Νομοθεσία Πυρασφάλειας

Πυροσβεστικές και ειδικές διατάξεις

Πυροσβεστικές Διατάξεις, όπως έχουν εγκριθεί από τον αρμόδιο για τα θέματα του Πυροσβεστικού Σώματος, Υπουργό ή κανονιστικές αποφάσεις του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος:
 • Η υπ’ αρ. 3/2015 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας χώρων συνάθροισης κοινού» (Β’ 529), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (Β’ 2089/2017).
 • Η υπ’ αρ. 6/2018 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών αποθηκών» (Β’ 1576).
 • Η υπ’ αρ. 8/2016 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εμπορικών καταστημάτων» (Β’ 165/2017).
 • Η υπ’ αρ. 10/2002 πυροσβεστική διάταξη «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής» (Β’ 844).
 • Η υπ’ αρ. 11/2003 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα («τέντα»)» (Β’ 817).
 • Η υπ’ αρ. 16/2015 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εκπαιδευτηρίων» (Β’ 2326).
 • Η υπ’ αρ. 17/2016 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας γραφείων» (Β’ 388).
 • Η υπ’ αρ. 18/2019 πυροσβεστική διάταξη «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εγκαταστάσεων (μονάδων) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας» (Β’ 1514).
 • Λοιπές κανονιστικές αποφάσεις Αρχηγού Π.Σ., όπως αποτυπώνονται στο διάγραμμα της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας (ΑΔΑ:ΩΠ8Φ46ΜΤΛΒ-9Χ8).
Ειδικές διατάξεις πυροπροστασίας κτιρίων και εγκαταστάσεων:
 • Τα άρθρα 5 και 6 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α’ 8).
 • Η υπό στοιχεία 136860/1673/Φ15/31.12.2018 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων» (Β’ 6210).
 • Η υπό στοιχεία Φ15/οικ. 1589/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/2005 και σε λοιπές δραστηριότητες» (Β’ 90), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε (Β’ 3284/2014).
 • Η υπ’ αρ. 16085/2009 κοινή υπουργική απόφαση «Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων - μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σε Εμπορευματικούς Σταθμούς Αυτοκινήτων (Ε.Σ.Α.) ... Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας» (Β’ 770).
 • Το άρθρο 21 «Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων» του π.δ. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεων εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών» (Α’ 169).
 • Το άρθρο 14 του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α’ 50), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, και του άρθρου 14 του π.δ. 1224/1981 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατοικημένων περιοχών» (Α’ 303), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, συμπεριλαμβανομένων του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α’ 46), του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208), του ν. 4439/2016 (Α’ 222) κ.λπ. κανονιστικών διατάξεων.
 • Το άρθρο 21 του π.δ. 595/1984 «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG)» (Α’ 218), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε.
 • Το άρθρο 9 της υπ’ αρ. οικ. 93067/1083/2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋπο- θέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα, όπως, 1. πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2. μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)» (Β’ 5661).
Λοιπές εγκαταστάσεις:
 • Εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως Διυλιστήρια (κοινή υπουργική απόφαση 34458/1990 - Β’ 846), εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών (υπ΄αρ. 34628/1985 - Β’ 799 υπουργική απόφαση και υπό στοιχεία Π-7086/1988 - Β’ 550 κοινή υπουργική απόφαση), εταιρείες εμπορίας μη πετρελαιοειδών (κοινή υπουργική απόφαση από 28-6-1991 - Β’ 578) και καύσιμα αεροδρομίων (υπό στοιχεία Δ3/26080/1996 - Β’ 43 κοινή υπουργική απόφαση).
 • Εγκαταστάσεις υγραερίου σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές δραστηριότητες (κοινή υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993 - Β’ 477) ή εγκατα- στάσεις υγραερίου σε κτίρια πλην βιομηχανιών - βιοτεχνιών (κοινή υπουργική απόφαση 31856/2003 - Β’ 1257).
 • Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου ανάλογα με τη πίεση λειτουργίας τους (υπό στοιχεία Δ3/Α’/οικ. 6598/2012 - Β’ 976 υπουργική απόφαση, υπό στοιχεία Δ3/Α/11346/2003 - Β’ 963 κοινή υπουργική απόφαση, υπό στοιχεία Δ3/Α/5286/1997 - Β’ 236 υπουργική απόφαση, υπό στοιχεία Δ3/Α/οικ. 4303 ΠΕ 26610/2012 - Β’ 603 υπουργική απόφαση), και εγκαταστάσεις αποσυμπίεσης φυσικού αερίου (υπό στοιχεία ΔΥδρογ/Δ/οικ. 174720/2018 - Β’ 1809 υπουργική απόφαση).

Υπεύθυνες δηλώσεις (pdf)

Υπεύθυνες δηλώσεις (word)

Αιτήσεις

Έντυπα μελετών (pdf)

Έντυπα μελετών (word)