Διάγραμμα νομοθεσίας πυρασφαλείας

Διάγραμμα

ΑΔΑ: ΩΠ8Φ46ΜΤΛΒ-9Χ8 - Διάγραμμα ισχύουσας νομοθεσίας πυρασφαλείας, υπ' αριθ. 73841 Φ.701.1/18/11/2019 Διαταγή Α.Π.Σ.

# ord Κατηγορία Π.Δ. 41/2018(1) (Α΄80/2018) Π.Δ. 71/1988(2) (Α΄ 32/1988) ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ(3) ή ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Υποσημειώσεις πίνακα

 • (1)
  • α. Με το π.δ. 41/2018 (Α΄ 80), εξετάζονται τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄.
  • β. Στην περίπτωση κτιρίων πολλαπλών χρήσεων ή κτιρίων με μία χρήση, τα μέσα ενεργητικής πυροπροστασίας εφαρμόζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα των παρ. 1 και 2 της παρ. 7.1. του άρθρου 7 του Κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) αντίστοιχα.
  • γ. Στα κτίρια ή τμήματα κτιρίων των οποίων η χρήση δεν είναι καθορισμένη (δεν περιλαμβάνεται στις κατηγορίες 4.1. του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 41/2018), για την εφαρμογή του εκάστοτε κανονισμού πυροπροστασίας ακολουθούνται οι απαιτήσεις της συγγενέστερης κατηγορίας, η οποία υποδεικνύεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
  • δ. Σε περίπτωση αμφισβήτησης μιας χρήσης ως συμπληρωματικής σε σχέση με την κυριαρχούσα αποφαίνεται οριστικά η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • (2) Με το π.δ. 71/1988 (Α΄ 32), εξετάζονται τα κτίρια που έχουν ανεγερθεί μετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 71/1988 (αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας) και δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εδ. (β) και (γ) της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 41/2018 (Α΄80).
 • (3) Με τις πυροσβεστικές διατάξεις εξετάζονται κτίρια με αίτηση για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν την 17.2.1989, ημερομηνία έναρξης ισχύος του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32), τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των εδ. (β), (δ) και (ε) της παρ. 2.1. του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80).
 • (4) Δραστηριότητες – εγκαταστάσεις που από άποψη πυροπροστασίας κατατάσσονται στη χρήση κτιρίων «Κατοικίες», όπως ενοικιαζόμενα – επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (ΕΕΔΔ), προστατευόμενα διαμερίσματα επανένταξης ψυχικά ασθενών, υποστηριζόμενα διαμερίσματα επανένταξης αστέγων, κλπ.
 • (5) Δίνονται τα ελάχιστα προτεινόμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας υφιστάμενων κατοικιών χωρίς αυτά να επιβάλλονται, ούτε να τίθενται δεσμευτικοί όροι ή κυρώσεις, είτε περαιτέρω ανάμιξη των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος.
 • (6) Στις διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 71/1988 (Α΄ 32), υπάγονται και τα τουριστικά καταλύματα που είχαν εξεταστεί με το Κεφάλαιο Β΄, κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 34 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230) ή του άρθρου 1 του ν. 3766/2009 (Α΄ 102).
 • (7) Σε περίπτωση αμφισβήτησης μιας μονάδας υγείας και κοινωνικής πρόνοιας ως προς την υπαγωγή της στις κατηγορίες Ε1, Ε2 ή Ε3, αποφαίνεται οριστικά η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 • (8) Εξετάζονται οι βιομηχανικές και λοιπές εγκαταστάσεις που δεν υπάγονται στο Παράρτημα Α της Κ.Υ.Α. Α.Π. 136860/1673/Φ15/2018 (Β΄ 6210).
pd41 image
egk1 image egk1 image