύει.

3.4.5. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση των αυτόματων συστημάτων πυρόσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ καθορίζεται από το πρότυπο ISO 15779: «Condensed aerosol fire extinguishing systems- Requirements and test methods for components and system design, installation and maintenance- General requirements», όπως κάθε φορά ισχύει ή/και από το πρότυπο ΕΛΟΤ CEN/TR 15276: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Συστήματα κατάσβεσης με συμπυκνωμένο αεροζόλ» όπως κάθε φορά ισχύει.

3.5. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
Η μελέτη, σχεδίαση και εγκατάσταση του μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου καθορίζεται από την Τεχνική Οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 2451/1986: «Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό» ή/και συμπληρωματικά για τα εξαρτήματα του συστήματος αυτού, από το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 671: «Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - συστήματα με (εύκαμπτους) σωλήνες» όπως κάθε φορά ισχύει.

3.6. Σύστημα Τοπικής Κατάσβεσης
3.6.1. Όπου είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση, άνωθεν των καυτών επιφανειών των συσκευών παρασκευής φαγητού, ειδικού απαγωγικού συστήματος αερίων καύσης, καπνού κ.α., εγκαθίσταται σύστημα τοπικής κατάσβεσης πυρκαγιών κατηγορίας Α και Β, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 2: «Κατηγορίες πυρκαγιών», όπως κάθε φορά ισχύει (όπως ξηράς κόνεως ή βάσεως νερού), ή κατάλληλου αποδεκτού κατασβεστικού υλικού για πυρκαγιές κατηγορίας F, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 2. Μέχρι τη σύνταξη εθνικού ή ευρωπαϊκού προτύπου, ο αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας μπορεί να ακολουθήσει πρότυπο άλλης χώρας (όπως NFPA 17, 17A).
Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί αυτόματα και χειροκίνητα και να προστατεύει το χώρο πάνω από τις εστίες και μέσα στον καπναγωγό.
3.6.2. Ειδικότερα:
α. Σε μαγειρεία που χρησιμοποιείται μία (1) συσκευή μαγειρικών ελαίων– λιπών χωρητικότητας άνω των 10 λίτρων, ή περισσότερες της μία (1) συσκευές ανεξαρτήτως χωρητικότητας εκάστης, εγκαθίσταται σύστημα τοπικής κατάσβεσης κατάλληλου και αποδεκτού κατασβεστικού υλικού για πυρκαγιές κατηγορίας F.
β. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση μόνο μίας (1) συσκευής τηγανίσματος (φριτέζα μονή ή διπλή) και η ποσότητα των μαγειρικών ελαίων – λιπών δεν υπερβαίνει τα 10 λίτρα, εγκαθίσταται σύστημα τοπικής κατάσβεσης πυρκαγιών κατηγορίας Α και Β, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 2, όπως κάθε φορά ισχύει (όπως ξηράς κόνεως ή βάσεως νερού) και πλησίον των συσκευών τοποθετείται ένας φορητός πυροσβεστήρας κατηγορίας F, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 2, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 25F. Ο ανωτέρω πυροσβεστήρας επιβάλλεται και στις επιχειρήσεις που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση συστήματος τοπικής κατάσβεσης,  εφόσον πραγματοποιείται χρήση μαγειρικών ελαίων – λιπών.  
3.6.3. Τα συστήματα τοπικής κατάσβεσης που δεν είναι σύμφωνα με πρότυπο άλλης χώρας (όπως NFPA 17, 17A), υποχρεούνται να διαθέτουν τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:
α. Οι σωληνώσεις πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου και διατομής και αποδεκτές για χώρους παρασκευής φαγητών και να μην γίνεται χρήση γαλβανισμένων σωληνώσεων ή εξαρτημάτων στο δίκτυο, εκτός αν διαθέτουν την έγκριση του κατασκευαστή.  
β. Η ενεργοποίηση του συστήματος να πραγματοποιείται χειροκίνητα μέσω απομακρυσμένου από τις εστίες μηχανισμού, καθώς και αυτόματα, είτε μηχανικά μέσω εύτηκτου συνδέσμου ή με κλειστή κεφαλή ακροφυσίου, είτε ηλεκτρικά μέσω θερμικού ανιχνευτή είτε με άλλο αποδεκτό μηχανισμό. Βάνες και άλλα μέσα ασφαλίσεως στην αυτόματη ενεργοποίηση δεν επιτρέπονται.
γ.  Το κατασβεστικό υλικό δεν πρέπει να βρίσκεται υπό πίεση εντός των σωληνώσεων. Κατά συνέπεια, οι σωληνώσεις του συστήματος πρέπει να είναι κενές, ή να περιέχουν υπό πίεση  μόνο το προωθητικό αέριο. Το κατασβεστικό υλικό πρέπει να εμπεριέχεται αποκλειστικά εντός του δοχείου υπό πίεση.  
δ. Η μέγιστη απόσταση από το δοχείο υπό πίεση του συστήματος τοπικής κατάσβεσης μέχρι την πλέον απομακρυσμένη συσκευή του προστατευόμενου εξοπλισμού, είναι εννέα (9) μέτρα.
ε. Η ελάχιστη απόσταση από το δοχείο υπό πίεση του συστήματος τοπικής κατάσβεσης μέχρι τις καυτές επιφάνειες είναι ένα (1) μ..
στ. Τα ακροφύσια τοποθετούνται σε ύψος 0,80 μ. τουλάχιστον από τις προστατευόμενες συσκευές.    
ζ. Η θερμοκρασία θραύσης του φιαλιδίου (αμπούλας) των ακροφυσίων πρέπει να είναι 141 οC τουλάχιστον για συστήματα τοπικής κατάσβεσης με κατασβεστικό υλικό κατηγορίας Α και Β (ξηρής σκόνης ή αφρού) και 182 οC τουλάχιστον για συστήματα τοπικής κατάσβεσης με κατασβεστικό υλικό κατηγορίας F.
η. Η απόσταση μεταξύ των ακροφυσίων να είναι μέχρι 0,80 μ.
θ. Η απόσταση τοποθέτησης των ακροφυσίων από τη βάση του αεραγωγού – καπναγωγού  να είναι μέχρι 0,30 μ.
ι. Σε περίπτωση συστήματος τοπικής κατάσβεσης με αυτοδιέγερση, η χειροκίνητη λειτουργία του συστήματος πραγματοποιείται με την πίεση κατάλληλου κομβίου.  
«3.6.4. Ανεξάρτητα από του υπολογισμούς του απαιτούμενου κατασβεστικού υλικού, εφόσον δεν εγκαθίσταται σύστημα τοπικής κατάσβεσης με αυτοδιέγερση, η ελάχιστη ονομαστική γόμωση με την αντίστοιχη ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα που θα πρέπει να επιτυγχάνει για συστήματα τοπικής κατάσβεσης που καλύπτουν το ειδικό απαγωγικό σύστημα καπνών, οσμών και αερίων να είναι:
α. Μέχρι τέσσερα (4) μέτρα μήκους απαγωγικού συστήματος, δοχείο υπό πίεση ξηράς σκόνης ή αφρού για πυρκαγιές κατηγορίας Α και Β με ονομαστική γόμωση 6 kg, του οποίου η γόμωσή του δοχείου θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί σε αντίστοιχο φορητό πυροσβεστήρα και να έχει επιτευχθεί η ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 21Α-113Β ή δοχείο υπό πίεση για πυρκαγιές κατηγορίας F με ονομαστική γόμωση 6 l, στο οποίο η γόμωσή του θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί σε αντίστοιχο φορητό πυροσβεστήρα και να έχει επιτευχθεί η ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 25F.  
β. Μέχρι εννέα (9) μέτρα μήκους απαγωγικού συστήματος, δοχείο υπό πίεση ξηράς σκόνης ή αφρού για πυρκαγιές κατηγορίας Α και Β με ονομαστική γόμωση 12 kg, του οποίου η γόμωσή του δοχείου θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί σε αντίστοιχο φορητό πυροσβεστήρα και να έχει επιτευχθεί η ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 43Α-183Β ή δοχείο υπό πίεση για πυρκαγιές κατηγορίας F με ονομαστική γόμωση 9 l, στο οποίο η γόμωσή του θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί σε αντίστοιχο φορητό πυροσβεστήρα και να έχει επιτευχθεί η ελάχιστη κατασβεστική ικανότητα 40F.».

Η παρ. 3.6.4. του άρθρου 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της υπ΄ αριθ. 24738 Φ.701.2/19.06.2017 (Β΄ 2089) Απόφασηw του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
3.6.5.    Οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν ισχύουν σε συστήματα τοπικής κατάσβεσης που εγκαθίστανται σε πρατήρια υγρών καυσίμων άνωθεν των αντλιών.

Άρθρο 4 - Φορητά και λοιπά μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας

Άρθρο 4 - Φορητά και λοιπά μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας

4.1. Πυροσβεστήρες
4.1.1. Φορητοί Πυροσβεστήρες
4.1.1.1. Οι φορητοί πυροσβεστήρες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 3-7: «Φορητοί πυροσβεστήρες – Μέρος 7: Χαρακτηριστικά, απαιτήσεις απόδοσης και μέθοδοι δοκιμής», όπως κάθε φορά ισχύει και της Κ.Υ.Α. 618/43/05/20-01-2005 (ΦΕΚ Β΄ 52): «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218). Η κατασβεστική ικανότητα με την αντίστοιχη αποδεκτή ονομαστική γόμωση αναγράφονται στους Πίνακες 1 και 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΟΜΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΚΟΝΗΣ, ΒΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ CO2

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΟΜΩΣΗ (σε kg) ΑΝΑ ΥΛΙΚΟ
ΣΚΟΝΗΣ
ΒΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (ΑΦΡΟΥ)CO2
1
2, 3
13Α
1, 22, 3, 6

21Α1, 2, 3, 42, 3, 6, 9

27Α 1, 2, 3, 4, 6, 92, 3, 6, 9ΔΠ
34Α1, 2, 3, 4, 6, 92, 3, 6, 9
43Α1, 2, 3, 4, 6, 9, 122, 3, 6, 9
55Α1, 2, 3, 4, 6, 9, 122, 3, 6, 9
21Β1
ΔΠ
2
34Β1, 2
2
2
55Β
 1, 2, 3 2, 32, 5
70Β
 1, 2, 3, 4
 2, 32, 5
89Β1, 2, 3, 4 2, 32, 5
113Β1, 2, 3, 4, 6 2, 3, 6
2, 5
144Β1, 2, 3, 4, 6, 92, 3, 62, 5
183Β1, 2, 3, 4, 6, 9, 122, 3, 6, 92, 5
233Β1, 2, 3, 4, 6, 9, 122, 3, 6, 92, 5

ΔΠ: Δεν προβλέπεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 3-7.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΟΜΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ WET CHEMICAL

ΚΑΤΑΣΒΕΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΟΜΩΣΗ (σε lt) WET CHEMICAL
5F
2, 3
25F2, 3, 6
40F2, 3, 6, 9

 2, 3, 6, 9


4.1.1.2. Οι φορητοί πυροσβεστήρες τοποθετούνται σε ύψος 0,80 – 1,20 μέτρα από το δάπεδο, στις οδεύσεις διαφυγής, πλησίον κλιμακοστασίων, επικίνδυνων χώρων, εξόδων κινδύνου, ενώ απαγορεύεται η τοποθέτησή τους σε χώρους μη προσβάσιμους, κάτω από κλιμακοστάσια ή σε χώρους που καλύπτονται από υλικά.
Ειδικότερα οι φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα τοποθετούνται πλησίον ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ή σε χώρους παρουσία ηλεκτρικού ρεύματος όπως πίνακες, μετασχηματιστές, χώρους εργαστηρίων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λεβητοστάσια.

4.1.2. Τροχήλατοι Πυροσβεστήρες
Οι τροχήλατοι πυροσβεστήρες να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ EN 1866: «Τροχήλατοι πυροσβεστήρες», όπως κάθε φορά ισχύει και της Κ.Υ.Α. 618/43/05/20-01-2005 (ΦΕΚ Β΄ 52), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218). Η αποδεκτή ονομαστική γόμωση των τροχήλατων πυροσβεστήρων αναγράφεται στον Πίνακα 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 - ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΓΟΜΩΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΣΚΟΝΗΣ (kg)
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΒΑΣΗΣ ΝΕΡΟΥ (lt)
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2 (kg)
25, 50, 100, 15 20 ή 25, 45 ή 50, 90 ή 100, 135 ή 15010, 20, 30, 50


4.1.3. Αυτοδιεγειρόμενοι Πυροσβεστήρες Οροφής
Οι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Κ.Υ.Α. 618/43/05/20-01-2005 (ΦΕΚ Β΄ 52) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Κ.Υ.Α. 17230/671/1-9-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1218). Πρέπει να διαθέτουν κατασβεστική ικανότητα αντίστοιχη της ονομαστικής γόμωσής τους, σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παρούσας διάταξης.
Επιπλέον οι απαιτήσεις των πυροσβεστήρων οροφής ξηρής σκόνης να ικανοποιούν τις διατάξεις του άρθρου 4 του ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-05-07-01:2009: «Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως».
Λόγω μη σύνταξης σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων, είναι αποδεκτές και αυτοδιεγειρόμενες ειδικές συσκευές, που εγκαθίστανται σύμφωνα με τις εργαστηριακές δοκιμές και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

4.2. Απλοί Ανιχνευτές αερίων καυσίμων
Οι απλοί ανιχνευτές και ανιχνευτές και διακοπής παροχής αερίων καυσίμων, να πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ, ΕΛΟΤ ΕΝ).

4.3. Απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικό ερμάριο)

Το απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο (πυροσβεστικό ερμάριο) να πληροί τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:
α) Είναι μεταλλικής κατασκευής, ερυθρού χρώματος με κατάλληλη σήμανση.
β) Διαθέτει ελαστικό σωλήνα διατομής Φ15 – Φ19 mm (χιλιοστά), με ακροφύσιο μήκους 20 μέτρων.
γ) Τοποθετείται σε ύψος 1,00 – 1,50 μέτρα από το δάπεδο.

Άρθρο 5 - Προληπτικά μέσα πυροπροστασίας

Άρθρο 5 - Προληπτικά μέσα πυροπροστασίας

5.1. Φωτισμός ασφαλείας
Ο φωτισμός ασφαλείας σχεδιάζεται και εγκαθίσταται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1838: «Εφαρμογές Φωτισμού – Φωτιστικά Ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει.

5.2. Σήμανση  ασφαλείας
Τα σήματα  (πινακίδες) διάσωσης ή βοήθειας, καθώς και τα σήματα (πινακίδες) που αφορούν τον πυροσβεστικό εξοπλισμό με τα εγγενή χαρακτηριστικά τους να τοποθετούνται – εγκαθίστανται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7010: «Γραφικά σύμβολα – Χρώματα και ενδείξεις ασφαλείας – Καταχωρημένες ενδείξεις ασφαλείας», όπως κάθε φορά ισχύει αφού ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ Α΄ 67) «Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK».

5.3. Σχεδιαγράμματα διαφυγής
Τα σχεδιαγράμματα διαφυγής με τις αντίστοιχες πινακίδες να είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO 23601: «Safety Identification – Escape and evacuation plan signs», όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 6 - Εγχειρίδια μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

Άρθρο 6 - Εγχειρίδια μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

Η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να διαθέτει Πυροσβεστικές Εκδόσεις (εγχειρίδια) μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που λαμβάνουν υπόψη τα σχετικά πρότυπα. Με Απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζεται το τίμημα ως έσοδο του Λογαριασμού Πόρων Λεσχών του Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 7 - Τελικές Διατάξεις

Άρθρο 7 - Τελικές Διατάξεις

7.1. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος έπειτα από γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας και της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Υποδομών του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, δύνανται να τροποποιούνται τα άρθρα 3 έως 5 της παρούσας.

7.2. Από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, ισχύουν επιπροσθέτως τα ακόλουθα:
 α. Οι τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημάτων  (ενεργητικής) πυροπροστασίας,  οι περιγραφές των φορητών και λοιπών μέσων πυροπροστασίας, καθώς και των προληπτικών μέσων πυροπροστασίας, συντάσσονται με ευθύνη του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
 β. Οι ανωτέρω τεχνικές περιγραφές αποτελούν διακριτό τεύχος της μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας και υποβάλλονται στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία προς θεώρηση.
 γ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις ρυθμίσεις της παρούσας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία με αιτιολογημένη πράξη, δεν θεωρεί την υποβαλλόμενη τεχνική περιγραφή και συνακόλουθα την υποβαλλόμενη μελέτη (ενεργητικής) πυροπροστασίας.

7.3. Την ευθύνη για την τοποθέτηση, τη συντήρηση και την καλή λειτουργία όλων των προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα έχει ο ιδιοκτήτης ή ο εκμεταλλευτής ή ο εργοδότης, ενώ την ευθύνη μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των ανωτέρω μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, έχει ο αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας.

7.4. Οι τεχνικές περιγραφές μόνιμων συστημάτων (ενεργητικής) πυροπροστασίας που είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τις πρότερες ισχύουσες διατάξεις και εγκριθεί από την Πυροσβεστική Αρχή πριν την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν.

7.5. Στις περιπτώσεις επεκτάσεων επί μόνιμων συστημάτων (ενεργητικής) πυροπροστασίας που οι τεχνικές περιγραφές αυτών είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τις πρότερες ισχύουσες διατάξεις και εγκριθεί από την Πυροσβεστική Αρχή πριν την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, δύνανται να υποβάλλονται προς θεώρηση στην Πυροσβεστική Αρχή τεχνικές περιγραφές συνταγμένες σύμφωνα με τις πρότερες ισχύουσες διατάξεις για το σύνολο του συστήματος.

7.6. Οι περιγραφές των φορητών και λοιπών μέσων πυροπροστασίας, καθώς και των προληπτικών μέσων πυροπροστασίας μελετών που είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τις πρότερες ισχύουσες διατάξεις και εγκριθεί από την Πυροσβεστική Αρχή πριν την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν.


Άρθρο 8 - Κυρώσεις

Άρθρο 8 - Κυρώσεις

Η Πυροσβεστική Αρχή, σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώσει ύστερα από διενέργεια αυτοψίας, ότι δεν τηρούνται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα, προβαίνει στις κατά νόμο ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα και άλλες προκύπτουσες κυρώσεις από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας.

Άρθρο 9 - Καταργούμενες Διατάξεις

Άρθρο 9 - Καταργούμενες Διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται τα Παραρτήματα Α, Β και Γ της  Πυροσβεστικής Διάταξης 3/1981 (Β΄ 20) «Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Πυροσβεστικές Διατάξεις 3α/1981 (Β΄ 538), 3β/1983 (Β΄457), 3γ/1995 (Β΄ 717), 3δ/1995 (Β΄959) και 14/2014 (Β΄ 2434) καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 10 - Έναρξη ισχύος και εφαρμογής

Άρθρο 10 - Έναρξη ισχύος και εφαρμογής

1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
2. Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει από την 1η Μαρτίου 2015.
3.  Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Πυροσβεστική διάταξη 16-2015 - Εκπαιδευτήρια

Άρθρο  1 - Πεδίο Εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο  1 - Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις όλων των βαθμίδων δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, όπως νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια, κολέγια, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, ΙΕΚ, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, κέντρα δια βίου μάθησης, ωδεία, σχολές οδηγών, σχολές επαγγελματικής κατάρτισης και εργαστήρια τέχνης (όπως ζωγραφικής και γλυπτικής).

2. Επιπροσθέτως η παρούσα εφαρμόζεται και στις ακόλουθες δραστηριότητες που έχουν λειτουργική εξάρτηση με το εκπαιδευτήριο και είναι της αυτής ιδιοκτησίας-εκμετάλλευσης:

 • α. Γραφεία (όπως γραμματεία, γραφεία εκπαιδευτικού προσωπικού και ιατρείο).
 • β. Αποθηκευτικοί χώροι (όπως αρχείο).
 • γ. Χώροι συνάθροισης κοινού εντός του κτιρίου του εκπαιδευτηρίου (όπως γυμναστήριο, τραπεζαρία, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα εκδηλώσεων και εστιατόριο).
 • δ. Εργαστήρια, χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιποί χώροι (όπως εργαστήρια φυσικοχημείας και Η/Υ, λεβητοστάσιο, μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης αποθήκη καυσίμων και κουζίνα).

3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή στις εξής δραστηριότητες:

 • α. Εκπαιδευτήρια που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 όπως κάθε φορά ισχύει.
 • β. Κτίρια ή τμήματα κτιρίων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας όπως βρεφοκομεία, βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, περιλαμβανομένων των μικτών δραστηριοτήτων αυτών με εκπαιδευτήρια, όπως παιδικός σταθμός με νηπιαγωγείο, οικοτροφεία, νοσηλευτικές και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις. Οι εν λόγω χώροι αντιμετωπίζονται από άποψη πυροπροστασίας με τις διατάξεις της Εγκυκλίου Διαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 «Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας».
 • γ. Χώροι συνάθροισης κοινού εκτός των κτιρίων των εκπαιδευτηρίων, καθώς και χώροι συνάθροισης κοινού εντός αυτών, που είναι πυράντοχα διαχωρισμένοι από τους άλλους χώρους του εκπαιδευτηρίου και διαθέτουν ανεξάρτητες οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου. Οι εν λόγω χώροι  αντιμετωπίζονται από άποψη πυροπροστασίας  με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως κάθε φορά ισχύει.
 •  δ. Κυλικεία εκπαιδευτηρίων. Οι εν λόγω χώροι αντιμετωπίζονται από άποψη πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 8γ/2007 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Στις περιπτώσεις εκπαιδευτηρίων που περιλαμβάνουν δύο (2) ή περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια, για την επιβολή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, κάθε κτίριο εξετάζεται ξεχωριστά.

Άρθρο 2 - Ορισμοί-Χρήσεις κτιρίου

Άρθρο 2 - Ορισμοί-Χρήσεις κτιρίου

Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • Αδιέξοδο χαρακτηρίζεται μία κοινόχρηστη περιοχή κύριας χρήσης του ορόφου-επιπέδου (όπως διάδρομος) από κάθε σημείο της οποίας η διαφυγή μπορεί να γίνει μόνο προς μία (1) κατεύθυνση.
 • Έξοδος κινδύνου είναι το άνοιγμα εισόδου που οδηγεί σε πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, σε μια οδό ή σ’ έναν ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή και του καπνού.
 • Εσωτερικός εξώστης (πατάρι) είναι ο προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός άλλου χώρου, όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, έχει προσπέλαση από τον χώρο αυτόν, αποτελεί λειτουργικό παράρτημα της χρήσης αυτής, έχει συνολικό εμβαδό μικρότερο του 70% της επιφάνειας του υποκείμενου χώρου, δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
 • Θεωρητικός πληθυσμός είναι ο τεχνικός (θεωρητικός) υπολογισμός των ατόμων του εκπαιδευτηρίου ως βάση υπολογισμού για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, χωρίς να αποτελεί κριτήριο του μέγιστου πληθυσμού που δύναται να συγκεντρωθεί.
 • Όδευση διαφυγής είναι η συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο κτιρίου προς ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 • Μονόροφα, είναι τα εκπαιδευτήρια που η κύρια και βοηθητική δραστηριότητά τους αναπτύσσεται σε έναν (1) όροφο.
 • Πολυόροφα, είναι τα εκπαιδευτήρια που η κύρια ή/και βοηθητική δραστηριότητά τους, αναπτύσσεται σε δύο (2) ή περισσότερους όχι απαραίτητα διαδοχικούς ορόφους.
 • Υπόγεια, είναι τα εκπαιδευτήρια που η κύρια ή/και βοηθητική δραστηριότητά τους, αναπτύσσεται σε χαμηλότερη στάθμη από τον κατώτερο όροφο εκκένωσης του κτιρίου.
 •  Όροφος εκκένωσης είναι ο όροφος του κτιρίου, από τον οποίο εξέρχονται προς ασφαλή χώρο οι οδεύσεις διαφυγής.
 • Παροχή όδευσης διαφυγής είναι ο αριθμός των ατόμων που είναι δυνατό να διαφύγει έγκαιρα, σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας αυτήν την όδευση.
 • Πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής είναι το μήκος της πορείας που φυσιολογικά θα διανύσει κάποιο άτομο για να διαφύγει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, από τυχόν σημείο της κύριας χρήσης ενός ορόφου ή επιπέδου μέχρι την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου.
 • Πυραντίσταση είναι η ικανότητα κατασκευής ή δομικού στοιχείου ν’ αντιστέκεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα, που ονομάζεται δείκτης πυραντίστασης, στα θερμικά αποτελέσματα της φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας.
 • Πυροδιαμέρισμα είναι το τμήμα κτιρίου ή το κτίριο που περικλείεται ερμητικά από δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης.
 • Πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής είναι το τμήμα της όδευσης (όπως κλιμακοστάσιο, διάδρομος, προθάλαμος) που περικλείεται από πυράντοχα δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντίστασης.
 •  Τελική έξοδος είναι η κατάληξη μιας όδευσης διαφυγής από κτίριο, που οδηγεί σε οδό ή ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή/και του καπνού.
 • Χώροι βοηθητικής χρήσης είναι οι χώροι που δεν προορίζονται για την εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης του κτιρίου ή είναι λειτουργικά παραρτήματα αυτής, όπως διάδρομοι κυκλοφορίας, προθάλαμοι, κλιμακοστάσια,  χώροι αποθήκευσης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και υγιεινής.
 • Χώροι κύριας χρήσης είναι οι χώροι άσκησης εκπαιδευτικής δραστηριότητας περιλαμβανομένων των εργαστηρίων, των χώρων συνάθροισης κοινού που ανήκουν στο εκπαιδευτήριο, καθώς και τα γραφεία.

   

Άρθρο 3 - Οδεύσεις διαφυγής-Έξοδοι κινδύνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 3 - Οδεύσεις διαφυγής-Έξοδοι κινδύνου

Α. Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού
1. Ο θεωρητικός πληθυσμός των εκπαιδευτηρίων αποτελεί άθροισμα των θεωρητικών πληθυσμών των παρακάτω δραστηριοτήτων (α) έως (γ) και υπολογίζεται ως εξής:

 • α. Για τις αίθουσες διδασκαλίας ισούται με τον αριθμό των καθισμάτων χωρίς να υπολείπεται της αναλογίας 1 ατόμου/2 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου.
 • β. Για τα εργαστήρια ισούται με τον αριθμό των θέσεων εργασίας χωρίς να υπολείπεται της αναλογίας 1 ατόμου/4,5 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου.
 • γ. Για τους χώρους γραφείων υπολογίζεται με την αναλογία 1 ατόμου/6 τ.μ. καθαρού εμβαδού δαπέδου.

2. Ο θεωρητικός πληθυσμός των χώρων συνάθροισης κοινού εντός του κτιρίου των εκπαιδευτηρίων, υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στις παρ. Α1, Α2 και Α3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως κάθε φορά ισχύει και αθροίζεται στο θεωρητικό πληθυσμό της παρ.1 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση εκείνους που εμπίπτουν στην παρ. 3γ του άρθρου 1 της παρούσας.

 Β. Υπολογισμός οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου
1. Παροχή οδεύσεων διαφυγής
Η παροχή όδευσης διαφυγής ανά μονάδα πλάτους (0,60 μ.) καθορίζεται σε:

 • α. 100 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι, πόρτες, προθάλαμοι).
 • β. 60 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (κλιμακοστάσια, ράμπες).           

2. Αριθμός και πλάτος οδεύσεων διαφυγής

 • α. Η παροχή της οριζόντιας όδευσης διαφυγής υπολογίζεται για κάθε όροφο-επίπεδο ανάλογα με το θεωρητικό πληθυσμό αυτού.
 • β. Σε εκπαιδευτήρια που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε έως και δύο (2) ορόφους ή επίπεδα, ο όροφος ή το επίπεδο με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό καθορίζει το πλάτος των κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής.
 • γ. Σε εκπαιδευτήρια που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρείς (3) έως και πέντε (5) ορόφους ή επίπεδα, το άθροισμα των παροχών των δύο (2) με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό ορόφων ή επιπέδων, καθορίζει το πλάτος των κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής.
 • δ. Σε εκπαιδευτήρια που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε έξι (6) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα, το άθροισμα των παροχών των τριών (3) με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό ορόφων ή επιπέδων, καθορίζει το πλάτος των κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής.
 • ε. Εφόσον όλες οι κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής είναι πυροπροστατευμένες με αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες, ο όροφος ή το επίπεδο με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό, καθορίζει την παροχή των οδεύσεων διαφυγής, ανεξαρτήτως αριθμού ορόφων ή επιπέδων.
 • στ. Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής και των θυρών αυτών ορίζεται σε 0,90 μ. Κατ’ εξαίρεση, το ελάχιστο πλάτος κάθε θύρας αιθουσών διδασκαλίας, γραφείων και εργαστηρίων με θεωρητικό πληθυσμό μέχρι 50 άτομα επιτρέπεται να είναι 0,70 μ.
 • ζ. Το πλάτος της όδευσης διαφυγής δεν πρέπει να μειώνεται στην πορεία προς την τελική έξοδο.

3. Έξοδοι κινδύνου
3.1. Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου
3.1.1. Απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής

 • α. Ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου ή/και των τελικών εξόδων κινδύνου εκπαιδευτηρίων που αναπτύσσονται σε έναν (1) όροφο ή επίπεδο, δίνεται στον Πίνακα 1.
 • β. Ο αριθμός και το πλάτος των τελικών εξόδων κινδύνου στο επίπεδο εκκένωσης εκπαιδευτηρίων που αναπτύσσονται σε δύο (2) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα δίνεται στον Πίνακα 1 και είναι σύμφωνα με τον θεωρητικό πληθυσμό. Στην περίπτωση αυτή ο θεωρητικός πληθυσμός υπολογίζεται από το άθροισμα:
  • i. Του θεωρητικού πληθυσμού του ορόφου εκκένωσης και
  • ii. Του 1/2 του συνόλου του θεωρητικού πληθυσμού των υπερκείμενων και υποκείμενων ορόφων ή επιπέδων.

3.1.2. Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής
Ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου εκπαιδευτηρίων που αναπτύσσονται σε δύο (2) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα και διαθέτουν πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής με αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες, δίνεται στον Πίνακα 1 και είναι σύμφωνα με τον θεωρητικό πληθυσμό κάθε ορόφου ή επιπέδου. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός και το πλάτος των τελικών εξόδων κινδύνου στο επίπεδο εκκένωσης δίνεται στον Πίνακα 1 και είναι σύμφωνα με τον θεωρητικό του πληθυσμό, ο οποίος υπολογίζεται από το άθροισμα:

 • i. Του θεωρητικού πληθυσμού του ορόφου εκκένωσης και
 • ii. Του 1/4 του συνόλου του θεωρητικού πληθυσμού των υπερκείμενων και υποκείμενων ορόφων ή επιπέδων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Θεωρητικός πληθυσμός (άτομα)Αριθμός εξόδων κινδύνουΠλάτος εξόδων κινδύνου (μ.)
Έως 501*0,90
51 - 20020,90
201 - 35021,40 και 0,90
351-50021,40
501 - 75031,60
751 - 100041,80


*Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους κύριας χρήσης επιβάλλονται δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου ελάχιστου πλάτους 0,90 μ..
Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1000 ατόμων προστίθεται μία (1) έξοδος πλάτους 1,80 μ. ανά 300 άτομα ή κλάσμα αυτών.

3.2. Διάταξη τελικών εξόδων
Εφόσον επιβάλλονται δύο (2) ή περισσότερες τελικές έξοδοι, τα πλησιέστερα άκρα τους πρέπει να απέχουν τουλάχιστον το 1/3 της μέγιστης διαγώνιας διάστασης (D) του χώρου ή του κτιρίου που εξυπηρετούν (Σχήματα 1 και 2). Εφόσον απαιτούνται τρεις (3) ή περισσότερες τελικές έξοδοι, η θέση τουλάχιστον δύο (2) εξ’ αυτών, πρέπει να ικανοποιεί τα παραπάνω κριτήρια.

Σχήμα 1

Σχήμα 2
Σχήματα 1 και 2
Διάταξη τελικών εξόδων

4. Όρια μήκους πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής και αδιεξόδων

 • α. Η μέγιστη απόσταση της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής από τους χώρους κύριας χρήσης του εκπαιδευτηρίου έως την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου ορίζεται σε 45 μ. Όταν υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής, αρκεί η μία (1) από αυτές να πληροί το μέγιστο όριο μήκους της πραγματικής απόστασης.
 • β. Η απόσταση της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, αναφέρεται συνήθως σε οριζόντια διαδρομή. Όταν στην όδευση περιλαμβάνεται απροστάτευτη κατακόρυφη όδευση, προστίθεται το μήκος του κλιμακοστασίου επαυξημένο κατά 50%.
 • γ. Το μέγιστο μήκος απροστάτευτων αδιέξοδων τμημάτων διαδρόμου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 15 μ. (Σχήμα 3).


Σχήμα 3 Όριο μήκος αδιεξόδου

Γ. Λοιπά χαρακτηριστικά οδεύσεων διαφυγής - εξόδων κινδύνου
1. Οδεύσεις διαφυγής – έξοδοι κινδύνου
1.1. Γενικά

 • α. Το ελεύθερο ύψος των χώρων, όπου διέρχεται όδευση διαφυγής είναι τουλάχιστον 2,20 μ. και για τις σκάλες, δοκούς, θύρες οδεύσεων τουλάχιστον 2μ.. Το ελάχιστος πλάτος της όδευσης διαφυγής των βοηθητικών χώρων, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 0,60 μ.
 • β. Απαγορεύεται η χρήση των ανελκυστήρων ως οδεύσεων διαφυγής.
 • γ. Απαγορεύεται η διέλευση οδεύσεων διαφυγής από βοηθητικούς χώρους όπως χώροι υγιεινής, αποθήκευσης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

1.2. Κλιμακοστάσια

 • α. Έξοδοι κινδύνου - θύρες οδεύσεων διαφυγής, από χώρους κύριας χρήσης, πρέπει να διαθέτουν πλατύσκαλο εφόσον οδηγούν σε κλιμακοστάσιο. Το ελάχιστο πλάτος του πλατύσκαλου πρέπει να είναι 0,60 μ.   
 • β. Κάθε θύρα που έχει άμεση πρόσβαση στο κλιμακοστάσιο, πρέπει κατά το άνοιγμά της να μην φράσει σκαλοπάτια ή πλατύσκαλα, ούτε να μειώνει το πλάτος της σκάλας ή του πλατύσκαλου, διασφαλίζοντας μία (1) τουλάχιστον μονάδα πλάτους οδεύσεως διαφυγής (Σχήμα 4).

  Σχήμα 4 - Θύρες κλιμακοστασίων
 • γ. Το ελάχιστο πλάτος (πάτημα) και ύψος (ρίχτυ) των βαθμίδων των κλιμάκων που χρησιμοποιούνται ως οδεύσεις διαφυγής από χώρους κύριας χρήσης πρέπει να είναι 0,28 μ. και 0,13 έως 0,18 μ. αντίστοιχα (Σχήμα 5). Κατ’ εξαίρεση απαλλάσσονται από την ανωτέρω απαίτηση εκπαιδευτήρια που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε έως και δύο (2) ορόφους ή επίπεδα υπέρ του ισογείου και ο θεωρητικός πληθυσμός κάθε ορόφου ή επιπέδου δεν υπερβαίνει τα 50 άτομα.

  Σχήμα 5 - Βαθμίδες κλιμάκων
 • δ. Οι κυλιόμενες κλίμακες δεν γίνονται αποδεκτές ως οδεύσεις διαφυγής.
 • ε. Οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής και να μην περιλαμβάνουν καυστά υλικά. Εξωτερικά μεταλλικά κλιμακοστάσια γίνονται αποδεκτά ως δεύτερες οδεύσεις διαφυγής.

1.3. Πυραντίσταση οδεύσεων διαφυγής
1.3.1. Εξωτερικές οδεύσεις
Οι εξωτερικές, οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής θεωρούνται ως πυροπροπροστατευμένες εφόσον είναι μόνιμης πυράντοχης κατασκευής χωρίς να περιλαμβάνουν καυστά υλικά και διαχωρίζονται από το κτίριο με δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον καθορισμένο στον Πίνακα 2. Η πυραντίσταση των εξωτερικών τοίχων πρέπει να επεκτείνεται εκατέρωθεν του κλιμακοστασίου κατά τουλάχιστον 2 μ..

1.3.2. Εσωτερικές οδεύσεις
Τα περιβλήματα των πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον καθορισμένο στον Πίνακα 2.

1.3.3. Ανοίγματα πυροπροστατευμένων οδεύσεων
Τα ανοίγματα που χρησιμοποιούνται ως είσοδος και έξοδος της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής των ανωτέρω παρ. 1.3.1 και 1.3.2 πρέπει να διαθέτουν αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες με δείκτη πυραντίστασης που μπορεί να υπολείπεται μέχρι 30 λεπτά από τον ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης του Πίνακα 2.

2. Θύρες
2.1. Κατεύθυνση περιστροφής- πλάτος
Οι θύρες των οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου των εκπαιδευτηρίων, πρέπει να ανοίγουν προς την κατεύθυνση της διαφυγής. Από την εν λόγω απαίτηση απαλλάσσονται θύρες με συνολικό θεωρητικό πληθυσμό μέχρι 50 άτομα. Σε κάθε περίπτωση οι θύρες πρέπει να παρέχουν το πλήρες πλάτος του ανοίγματός τους (Σχήμα 6).

Σχήμα 6 Πλάτος θύρας

2.2. Θύρες περιορισμού πορείας-ελέγχου

 • α. Οι αυτόματες μηχανοκίνητες θύρες με αισθητήρες κίνησης που χρησιμοποιούνται στα εκπαιδευτήρια ως  έξοδοι κινδύνου, γίνονται αποδεκτές μόνο όταν παρέχουν το επιβαλλόμενο πλάτος κατά το πλήρες άνοιγμά τους και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, παραμένουν ανοιχτές.
 • β. Οι θύρες ασφαλείας με ειδικούς μηχανισμούς χρονοκαθυστέρησης, οι περιστρεφόμενες θύρες γύρω από τον κεντρικό άξονα αυτών και οι διατάξεις ελέγχου εισερχομένων ατόμων, δεν γίνονται αποδεκτές.

2.3. Εξοπλισμός

 • α. Κάθε πόρτα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισμό λειτουργίας, ώστε να ανοίγει με προφανή και εύκολο τρόπο.
 • β. Σύρτες ή παρόμοια μέσα ή συστήματα ασφαλίσεως (όπως χρήση κλειδιού, μαγνητικές κάρτες, πληκτρολόγια απασφαλίσεως) δεν γίνονται αποδεκτά.Άρθρο  4 - Διαμερισματοποίηση - Δείκτες πυραντίστασης

Άρθρο  4 - Διαμερισματοποίηση - Δείκτες πυραντίστασης

1. Τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτήρια,  πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής και να αποτελούν ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση πυροδιαμερισματοποίησης, μονόροφα εκπαιδευτήρια με θεωρητικό πληθυσμό μέχρι 50 άτομα, που βρίσκονται σε 3ο ή κατώτερο όροφο (προσμετρουμένου του ισογείου), εφόσον δεν εξυπηρετούνται παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες (όπως νηπιαγωγεία, σχολές τυφλών).

2. Τα φέροντα δομικά στοιχεία, τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων, καθώς και τα περιβλήματα πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής, πρέπει να έχουν τον ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης του Πίνακα 2.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (λεπτά)

Ανάπτυξη κύριας και βοηθητικής δραστηριότητας εκπαιδευτηρίουΙσόγειο και όροφοιΥπόγειο
Μονώροφο6090
Πολυώροφο έως 3ο όροφο60
90
Πολυώροφο υπέρ 3ου ορόφου90
90


3. Το μέγιστο εμβαδόν πυροδιαμερίσματος δίνεται στον Πίνακα 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ  3 - ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (τ.μ.)

Ανάπτυξη κύριας και βοηθητικής δραστηριότητας εκπαιδευτηρίουΙσόγειο και όροφοιΥπόγειοΣυντελεστής προσαύξησης λόγω εγκατάστασης αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος*
Μονώροφο2.5001.2504
Πολυώροφο έως 3ο όροφο2.0001.0003
Πολυώροφο υπέρ 3ου ορόφου1.5007503

*Σε χώρους όπου το νερό δεν ενδείκνυται ως κατασβεστικό μέσο (όπως εργαστήρια φυσικής-χημείας, και χώροι αποθήκευσης υγρών καυσίμων ή εύφλεκτων υγρών, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) δύναται να εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης άλλου κατασβεστικού υλικού.

4. Επικίνδυνοι χώροι (όπως λεβητοστάσιο, χώροι αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών που χρησιμοποιούνται κατά τις εργαστηριακές δοκιμές καθώς και καυσίμων, συντήρησης-επισκευής περιλαμβανομένων χώρων ξυλουργικών εργασιών ή βαφής και μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης) πρέπει να αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερίσματα με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον εξήντα λεπτών (60΄) και να μην τοποθετούνται κάτω ή σε άμεση γειτνίαση με τις τελικές εξόδους.

Άρθρο 5 - Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής

Άρθρο 5 - Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής

1. Φωτισμός ασφαλείας

 • α. Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και των χώρων ανοικτής περιοχής.
 • β. Ο φωτισμός ασφαλείας εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις οδεύσεις μέχρι την τελική έξοδο κινδύνου, στις περιπτώσεις που το εκπαιδευτήριο βρίσκεται σε όροφο.
 • γ. Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά σώματα σήμανσης κατεύθυνσης εγκαθίστανται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως ύπαρξης εφεδρικής πηγής ενέργειας.

2. Σήμανση ασφαλείας

 • α. Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού.
 • β. Η σήμανση εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις οδεύσεις μέχρι την τελική έξοδο, στις περιπτώσεις που το εκπαιδευτήριο βρίσκεται σε όροφο.

3. Σχεδιαγράμματα διαφυγής
Στα εκπαιδευτήρια που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα, επιβάλλεται η ύπαρξη σχεδιαγραμμάτων διαφυγής σε κάθε χώρο κύριας χρήσης.

Άρθρο 6 - Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 6 - Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

1. Όλα τα εκπαιδευτήρια που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα παρακάτω προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

 • α. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία του εκπαιδευτηρίου, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.
 • β. Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.
 • γ. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αναφλεγούν.
 • δ. Απομάκρυνση των εύφλεκτων και καυστών υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.
 • ε. Συνεχής καθαρισμός όλων των χώρων του εκπαιδευτηρίου και άμεση απομάκρυνση των υλικών που μπορούν να αναφλεγούν.
 • στ. Στους υπαίθριους χώρους εκπαιδευτηρίων απαιτείται αποψίλωση των χώρων από ξηρά χόρτα και απομάκρυνση αυτών.
 • ζ. Επιμελής συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
 • η. Επαρκής αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων αποθήκευσης.
 • θ. Επιθεώρηση, από υπεύθυνο υπάλληλο, όλων των χώρων μετά τη διακοπή της  δραστηριότητας καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 • ι. Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη.
 • ια. Σε δεξαμενές υγρών καυσίμων επιβάλλεται λεκάνη ασφαλείας συγκέντρωσης τυχόν διαρροών καυσίμων, επαρκούς χωρητικότητας.
 • ιβ. Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

2. Δεν επιτρέπεται:

 • α. Η τοποθέτηση σε διαδρόμους, κλίμακες, οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου χωρισμάτων μονίμων ή πρόσκαιρων, υλικών και γενικά κάθε αντικειμένου το οποίο μπορεί να μειώσει το πλάτος αυτών ή να εμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ενοίκων σε περίπτωση κινδύνου.
 • β. Η διακόσμηση και επένδυση των δαπέδων, των τοίχων και των ορόφων, σε χώρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τους ενοίκους, με υλικά ταχείας επιφανειακής εξάπλωσης φλόγας.
 • γ. Το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας, καθώς και η εναπόθεση εύφλεκτων υλικών σε επικίνδυνους χώρους.
 • δ. Η τοποθέτηση επί των θυρών ή πλησίον αυτών, καθρεπτών ή άλλων αντικειμένων τα οποία δύναται να παραπλανήσουν ως προς την ορθή πορεία για την έξοδο κινδύνου. Παράθυρα, βιτρίνες, καθρέπτες και λοιπές κατασκευαστικές διατάξεις που λόγω μεγέθους ή τύπου κατασκευής, ενδέχεται να δώσουν την εντύπωση θυρών, πρέπει να επισημαίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην συγχέονται με τις εξόδους κινδύνου.
 • ε. Η σήμανση ασφαλείας καθώς και τα μέσα πυροπροστασίας, να καλύπτονται από άλλα υλικά ή κατασκευαστικές διατάξεις.
 • στ. Η χρήση βεγγαλικών, αθυρμάτων και πυροτεχνημάτων σε στεγασμένους χώρους εκπαιδευτηρίων. Η χρήση αυτών σε υπαίθριους χώρους γίνεται με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Άρθρο 7 - Ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 7 - Ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας

1.  Πυροσβεστήρες
Α. Φορητοί πυροσβεστήρες

 • α. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21Α-113Β-C ή/και διοξειδίου του άνθρακα, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55B-C.
 • β. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας.
 • γ. Στις περιπτώσεις που κατά τους παραπάνω υπολογισμούς, το πηλίκο που προκύπτει είναι δεκαδικός αριθμός, αυτό στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 • δ. Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).

Β. Πυροσβεστήρες οροφής
Επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτοδιεγειρόμενου πυροσβεστήρα οροφής άνωθεν των καυστήρων κεντρικής θέρμανσης στερεών ή υγρών καυσίμων.

2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται σε εκπαιδευτήρια με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από πενήντα (50) άτομα.

3. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • α. Στα εκπαιδευτήρια όπου εξυπηρετούνται παιδιά ηλικίας κάτω των 6 ετών ή άτομα με ειδικές ανάγκες (όπως νηπιαγωγεία, σχολές τυφλών).
 • β. Στα εκπαιδευτήρια με τέσσερις (4) ή περισσότερους ορόφους-επίπεδα, κύριας ή/και βοηθητικής χρήσης.
  Στις ανωτέρω περιπτώσεις 3α και 3β της παρούσας παρ., το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης καλύπτει τους χώρους κύριας και βοηθητικής χρήσης του εκπαιδευτηρίου.
 • γ. Στους επικίνδυνους χώρους της παρ. 4 του άρθρου 4 καθώς και σε κάθε εργαστήριο φυσικής- χημείας.

4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο- απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
4.1 Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • α. Σε εκπαιδευτήρια με τέσσερις (4) ή περισσότερους ορόφους-επίπεδα κύριας ή/και βοηθητικής χρήσης και συνολικό εμβαδόν εκπαιδευτηρίου τουλάχιστον 2.000 τ.μ..
 • β. Σε εκπαιδευτήρια με συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 4.000 τ.μ. ανεξαρτήτως αριθμού ορόφων-επιπέδων.

4.2 Εκπαιδευτήρια που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικό ερμάριο).

5.    Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης
5.1. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • α. Σε αμιγή εκπαιδευτήρια ύψους άνω των 23 μ.
 • β. Σε υπόγειους χώρους εκπαιδευτηρίων με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 150 άτομα. Το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης καλύπτει επιπροσθέτως τις απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής, μέχρι κάθε τελική έξοδο κινδύνου.

5.2. Σύστημα πυρόσβεσης (μη συμπεριλαμβανομένου του συστήματος καταιονισμού ύδατος) επιβάλλεται:

 • α. Σε χώρους μετασχηματιστών (μέσης ή υψηλής τάσης).
 • β. Στους στεγασμένους χώρους αποθήκευσης υγρών καυσίμων ή εύφλεκτων υγρών με συνολική χωρητικότητα άνω των 3 κ.μ.
 • γ. Δυνητικά, σε χώρους της παρ. 5.1 του παρόντος άρθρου όπου δεν ενδείκνυται η χρήση νερού (όπως χώροι αρχείων και ηλεκτρονικών υπολογιστών).

6. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης
Σύστημα τοπικής κατάσβεσης εγκαθίσταται στους χώρους παρασκευής φαγητών που χρησιμοποιούν εστίες μαγειρικής και καυτές επιφάνειες, εφόσον επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας.

 Άρθρο 8 - Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 Άρθρο 8 - Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

Οι προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 9 - Οργάνωση - Εκπαίδευση προσωπικού

Άρθρο 9 - Οργάνωση - Εκπαίδευση προσωπικού

Η οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των εκπαιδευτηρίων σε θέματα πυροπροστασίας και ο εφοδιασμός αυτών με βοηθητικά εργαλεία και μέσα, καθορίζονται  στην υπ’ αριθ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 10 - Μελέτη πυροπροστασίας-Αποκλίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 10 - Μελέτη πυροπροστασίας-Αποκλίσεις

1. Μελέτη Πυροπροστασίας- Σχέδια κάτοψης

 • α. Για τα εκπαιδευτήρια που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας-σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα, από αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα.
 • β. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται εκπαιδευτήρια για τα οποία δεν επιβάλλονται από την παρούσα μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας, εκτός από το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού και το σύστημα τοπικής κατάσβεσης.
 • γ. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. (β) ισχύουν επιπροσθέτως τα εξής:
  • i. Oι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές των ανωτέρω εκπαιδευτηρίων, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Αρχή για έγκριση, σχέδια κάτοψης όλων των χώρων που καταλαμβάνει η επιχείρηση-εγκατάσταση, όπου μεταξύ άλλων σε αυτά ή σε ξεχωριστό υπόμνημα, θα αναγράφονται και απεικονίζονται ο θεωρητικός πληθυσμός, οι χώροι συνάθροισης κοινού, τα πλάτη εξόδων, τα μήκη απροστάτευτης όδευσης διαφυγής και αδιεξόδων, τα πυροδιαμερίσματα, ο δείκτης πυραντίστασης, οι επικίνδυνοι χώροι, οι χώροι αποθήκευσης ή/και κατανάλωσης υγρών ή αερίων καυσίμων, αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών, καθώς και τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας.
  • ii. Όπου από την παρούσα επιβάλλεται η εγκατάσταση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού ή/και συστήματος τοπικής κατάσβεσης, τα σχέδια κάτοψης συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή των ανωτέρω συστημάτων.
  • iii. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εξέταση αποκλίσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς να απαιτείται η σύνταξη μελέτης, αυτές αναγράφονται στα σχέδια κάτοψης ή σε ξεχωριστό υπόμνημα.
 • δ. Σε περίπτωση συστέγασης παρακείμενων εκπαιδευτηρίων ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας-εκμετάλλευσης, δύναται να συντάσσεται ενιαία μελέτη πυροπροστασίας, χωρίς να επιβάλλεται ο πυράντοχος διαχωρισμός τους.
 • ε. Η μελέτη πυροπροστασίας ή/και τα σχέδια κάτοψης υποβάλλονται  προς έγκριση στην αρμόδια κατά τόπο Πυροσβεστική Αρχή. Οι τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας αποτελούν Παραρτήματα αυτής σε ξεχωριστά τεύχη, και θεωρούνται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική  Διάταξη όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Αποκλίσεις

 • α. Εκπαιδευτήρια που λειτουργούν σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17−02−1989, και μετά από αιτιολογημένη έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα είναι αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση με τους όρους των άρθρων 3 και 4 και χωρίς να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) στις περιπτώσεις προσαύξησης εμβαδού πυροδιαμερίσματος του Πίνακα 3 της παρ.3 του άρθρου 4, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις από την εφαρμογή των όρων δομικής πυροπροστασίας αυτών, ύστερα από απόφαση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από βαθμοφόρους παραγωγικής Σχολής του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον Αξιωματικός, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας των ενοίκων, με ανάλογη αύξηση των προληπτικών ή/και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
 • β. Την απόφαση της Πυροσβεστικής Αρχής, δύναται να προσβάλει ο ενδιαφερόμενος, με ένστασή του που υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, μετά από αιτιολογημένη έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα. Η εν λόγω ένσταση εξετάζεται από Δευτεροβάθμια Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής και αποτελείται από το Διοικητή αυτής ως Πρόεδρο και δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής σε κάποια πόλη, ο κατά τόπο αρμόδιος Διοικητής διαβιβάζει την υποβληθείσα ένσταση με το σχετικό φάκελο στη έχουσα αυτή τη δυνατότητα πλησιέστερη Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περίπτωση αυτή η Δευτεροβάθμια Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, μετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας αυτής και απαρτίζεται από το Διοικητή της αρμόδιας πλέον Πυροσβεστικής Αρχής και δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσία που εδρεύει στην περιοχή δικαιοδοσίας του Αντιπεριφερειάρχη αυτού. Στην αυτοψία που διενεργείται από τις παραπάνω Επιτροπές δικαιούται να παρίσταται ο ενδιαφερόμενος ή/και ο αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας.

   

Άρθρο 11 - Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας

Άρθρο 11 - Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας

Ο έλεγχος για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, ανήκει στην αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Αρχής και οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές-εργοδότες των εν λόγω χώρων, οφείλουν να της παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση.

Άρθρο 12 - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας

Άρθρο 12 - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας

1. Η χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, γίνεται σύμφωνα με την αριθμ. 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Οι δείκτες πυραντίστασης των πυράντοχων ανοιγμάτων-χωρισμάτων-κλιμακοστασίων, εφόσον επιβάλλονται, θα αποδεικνύονται από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα.

3. Οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές εκπαιδευτηρίων στους οποίους έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας οφείλουν δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη του, να υποβάλλουν αίτηση για την ανανέωσή του.

4. Στις περιπτώσεις που από την παρούσα επιβάλλεται η εγκατάσταση μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να χορηγήσει άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό πυροπροστασίας χρονικής διάρκειας μέχρι ενός (1) έτους για την εγκατάστασή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, είναι η λήψη και εγκατάσταση των λοιπών διαλαμβανομένων στην εγκεκριμένη μελέτη, μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Στο πιστοποιητικό αυτό θα καθορίζονται και τυχόν επιπρόσθετα αναγκαία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που θα απαιτηθούν από την Πυροσβεστική Αρχή και ο χρόνος στον οποίο πρέπει να ληφθούν.

5. Για τις περιπτώσεις της παρ. 1δ του άρθρου 10 της παρούσας, είναι εφικτή η χορήγηση ξεχωριστού πιστοποιητικού πυροπροστασίας για κάθε εκπαιδευτήριο.

Άρθρο 13 - Κυρώσεις

Άρθρο 13 - Κυρώσεις

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 433 και 458 του Ποινικού Κώδικα και άλλες σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Άρθρο 14 - Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 14 - Μεταβατικές διατάξεις

1. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων εκπαιδευτηρίων όπου έχουν υποδειχθεί μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 Εγκύκλιο Διαταγή Α.Π.Σ., οι εκθέσεις επιθεώρησης εξακολουθούν να ισχύουν εφόσον δεν έχουν διαφοροποιηθεί οι όροι και προϋποθέσεις έγκρισης αυτών.

2. Στους υπεύθυνους εκπαιδευτηρίων που εμπίπτουν στην ανωτέρω παρ.1 , παρέχεται το δικαίωμα με την υποβολή  νέας μελέτης να αιτηθούν αποκλίσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα, από τους όρους των άρθρων 3,4 και 7 της παρούσας.

Άρθρο  15 - Έναρξη ισχύος

Άρθρο  15 - Έναρξη ισχύος

Η   ισχύς   της   παρούσας  Διάταξης  αρχίζει  από  την  δημοσίευσή  της στην  εφημερίδα  της Κυβέρνησης.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015
Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Νικόλαος Τόσκας

Πυροσβεστική διάταξη 17-2016 - Γραφεία

Άρθρο  1 - Πεδίο Εφαρμογής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΑ
Άρθρο  1 - Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή στις επιχειρήσεις-εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για πνευματικές, διοικητικές δραστηριότητες, ή την παροχή υπηρεσιών, όπως γραφεία δημόσιων υπηρεσιών ή επιχειρήσεων, διαιτολογικά γραφεία, φυσικοθεραπευτήρια, γραφεία λογοθεραπευτών, αγροτικά ιατρεία, γραφεία τελετών, τράπεζες ή Κ.Ε.Π. με μικτό εμβαδόν κάτω των 70 τ.μ., καθώς και φορείς ή συστεγαζόμενες μονάδες που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας, όπως ιατρεία, οδοντιατρεία και πολυϊατρεία περιλαμβανομένων εκείνων που συστεγάζονται με εργαστήρια αισθητικής, μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές ή άλλες μονάδες, καθώς και διαγνωστικά εργαστήρια (όπως μικροβιολογικά εργαστήρια και εργαστήρια βιολογικών υλικών).

2. Επιπροσθέτως η παρούσα εφαρμόζεται και στις ακόλουθες δραστηριότητες που έχουν λειτουργική εξάρτηση με το γραφείο και είναι της αυτής ιδιοκτησίας-εκμετάλλευσης:

 • α. Αποθηκευτικοί χώροι (όπως αρχείο).
 • β. Χώροι συνάθροισης κοινού (όπως αίθουσα εκδηλώσεων – διαλέξεων, γυμναστήριο και εστιατόριο).
 • γ. Χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και λοιποί χώροι (όπως λεβητοστάσια, μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης, αποθήκες καυσίμων, κουζίνα).

3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν έχουν εφαρμογή στις εξής δραστηριότητες:

 • α. Γραφεία που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 71/1988 όπως κάθε φορά ισχύει.
 • β. Κτίρια ή τμήματα κτιρίων υγείας και κοινωνικής πρόνοιας που διαθέτουν νοσηλευτική κλίνη, όπως νοσοκομεία, κέντρα υγείας, οικοτροφεία, ογκολογικές μονάδες και μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης. Οι εν λόγω χώροι αντιμετωπίζονται από άποψη πυροπροστασίας με τις διατάξεις της Εγκυκλίου Διαταγής Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος 7600/700 Φ.51/1/6-7-1960 «Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας».
 • γ. Κυλικεία. Οι εν λόγω χώροι αντιμετωπίζονται από άποψη πυροπροστασίας σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 8γ/2007 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως κάθε φορά ισχύει.
 • δ. Γραφεία της αυτής ιδιοκτησίας που έχουν λειτουργική εξάρτηση με την κύρια δραστηριότητα όπως γραφεία εκπαιδευτηρίων, χώρων συνάθροισης κοινού, εμπορικών καταστημάτων και αποθηκών.

4. Στις περιπτώσεις γραφείων που καταλαμβάνουν δύο (2) ή περισσότερα ανεξάρτητα κτίρια, για την επιβολή των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, κάθε κτίριο εξετάζεται ξεχωριστά.

Άρθρο 2 - Ορισμοί-Χρήσεις κτιρίου

Άρθρο 2 - Ορισμοί-Χρήσεις κτιρίου

Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν και εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοι:

 • Αδιέξοδο χαρακτηρίζεται μία κοινόχρηστη περιοχή κύριας χρήσης του ορόφου-επιπέδου (όπως διάδρομος) από κάθε σημείο της οποίας η διαφυγή μπορεί να γίνει μόνο προς μία (1) κατεύθυνση.
 • Έξοδος κινδύνου είναι το άνοιγμα εισόδου που οδηγεί σε πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής, σε μια οδό ή σ’ έναν ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή και του καπνού.
 • Εσωτερικός εξώστης (πατάρι) είναι ο προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός άλλου χώρου, όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, έχει προσπέλαση από τον χώρο αυτόν, αποτελεί λειτουργικό παράρτημα της χρήσης αυτής, έχει συνολικό εμβαδό μικρότερο του 70% της επιφάνειας του υποκείμενου χώρου, δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
 •  Θεωρητικός πληθυσμός είναι ο τεχνικός (θεωρητικός) υπολογισμός των ατόμων του γραφείου ως βάση υπολογισμού για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, χωρίς να αποτελεί κριτήριο του μέγιστου πληθυσμού που δύναται να συγκεντρωθεί.
 • Όδευση διαφυγής είναι η συνεχής και χωρίς εμπόδια πορεία για τη διαφυγή από οποιοδήποτε σημείο κτιρίου προς ασφαλή, υπαίθριο συνήθως χώρο, σε περίπτωση πυρκαγιάς.
 • Μονώροφα, είναι τα γραφεία που η κύρια και βοηθητική δραστηριότητά τους αναπτύσσεται σε έναν (1) όροφο.
 • Πολυώροφα, είναι τα γραφεία που η κύρια ή/και βοηθητική δραστηριότητά τους, αναπτύσσεται σε δύο (2) ή περισσότερους όχι απαραίτητα διαδοχικούς ορόφους.
 • Υπόγεια, είναι τα γραφεία που η κύρια ή/και βοηθητική δραστηριότητά τους, αναπτύσσεται σε χαμηλότερη στάθμη από τον κατώτερο όροφο εκκένωσης του κτιρίου.
 •  Όροφος εκκένωσης είναι ο όροφος του κτιρίου, από τον οποίο εξέρχονται προς ασφαλή χώρο οι οδεύσεις διαφυγής.
 • Παροχή όδευσης διαφυγής είναι ο αριθμός των ατόμων που είναι δυνατό να διαφύγει έγκαιρα, σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας αυτήν την όδευση.
 • Πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής είναι το μήκος της πορείας που φυσιολογικά θα διανύσει κάποιο άτομο για να διαφύγει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, από τυχόν σημείο της κύριας χρήσης ενός ορόφου ή επιπέδου μέχρι την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου.
 •  Πυραντίσταση είναι η ικανότητα κατασκευής ή δομικού στοιχείου ν’ αντιστέκεται για καθορισμένο χρονικό διάστημα, που ονομάζεται δείκτης πυραντίστασης, στα θερμικά αποτελέσματα της φωτιάς, χωρίς απώλεια της ευστάθειας, της ακεραιότητας και της αντίστασης στη δίοδο της θερμότητας.
 • Πυροδιαμέρισμα είναι το τμήμα κτιρίου ή το κτίριο που περικλείεται ερμητικά από δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο, κατά περίπτωση, δείκτη πυραντίστασης.
 • Πυροπροστατευμένη όδευση διαφυγής είναι το τμήμα της όδευσης (όπως κλιμακοστάσιο, διάδρομος, προθάλαμος) που περικλείεται από πυράντοχα δομικά στοιχεία με προκαθορισμένο δείκτη πυραντίστασης.
 • Τελική έξοδος είναι η κατάληξη μιας όδευσης διαφυγής από κτίριο, που οδηγεί σε οδό ή ανοικτό χώρο ασφαλή από τον κίνδυνο της φωτιάς ή/και του καπνού.
 • Χώροι βοηθητικής χρήσης είναι οι χώροι που δεν προορίζονται για την εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης ή είναι λειτουργικά παραρτήματα αυτής, όπως διάδρομοι κυκλοφορίας, κλιμακοστάσια,  χώροι αποθήκευσης, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και υγιεινής.
 • Χώροι κύριας χρήσης είναι οι χώροι που προορίζονται για την εξυπηρέτηση της κύριας χρήσης γραφείων, καθώς και οι χώροι συνάθροισης κοινού αυτών όπως αναμονής και υποδοχής κοινού.

Άρθρο 3 - Οδεύσεις διαφυγής-Έξοδοι κινδύνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΔΟΜΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 3 - Οδεύσεις διαφυγής-Έξοδοι κινδύνου

Α. Υπολογισμός θεωρητικού πληθυσμού
1. Ο θεωρητικός πληθυσμός των γραφείων αποτελεί το άθροισμα των θεωρητικών πληθυσμών των παρακάτω δραστηριοτήτων και υπολογίζεται ως εξής:


ΔραστηριότητεςΘεωρητικός πληθυσμός
(συντελεστής 1 άτομο / τ.μ.)
Χώροι γραφείων ≤ 50 τ.μ.9
Χώροι γραφείων > 50 τ.μ.5
Χώροι αναμονής και υποδοχής κοινού32. Ο θεωρητικός πληθυσμός των χώρων συνάθροισης κοινού, υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα στις παρ. Α1, Α2 και Α3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 3/2015 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως κάθε φορά ισχύει και αθροίζεται στο θεωρητικό πληθυσμό της παρ.1 του παρόντος άρθρου. Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας των εν λόγω χώρων θα λαμβάνονται στο σύνολό τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Β. Υπολογισμός οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου
1. Παροχή οδεύσεων διαφυγής
Η παροχή όδευσης διαφυγής ανά μονάδα πλάτους (0,60 μ.) καθορίζεται σε:

 • α. 100 άτομα για τις οριζόντιες οδεύσεις (διάδρομοι, πόρτες, προθάλαμοι).
 • β. 60 άτομα για τις κατακόρυφες οδεύσεις (κλιμακοστάσια, ράμπες).           

2. Αριθμός και πλάτος οδεύσεων διαφυγής

 • α. Η παροχή της οριζόντιας όδευσης διαφυγής υπολογίζεται για κάθε όροφο-επίπεδο ανάλογα με το θεωρητικό πληθυσμό αυτού.
 • β. Σε γραφεία που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε έως και δύο (2) ορόφους ή επίπεδα, ο όροφος ή το επίπεδο με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό καθορίζει το πλάτος των κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής.
 • γ. Σε γραφεία που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρείς (3) έως και πέντε (5) ορόφους ή επίπεδα, το άθροισμα των παροχών των δύο (2) με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό ορόφων ή επιπέδων, καθορίζει το πλάτος των κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής.
 • δ. Σε γραφεία που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε έξι (6) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα, το άθροισμα των παροχών των τριών (3) με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό ορόφων ή επιπέδων, καθορίζει το πλάτος των κατακόρυφων οδεύσεων διαφυγής.
 • ε. Εφόσον όλες οι κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής είναι πυροπροστατευμένες με αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες, ο όροφος ή το επίπεδο με το μεγαλύτερο θεωρητικό πληθυσμό, καθορίζει την παροχή των οδεύσεων διαφυγής, ανεξαρτήτως αριθμού ορόφων ή επιπέδων.
 • στ. Το ελάχιστο πλάτος των οδεύσεων διαφυγής και των θυρών αυτών ορίζεται σε 0,90 μ. Κατ’ εξαίρεση, το ελάχιστο πλάτος κάθε εσωτερικής θύρας χώρων με θεωρητικό πληθυσμό μέχρι 50 άτομα επιτρέπεται να είναι 0,70 μ.
 • ζ. Το πλάτος της όδευσης διαφυγής δεν πρέπει να μειώνεται στην πορεία προς την τελική έξοδο.

3. Έξοδοι κινδύνου
3.1. Αριθμός και πλάτος εξόδων κινδύνου
3.1.1. Απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής
Ο αριθμός και το πλάτος των τελικών εξόδων κινδύνου στο επίπεδο εκκένωσης γραφείων δίνεται στον Πίνακα 1 και είναι σύμφωνα με το θεωρητικό πληθυσμό, ο οποίος υπολογίζεται από το άθροισμα του θεωρητικού πληθυσμού όλων των ορόφων ή επιπέδων.

 3.1.2. Πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής

 • α. Ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου ή/και των τελικών εξόδων κινδύνου γραφείων που αναπτύσσονται σε έναν (1) όροφο ή επίπεδο, δίνεται στον Πίνακα 1.
 • β. Ο αριθμός και το πλάτος των εξόδων κινδύνου γραφείων που αναπτύσσονται σε δύο (2) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα και διαθέτουν πυροπροστατευμένες οδεύσεις διαφυγής με αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες, δίνεται στον Πίνακα 1 και είναι σύμφωνα με το θεωρητικό πληθυσμό κάθε ορόφου ή επιπέδου. Στην περίπτωση αυτή ο αριθμός και το πλάτος των τελικών εξόδων κινδύνου στο επίπεδο εκκένωσης δίνεται στον Πίνακα 1 και είναι σύμφωνα με το θεωρητικό του πληθυσμό, ο οποίος υπολογίζεται από το άθροισμα:
  • i. Του θεωρητικού πληθυσμού του ορόφου εκκένωσης και
  • ii. Του 1/2 του συνόλου του θεωρητικού πληθυσμού των υπερκείμενων και υποκείμενων ορόφων ή επιπέδων.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ


Θεωρητικός πληθυσμός (άτομα)Αριθμός εξόδων κινδύνουΠλάτος εξόδων κινδύνου (μ.)
Έως 501*0,90
51 - 15020,90
151 - 30021,40 και 0,90
301 - 50021,40
501 - 75031,60
751 - 100041,80

*Κατ’ εξαίρεση σε υπόγειους χώρους κύριας χρήσης επιβάλλονται δύο (2) τουλάχιστον έξοδοι κινδύνου ελάχιστου πλάτους 0,90 μ..
Για πληθυσμό μεγαλύτερο των 1000 ατόμων προστίθεται μία (1) έξοδος πλάτους 1,80 μ. ανά 300 άτομα ή κλάσμα αυτών.

 4. Όρια μήκους πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής και αδιεξόδων

 • α. Η μέγιστη απόσταση της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής από τους χώρους κύριας χρήσης του γραφείου έως την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου ορίζεται σε 45 μ. Όταν υπάρχουν δύο (2) ή περισσότερες εναλλακτικές οδεύσεις διαφυγής, αρκεί η μία (1) από αυτές να πληροί το μέγιστο όριο μήκους της πραγματικής απόστασης.
 • β. Η απόσταση της πραγματικής απροστάτευτης όδευσης διαφυγής, αναφέρεται συνήθως σε οριζόντια διαδρομή. Όταν στην όδευση περιλαμβάνεται απροστάτευτη κατακόρυφη όδευση, προστίθεται το μήκος του κλιμακοστασίου επαυξημένο κατά 50%.
 • γ. Το μέγιστο μήκος απροστάτευτων αδιέξοδων τμημάτων διαδρόμου, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 15 μ. (Σχήμα 1).


Σχήμα 1 - Όριο μήκος αδιεξόδου

Γ. Λοιπά χαρακτηριστικά οδεύσεων διαφυγής - εξόδων κινδύνου
1. Οδεύσεις διαφυγής - έξοδοι κινδύνου
1.1. Γενικά

 • α. Το ελεύθερο ύψος των χώρων, όπου διέρχεται όδευση διαφυγής είναι τουλάχιστον 2,20 μ. και για τις σκάλες, δοκούς, θύρες οδεύσεων τουλάχιστον 2μ.. Το ελάχιστος πλάτος της όδευσης διαφυγής των βοηθητικών χώρων, δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από 0,60 μ.
 • β. Απαγορεύεται η χρήση των ανελκυστήρων ως οδεύσεων διαφυγής.
 • γ. Απαγορεύεται η διέλευση οδεύσεων διαφυγής από βοηθητικούς χώρους όπως χώροι υγιεινής, αποθήκευσης και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

1.2. Κλιμακοστάσια

 • α. Έξοδοι κινδύνου-θύρες οδεύσεων διαφυγής, από χώρους κύριας χρήσης, πρέπει να διαθέτουν πλατύσκαλο εφόσον οδηγούν σε κλιμακοστάσιο. Το ελάχιστο πλάτος του πλατύσκαλου πρέπει να είναι 0,60 μ.   
 • β. Κάθε θύρα που έχει άμεση πρόσβαση στο κλιμακοστάσιο, πρέπει κατά το άνοιγμά της να μην φράσει σκαλοπάτια ή πλατύσκαλα, ούτε να μειώνει το πλάτος της σκάλας ή του πλατύσκαλου, διασφαλίζοντας μία (1) τουλάχιστον μονάδα πλάτους οδεύσεως διαφυγής (Σχήμα 2).

  Σχήμα 2 - Θύρες κλιμακοστασίων
 • γ. Το ελάχιστο πλάτος (πάτημα) και ύψος (ρίχτυ) των βαθμίδων των κλιμάκων που χρησιμοποιούνται ως οδεύσεις διαφυγής από χώρους κύριας χρήσης πρέπει να είναι 0,24 μ. και 0,13 έως 0,20 μ. αντίστοιχα (Σχήμα 3). Κατ’ εξαίρεση απαλλάσσονται από την ανωτέρω απαίτηση γραφεία που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε έως και δύο (2) ορόφους ή επίπεδα υπέρ του ισογείου και ο θεωρητικός πληθυσμός κάθε ορόφου ή επιπέδου δεν υπερβαίνει τα πενήντα (50) άτομα.

  Σχήμα 3 - Βαθμίδες κλιμάκων
 • δ. Οι κυλιόμενες κλίμακες δεν γίνονται αποδεκτές ως οδεύσεις διαφυγής.
 • ε. Οι οδεύσεις διαφυγής πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής και να μην περιλαμβάνουν καυστά υλικά. Εξωτερικά μεταλλικά κλιμακοστάσια γίνονται αποδεκτά ως δεύτερες οδεύσεις διαφυγής.


1.3. Πυραντίσταση οδεύσεων διαφυγής
1.3.1. Εξωτερικές οδεύσεις
Οι εξωτερικές, οριζόντιες και κατακόρυφες οδεύσεις διαφυγής θεωρούνται ως πυροπροπροστατευμένες εφόσον είναι μόνιμης πυράντοχης κατασκευής χωρίς να περιλαμβάνουν καυστά υλικά και διαχωρίζονται από το κτίριο με δομικά στοιχεία με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον καθορισμένο στον Πίνακα 2. Η πυραντίσταση των εξωτερικών τοίχων πρέπει να επεκτείνεται εκατέρωθεν του κλιμακοστασίου κατά τουλάχιστον 2 μ. (Σχήμα 4).


Σχήμα 4: Πυραντίσταση εξωτερικών τοίχων-θυρών και επέκταση αυτής (όχι υπό κλίμακα)

 
1.3.2. Εσωτερικές οδεύσεις
Τα περιβλήματα των πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής πρέπει να έχουν δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον ίσο με τον καθορισμένο στον Πίνακα 2.

1.3.3. Ανοίγματα πυροπροστατευμένων οδεύσεων
Τα ανοίγματα που χρησιμοποιούνται ως είσοδος και έξοδος της πυροπροστατευμένης όδευσης διαφυγής των ανωτέρω παρ. 1.3.1 και 1.3.2 πρέπει να διαθέτουν αυτοκλειόμενες πυράντοχες πόρτες με δείκτη πυραντίστασης που μπορεί να υπολείπεται μέχρι 30 λεπτά από τον ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης του Πίνακα 2.
 
2. Θύρες
2.1. Κατεύθυνση περιστροφής- πλάτος
Οι θύρες των οδεύσεων διαφυγής και εξόδων κινδύνου των γραφείων, πρέπει να ανοίγουν προς την κατεύθυνση της διαφυγής. Από την εν λόγω απαίτηση απαλλάσσονται θύρες γραφείων με συνολικό θεωρητικό πληθυσμό μέχρι 50 άτομα. Σε κάθε περίπτωση οι θύρες πρέπει να παρέχουν το πλήρες πλάτος του ανοίγματός τους (Σχήμα 5).


Σχήμα 5 - Πλάτος θύρας

 2.2. Θύρες περιορισμού πορείας-ελέγχου

 • α. Οι αυτόματες μηχανοκίνητες θύρες με αισθητήρες κίνησης που χρησιμοποιούνται στα γραφεία ως  έξοδοι κινδύνου, γίνονται αποδεκτές μόνο όταν παρέχουν το επιβαλλόμενο πλάτος κατά το πλήρες άνοιγμά τους και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, παραμένουν ανοιχτές.
 • β. Οι θύρες ασφαλείας με ειδικούς μηχανισμούς χρονοκαθυστέρησης και οι διατάξεις ελέγχου ατόμων (όπως με μαγνητικές κάρτες και πληκτρολόγια απασφαλίσεως) επιτρέπεται να τοποθετούνται στις εναλλακτικές-δεύτερες οδεύσεις διαφυγής ή/και να χρησιμοποιούνται ως δεύτερες έξοδοι κινδύνου υπό την προϋπόθεση ότι απελευθερώνονται αυτόματα με την ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος πυρανίχνευσης στις περιπτώσεις που αυτό επιβάλλεται ή χειροκίνητα με ειδικό κομβίο απελευθέρωσης που εγκαθίσταται πλησίον των θυρών. Επιπροσθέτως, οι θύρες ασφαλείας με ειδικούς μηχανισμούς χρονοκαθυστέρησης πρέπει να απελευθερώνονται αυτόματα σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.
 • γ. Οι περιστρεφόμενες θύρες γύρω από τον κεντρικό άξονα αυτών και οι περιστροφικοί φραγμοί επιτρέπεται να τοποθετούνται στις εναλλακτικές – δεύτερες οδεύσεις διαφυγής ή/και να χρησιμοποιούνται ως δεύτερες έξοδοι κινδύνου υπό την προϋπόθεση ότι μπορούν να απελευθερώνονται αυτόματα

2.3. Εξοπλισμός

 • α. Κάθε πόρτα πρέπει να έχει κατάλληλο εξοπλισμό λειτουργίας, ώστε να ανοίγει γενικά με προφανή και εύκολο τρόπο.
 • β. Σύρτες ή παρόμοια μέσα ασφαλίσεως δεν γίνονται αποδεκτά.

   

Άρθρο  4 - Διαμερισματοποίηση - Δείκτες πυραντίστασης

Άρθρο  4 - Διαμερισματοποίηση - Δείκτες πυραντίστασης

1. Τα κτίρια ή τμήματα κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως γραφεία,  πρέπει να είναι πυράντοχης κατασκευής και να αποτελούν ξεχωριστά πυροδιαμερίσματα.

2. Τα φέροντα δομικά στοιχεία, τα στοιχεία του περιβλήματος των πυροδιαμερισμάτων, καθώς και τα περιβλήματα πυροπροστατευμένων οδεύσεων διαφυγής, πρέπει να έχουν τον ελάχιστο δείκτη πυραντίστασης του Πίνακα 2. Απαλλάσσονται από την απαίτηση πυραντίστασης, οι θύρες των οδεύσεων διαφυγής σε μονώροφα ή διώροφα γραφεία με θεωρητικό πληθυσμό μέχρι 50 άτομα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (σε λεπτά)
Ανάπτυξη κύριας και βοηθητικής δραστηριότητας γραφείουΌροφοι και Υπόγειο
Μέχρι 4 ορόφους60
Πάνω από 4 ορόφους90

3. Το μέγιστο εμβαδόν πυροδιαμερίσματος δίνεται στον Πίνακα 3.

ΠΙΝΑΚΑΣ  3 - ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ (τ.μ.)
Ανάπτυξη κύριας και βοηθητικής δραστηριότητας γραφείουΙσόγειο και όροφοιΥπόγειοΣυντελεστής προσαύξησης λόγω εγκατάστασης αυτόματου συστήματος καταιονισμού ύδατος*
Μέχρι 2 ορόφους2.5001.5002
Πάνω από 2 ορόφους1.5007502

*Σε χώρους όπου το νερό δεν ενδείκνυται ως κατασβεστικό μέσο (όπως διαγνωστικά εργαστήρια, χώροι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) δύναται να εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης άλλου κατασβεστικού υλικού.

 
4. Επικίνδυνοι χώροι (όπως λεβητοστάσιο, αποθήκη καυσίμων, μετασχηματιστές μέσης και υψηλής τάσης, θάλαμοι ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων) πρέπει να αποτελούν αυτοτελή πυροδιαμερίσματα με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον εξήντα λεπτών (60΄) και να μην τοποθετούνται κάτω ή σε άμεση γειτνίαση με τις τελικές εξόδους.

Άρθρο 5 - Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής

Άρθρο 5 - Φωτισμός, σήμανση ασφαλείας και σχεδιαγράμματα διαφυγής

1. Φωτισμός ασφαλείας

 • α. Επιβάλλεται η εγκατάσταση φωτισμού ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και των χώρων ανοικτής περιοχής.
 • β. Ο φωτισμός ασφαλείας εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις οδεύσεις μέχρι την τελική έξοδο κινδύνου, στις περιπτώσεις που το γραφείο βρίσκεται σε όροφο.
 • γ. Τα φωτιστικά ασφαλείας και τα φωτιστικά σώματα σήμανσης κατεύθυνσης εγκαθίστανται υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως ύπαρξης εφεδρικής πηγής ενέργειας.

2. Σήμανση ασφαλείας

 • α. Επιβάλλεται η σήμανση ασφαλείας των οδεύσεων διαφυγής, εξόδων κινδύνου και του πυροσβεστικού υλικού/εξοπλισμού.
 • β. Η σήμανση εγκαθίσταται υποχρεωτικά και στις οδεύσεις μέχρι την τελική έξοδο, στις περιπτώσεις που το γραφείο βρίσκεται σε όροφο.

3. Σχεδιαγράμματα διαφυγής
Επιβάλλεται η ανάρτηση διαγραμμάτων διαφυγής στα γραφεία που η κύρια χρήση τους αναπτύσσεται σε τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους ή επίπεδα, καθώς και στα γραφεία με συνολικό θεωρητικό πληθυσμό πάνω από διακόσια (200) άτομα.

Άρθρο 6 - Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Άρθρο 6 - Προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας

 
1. Όλα τα γραφεία που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, υποχρεούνται να λαμβάνουν τα παρακάτω προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας:

 • α. Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία του γραφείου, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.
 • β. Σήμανση επικίνδυνων υλικών και χώρων.
 • γ. Κατάλληλη διευθέτηση του χώρου αποθήκευσης υλών που μπορούν να αναφλεγούν.
 • δ. Απομάκρυνση των εύφλεκτων και καυστών υλών από θέσεις όπου γίνεται χρήση γυμνής φλόγας, προκαλούνται σπινθήρες και γενικά από πηγές εκπομπής θερμότητας.
 • ε. Συνεχής καθαρισμός όλων των χώρων του γραφείου και άμεση απομάκρυνση των υλικών που μπορούν να αναφλεγούν.
 • στ. Επιμελής συντήρηση, τακτική επιθεώρηση και έλεγχος των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.
 • ζ. Επαρκής αερισμός (φυσικός ή τεχνητός) των χώρων αποθήκευσης.
 • η. Επιθεώρηση, από υπεύθυνο υπάλληλο, όλων των χώρων μετά τη διακοπή της  δραστηριότητας καθώς και κατά τις εργάσιμες ώρες για επισήμανση και εξάλειψη τυχόν υφισταμένων προϋποθέσεων εκδήλωσης πυρκαγιάς.
 • θ. Θέση εκτός λειτουργίας εγκαταστάσεων κατά τις μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός από εκείνες των οποίων η λειτουργία είναι απαραίτητη.
 • ι. Σε δεξαμενές υγρών καυσίμων επιβάλλεται λεκάνη ασφαλείας συγκέντρωσης τυχόν διαρροών καυσίμων, επαρκούς χωρητικότητας.
 • ια. Λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

2. Δεν επιτρέπεται:

 • α. Η τοποθέτηση σε διαδρόμους, κλίμακες, οδεύσεις διαφυγής και εξόδους κινδύνου χωρισμάτων μονίμων ή πρόσκαιρων, υλικών και γενικά κάθε αντικειμένου το οποίο μπορεί να μειώσει το πλάτος αυτών ή να εμποδίσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ενοίκων σε περίπτωση κινδύνου.
 • β. Η διακόσμηση και επένδυση των δαπέδων, των τοίχων και των οροφών, σε χώρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται από τους ενοίκους, με υλικά ταχείας επιφανειακής εξάπλωσης φλόγας.
 • γ. Το κάπνισμα και η χρήση γυμνής φλόγας, καθώς και η εναπόθεση εύφλεκτων υλικών σε επικίνδυνους χώρους.
 • δ. Η τοποθέτηση επί των θυρών ή πλησίον αυτών, καθρεπτών ή άλλων αντικειμένων τα οποία δύναται να παραπλανήσουν ως προς την ορθή πορεία για την έξοδο κινδύνου. Παράθυρα, βιτρίνες, καθρέπτες και λοιπές κατασκευαστικές διατάξεις που λόγω μεγέθους ή τύπου κατασκευής, ενδέχεται να δώσουν την εντύπωση θυρών, πρέπει να επισημαίνονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην συγχέονται με τις εξόδους κινδύνου.
 • ε. Η σήμανση ασφαλείας καθώς και τα μέσα πυροπροστασίας, να καλύπτονται από άλλα υλικά ή κατασκευαστικές διατάξεις.

   

Άρθρο 7 - Ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Άρθρο 7 - Ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας

1.  Πυροσβεστήρες
Α. Φορητοί πυροσβεστήρες

 • α. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων ξηρής σκόνης ή βάσης νερού, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 21Α-113Β-C.
 • β. Επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ανά 150 τ.μ. μικτής επιφάνειας.
 • γ. Στις περιπτώσεις που κατά τους παραπάνω υπολογισμούς, το πηλίκο που προκύπτει είναι δεκαδικός αριθμός, αυτό στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.
 • δ. Ανεξάρτητα από τους ανωτέρω υπολογισμούς, ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων των ανωτέρω πυροσβεστήρων δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).
 • ε. Επιβάλλεται η τοποθέτηση φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα, κατασβεστικής ικανότητας τουλάχιστον 55B-C στους χώρους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως μετασχηματιστών μέσης ή υψηλής τάσης, ηλεκτρικών πινάκων, εξυπηρετητών (server) δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και λεβητοστασίων, σε τέτοιες θέσεις ώστε κάθε σημείο των εν λόγω χώρων, να απέχει οριζοντίως μέχρι 15 μ. από κάθε τέτοιο πυροσβεστήρα. Σε κάθε περίπτωση ο ελάχιστος αριθμός πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα σε αυτούς τους χώρους δεν θα είναι μικρότερος από δύο (2).

Β. Πυροσβεστήρες οροφής
Επιβάλλεται η τοποθέτηση αυτοδιεγειρόμενου πυροσβεστήρα οροφής άνωθεν των καυστήρων κεντρικής θέρμανσης στερεών ή υγρών καυσίμων.

 2. Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού
Χειροκίνητο σύστημα συναγερμού, επιβάλλεται σε γραφεία με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από εκατό (100) άτομα.

3. Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης
Αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • α. Στα γραφεία με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 200 άτομα.
 • β. Στα γραφεία με τρεις (3) ή περισσότερους ορόφους-επίπεδα, κύριας χρήσης.
  Στις ανωτέρω περιπτώσεις 3α και 3β της παρούσας παρ., το αυτόματο σύστημα πυρανίχνευσης καλύπτει τους χώρους κύριας και βοηθητικής χρήσης του γραφείου.
 • γ. Στους επικίνδυνους χώρους της παρ. 4 του άρθρου 4.


4. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο-απλό υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο
4.1 Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • α. Στα γραφεία με τέσσερις (4) ή περισσότερους ορόφους-επίπεδα κύριας ή/και βοηθητικής χρήσης και συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 3.000 τ.μ..
 • β. Στα γραφεία με συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 5.000 τ.μ. ανεξαρτήτως αριθμού ορόφων-επιπέδων.

4.2 Γραφεία που δεν υποχρεούνται στην εγκατάσταση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου υποχρεούνται στην εγκατάσταση απλού υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου (πυροσβεστικό ερμάριο). Εξαιρούνται από την εν λόγω υποχρέωση μονώροφα γραφεία με θεωρητικό πληθυσμό μέχρι είκοσι (20) άτομα.

 5.    Αυτόματα συστήματα πυρόσβεσης
5.1. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) επιβάλλεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • α. Σε αμιγή γραφεία ύψους άνω των 23 μ..
 • β. Σε υπόγειους χώρους γραφείων με θεωρητικό πληθυσμό πάνω από 150 άτομα. Το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης καλύπτει επιπροσθέτως τις απροστάτευτες οδεύσεις διαφυγής, μέχρι κάθε τελική έξοδο κινδύνου.

5.2. Σύστημα πυρόσβεσης (μη συμπεριλαμβανομένου του συστήματος καταιονισμού ύδατος) επιβάλλεται:

 • α. Σε χώρους μετασχηματιστών (μέσης ή υψηλής τάσης).
 • β. Στους στεγασμένους χώρους αποθήκευσης υγρών καυσίμων ή εύφλεκτων υγρών με συνολική χωρητικότητα άνω των 3 κ.μ.
 • γ. Δυνητικά, σε χώρους της παρ. 5.1 του παρόντος άρθρου όπου δεν ενδείκνυται η χρήση νερού (όπως χώροι αρχείων και ηλεκτρονικών υπολογιστών).

6. Σύστημα τοπικής κατάσβεσης
Σύστημα τοπικής κατάσβεσης εγκαθίσταται στους χώρους παρασκευής φαγητών που χρησιμοποιούν εστίες μαγειρικής και καυτές επιφάνειες, εφόσον επιβάλλεται από την υπ΄ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

 

Άρθρο 8 - Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 8 - Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας

Οι προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας καθορίζονται στην υπ’ αριθ. 15/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 9 - Οργάνωση - Εκπαίδευση προσωπικού

Άρθρο 9 - Οργάνωση - Εκπαίδευση προσωπικού

Η οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση προσωπικού των γραφείων σε θέματα πυροπροστασίας και ο εφοδιασμός αυτών με βοηθητικά εργαλεία και μέσα, καθορίζονται  στην υπ’ αριθ. 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 10 - Μελέτη πυροπροστασίας-Αποκλίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 10 - Μελέτη πυροπροστασίας-Αποκλίσεις

1. Μελέτη Πυροπροστασίας- Σχέδια κάτοψης

 • α. Για τα γραφεία που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας-σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα, από αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα.
 • β. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται γραφεία για τα οποία:
  • i) δεν επιβάλλονται από την παρούσα μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας, εκτός από το χειροκίνητο σύστημα συναγερμού και το σύστημα τοπικής κατάσβεσης.
  • ii) επιβάλλονται μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας από την Α/Βάθμια ή Β/Βάθμια Επιτροπή Αποκλίσεων.
 • γ. Στην περίπτωση της ανωτέρω παρ. (β) ισχύουν επιπροσθέτως τα εξής:
  • i. Oι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές των ανωτέρω γραφείων, υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Πυροσβεστική Αρχή για έγκριση, σχέδια κάτοψης όλων των χώρων που καταλαμβάνει η επιχείρηση-εγκατάσταση, όπου μεταξύ άλλων σε αυτά ή σε ξεχωριστό υπόμνημα, θα αναγράφονται και απεικονίζονται ο θεωρητικός πληθυσμός, τα πλάτη εξόδων, τα μήκη απροστάτευτης όδευσης διαφυγής και αδιεξόδων, τα πυροδιαμερίσματα, ο δείκτης πυραντίστασης, οι επικίνδυνοι χώροι, οι χώροι αποθήκευσης ή/και κατανάλωσης υγρών ή αερίων καυσίμων, αποθήκευσης εύφλεκτων υγρών, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας και οι χώροι συνάθροισης κοινού.
  • ii. Όπου από την παρούσα επιβάλλεται η εγκατάσταση χειροκίνητου συστήματος συναγερμού ή/και συστήματος τοπικής κατάσβεσης, ή επιβάλλονται μόνιμα συστήματα πυροπροστασίας από την Α/Βάθμια ή Β/Βάθμια Επιτροπή Αποκλίσεων, τα σχέδια κάτοψης συνοδεύονται από τεχνική περιγραφή των ανωτέρω συστημάτων.
  • iii. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος αιτείται την εξέταση αποκλίσεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, χωρίς να απαιτείται η σύνταξη μελέτης, αυτές αναγράφονται στα σχέδια κάτοψης ή σε ξεχωριστό υπόμνημα.
 • δ. Σε περίπτωση συστέγασης παρακείμενων γραφείων ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας-εκμετάλλευσης, δύναται να συντάσσεται ενιαία μελέτη πυροπροστασίας, χωρίς να επιβάλλεται ο πυράντοχος διαχωρισμός τους.
 • ε. Η μελέτη πυροπροστασίας ή/και τα σχέδια κάτοψης υποβάλλονται  προς έγκριση στην αρμόδια κατά τόπο Πυροσβεστική Αρχή. Οι τεχνικές περιγραφές των μονίμων συστημάτων ενεργητικής πυροπροστασίας αποτελούν Παραρτήματα αυτής σε ξεχωριστά τεύχη, και θεωρούνται σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστική  Διάταξη όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Αποκλίσεις

 • α. Γραφεία που λειτουργούν σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17−02−1989, και μετά από αιτιολογημένη έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα είναι αδύνατη η πλήρης συμμόρφωση με τους όρους των άρθρων 3 και 4 και χωρίς να αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση η εγκατάσταση αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης με νερό (καταιονισμού ύδατος) στις περιπτώσεις προσαύξησης εμβαδού πυροδιαμερίσματος του Πίνακα 3 της παρ.3 του άρθρου 4, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να εγκρίνει αποκλίσεις από την εφαρμογή των όρων δομικής πυροπροστασίας αυτών, ύστερα από απόφαση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από βαθμοφόρους παραγωγικής Σχολής του Πυροσβεστικού Σώματος, στην οποία συμμετέχει ένας (1) τουλάχιστον Αξιωματικός, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβλάπτεται ο βασικός σκοπός της πυροπροστασίας των ενοίκων, με ανάλογη αύξηση των προληπτικών ή/και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.
 • β. Την απόφαση της Πυροσβεστικής Αρχής, δύναται να προσβάλει ο ενδιαφερόμενος, με ένστασή του που υποβάλλεται εντός ενός (1) μηνός στην κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Αρχή, μετά από αιτιολογημένη έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα. Η εν λόγω ένσταση εξετάζεται από Δευτεροβάθμια Επιτροπή, συγκροτούμενη με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, ύστερα από πρόταση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Αρχής και αποτελείται από το Διοικητή αυτής ως Πρόεδρο και δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου. Σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης Δευτεροβάθμιας Επιτροπής σε κάποια πόλη, ο κατά τόπο αρμόδιος Διοικητής διαβιβάζει την υποβληθείσα ένσταση με το σχετικό φάκελο στη έχουσα αυτή τη δυνατότητα πλησιέστερη Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. Στην περίπτωση αυτή η Δευτεροβάθμια Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, μετά από πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας αυτής και απαρτίζεται από το Διοικητή της αρμόδιας πλέον Πυροσβεστικής Αρχής και δύο (2) Διπλωματούχους Μηχανικούς που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου, οι οποίοι υπηρετούν σε Υπηρεσία που εδρεύει στην περιοχή δικαιοδοσίας του Αντιπεριφερειάρχη αυτού. Στην αυτοψία που διενεργείται από τις παραπάνω Επιτροπές δικαιούται να παρίσταται ο ενδιαφερόμενος ή/και ο αρμόδιος τεχνικός επιστήμονας.

Άρθρο 11 - Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας

Άρθρο 11 - Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας

Ο έλεγχος για την τήρηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας γραφείων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας, ανήκει στην αρμοδιότητα της Πυροσβεστικής Αρχής και οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές-εργοδότες των εν λόγω χώρων, οφείλουν να της παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση.

Άρθρο 12 - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας

Άρθρο 12 - Πιστοποιητικό πυροπροστασίας

1.   Η χορήγηση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας, γίνεται σύμφωνα με την αριθμ. 13/2013 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως κάθε φορά ισχύει.

2.   Η διάρκεια του πιστοποιητικού πυροπροστασίας ορίζεται στα πέντε (5) χρόνια.

3. Οι ιδιοκτήτες-εκμεταλλευτές γραφείων στους οποίους έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό πυροπροστασίας οφείλουν δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη του, να υποβάλλουν αίτηση για την ανανέωσή του.

4. Οι δείκτες πυραντίστασης των πυράντοχων ανοιγμάτων-χωρισμάτων-κλιμακοστασίων, εφόσον επιβάλλονται, θα αποδεικνύονται από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα.

5. Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται η εγκατάσταση μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, η Πυροσβεστική Αρχή δύναται να χορηγήσει άπαξ προσωρινό πιστοποιητικό πυροπροστασίας χρονικής διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών για την εγκατάστασή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του προσωρινού πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας, είναι η λήψη και εγκατάσταση των λοιπών διαλαμβανομένων στην εγκεκριμένη μελέτη, μέτρων και μέσων πυροπροστασίας. Στο πιστοποιητικό αυτό θα καθορίζονται και τυχόν επιπρόσθετα αναγκαία μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που θα απαιτηθούν από την Πυροσβεστική Αρχή και ο χρόνος στον οποίο πρέπει να ληφθούν.

6. Για τις περιπτώσεις της παρ. 1δ του άρθρου 10 της παρούσας, είναι εφικτή η χορήγηση ξεχωριστού πιστοποιητικού πυροπροστασίας για κάθε γραφείο.

Άρθρο 13 - Κυρώσεις

Άρθρο 13 - Κυρώσεις

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 433 και 458 του Ποινικού Κώδικα και άλλες σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας.