Δικαιολογητικά αδειών

Διατάξεις αδειοδότησης

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα βρείτε διατάξεις που διέπουν την αδειοδότηση διαφόρων δραστηριοτήτων.

notify
Καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος Υ.Α. οικ. 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β 18.5.2017) Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β 23.6.2017)
notify
Τουριστικά καταλύματα Υ.Α. 8592/2017 (ΦΕΚ 1750/Β 19.5.2017) Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β 23.6.2017)
notify
Κολυμβητικές δεξαμενές Υ.Α. 7888/2017 (ΦΕΚ 1654/Β` 15.5.2017) Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β 23.6.2017)
notify
Περιβαλλοντικές δομές Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436/Β 14.2.2019) N. 4442/2016 (Κεφ. ΙΔ’ άρθρα 77-83)
Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/2020 (ΦΕΚ 2316/Β 15.6.2020)
notify
Κέντρα αποθήκευσης και διανομής Υ.Α. Φ.61/5542/72/2018 (ΦΕΚ 62/Β 18.1.2018) Ν. 4302/2014 Ρύθμιση θεμάτων εφοδιαστικής
Αρ. Πρωτ. 5531 Φ.704.45/2018 (ΦΕΚ /-- 29.1.2018)
notify
Συνεργεία αυτοκινήτων Υ.Α. 314766/2021 (ΦΕΚ 5272/Β 12.11.2021)
notify
Ναυαγωσωστικές σχολές K.Y.A. 2131.17/64425/2021 (ΦΕΚ 4175/Β/9.9.2021)
notify
Κτηνοτροφικές μονάδες Κ.Υ.Α. 1276/272404/2020 - (ΦΕΚ 4458/Β 9.10.2020)
Κ.Δ.Α.Π. Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252/2021 (ΦΕΚ 2332Β/2.6.2021) Γ.Π.Δ11 οικ.15171/17-2-2022
notify
φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών Αριθμ. 14715/ΓΓ4 (ΦΕΚ 609Β/2022)
N. 4442/16 (Κεφ. ΛΗ, άρθρα 278-287)
notify
notify
ΚΥΕ εντός ΕΟΤ Y.A. 13387/5.7.2022 (ΦΕΚ 3737Β/15-7-2022) Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161/Β 23.6.2017)
Δικαιολογητικά

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα βρείτε τα δικαιολογητικά (των αρ. 4, συνήθως) στις διατάξεις αδειοδότησης. Πρόσθετα δικαιολογητικά μπορεί να ισχύουν σε κάθε περίπτωση.

Καταστήματα υγ. ενδιαφέροντος - Υ.Α. οικ. 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β 18.5.2017) - Άρθρο 4

1. Κατά την διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας του καταστήματος, θα πρέπει να τηρούνται στον φάκελο που θα βρίσκεται στην εγκατάσταση του καταστήματος τα ακόλουθα έγγραφα, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει σε όλες τις αρμόδιες αρχές κατά τη διάρκεια του ελέγχου:

 • α) Μέχρι την πλήρη θέση σε λειτουργία του ΟΠΣ-ΑΔΕ οφείλει να τηρεί στο φάκελό του το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης με συνημμένο απλό αντίγραφο του σώματος της γνωστοποίησης.
 • β) Σχεδιάγραμμα του καταστήματος σε κλίμακα που αναφέρεται ρητά επί του σχεδίου, στο οποίο θα αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του καταστήματος με τα αντίστοιχα τ.μ. των επιμέρους χώρων, περιλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. χώροι υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.), με βεβαίωση μηχανικού ότι πληρούνται οι κτιριολογικές προϋποθέσεις και υποχρεώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για το κατάστημα, ότι πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, ότι ο χώρος είναι κατάλληλος για τη συγκεκριμένη χρήση σύμφωνα με τον Οικοδομικό και τον Κτιριοδομικό Κανονισμό, τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Πυροπροστασίας, καθώς και των εκάστοτε ισχυουσών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και περιγραφή αναλυτικά των νομιμοποιητικών στοιχείων του καταστήματος (π.χ. άδεια δόμησης, τυ- χόν αναθεωρήσεις αυτής, δήλωση αυθαιρέτου, εξαίρεση από κατεδάφιση, ενημέρωση φακέλου άδειας δόμησης, προϋφιστάμενο κτίριο του 1955 κ.λπ.). Η κάτοψη θα συνοδεύεται από αντίγραφα των στοιχείων νομιμότητας του χώρου, στα οποία αναφέρεται (π.χ. άδεια δόμησης, δήλωση αυθαιρέτου με τις εκάστοτε περί αυθαιρέτων διατάξεις, απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση, βεβαίωση παλαιότητας κ.λπ.).
 • γ) Βεβαίωση της αρμόδιας για την οδό υπηρεσίας, ότι οι εργασίες κυκλοφοριακής σύνδεσης εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια ή έγκριση εισόδου - εξόδου, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του β.δ. 465/1970, όπως ισχύουν, αντίστοιχα), εφόσον απαιτείται.
 • δ) Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφοσον απαιτείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 και το παράρτημα Γ της παρούσας. Η διαδικασία χορήγησης του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας καθορίζεται στην υπ΄ αριθ. 13/2013 πυροσβεστική διάταξη (Β΄ 1586), όπως κάθε φορά ισχύει. Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία θα αποτυπώνονται στα σχέδια κάτοψης της παρ. 1β του παρόντος άρθρου ή σε ξεχωριστό σχέδιο κάτοψης που θα τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης στην έδρα αυτής, στον οποίο θα τηρείται και το βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, όπως καθορίζεται στην παρ. 1β του άρθρου 9 της παρούσας.
 • ε) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον υπεύθυνο του καταστήματος).
 • στ) Το προβλεπόμενο παράβολο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση οικ. 61167/ 17-12-2007 (ΦΕΚ 243/Β/2007) ή φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO) όπως αυτό δηλώνεται στην ανωτέρω γνωστοποίηση.
 • ζ) Την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον υπάρχει.
 • η) Την άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον υπάρχει.
 • θ) Τη βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΠΟΑ και το ΦΕΚ κήρυξης μνημείου, εφόσον απαιτείται.
 • ι) Την άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει.

2. Εφόσον το κατάστημα είναι επιχείρηση τροφίμων ή ποτών κατά την έννοια της Υγειονομικής Νομοθεσίας θα πρέπει να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία, τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης. Τα διαγράμματα ροής, καθώς και η περιγραφική έκθεση και η ανάπτυξη του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων, όπου απαιτείται θα συντάσσονται από τον αρμόδιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αντίστοιχη υγειονομική διάταξη.

3. Εφόσον το κατάστημα είναι κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. κομμωτήριο κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών - ποδιών, γραφείο τελετών, εργαστήριο δερματοστιξίας, κ.λπ.) θα πρέπει, πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 1, να πληροί επιπροσθέτως τους όρους της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρεί τα προβλεπόμενα αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματός τους τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης.

4. Τα προαναφερόμενα αρχεία των παραγράφων 2 και 3 δεν αποτελούν προϋπόθεση της γνωστοποίησης του καταστήματος, ωστόσο εάν διαπιστωθεί η έλλειψή τους από άλλη ελεγκτική αρχή πέραν της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η αρχή που διεξάγει τον έλεγχο ενημερώνει αμελλητί την Υγειονομική Υπηρεσία.

5. Οι διατάξεις του π.δ. 180/1979 δεν θίγονται.

Τουριστικά καταλύματα - Υ.Α. 8592/2017 (ΦΕΚ 1750/Β 19.5.2017) - Άρθρο 5 και 6

Άρθρο 5
Παράβολο

1. Για την υποβολή της γνωστοποίησης της παρούσας, καταβάλλονται τα παράβολα που προβλέπονται στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4276/2014.

2. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνωστοποίηση μεταβολής στοιχείων εκτός αν η μεταβολή συνίσταται

 • α) σε αύξηση δυναμικότητας καταλύματος, οπότε κατατίθεται παράβολο ίσο με την προκύπτουσα διαφορά,
 • β) σε μεταγενέστερη της αρχικής λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος προσθήκη κολυμβητικής δεξαμενής, οπότε κατατίθενται τα παράβολα που προβλέπονται στην με αριθμ. 7888/8.5.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών».

3. Δεν απαιτείται κατάθεση παραβόλου για τη γνωστοποίηση διακοπής λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος.

Άρθρο 6
Τήρηση Φακέλου

1. Κατά την διάρκεια λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, ο φορέας τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, τον οποίο επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Ο φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • α) Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, το οποίο εκδίδεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα.
 • β) Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή. Για χώρους που έχουν διατηρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) τηρείται αντίγραφο της αίτησης, όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62). Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και στις διατάξεις του ν. 4178/2013 τηρείται η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου από το πληροφοριακό σύστημα του TEE. Τα έγγραφα του προηγούμενου εδαφίου τηρούνται με το σύνολο των μελετών και των σχεδίων που τα συνοδεύουν.
 • γ) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασης, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, για τα τουριστικά καταλύματα του παρόντος άρθρου δυναμικότητας πενήντα μίας (51) κλινών και άνω και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) ανεξαρτήτως δυναμικότητας.
 • δ) Στην περίπτωση που το κατάλυμα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α., τηρείται αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.
 • ε) Όπου απαιτείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄ του ν. 4014/2011 και το Παράρτημα VI της υπ' αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α΄ του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα ή δραστηριότητες, που υπάγονται στην κατηγορία Β΄ του εν λόγω Παραρτήματος με τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 59845/2012 (Β΄ 3438) κοινής υπουργικής απόφασης.
 • στ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο φορέας δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.

2. Εφ’ όσον εντός του τουριστικού καταλύματος λειτουργούν μία ή περισσότερες κολυμβητικές δεξαμενές, ο φορέας τηρεί επιπλέον φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αφορούν στη λειτουργία των κολυμβητικών δεξαμενών, όπως αυτά προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4, της με αριθμ. 7888/8.5.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών».

Κολυμβητικές δεξαμενές - Υ.Α. 7888/2017 (ΦΕΚ 1654/Β` 15.5.2017) - Άρθρο 4, παρ. 4 και Άρθρο 5

Άρθρο 4, παρ. 4

4. Κατά την διάρκεια λειτουργίας, ο φορέας οφείλει να τηρεί φάκελο με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, τον οποίο οφείλει να επιδεικνύει όταν του ζητείται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Ο φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • α) Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης του παραρτήματος II της παρούσας,
 • β) Βεβαίωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους TEE ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της ΕΕΤΕΜ σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας.
 • γ) Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού μέλους TEE ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της ΕΕΤΕΜ ότι η κολυμβητική δεξαμενή πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.3766/2009.
 • δ) Άδεια δόμησης ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 ή του ν. 4178/2013, ή βεβαίωση υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν.4014/2011.
 • ε) Σχεδιάγραμμα υπογεγραμμένο από διπλωματούχο μηχανικό μέλος Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (TEE), σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα.
 • στ) Τεχνική Έκθεση Διπλωματούχου Μηχανικού μέλους TEE, σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα, στην οποία θα περιλαμβάνονται αποκλειστικά τα παρακάτω στοιχεία:
  • - προέλευση νερού τροφοδοσίας,
  • - χωρητικότητα δεξαμενής, οριζόντιες διαστάσεις και βάθη αυτής,
  • - ρυθμός ανακυκλοφορίας ύδατος,
  • - φίλτρα (επιφάνεια διήθησης σε m2, διηθητική ικανότητα, αριθμός), αντλίες ανακυκλοφορίας τύπος, ιπποδύναμη, παροχή), εκκένωσης (αποχετευτική ικανότητα), αύλακες υπερχείλισης, σήμανση βάθους,
  • - περιγραφή του τρόπου διάθεσης υγρών αποβλήτων,
  • - απολύμανση, (τρόπος απολύμανσης, έλεγχος αλγοειδών, τρόπος ρύθμισης ΡΗ, έλεγχος υπολειμματικού χλωρίου),
  • - έλεγχος μικροβιολογικής ποιότητας νερού και εργαστηριακές εξετάσεις,
  • - μέτρα ασφαλείας λουσμένων, σωσίβια, κατάλογος τηλεφώνων έκτακτης ανάγκης, σήμανση, κλίση πυθμένα,
  • - ορισμός Υπευθύνου Ασφαλείας με αναφορά στα καθήκοντα του σχετικά με την εξασφάλιση της παροχής πρώτων βοηθειών σε λουόμενους κατά τη λειτουργία της κολυμβητικής δεξαμενής,
 • ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα εκμετάλλευσης ότι πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με την Υγειονομική διάταξη Π/443/1973 (Β΄87) όπως τροποποιήθηκε με την Γ4/1150/1976 (Β΄937) και την ΔΥΓ2/80825/2005 (Β΄120) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  Σε περίπτωση γνωστοποίησης για περισσότερες κολυμβητικές δεξαμενές στο ίδιο ξενοδοχειακό κατάλυμα, τα ως άνω δικαιολογητικά τηρούνται ξεχωριστά για εκάστη δεξαμενή.

5. Η αρμόδια υπηρεσία τουρισμού διαβιβάζει αμελλητί τη γνωστοποίηση στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και τις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες δόμησης, που πρέπει να λάβουν γνώση της έναρξης λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής.

6. Ο προβλεπόμενος έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας των κολυμβητικών δεξαμενών διενεργείται εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 5
Παράβολο

Για την υποβολή της γνωστοποίησης της παρούσας, καταβάλλεται παράβολο εκατό (100) ευρώ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4442/2016.

Περιβαλλοντικές δομές - Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 (ΦΕΚ 436/Β 14.2.2019) - Άρθρο 6,7,8 και 11

Άρθρο 6
Δικαιολογητικά και διαδικασία για την έκδοση της βεβαίωσης χωροθέτησης
1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της βεβαίωσης χωροθέτησης είναι τα εξής:

 • α. Συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ι).
 • β. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το τοπογραφικό που υποβλήθηκε για την έκδοσή της.
 • γ. Τοπογραφικό διάγραμμα -γενική διάταξη εγκατάστασης - (κλ. 1:2000 έως 1:5000, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης), στο οποίο αποτυπώνονται όλες οι εγκαταστάσεις της μονάδας, οι δραστηριότητες και οι υποδομές με τις οποίες γειτνιάζει, η πρόσβαση στην εγκατάσταση και ο περιβάλλων χώρος της, ειδικά στις περιοχές εντός σχεδίου και εντός ορίων οικισμών.

2. Ο φορέας της δραστηριότητας, προκειμένου να λάβει βεβαίωση χωροθέτησης, υποβάλλει στην Αδειοδοτούσα Αρχή αίτηση συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παρ. 1.3. Εντός εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση της αίτησης μετά των δικαιολογητικών η Αδειοδοτούσα Αρχή ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών, εξετάζει τα προβλεπόμενα της παραγράφου 2 του άρθρου 5, διενεργεί έλεγχο που αφορά τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση δραστηριότητας και εκδίδει τη βεβαίωση χωροθέτησης.Σε περίπτωση που ο φάκελος κρίνεται ελλιπής, η Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά τη συμπλήρωσή του και η ως άνω προθεσμία διακόπτεται μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο η Αδειοδοτούσα Αρχή διαπιστώσει ασυμβατότητα της δραστηριότητας με τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή (υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής εγκατάστασης σε σχέση με τα υποβληθέντα στοιχεία), ενημερώνει τον φορέα εντός δέκα (10) ημερών, εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά, για τις ασυμβατότητες που διαπίστωσε και τάσσει προθεσμία για συμμόρφωση, εφόσον είναι εφικτό, η δε προθεσμία των εξήντα (60) ημερών για την έκδοση της βεβαίωσης διακόπτεται. Σε περίπτωση που η συμμόρφωση δεν είναι εφικτή ή δεν πραγματοποιηθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, η Αδειοδοτούσα Αρχή απορρίπτει το αίτημα έκδοσης βεβαίωσης χωροθέτησης.

4. Στη βεβαίωση χωροθέτησης η Αδειοδοτούσα Αρχή αναφέρει τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 και το προβλεπόμενο παράβολο που ο φορέας της δραστηριότητας πρέπει να προσκομίσει για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας ή να τηρεί στον χώρο της εγκατάστασης στην περίπτωση υποβολής γνωστοποίησης λειτουργίας.
5. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, τόσο ο νέος όσο και ο παλαιός φορέας οφείλουν να ενημερώσουν την Αδειοδοτούσα Αρχή εντός δέκα (10) ημερών για την αλλαγή αυτή. Ο νέος φορέας ευθύνεται παράλληλα με τον παλαιό για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας από τον χρόνο περιέλευσης σε αυτόν της κυριότητας ή του δικαιώματος εκμετάλλευσης μέχρι την ενημέρωση της Αδειοδοτούσας Αρχής σχετικά με την αλλαγή. Εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην ειδική νομοθεσία.

Άρθρο 7
Κατηγοριοποίηση των δραστηριοτήτων ως προς την απαίτηση έγκρισης λειτουργίας ή υποβολής γνωστοποίησης

1. Σε καθεστώς έγκρισης λειτουργίας υπάγονται όλες οι δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α1 του ν. 4014/2011, καθώς επίσης και οι δραστηριότητες της υποκατηγορίας Α2 με α/α 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10α, 11, 13, 14, 16 και 17 της υπουργικής απόφασης 37674/2016, όπως ισχύει.

2. Σε καθεστώς γνωστοποίησης ως προς τη λειτουργία τους υπάγονται όλες οι δραστηριότητες του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, πλην των αναφερομένων ανωτέρω στην παράγραφο 1.

Άρθρο 8
Δικαιολογητικά για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων

1. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων είναι τα εξής:

Α. Γενικά Δικαιολογητικά:

 • α. Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) και Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του έργου ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
 • β. Τεχνική έκθεση οργάνωσης και λειτουργίας της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό, με περιεχόμενο:
  • β1. Το τοπογραφικό διάγραμμα (γενική διάταξη εγκατάστασης) που υποβλήθηκε για την ΑΕΠΟ ή τις ΠΠΔ, στο οποίο αποτυπώνονται όλες οι εγκαταστάσεις της μονάδας, επικαιροποιημένο σύμφωνα με την κατασκευή της εγκατάστασης.
  • β2. Περιγραφή της δραστηριότητας (εισερχόμενα και εξερχόμενα απόβλητα ανά κωδικό ΕΚΑ, αντίστοιχες ποσότητες, αναλυτικό διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων, αέρια-στερεά-υγρά απόβλητα-παραγόμενα προϊόντα και διάθεσή τους κ.λπ.).
  • β3. Περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού, ισχύς και μηχανολογική κάτοψη.
  • β4. Κατάταξη της δραστηριότητας σε α/α της 4ης Ομάδας της υπουργικής απόφασης 37674/2016, όπως ισχύει και είδος εργασιών ανάκτησης R ή/και Διάθεσης D.
 • γ. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού σε περίπτωση υφιστάμενων κτιρίων/εγκαταστάσεων, με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκειά τους, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτιριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της δραστηριότητας.

Β. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

 • α. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και τυχόν αποδεικτικά τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών και βεβαιώσεις πληρωμής προστίμων, εφόσον υπάρχουν υφιστάμενα κτίρια.
 • β. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
 • γ. Άδεια χρήσης νερού στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση.
 • δ. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α ν. 2244/1994 για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται (ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/89003/443/2018, Β’ 5674).
 • ε. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
 • στ. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου.
 • ζ. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, για τις μονάδες που αποθηκεύουν ή/και επεξεργάζονται επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4042/2012.
 • η. Τεχνικο-οικονομική μελέτη υπολογισμού του κόστους αποκατάστασης και μεταφροντίδας της εγκατάστασης.
 • θ. Λογαριασμός ειδικού αποθεματικού που θα διατίθεται για έργα αποκατάστασης και μεταφροντίδας.
 • ι. Πρόγραμμα εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της εγκατάστασης.

2. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 είτε υποβάλλονται μαζί με την αίτηση έκδοσης έγκρισης λειτουργίας στην περίπτωση δραστηριοτήτων που υποχρεούνται σε έκδοση έγκρισης λειτουργίας είτε τηρούνται στον χώρο της εγκατάστασης στην περίπτωση δραστηριοτήτων που υποχρεούνται σε υποβολή γνωστοποίησης.

Άρθρο 11
Παράβολα

1. Δεν απαιτείται παράβολο για την έκδοση βεβαίωσης χωροθέτησης. Επίσης, δεν απαιτείται παράβολο για την ακύρωση υποβληθείσας γνωστοποίησης εγκατάστασης.

2. Για την έγκριση λειτουργίας απαιτείται παράβολο ύψους 150 ευρώ για τα έργα Υποκατηγορίας Α1, και παράβολο ύψους 100 ευρώ για τα έργα Υποκατηγορίας Α2. Το παράβολο υποβάλλεται μαζί με την αίτηση έγκρισης λειτουργίας.

3. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας απαιτείται παράβολο ύψους 100 ευρώ για τα έργα Υποκατηγορίας Α2, και παράβολο ύψους 50 ευρώ για τα έργα Κατηγορίας Β. Τα στοιχεία του παραβόλου αναγράφονται στη γνωστοποίηση, το σώμα αυτού παραμένει εντός του τηρούμενου στην εγκατάσταση φακέλου σύμφωνα με το άρθρο 14 της παρούσας.

4. Ποσοστό 80% του συνόλου των εσόδων από τα παράβολα εισπράττεται υπέρ της οικείας Περιφέρειας και ποσοστό 20% υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, για την κάλυψη σχετικών δαπανών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 11 ν. 4442/2016.

Βιομηχανίες - Βιοτεχνίες - Υ.Α. οικ.64618/856/Φ15/2018 (ΦΕΚ 2278/Β 15.6.2018) - Άρθρο 1 και 5

Άρθρο 1
Δικαιολογητικά για την εγκατάσταση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων

1. Γενικά Δικαιολογητικά:

 • Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το τοπογραφικό που υποβλήθηκε για την έκδοσή της. Σε περίπτωση που στο τοπογραφικό αυτό δεν αποτυπώνονται εγκαταστάσεις ή υποδομές που γειτνιάζουν με τον συγκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν τη χωροθέτηση της δραστηριότητας, υποβάλλεται ξεχωριστό τοπογραφικό σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να αποτυπώνονται τα ανωτέρω.

2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

 • α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
 • β. Σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 (Α’4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους», υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται κανονισμός συνιδιοκτησίας με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο κανονισμός δεν απαγορεύει τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός συνιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.
 • γ. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης 172058/2016 (Β’ 354) (SEVESO), φάκελος κοινοποίησης ή μελέτη ασφαλείας, κατά τις διακρίσεις της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
 • δ. Γνώμη Υπηρεσιών, εφόσον αυτή απαιτείται στη συγκεκριμένη περιοχή ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, από τα περιοριστικά αναφερόμενα στο σημείο Α του πίνακα του Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου και που ο φορέας της δραστηριότητας δύναται να μνημονεύει στο σημείο Β3(9) του  Ερωτηματολογίου, και εφόσον δεν έχουν προηγουμένως εκδοθεί κατά το στάδιο της έκδοσης ΑΕΠΟ στην περίπτωση (α) ως άνω.
  Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει επιπλέον να εξετάζει το σημείο Β του πίνακα του Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου για την τήρηση των τυχόν αποστάσεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται να εγκαταστήσει. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει κατά περίπτωση το σημείο Β του πίνακα του Παραρτήματος του Ερωτηματολογίου πριν χορηγήσει την έγκριση εγκατάστασης ή κατά τον έλεγχο που αφορά τη γνωστοποίηση εγκατάστασης.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά για τη λειτουργία των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων

1. Γενικά Δικαιολογητικά:

 • α. Συνοπτική τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό,
  με περιεχόμενο:
  • Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.
  •  Περιγραφή δραστηριότητας (παραγωγική διαδικασία, είδος πρώτων υλών και παραγόμενων προϊόντων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).
  • Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου και τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης, εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας.
 • β. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού με την οποία βεβαιώνεται η στατική επάρκεια και η βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτηρίου, ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης ή τακτοποίηση ή νομιμοποίηση της κτηριακής εγκατάστασης, ότι η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού έγινε
  σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) και ότι είναι σύμφωνη με την τεχνική περιγραφή του δικαιολογητικού 1α αναφέροντας με ρητή αναφορά της ημερομηνίας σφράγισής της.
 • γ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή απόφαση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
 • δ. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των συνοδευτικών μελετών και σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των σχετικών βεβαιώσεων πληρωμής προστίμων.

2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):

 • α. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης της μονάδας από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς της μονάδας υπερβαίνει τα 59 kW (80 HP), ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης αναφορικά με την ορθή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • β. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Φ15/οικ.1589/104/2006 (Β’90), εφόσον απαιτείται. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών (υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης της 28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β’/1991 και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (Β’ 477) αντίστοιχα.
 • γ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τις δεξαμενές υγραερίου της μονάδας, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (Β’ 477), άρθρο 3.3.13, εφόσον απαιτείται.
 • δ. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της μονάδας, βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης 10735/651/2012 (Β’ 2656), εφόσον απαιτείται.
 • ε. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης, κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L 35) ή 1069/2009 (L 300).
 • στ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαιτείται.
 • ζ. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 3Α ν. 2244/1994 για τα εφεδρικά ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη της μονάδας, εφόσον απαιτείται. Μέχρι την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, αντί της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται απόφαση απαλλαγής από άδεια εγκατάστασης και άδεια λειτουργίας.
 • η. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου - εξόδου από την αρμόδια, για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν της μονάδας, Υπηρεσία, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
 • θ. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται.
 • ι. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου, εφόσον απαιτείται.

Κέντρα αποθήκευσης και διανομής - Υ.Α. Φ.61/5542/72/2018 (ΦΕΚ 62/Β 18.1.2018) - Άρθρο 3 και 7

Άρθρο 3
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής είναι τα ακόλουθα:

 • α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (Παράρτημα II).
 • β. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις μόνον εφόσον πρόκειται για δραστηριότητα που εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης.
 • γ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.
 • δ. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων, υπογεγραμμένη από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο μηχανικό, με περιεχόμενο:
  • Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.
  • Περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).
 • ε. Όταν το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτήριο, υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού περί του ότι το κτήριο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια και τις τυχόν τακτοποιήσεις και νομιμοποιήσεις αυτού και τις μελέτες που συνοδεύουν αυτές, ότι διατηρεί στατική επάρκεια για την λειτουργία του ως Κ.Α.Δ., ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης, τακτοποίηση ή νομιμοποίηση για την λειτουργία του ως Κ.Α.Δ. Στην Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρονται επίσης και οι αριθμοί των οικοδομικών αδειών, καθώς και των τακτοποιήσεων και νομιμοποιήσεων αυτού.
  Με την επιφύλαξη της πολεοδομικής νομοθεσίας, τυχόν αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) ή θεωρήσεις αυτών δεν απαιτούνται για την χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης. Εφόσον από την πολεοδομική νομοθεσία απαιτείται θεώρηση αρχιτεκτονικών σχεδιαγραμμάτων η Αρμόδια Αρχή προβαίνει στη θεώρηση αυτών υπό την προϋπόθεση ότι δύναται να χορηγηθεί η έγκριση εγκατάστασης.
 • στ. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης αρμόδιου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι, έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, με τον Α.Π. της, αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις, για χορήγηση,
  • στα) είτε έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4302/2014, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως,
  • στβ) είτε έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του υπ' αριθμ. β.δ. 465/1970, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και το γήπεδο αυτού έχει πρόσωπο επί εθνικής ή επαρχιακής οδού,
  • στγ) είτε έγκρισης εισόδου - εξόδου σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 39 του υπ' αριθμ. β.δ. 465/1970, σε περίπτωση που το Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής αιτείται να εγκατασταθεί σε περιοχή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και το γήπεδο αυτού έχει πρόσωπο επί δημοτικής - κοινοτικής οδού.

Άρθρο 7
Δικαιολογητικά που πρέπει να τηρούνται στην εγκατάσταση

Ο φορέας του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής οφείλει να τηρεί στο χώρο της εγκατάστασης ξεχωριστό φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Α) Στην περίπτωση άσκησης μόνο κύριας δραστηριότητας εφοδιαστικής σύμφωνα με την περίπτωση β άρθρο 1 του ν. 4302/2014 (Α’225).
  • αα. Αποδεικτικό Γνωστοποίησης
  • αβ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις όπου απαιτείται.
  • αγ. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.
  • αδ. Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή Εγκαταστάσεων, για τα Κ.Α.Δ. που κατατάσσονται στην κατηγορία Α και Β του ν. 4014/2011, υπογεγραμμένη από τον κατά τον νόμο υπεύθυνο μηχανικό με περιεχόμενο:
   • Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις και οι απαραίτητες πληροφορίες σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων εντός του οικοπέδου.
   • Περιγραφή δραστηριότητας (είδος αποθηκευόμενων εμπορευμάτων, διάγραμμα ροής εκτελούμενων εργασιών, κ.λπ.).
   • Κάτοψη χώρου με τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους υπογεγραμμένα από τον επιβλέποντα κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό Π.Ε. ή Μηχανικό Τ.Ε. σύμφωνη με την εν ισχύ γνωστοποίηση. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου κι εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας, τυχόν παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης
   • αε. Άδεια Δόμησης, με το σύνολο των μελετών και των σχεδίων που τη συνοδεύουν, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν τακτοποιήσεων, ρυθμίσεων ή νομιμοποιήσεων αυθαιρέτων κατασκευών καθώς και τις σχετικές βεβαιώσεις πληρωμής προστίμων.
   • αστ. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία πυρασφάλειας, το οποίο εκδίδεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/2013 (Β’ 1586) Πυροσβεστική Διάταξη, για το σύνολο της εγκατάστασης του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών του Παραρτήματος IV.
   • αζ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των επιβλεπόντων κατά νόμο υπευθύνων Μηχανικών Π.Ε. ή Μηχανικών TE, ότι:
    • 1. η κατασκευή του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής και οι εντός αυτού κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι τυχόν ειδικές εγκαταστάσεις του, υλοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα και τις τεχνικές εκθέσεις που συνοδεύουν την έγκριση εγκατάστασης εφόσον υπάρχει,
    • 2. βεβαιώνεται η στατική επάρκεια για την λειτουργία του κτηρίου ως Κ.Α.Δ., ότι δεν απαιτείται έκδοση νέας άδειας δόμησης για την λειτουργία του Κ.Α.Δ., και η εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού για την άσκηση των δραστηριοτήτων του Κ.Α.Δ. σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο) σύμφωνα με την ανωτέρω τεχνική περιγραφή της εγκατάστασης αναφέροντας την ημερομηνία σφράγισης της (δικαιολογητικό αδ).
   • αη. Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, ή έγκρισης εισόδου - εξόδου, από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής, Υπηρεσία, συνοδευόμενη και από Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος - έξοδος της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
   • αθ. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλεψης, λειτουργίας και συντήρησης του Κ.Α.Δ. από τον κάτοχό του και τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό αντίστοιχα, όταν η συνολική κινητήρια ισχύς του Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής υπερβαίνει τα 59 KW (80 HP) ή συμβόλαιο συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού για τις κύριες δραστηριότητες από τον κατασκευαστή με ανάληψη ευθύνης όσον αφορά στην ορθή λειτουργία της υποδομής ή ασφαλιστήριο συμβόλαιο με ταυτόσημο αντικείμενο.
   • αι. Έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, εφόσον απαιτείται.
   • αια. Άδεια κατασκευής λιμενικού έργου και χρήσης αιγιαλού και παραλίας, εφόσον απαιτείται.
 • Β) Στην περίπτωση άσκησης εκτός της κύριας και τυχόν δευτερευουσών δραστηριοτήτων.
  • βα. Στη Συνοπτική Τεχνική Περιγραφή των Εγκαταστάσεων υπό αδ. ανωτέρω, περιλαμβάνεται και περιγραφή του μηχανολογικού εξοπλισμού ανεξαρτήτως μεγέθους εγκατεστημένης ισχύος για την άσκηση της δευτερεύουσας δραστηριότητας.
  • ββ. Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας για τους ατμολέβητες ή τις ατμογεννήτριες της εγκατάστασης καθώς και πιστοποιητικό παραλαβής, βάσει της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 3 του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α’ 90), εφόσον απαιτείται.
  • βγ. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477 Β/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, εφόσον απαιτείται.
  • βδ. Άδεια χρήσης νερού, στην περίπτωση χρήσης νερού από γεώτρηση για βιοτεχνική χρήση, εφόσον απαιτείται.
  • βε. Άδεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στην περίπτω- ση ύπαρξης ή/και χρήσης του, εφόσον απαιτείται.
  • βστ. Άδεια χρήσης φυσικού αερίου στην περίπτωση χρήσης του, εφόσον απαιτείται.
 • Γ) Άδειες-Βεβαιώσεις ειδικών δραστηριοτήτων του άρθρου 11 του ν. 4302/2014:
  • γα. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης, για τον ανεφοδιασμό φορτηγών αυτοκινήτων με υγρά καύσιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 465/1970 (Α’150) ή του π.δ. 1224/1981 (Α’303), όπως ισχύουν.
  • γβ. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου αμιγώς υγραερίου (LPG) ή μικτού πρατηρίου υγραερίου (LPG) και υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 595/1984 (Α’ 218)όπως ισχύει.
  • γγ. Άδεια λειτουργίας πρατηρίου αμιγούς ή μικτού πεπιεσμένου ή υγροποιημένου φυσικού αερίου (CNG ή LNG), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Συνεργεία αυτοκινήτων - Υ.Α. 314766/2021 (ΦΕΚ 5272/Β 12.11.2021) - Άρθρο 4

Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση φακέλου

Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Εκτύπωση προσωποποιημένης πληροφόρησης από το myAADE στην οποία θα εμφανίζεται η ημερομηνία έναρξης του συνεργείου.
 2. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδόν του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και του ν. 3710/2008 (Α’ 216) και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει ως συνεργείο συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και του ν. 3710/2008 (Α’ 216), σύμφωνα με τον ισχύοντα οικοδομικό και κτιριοδομικό κανονισμό, τον κανονισμό πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:
  • Ι) αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από την κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων ή βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.),
  • ΙΙ) αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου που πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα συνεργείου συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και του ν. 3710/2008 (Α’ 216), στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της. Εφόσον λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα
   των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-Άδειες, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ, ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της ανωτέρω περίπτωσης (Ι) (ηλεκτρονικής ή έντυπης).
  • Δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4199/2013 «Άδεια οικοδομής ή άδεια δόμησης ή νομαρχιακή απόφαση εξαίρεσης από κατεδάφιση ή κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί τη νομιμότητα του κτηρίου. Σε περίπτωση υφιστάμενου κτηρίου απαιτείται η υποβολή  αναθεωρημένης άδειας για την εγκατάσταση συνεργείου από την οικεία πολεοδομική αρχή ή υπηρεσία δόμησης. Δεν απαιτείται η έκδοση ή η αναθεώρηση της άδειας δόμησης ή αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας σε περίπτωση χρήσης Η (εμπορική), Ι (βιομηχανία - βιοτεχνία), Λ (σταθμός αυτοκινήτων) ή Κ
   (αποθήκευση), ανεξάρτητα από τη διαφοροποίηση ως προς το δυσμενέστερο του αριθμού των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης» (Α’ 216).
 3. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με την υπό στοιχεία οικ. 16085 Φ. 700.1/2009 (Β’ 770) κοινή υπουργική απόφαση και το άρθρο 49 του ν. 4442/2016.
 4. Στην περίπτωση που το συνεργείο βρίσκεται εντός χώρου οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία συνεργείου. Ελλείψει κανονισμού, υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας, ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του φορέα δραστηριότητας με το εξής περιεχόμενο: «Δεν υπάγομαι στις στερήσεις του άρθρου 53 του ν. 3421/2005 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία».
 6. Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης για τις εκτός σχεδίου περιοχές επί εθνικού δικτύου ή έγκριση εισόδου-εξόδου για τις εκτός σχεδίου περιοχές και τις εκτός ορίων οικισμών επί επαρχιακών και δημοτικών - κοινοτικών οδών ανάλογα με την περίπτωση.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος-έξοδος της εγκατάστασης, υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής.
 8. Τεχνική έκθεση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού στην οποία περιγράφεται η διάταξη του συνεργείου ανάλογα το είδος του, ο εξοπλισμός του, οι προδιαγραφές και τα πρότυπα που ακολουθήθηκαν και οι πρακτικές που υιοθετήθηκαν. Η τεχνική έκθεση συνοδεύεται από τοπογραφικό της περιοχής και κατόψεις των χώρων. Στις κατόψεις αποτυπώνονται όλα τα επίπεδα του κτιρίου με τα στοιχεία και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων με τη διαστασιολόγηση τους (πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας, κ.λπ.) όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων και αεραγωγών του εξαερισμού και προσαγωγής νωπού αέρα, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήματα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων. Επί του τοπογραφικού σημειώνονται τα σημεία ενδιαφέροντος
  και οι αποστάσεις της δραστηριότητας από αυτά, για τη διαπίστωση της τήρησης των ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας, σύμφωνα τους ειδικούς όρους χωροθέτησης, που υπάρχουν στη νομοθεσία περί συνεργείων. Το τοπογραφικό και οι κατόψεις μπορούν να προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-Άδειες, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης που περιγράφεται στο εδάφιο 2.Ι του παρόντος άρθρου, εφόσον περιέχουν τις ανωτέρω πληροφορίες.
  Στην τεχνική έκθεση βεβαιώνεται από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό ότι η δραστηριότητα είναι σύμφωνη με το π.δ. 78/1988 (Α’ 34) και τα κατά περίπτωση διατάγματα.
 9. Aπόφαση υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 52891/2013 (Β’ 2446) κοινή υπουργική απόφαση από την αρμόδια Αρχή του άρθρου 2 της παρούσας.
 10. Βεβαίωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου τεχνίτη του συνεργείου.
 11. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του τεχνίτη/ τεχνιτών υπευθύνου/υπευθύνων του συνεργείου με το εξής περιεχόμενο: «Δεν ασκώ επίβλεψη εργασιών σε άλλο συνεργείο σε όλη την επικράτεια, εκτός από το συνεργείο που βρίσκεται στον Δήμο ……, οδός ……». ]]
 12. Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 7 της παρούσας.
 13. Ειδικά για τα φανοποιεία απαιτείται επιπρόσθετα μελέτη του αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού στην οποία
  • α) καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος,
  • β) προσδιορίζεται η αναμενόμενη στάθμη θορύβου και κραδασμών από την λειτουργία του συνεργείου και αναγράφονται αναλυτικά τα μέτρα αντιθορυβικής-αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση στα όρια του π.δ. 1180/1981 (Α’ 293), καθώς και οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 του Κτιριοδομικού Κανονισμού. Για τα βαφεία απαιτείται επιπρόσθετα και μελέτη αντιρρύπανσης.
 14. Ειδικά για τα συνεργεία αμαξωμάτων και βαφής απαιτείται επιπρόσθετα βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου περιβαλλοντικής διαχείρισης φανοποιείου βαφείου του υπευθύνου τεχνίτη του συνεργείου από πιστοποιημένο φορέα επιμόρφωσης, σύμφωνα με το εδάφιο (ζ) του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 19197/1483/1997
  (Β’ 743) υπουργικής απόφασης.
 15. Ειδικά για τα συνεργεία ταχογράφου της υπ’ αρ. οικ. 41647/2861/2008 (Β’ 1543) κοινής υπουργικής απόφασης, απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Αρχής του άρθρου 2 της παρούσας, η οποία εκδίδεται μετά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.
 16. Ειδικά για τα συνεργεία που επιθυμούν να χορηγούν Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) σε βενζινοκίνητα ή και πετρελαιοκίνητα οχήματα, απαιτείται έγκριση της αρμόδιας Αρχής του άρθρου 2 της παρούσας, η οποία εκδίδεται μετά την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 103079/3712/1992 (Β’ 710). Η έγκριση αυτή έχει διάρκεια τρία (3) έτη και ανανεώνεται με ευθύνη του φορέα.
 17. Όπου στα ανωτέρω δικαιολογητικά απαιτείται υπογραφή μηχανικού αυτή γίνεται ψηφιακά και με ημερομηνία πριν την ημερομηνία γνωστοποίησης.
 18. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται εκτός των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου να έχει στο χώρο άσκησης της δραστηριότητας και να είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο και τα ακόλουθα:
  1. Αντίγραφο της γνωστοποίησης
  2. Έντυπο εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.), του φορέα της δραστηριότητας καθώς και αντίγραφα κατάθεσης των Ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων (Ε.Ε.Π.Α.) για τα έτη λειτουργίας της δραστηριότητας.
  3. Βεβαίωση Καταχώρησης του συνεργείου και του υπεύθυνου τεχνίτη αυτού στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με σύμφωνα με την υπ’ αρ. 59388/940/2020 (Β’ 5407) υπουργική απόφαση.
 19. Ειδικά ως προς τις υφιστάμενες δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 172 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), εφόσον μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, το υπ’ αρ. 2 δικαιολογητικό δεν αναζητείται.

Παιδότοποι - Υ.Α. 43650/2019 (ΦΕΚ 2213/Β 8.6.2019) - Άρθρο 9 παρ. 2

2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου, μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:

 • α. Για τον κλειστό παιδότοπο:
  • αα) αίτηση στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που ψυχαγωγούνται,
  • ββ) στις περιπτώσεις που αδειοδοτούσα αρχή είναι ο δήμος, το παράβολο που ορίζεται στην περίπτ. 1.6 της οικ. 61167/2007 απόφασης των Υφυπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός ύψους παραβόλου έκδοσης και αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» (Β’ 2438) κοινή υπουργική απόφαση.,
  • γγ) φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του ν. 1599/1986 και αν ο αιτών είναι αλλοδαπός - πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας ή βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το ΓΕ.Μ.Η., και δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και δήλωση απο-
   δοχής αυτού,
  • δδ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του προσώπου στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και, σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα........... δεν έχω καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή αμετάκλητα για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων»,
  • εε) σχεδιάγραμμα κάτοψης και τομή του καταστήματος, σε τρία (3) αντίτυπα, διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού ή άλλου, κατά νόμο έχοντος το δικαίωμα της υπογραφής, σε κλίμακα 1:50. Σε αυτά πρέπει να απεικονίζονται και να οριοθετούνται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του παιδότοπου, οι εξοπλισμοί και οι παιχνιδοκατασκευές, να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Επί του σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται και υπογράφεται από το πρόσωπο που το συνέταξε, ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι κυρίας χρήσης,
  • στστ) πιστοποιητικό Συμμόρφωσης του παιδότοπου από κατάλληλο διαπιστευμένο φορέα,
  • ζζ) αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.
 • β. Για τον υπαίθριο παιδότοπο απαιτούνται αναλόγως τα δικαιολογητικά που προβλέπονται για τον κλειστό παιδότοπο.

Ναυαγωσωστικές σχολές - K.Y.A. 2131.17/64425/2021 (ΦΕΚ 4175/Β/9.9.2021) - Άρθρο 4 και 7

Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση φακέλου
Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο:

 • α) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος -αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης- και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας (όπως το π.δ. 71/2020). Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:
  • αα) Αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.).
  • ββ) Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων-τομών του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει η σχολή ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι της. Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών
   e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περίπτωσης Ι (ηλεκτρονικής ή έντυπης).
 • β) Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, για τις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης που στεγάζονται σε κτίρια τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α’ 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών (e-Άδειες) ή/και πυροπροστασίας. Αν οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα της αντίστοιχης Υπηρεσίας.
 • γ) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ για κάλυψη της αστικής ευθύνης του φορέα της δραστηριότητας, του διευθυντή της σχολής και οιουδήποτε προστηθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου, έναντι τρίτων, για θάνατο ή σωματικές βλάβες, ύψους πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ τουλάχιστον.
 • δ) Υποχρεωτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης (διδασκόμενη ύλη, ώρες διδασκαλίας ανά μάθημα, ανώτατος αριθμός εκπαιδευομένων κάθε εκπαιδευτικής σειράς, χρονική διάρκεια εκπαίδευσης κ.λπ.).
 • ε) Για το φυσικό πρόσωπο-φορέα της δραστηριότητας ή για τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπουφορέα της δραστηριότητας:
  • αα) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).
  • ββ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), καθώς και για τα αδικήματα της κατασκοπείας, λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής, όπως και για παράβαση του α.ν. 192/1936 (Α’ 438), ή αν έχει καταδικαστεί να έχει παρέλθει πενταετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα πλημμελήματα και δεκαετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα κακουργήματα.
 • στ) Για τον διευθυντή της σχολής:
  • αα) Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999.
  • ββ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007, καθώς και για τα αδικήματα της κατασκοπείας, λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής, καθώς και για παράβαση του α.ν. 192/1936 ή αν έχει καταδικαστεί να έχει παρέλθει πενταετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα πλημμελήματα και δεκαετία από την αμετάκλητη καταδίκη για τα κακουργήματα.
  • γγ) Αντίγραφο πτυχίου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) με ειδίκευση στην κολύμβηση ή σε άλλα αθλήματα υγρού στίβου από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα - Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή από αντίστοιχη σχολή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση τίτλου σπουδών από ιδρύματα χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται και βεβαίωση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους Ε.Ε., στην οποία πρέπει να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα χορηγούμενα από τα αντίστοιχα
   ιδρύματα της Ε.Ε.
 • ζ) Πίνακα με τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, συνοδευόμενο από τα πτυχία ή πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα αυτών.
 • η) Για τον διευθυντή της σχολής και για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, πρόσφατες βεβαιώσεις (εντός μηνός προ της γνωστοποίησης) παθολόγου ή γενικού ιατρού και ψυχιάτρου, είτε από δημόσια νοσοκομεία είτε ιδιωτών, από τις οποίες να προκύπτει ότι είνα ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα. Ειδικά για τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του διευθυντή της σχολής, που εισέρχονται στο νερό και έρχονται σε σωματική επαφή με τους εκπαιδευόμενους, επιπροσθέτως πρόσφατες βεβαιώσεις (εντός μηνός προ της γνω- στοποίησης) δερματολόγου και καρδιολόγου, σύμφωνα με προηγούμενο εδάφιο.
 • θ) Αποδεικτικό είσπραξης εκατό (100) ευρώ υπέρ Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. [άρθρο 1 της υπ’ αρ. 1329.1/14/05-9-2007 απόφασης ΥΕΝ (Β’ 1854)].
 • ι) Παράβολο χαρτοσήμου για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, ύψους τριάντα (30) ευρώ [άρθρο 25 του ν. 2873/2000 (Α’ 285)]
 • ια) Ειδικά αν ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.):
 • αα) Φωτοαντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, με όλες τις τροποποιήσεις του, από το οποίο να προκύπτει ότι η δραστηριότητα εμπίπτει στους σκο πούς του νομικού προσώπου.
 • ββ) Πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία απ’ όπου να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου.
 • Αν ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., τα ανωτέρω στοιχεία αναζητούνται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 2 μέσω του Γ.Ε.ΜΗ.

Άρθρο 7
Παράβολο

 1. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με το άρθρο 133 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ. Το αποδεικτικό καταβολής του τηρείται με τα λοιπά δικαιολογητικά του άρθρου 4.

Κέντρα αισθητικής - Κ.Υ.Α. Γ1β/οικ. 67591/2021 (ΦΕΚ 5027/Β 30.10.2021) - Άρθρο 4 και 7

Άρθρο 4
Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση φακέλου

Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • (α) Φωτοαντίγραφο πτυχίου Αισθητικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/ Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Αισθητικού από την Διεύθυνση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Περιφέρειας για τον επιστημονικά υπεύθυνο.
 • (β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος-αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως εργαστήριο αισθητικής και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως εργαστήριο αισθητικής, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας.Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:
  • I. αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαί-ρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίω- σης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.),
  • II. αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει το εργαστήριο αισθητικής, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι αυτού. Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. Ι (ηλεκτρονικής ή έντυπης).
 • (γ)
  • Για εργαστήριο αισθητικής με συνολική στεγασμένη επιφάνεια μεγαλύτερη των 250 τετραγωνικών μέτρων: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
  • Για εργαστήριο αισθητικής με συνολική στεγασμένη επιφάνεια μικρότερη των 250 τετραγωνικών μέτρων: Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, εάν στεγάζονται σε κτίρια τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α’ 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κα- τατεθειμένων στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών (e-Άδειες) ή/και πυροπροστασίας. Αν οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμη- σης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα της αντίστοιχης Υπηρεσίας.
 • (δ) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας, σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» (Α’ 4), ότι η δραστηριότητα δεν απαγορεύε- ται από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας της οικοδομής. Ελλείψει κανονισμού υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι δεν υφίσταται κανονισμός.
 • (ε) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παρα- βόλου του άρθρου 7.
 • (στ) Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, επιπλέον απαιτείται:
  • i) Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του.
  • ii) Νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του
   νομικού προσώπου.

  Εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, δεν οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά της περ. (στ) της παρ. 1 και η αρμόδια αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως, μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), το ισχύον κα- ταστατικό του νομικού προσώπου και τη νόμιμη εκπροσώπησή του.

  Άρθρο 5
  Μεταβολή γνωστοποίησης

  1. Αν πρόκειται να μεταβληθούν τα στοιχεία της γνωστοποίησης λειτουργίας του εργαστηρίου αισθητικής, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προη- γούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.Η διαδικασία που ακολουθείται για υποβολή της γνωστοποίησης των στοιχείων που πρόκειται να μεταβληθούν, είναι η ίδια με τη διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.
  2. Ειδικά αν η μεταβολή συνίσταται σε αλλαγή του φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4442/2016, ο παλαιός και ο νέος φορέας της δραστηριότητας προβαίνουν ο καθένας σε γνωστοποίηση της μεταβολής εντός δέκα (10) ημερών από την αλλαγή. Η γνωστοποίηση αφορά μόνο τις πληροφορίες σχετικά με τον φορέα της δραστηριότητας. Ο νέος φορέας οφείλει να εκδώσει στο όνομά του τα δικαιολογητικά των περ. (δ) και (στ) της παρ. 1 του άρθρου 4. Τα λοιπά δικαιολογητικά εξακολουθούν να ισχύουν.
  3. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της δραστηριότητας στον χώρο όπου ασκείται, ο φορέας της δρα- στηριότητας προβαίνει σε γνωστοποίηση της παύσης. Για την υποβολή της γνωστοποίησης παύσης λειτουργίας ακολουθείται αναλόγως η διαδικασία αρχικής γνωστοποίησης που περιγράφεται στο άρθρο 3.
  4. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει νέα γνωστοποίηση για τον νέο χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

  Άρθρο 7
  Παράβολο
  1. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ερ-
  γαστηρίου αισθητικής απαιτείται η προηγούμενη κατα-
  βολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 244 του
  ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα
  (50) ευρώ.

  Διαιτολογικά γραφεία - Κ.Υ.Α. Γ1β/οικ. 67591/2021 (ΦΕΚ 5027/Β 30.10.2021) - Άρθρο 4 και 7

  Άρθρο 4
  Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση φακέλου

  1. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • 1.1 Για την περίπτωση των αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων:
   • (α) Φωτοαντίγραφο πτυχίου Διατροφής - Διαιτολογίας Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρι- σης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου από την Διεύθυνση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για τον επιστημονικά υπεύθυνο.
   • (β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητά ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος-αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητνομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:
    • I. αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαί- ρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.),
    • II. αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει το αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι αυτού. Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών
     e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. Ι (ηλεκτρονικής ή έντυπης).
   • (γ) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 7.
   • (δ) Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, επιπλέον απαιτείται:
    • i. Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του.
    • ii. Νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης τουνομικού προσώπου.
  • 1.2 Για την περίπτωση των πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων:
   • (α) Αναφορικά με τον/τους επιστημονικά υπεύθυνο/ους: Φωτοαντίγραφο πτυχίου Διατροφής - Διαιτολογίας Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου-Διατροφολόγου από την Διεύθυνση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
    Φωτοαντίγραφο πτυχίου φυσικής αγωγής, σε περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες άσκησης. Φωτοαντίγραφο πτυχίου Αισθητικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή απόφαση επαγγελματικής ισοτιμίας ή ισοδυναμίας εκδοθείσα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων/Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (ΑΤΕΕΝ) ή αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού καθώς και πράξη ισοτιμίας και αντιστοιχίας αυτού εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης ΔΟΑΤΑΠ ή ΙΤΕ και βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος Αισθητικού από την Διεύθυνση ή Τμήμα Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, σε περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες αισθητικής.
   • (β) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού, η βεβαίωση χρήσης γης από την οικεία Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) και βεβαιώνεται ρητάότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος-αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:
    • I. αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.),
    • ΙI. αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει η πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι αυτής. Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών
     e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. Ι (ηλεκτρονικής ή έντυπης).
   • (γ) Για εγκαταστάσεις πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων που έχουν συνολική στεγασμένη επιφάνεια μεγαλύτερη των 250 τετραγωνικών μέτρων: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Για εγκαταστάσεις πολυδύναμων διαιτολογικών μονάΔων που έχουν συνολική στεγασμένη επιφάνεια μικρότερη των 250 τετραγωνικών μέτρων: Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, εάν στεγάζονται σε κτίρια τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 41/2018 (Α’ 80) ή του π.δ. 71/1988 (Α’ 32), καθώς και μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. Οι μελέτες αυτές θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στα πληροφοριακά συστήματα έκδοσης οικοδομικών αδειών (e-Άδειες) ή/και πυροπροστασίας. Αν οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω των πληροφοριακών συστημάτων, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Υπηρεσία Δόμησης ή/και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και να φέρουν σφραγίδα της αντίστοιχης Υπηρεσίας.
   • (δ) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας, σε περίπτωση λειτουργίας της δραστηριότητας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3741/1929 «Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους» (Α΄4), ότι η δραστηριότητα δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό συνιδιοκτησίας της οικοδομής. Ελλείψει κανονισμού υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι δεν υφίσταται κανονισμός.
   • (ε) Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 7.
   • (στ) Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, επιπλέον απαιτείται:
    • i) Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του.
    • ii) Νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.

  2. Εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ, δεν οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά της περ. δ) της υποπαρ. 1.1. και της περ. στ) της υποπαρ. 1.2., και η αρμόδια αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως, μέσω του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), το ισχύον καταστατικό του νομικού προσώπου και τη νόμιμη εκπροσώπησή του.

  Άρθρο 7
  Παράβολο

  1. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης του αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 236 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης της πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 236 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

  Κτηνοτροφικές μονάδες - Κ.Υ.Α. 1276/272404/2020 - (ΦΕΚ 4458/Β 9.10.2020) - Άρθρο 1

  Άρθρο 1
  Τύπος και περιεχόμενο εντύπου γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων Ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της παρ. 3 του άρθρου 6Β και της παρ. 3 του άρθρου 6Γ του ν. 4056/2012, έχουν ως εξής:

  Κ.Δ.Α.Π. - Αριθμ. Γ.Π.Δ11 οικ./31252/2021 (ΦΕΚ 2332Β/2.6.2021) - Άρθρο 4

  Άρθρο 4
  Περιεχόμενο αίτησης - Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά

  1. Για την έκδοση άδειας λειτουργίας απαιτείται η υποβολή έντυπης αίτησης του φυσικού ή του νομικού προσώπου, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, η επωνυμία του Κέντρου, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος, η έδρα, το ωράριο λειτουργίας, οι εντός αυτού βάρδιες και ο μέγιστος αριθμός φιλοξενουμένων παιδιών ανά βάρδια λειτουργίας και συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας.
  2. Με την αίτηση της παρ. 1 συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
   • α) Αν φορέας του προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π. είναι δήμος ή νομικό του πρόσωπο, απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους, με την οποία αποφασίζεται η υποβολή αίτησης για την έκδοση άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. Αν φορέας του προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π. είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, το ισχύον κατά την υποβολή της αίτησης κωδικοποιημένο δημοσιευμένο καταστατικό του, από το οποίο προκύπτει ως καταστατικός του σκοπός η ίδρυση και λειτουργία Κ.Δ.Α.Π., σε περίπτωση δε που η αίτηση υποβάλλεται από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, την ιδρυτική του πράξη, όπως ισχύει, από την οποία προκύπτει ως σκοπός του η προστασία της παιδικής ηλικίας. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που αιτούνται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. οφείλουν να είναι ονομαστικές στο σύνολο τους. Σε περίπτωση που κύριος, εν όλω ή εν μέρει, των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιριών είναι άλλη ανώνυμη εταιρία, τότε και οι μετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους και ούτω καθεξής αν κύριοι των ονομαστικών μετοχών τους είναι διαδοχικώς περισσότερες ανώνυμες εταιρείες, οι εν λόγω δε ονομαστικές μετοχές καταλήγουν υποχρεωτικά, σε τελικό βαθμό, σε φυσικά πρόσωπα. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις ανώνυμες εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιριών. Τα δύο προηγούμενα εδάφια ισχύουν αναλόγως για τα εταιρικά μερίδια κάθε άλλης μορφής εταιρείας, τα οποία οφείλουν να καταλήγουν σε τελικό βαθμό, σε φυσικά πρόσωπα.
   • β. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου του αιτούντος φυσικού προσώπου και σε περίπτωση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, του νόμιμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της Διοίκησής του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή εν αποπείρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη, καθώς και για τα εγκλήματα του άρθρου 336, της παρ. 3 του άρθρου 337, των άρθρων 339, 342, 348, 348Α, 348Β, 348Γ και 351Α του Ποινικού Κώδικα.
   • γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αιτούντος φυσικού προσώπου και σε περίπτωση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, του νόμιμου εκπροσώπου του και όλων των μελών της Διοίκησής του, στην οποία δηλώνεται ότι δεν έχουν τεθεί υπό απαγόρευση ή δικαστική συμπαράσταση.
   • δ. Δήλωση ορισμού υπευθύνου του Κ.Δ.Α.Π., η οποία, σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από το αρμόδιο προς τούτο όργανό του.
   • ε. Μεταγεγραμμένο τίτλο ιδιοκτησίας ή σύμβαση μίσθωσης του ακινήτου, στο οποίο πρόκειται να στεγαστεί το προς αδειοδότηση Κ.Δ.Α.Π., νομίμως υποβεβλημένη στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην οποία προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική συμβατική χρήση του μισθίου η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.. Στη σύμβαση μίσθωσης δύναται να προβλέ- πεται ότι η ισχύς της τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. για το προς μίσθωση ακίνητο.
   • στ. Νόμιμο παραχωρητήριο ή νόμιμη απόφαση πα- ραχώρησης του ακινήτου, στο οποίο πρόκειται να στε- γασθεί το Κ.Δ.Α.Π., στο οποίο προβλέπεται ρητώς ως αποκλειστική χρήση του παραχωρούμενου ακινήτου η λειτουργία Κ.Δ.Α.Π.. Στο παραχωρητήριο ή στην απόφαση παραχώρησης δύναται να προβλέπεται ότι η ισχύς τους τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της έκδοσης άδειας λειτουργίας Κ.Δ.Α.Π. για το προς παραχώρηση
    ακίνητο.
   • ζ. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης της παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, καθώς και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης ότι η εν λόγω χρήση δεναπαγορεύεται από ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο ή την περιοχή του ακινήτου.
    η. Δύο πλήρεις σειρές σχεδίων από τον φάκελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, υπαγωγή, κ.λ.π), στις οποίες αποτυπώνονται οι χώροι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 5, συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση αρμόδιου Μηχανικού.
   • θ. Βεβαίωση Στατικής Επάρκειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις της υπό στοιχεία Δ17α/141/3/ΦΝ 275/15.12.1999 υπουργικής απόφασης «Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού» (Β΄ 2184).
   • ι. Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη λειτουργία του Κέντρου.
   • ια. Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου, στον οποίο καθορίζονται οι ειδικότερες δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης που παρέχονται από τη δομή και οι ειδικότεροι όροι και κανόνες για την αποτε- λεσματική πραγμάτωση του σκοπού της, στο πλαίσιο που προδιαγράφουν το άρθρο 1 του ν. 4756/2020 και η παρούσα απόφαση. Πέραν του ρητού καθορισμού των επιμέρους δραστηριοτήτων δημιουργικής απασχόλη- σης, ελάχιστο περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας συνιστούν προβλέψεις για:
   • αα. Την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των μελών της κοινότητας της δομής, για τη διαμόρφωση κλίματος που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία της,
   • ββ. Τις ειδικότερες υποχρεώσεις του προσωπικού της δομής κατά τη λειτουργία της,
   • γγ. Την προσέλευση και παραμονή των φιλοξενουμένων παιδιών στη δομή,
   • δδ. Τη συνεργασία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες των φιλοξενούμενων παιδιών και την ενημέρωσή τους,
   • εε. Τη διατήρηση της ποιότητας των χώρων της δομής,
   • στστ. Την αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών από τους κανόνες που σκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της δομής, με ειδικότερη μνεία στην πρόληψη φαινομένων βίας και εκφοβισμού και την ανάπτυξη θετικού κλίματος,
   • ζζ. Το ωράριο λειτουργίας της δομής και τις εντός αυτού βάρδιες.
   • ηη. Την ειδικότερη εσωτερική διαδικασία εφαρμογής του δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 6 ως προς την εγγραφή παιδιών που δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξή τους σε Κ.Δ.Α.Π.. Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται στον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τον Διευθυντή της δομής και το εξειδικευμένο προσωπικό της. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας αναρτάται υποχρεωτικά στον ιστότοπο του αδειοδοτημένου φορέα.
  3. Στην εκδιδόμενη άδεια λειτουργίας μνημονεύονται το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου, οι βάρδιες λειτουργίας και το ωράριό τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός φιλοξενουμένων παιδιών ανά βάρδια λειτουργίας και συνολικά καθ’ όλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας.
  4. Αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας είναι απαραίτητη, όταν μεταβάλλεται ένα από τα κατωτέρω στοιχεία:
   • α. Ο αριθμός των παιδιών που μπορεί να φιλοξενεί το Κέντρο.
   • β. Η κτιριακή υποδομή του Κέντρου (διαρρυθμίσεις, προσθήκες κ.λπ.).
   • γ. Το καθεστώς ιδιοκτησίας του Κέντρο.
   • δ. Το ωράριο λειτουργίας του Κέντρου.
  5. Αν η αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας αφορά στην περ. β΄ της παρ. 4, υποβάλλεται στην Επιτροπή της παρ. 1 του άρθρου 3 νέα βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης και δύο πλήρεις σειρές σχεδίων από τον φάκελο της κατά περίπτωση διοικητικής πράξης (οικοδομική άδεια, έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας), στις οποίες απο- τυπώνονται οι χώροι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 5, συνοδευόμενες από τεχνική έκθεση αρμόδιου Μηχανικού. Αναλόγως του είδους και της έκτασης των τροποποιήσεων, η αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέ- ρειας αποφασίζει για την ανάκληση ή την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας, μετά από γνώμη της Επιτροπής. Η γνώμη αυτή διαμορφώνεται μετά από αυτοψία της Επιτροπής, η οποία διενεργείται στο ακίνητο της δομής κατόπιν πρόσκλησης που της απευθύνει ο φορέας της, προκειμένου να ελεγχθεί αν οι εργασίες εκτέλεσης της οικοδομικής άδειας ή της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας είναι σύμφωνες προς το περιεχόμενό τους. Η διενέργεια της αυτοψίας του προηγούμενου εδαφίου δεν απαιτείται, όταν το περιεχόμενο της οικοδομικής άδειας ή της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας έχει ως συνέ- πεια να μην πληρούνται οι προδιαγραφές του άρθρου 5. Όταν η διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων αφορά στις δομές των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13, αρκεί, κατά τον διενεργούμενο έλεγχο, η συμφωνία της οικοδομικής άδειας ή της έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας προς τις προδιαγραφές της υπ’ αρ. 14951/9.10.2001 απόφα- σης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β΄ 1397), όπως ίσχυε μέχρι την κατάργησή της με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 4756/2020. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οικοδομικές άδειες και οι εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας που οφείλουν να εκδοθούν σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13.
  6. Σε περίπτωση μεταβολής σύμφωνα με τις περ. γ΄ και δ΄ της παρ. 4, το Κέντρο ενημερώνει εγγράφως την αδειοδοτούσα αρχή, για να εκδώσει αναθεωρημένη άδεια ως προς τα τροποποιούμενα στοιχεία, χωρίς να απαιτείταικάποια περαιτέρω διαδικασία, πλην της υποβολής των δικαιολογητικών των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 2, όταν η αναθεώρηση της άδειας λειτουργίας αφορά στη μεταβολή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Κέντρου.

  ΚΥΕ εντός ΕΟΤ - Y.A. 13387/5.7.2022 (ΦΕΚ 3737Β/15-7-2022) - Άρθρο 4

  Άρθρο 4

  Απαιτούμενα δικαιολογητικά και τήρηση φακέλου

  1. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει και να τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, διαθέσιμα για κάθε έλεγχο, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • α. Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό κατά την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), στην οποία αναγράφεται η ακριβής θέση του ακινήτου, το συνολικό εμβαδό του κύριου χώρου μετά των παραρτημάτων αυτού και βεβαιώνεται ρητά με παραπομπή στα σχετικά νομιμοποιητικά στοιχεία ότι ο χώρος είναι νομίμως υφιστάμενος -αναφορικά με την κατασκευή και τη χρήση ως Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)- και πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης για να λειτουργήσει ως ΚΥΕ, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής για τη δραστηριότητα νομοθεσίας. Η ανωτέρω βεβαίωση συνοδεύεται από:
   • I. αντίγραφα όλων των δημόσιων εγγράφων περί της πολεοδομικής νομιμότητας (οικοδομικής αδείας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής αδείας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωσης εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου κ.λπ.),
   • II. αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων του χώρου, που πρόκειται να λειτουργήσει το ΚΥΕ, στα οποία αποτυπώνονται όλοι οι χώροι του. Εφόσον, λόγω κτιριολογικών προδιαγραφών είναι απαραίτητη η απεικόνιση επιπρόσθετων στοιχείων επί των ανωτέρω εγκεκριμένων σχεδίων, είναι δυνατή η αποτύπωση αυτών στα ανωτέρω αντίγραφα με ευθύνη του ιδιώτη μηχανικού ή η σύνταξη νέου σχεδίου που θα συνοδεύει το ανωτέρω αντίγραφο.Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων αφορούν την τελευταία νομιμοποιητική πράξη τη σχετική με τον χώρο εγκατάστασης του ΚΥΕ και αναλόγως με την περί πτωση προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies, είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων, είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περίπτωσης Ι (ηλεκτρονικής ή έντυπης).
  • β. Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση ή η είσοδος-έξοδος, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκει η εγκατάσταση (άρθρα 32 παρ. 1 και 39 του β.δ. 465/1970 (Α’ 150) αντίστοιχα), εκτελέσθηκαν πλήρως και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, εφόσον απαιτείται.
  • γ. Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων και την υπ΄αρ. 13/2021 (Β’ 5519) Πυροσβεστική Διάταξη, στις περιπτώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με θεωρητικό πληθυσμό άνω των 150 ατόμων ή με χρήση υγραερίου για τις λειτουργικές ανάγκες αυτών. Σε περίπτωση μη απαίτησης πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, απαιτείται μελέτη πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων, που τηρείται στο φάκελο της επιχείρησης στον χώρο του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • δ. Υπεύθυνη δήλωση του υγειονομικώς υπευθύνου του καταστήματος, με την οποία αποδέχεται τον διορισμό του (στην περίπτωση που ο υγειονομικώς υπεύθυνος δεν ταυτίζεται με τον φορέα της δραστηριότητας).
  • ε. Παράβολο του άρθρου 9 της παρούσας.
  • στ. Άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εφόσον απαιτείται ζ. Άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής, εφόσον γίνεται χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων πέραν του ωραρίου που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ΄αρ. 3/1996 (Β’ 15) Αστυνομικής Διάταξης. Η άδεια παράτασης ωραρίου μουσικής εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του άρθρου 2 κατά τα οριζόμενα της ανωτέρω διάταξης, ύστερα από τη διατύπωση γνώμης του οικείου Δήμου.Για τη χορήγηση της αδείας παράτασης ωράριού ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στον Δήμο με προσκόμιση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εξετάζει και γνωμοδοτεί και δίδει έγκριση παράτασης ωραρίου μουσικής. η. Τεχνική έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας που συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις, εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο.
  • θ. Βεβαίωση της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4442/2016, σε περίπτωση που το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν βρίσκεται εντός του ίδιου γηπέδου/οικοπέδου με το τουριστικό κατάλυμα και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4179/2013 (Α’ 175).
  • ι. Σε περίπτωση που ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο μη υπόχρεο εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.):
   • i) Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού του νομικού προσώπου και των τροποποιήσεων του,
   • ii) Νομιμοποιητικά έγγραφα περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. Εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας είναι νομικό πρόσωπο υπόχρεο εγγραφής στο ΓΕΜΗ η αρμόδια αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως, μέσω του (Γ.Ε.ΜΗ.), το ισχύον καταστατικό του νομικού προσώπου και τη νόμιμη εκπροσώπησή του.

  2. Εφόσον το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι επιχείρηση τροφίμων ή ποτών κατά την έννοια της Υγειονομικής Νομοθεσίας θα πρέπει να πληρούνται επιπροσθέτως οι όροι της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρούνται τα προβλεπόμενα αρχεία, τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης [ισχύουσες διατάξεις της υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 47829/2017 (Β’ 2161) Υγειονομικής Διάταξης και της υπό στοιχεία Δ1γ/Γ.Π/38282/1.7.2020 (Β’ 2678) απόφασης του Υπουργού Υγείας]. Τα διαγράμματα ροής, καθώς και η περιγραφική έκθεση και η ανάπτυξη του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων, όπου απαιτείται θα συντάσσονται από τον αρμόδιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην αντίστοιχη υγειονομική διάταξη.

  3. Εφόσον το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι κατάστημα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. κομμωτήριο - κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών - ποδιών) θα πρέπει, πέραν των προβλεπόμενων στην παρ. 1, να πληρούνται επιπροσθέτως οι όροι της εκάστοτε υγειονομικής διάταξης και να τηρούνται τα προβλεπόμενα αρχεία με τα στοιχεία του προσωπικού, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων για τηνάσκηση του επαγγέλματός τους τα οποία θα επιδεικνύονται κατά τον υγειονομικό έλεγχο της επιχείρησης.

  4. Τα προαναφερόμενα αρχεία των παρ. 2 και 3 δεν αποτελούν προϋπόθεση της γνωστοποίησης του καταστήματος, ωστόσο εάν διαπιστωθεί η έλλειψή τους από άλλη ελεγκτική αρχή πέραν της Υγειονομικής Υπηρεσίας, η αρχή που διεξάγει τον έλεγχο ενημερώνει αμελλητί την Υγειονομική Υπηρεσία.

  5. Οι διατάξεις του π.δ. 180/1979 (Α’ 46) δεν θίγονται.

  Ο συγκεκριμένος τομέας παρέχεται μόνο σε εγγεγραμένους χρήστες.

  Συνδεθείτε

  Ο συγκεκριμένος τομέας παρέχεται μόνο σε εγγεγραμένους χρήστες.

  Συνδεθείτε